UJI

Estructura de direcció

Última modificació: 13/06/2018 | Font: SCP
 1. Consell de Direcció
 2. Altres càrrecs acadèmics no estatutaris

Consell de Direcció

Rectorat

Eva Alcón Soler

Vicerectorat d'Ordenació Acadèmica i Professorat

Ximo Gual Arnau

 • Proposar els criteris d’ordenació acadèmica.
 • Organitzar i coordinar les activitats d’ordenació acadèmica.
 • Planificar i coordinar l’oferta acadèmica.
 • Coordinar i supervisar el disseny i desenvolupament dels processos que s’engloben dins de l’ordenació acadèmica de cada curs.
 • Proposar i coordinar la política de professorat.
 • Planificar i coordinar els recursos docents.
 • Coordinar els programes de formació del professorat.
 • Dirigir i supervisar la gestió del professorat (concursos, contractacions).
 • Dirigir l’avaluació de l’activitat docent del professorat.
 • Planificar i coordinar l’estructura departamental i coordinar les relacions amb departaments i centres.

Vicerectorat d'Estudis i Docència

Isabel García Izquierdo

 • Coordinar la implantació i desenvolupament dels estudis de grau i màster: verificació, autorització, seguiment i renovació de l’acreditació.
 • Coordinar i gestionar l’elaboració i modificació de plans d’estudis que condueixen a títols de grau i màster.
 • Portar a terme el seguiment de l’oferta de títols a l’UJI i valorar possibles noves demandes.
 • Impulsar, coordinar i gestionar la col·laboració amb altres institucions en matèria d’estudis de grau i màster.
 • Coordinar i gestionar els estudis de postgrau propis de la Universitat (màsters propis, diploma d’especialització i títol d’expert/a), així com els estudis de formació continuada.
 • Impulsar l’oferta d’estudis no presencials i semipresencials a l’UJI.
 • Coordinar els programes d’innovació docent.
 • Coordinar les polítiques docents amb els centres.
 • Coordinar les relacions amb la Universitat per a Majors.
 • Organitzar i coordinar les activitats de gestió acadèmica (expedients, matrícula, permanència, normatives, títols...)

Vicerectorat d'Investigació i Transferència

Jesús Lancis Sáez

 • Proposar i coordinar la política científica i en matèria d’innovació i emprenedoria.
 • Coordinar les relacions amb els grups i els instituts d’investigació.
 • Coordinar i gestionar l’avaluació de l’activitat investigadora.
 • Coordinar i gestionar el Pla propi d’investigació.
 • Promoure, coordinar i gestionar la participació del personal investigador en programes autonòmics, nacionals i internacionals d’investigació.
 • Proposar i coordinar la política de recursos humans en investigació.
 • Coordinar els serveis de suport a la investigació i els equipaments científics.
 • Impulsar i coordinar la protecció i valorització dels resultats d’investigació.
 • Proposar, coordinar i gestionar la política de creació d’empreses de base tecnològica.
 • Coordinar l’activitat del Parc Científic, Tecnològic i Empresarial.
 • Coordinar i incentivar les activitats de transferència de tecnologia.
 • Potenciar les activitats de suport a la docència, la investigació i l’autoaprenentatge de la biblioteca.
 • Planificar i coordinar els estudis de doctorat i la formació d’investigadors.
 • Potenciar i coordinar programes de difusió de la ciència, accés obert a les dades i resultats de la investigació i ciència ciutadana.

Vicerectorat d'Estudiantat i Compromís Social

Inmaculada Rodríguez Moya

 • Impulsar les relacions amb els centres de secundària i promoure la captació de nou estudiantat.
 • Organitzar i coordinar les activitats relacionades amb l’accés a la Universitat.
 • Proposar, coordinar i gestionar el programa d’acollida a l’estudiantat.
 • Coordinar i gestionar els programes d’atenció a la diversitat.
 • Gestionar i coordinar les convocatòries d’ajuda en l’àmbit de l’associacionisme.
 • Coordinar les relacions amb el Consell de l’Estudiantat, Consell General d’Estudis i Consell de Centre d’Estudis.
 • Proposar, promoure i gestionar la política de beques i premis.
 • Promoure accions de foment de l’ocupació, l’autoocupació i emprenedoria en l’estudiantat.
 • Promoure accions de cooperació humanitària, voluntariat i solidaritat i supervisar el seu desenvolupament.
 • Impulsar la cultura de pau, el comportament ètic i  la convivència.

