Gerència

14/10/2022 | SG
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Andrés Marzal Varó

La Gerència dirigeix els serveis administratius i econòmics de la Universitat i és responsable de la seua gestió, d’acord amb les directrius marcades pels seus òrgans de govern.

Competències

 • Gestionar els serveis administratius i econòmics de la Universitat.
 • Confeccionar l’avantprojecte del pressupost.
 • Elaborar i actualitzar l’inventari dels béns i drets que integren el patrimoni de la Universitat.
 • Exercir el control de la gestió d’ingressos i despeses inclosos en el pressupost de la Universitat i supervisar el compliment de les previsions.
 • Exercir la direcció del personal d’administració i serveis.
 • Coordinar l’administració dels serveis de la Universitat per a facilitar als òrgans de govern l’exercici de les seues competències.
 • Vetllar pel compliment dels acords dels òrgans de govern de la Universitat sobre l’organització material i personal de l’administració universitària.
 • Expedir els documents i certificacions que li siguen requerits sobre les matèries de la seua competència.
 • Participar en les negociacions amb òrgans de representació del personal d’administració i serveis d’acord amb les instruccions del Rectorat.
 • Generar informació per a la rendició de comptes per part de la Universitat.
 • Informar, proposar i assessorar l’Equip de Direcció sobre actuacions relacionades amb la gestió i optimització dels serveis i recursos corporatius.
 • Qualsevol altra competència que li delegue el Rectorat en els assumptes que es corresponen amb l’àmbit funcional de la Gerència.

Serveis dependents

 • RRHH.
 • Servei de Contractació i Assumptes Generals.
 • Servei de Gestió Econòmica.
 • Servei de Control Intern.
 • Servei d’Informació Contable.
 • Unitat de Subvencions, convenis i encomanes.

Gerència
Universitat Jaume I
Campus del Riu Sec
E-12071 Castelló de la Plana
Espanya (Spain)
Tel.: +34 964 729045
Adreça electrònica: gerencia@uji.es
Persona de contacte: Rosa María Miró Pons

Informació proporcionada per: Secretaria General