Delegat del Rectorat per al desenvolupament de la reforma dels Estatuts

15/09/2021 | SG
Compartir

Compartir

Facebook
Twitter
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Germán Orón Moratal (CV)

Funcions:

  • Convocar i presidir les reunions de la Comissió i la Ponència de Reforma dels Estatuts.
  • Dirigir, coordinar i impulsar els treballs de la Comissió i la Ponència procurant el correcte funcionament dels òrgans col·legiats.
  • Elevar i presentar al Claustre l'avantprojecte i el projecte de reforma dels Estatuts elaborats per la Comissió.
  • Vetllar pel compliment i l'aplicació de la legislació vigent en el desenvolupament i aprovació de la reforma estatutària.
  • Qualsevol altra funció que siga inherent al procés de reforma estatutària, així com les que li puga encomanar expressament el Claustre universitari en aquesta matèria o li atribuïsca la normativa universitària.

     

Informació proporcionada per: Secretaria General