Vicerectorat de Promoció Lingüística i Igualtat

Pilar Safont Jordà

 • Promoure l’ús del català/valencià en tots els àmbits.
 • Incentivar l’aprenentatge i l’ús de llengües estrangeres.
 • Promoure la convivència lingüística al campus.
 • Potenciar l’Observatori Lingüístic.
 • Potenciar el Centre d’Aprenentatge de Llengües.
 • Coordinar el desplegament i revisió de la política d’igualtat.
 • Coordinar les relacions amb la Fundació Isonomia.
 • Coordinar el compliment de la legislació vigent en matèria d’igualtat en els plans d’estudi de grau i de màster.

Vicerectorat d'Internacionalització i Cooperació

Joan Antoni Martín Montaner

 • Impulsar la política d'internacionalització de l’UJI.
 • Coordinar i gestionar els programes de mobilitat i acollida d’estudiantat i professorat a escala nacional i internacional.
 • Gestionar les relacions, la col·laboració i els convenis amb altres universitats i institucions en l’àmbit internacional.
 • Planificar i gestionar les accions de cooperació universitària per al desenvolupament.
 • Representar institucionalment l’UJI en fòrums sobre cooperació universitària per al desenvolupament.
 • Coordinar la Càtedra Unesco de Filosofia per a la Pau.

Vicerectorat de Cultura i Relacions Institucionals

Carmen Lázaro Guillamón

 • Gestionar els programes universitaris de promoció i cooperació cultural amb altres institucions.
 • Organitzar i difondre les activitats culturals realitzades per la comunitat universitària.
 • Coordinar els programes d’extensió universitària i Campus Obert.
 • Coordinar i organitzar les activitats de promoció universitària i Universitat d’Estiu.
 • Coordinar la política de publicacions de l’UJI.
 • Coordinar les relacions amb la SAUJI.
 • Impulsar, coordinar i realitzar el seguiment de les relacions institucionals de la Universitat.
 • Coordinar les activitats protocol·làries de la Universitat.

Vicerectorat de Campus i Vida Saludable

Rafael Mayo Gual

 • Presidir la Mesa de Contractació.
 • Proposar els programes de necessitats en infraestructura i serveis, dissenyar els plans d’inversió i supervisar la seua execució.
 • Coordinar la distribució, adaptació i gestió dels espais físics.
 • Coordinar els processos d’elaboració, contractació i execució d’obres.
 • Coordinar les infraestructures tecnològiques, el desenvolupament del programari adequat a les necessitats de la Universitat i la seguretat TIC.
 • Coordinar i gestionar els plans de prevenció, seguretat, salut i mediambientals.
 • Coordinar i supervisar la gestió patrimonial.
 • Proposar i coordinar el pla d’activitats esportives.

Vicerectorat de Planificació, Coordinació i Comunicació

Modesto Fabra Valls

 • Realitzar la planificació econòmica i pressupostària.
 • Determinar les línies d'elaboració del pressupost.
 • Distribuir el pressupost entre centres, departaments, instituts i altres unitats.
 • Coordinar i desenvolupar el Pla estratègic.
 • Coordinar els sistemes de gestió de la qualitat implantats en la Universitat.
 • Coordinar la realització d’estudis, anàlisis i prospectiva.
 • Coordinar les actuacions del Consell de Direcció.
 • Coordinar i impulsar el pla de simplificació.
 • Coordinar i impulsar l’administració electrònica.
 • Coordinar la comunicació interna i externa de la Universitat.
 • Coordinar el portal web.
 • Coordinar les aules i càtedres i les altres accions de mecenatge i patrocini.
 • Coordinar les accions dels serveis i unitats relacionats amb la projecció de la Universitat.
 • Coordinar relacions amb fundacions i entitats dependents.

