Directora de la Unitat d'Igualtat

20/11/2018 | SG
Compartir

Compartir

Facebook
Twitter
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Mercedes Alcañiz Moscardó (CV)

Funcions:

  • Vetlar pel compliment de la legislació vigent en matèria d’igualtat efectiva de dones i homes, pel principi d’igualtat de tracte i d’oportunitats i la no-discriminació per raó de sexe, en tots els àmbits de la Universitat.
  • Promoure la implantació de la transversalitat de gènere en totes les polítiques universitàries informant i assessorant els òrgans de govern i les comissions en matèria d’igualtat.
  • Elaborar, implementar, fer el seguiment i avaluar els plans d’igualtat de l’UJI, després de realitzar un diagnòstic de la situació en matèria d’igualtat, de les diferents estructures, àrees i col·lectius de la Universitat.
  • Impulsar campanyes de sensibilització i d’informació en matèria de gènere i igualtat.
  • Informar sobre els plans d’estudi per tal de garantir el que estableix la legislació vigent en matèria d’igualtat de dones i homes.
  • Prevenir i evitar que es produïsquen situacions d’assetjament laboral, sexual, per orientació sexual, identitat i expressió de gènere.
  • Tramitar el canvi de nom de persones transsexuals, transgènere i intersexuals a la Universitat Jaume I.
Informació proporcionada per: Secretaria General