Secretaria General

Cristina Pauner Chulvi

 • Secretaria del Claustre, Consell de Govern i Consell de Direcció.
 • Coordinar la fe pública dels acords dels òrgans col·legiats, la formació i la custòdia de les actes.
 • Promoure sistemes per a supervisar, organitzar i agilitar els procediments administratius.
 • Coordinar l'Arxiu General i el Registre General de l'UJI.
 • Dirigir i assegurar els processos de fe pública i de registre oficial.
 • Elaborar i organitzar els processos d'informació sobre acords, normatives, etc.
 • Elaborar la memòria anual general de l'UJI incorporant-hi criteris i indicadors d’RSU.
 • Gestionar el sistema de delegacions de competències i de signatura de la rectora.
 • Gestionar i supervisar el registre d'associacions, representacions, etc.
 • Gestionar la subscripció de convenis institucionals.
 • Desenvolupar la normativa.
 • Coordinar les polítiques de transparència de l'UJI.
 • Realitzar qualsevol altra competència que li delegue la rectora o li conferisquen la legislació vigent, els presents estatuts i els reglaments universitaris.

Gerència

Andrés Marzal Varó

 • Gestionar els serveis administratius i econòmics de la Universitat.
 • Confeccionar l’avantprojecte del pressupost.
 • Elaborar i actualitzar l’inventari dels béns i drets que integren el patrimoni de la Universitat.
 • Exercir el control de la gestió d’ingressos i despeses inclosos en el pressupost de la Universitat i supervisar el compliment de les previsions.
 • Exercir la direcció del personal d’administració i serveis.
 • Coordinar l’administració dels serveis de la Universitat per a facilitar als òrgans de govern l’exercici de les seues competències.
 • Vetllar pel compliment dels acords dels òrgans de govern de la Universitat sobre l’organització material i personal de l’administració universitària.
 • Expedir els documents i certificacions que li siguen requerits sobre les matèries de la seua competència.
 • Participar en les negociacions amb òrgans de representació del personal d’administració i serveis d’acord amb les instruccions del rectorat.
 • Generar informació per a la rendició de comptes per part de la Universitat.
 • Informar, proposar i assessorar l’Equip de Direcció sobre actuacions relacionades amb la gestió i optimització dels serveis i recursos corporatius.
 • Qualsevol altra competència que li delegue el rectorat en els assumptes que es corresponen amb l’àmbit funcional de la gerència.

Altres càrrecs acadèmics no estatutaris

 • Vicerectorat adjunt d’estudis i docència
  Joaquín Beltrán Arandés
   
 • Vicerectorat adjunt de mobilitat acadèmica i pràctiques internacionals
  Eva Camacho Cuena
   
 • Vicerectorat adjunt de transferència, innovació i emprenedoria
  David Cabedo Semper
   
 • Vicerectorat adjunt de planificació i qualitat
  Ivan Barreda Tarrazona
   
 • Vicerectorat adjunt de revisió normativa i simplificació
  Andrea Planchadell Gargallo
   
 • Comissionat de la rectora per a la coordinació del gabinet de rectorat i l’impuls digital
  Francesc Esteve Mon
   
 • Directora de la Unitat d'Igualtat
  Mercedes Alcañiz Moscardó
   
 • Delegada de la rectora per a la inspecció de serveis
  María Luisa Cuerda Arnau
   
 • Directora de l'Escola de Doctorat
  Mercè Correa Sanz
   
 • Director del CENT
  Jorge Adell Segura
   
 • Director del Servei d’Esports
  Carlos Hernando Domingo
   
 • Directora del LABCOM
  Marta Martín Núñez
   
 • Director del SCSI
  José A. Mata Martínez
   
 • Directora de la Universitat per a Majors
  Elsa González Esteban 
   
 • Vicegerència de personal i organització
  José Luis Gordo García-Madrid
Informació proporcionada per: Servei de Comunicació i Publicacions