UJI
 • UJI
 • Directora de l'Escola de Doctorat

Directora de l'Escola de Doctorat

Última modificació: 20/11/2018 | Font: SG

Mercè Correa Sanz (CV)

FUNCIONS:

 • Copresidir el Comitè de Direcció de l’Escola de Doctorat, desenvolupar les seues propostes i executar els seus acords.
 • Dirigir, coordinar i supervisar les activitats de l’Escola de Doctorat, seguint l’estratègia marcada pel Comitè de Direcció.
 • Representar l’Escola de Doctorat de la Universitat Jaume I en totes les instàncies en las quals es requerisca.
 • Promoure l’increment de la qualitat de la formació doctoral a la Universitat Jaume I i l’excel·lència de l’activitat investigadora i d’internacionalització dels seus programes de doctorat i de la mateixa Escola.
 • Proposar al Comitè de Direcció, abans de l’inici de cada curs acadèmic, l’aprovació del programa d’activitats de l’Escola i elaborar-ne la memòria d’activitats.
 • Dirigir i supervisar el compliment, per part del personal de l’Escola de Doctorat, del codi de bones pràctiques de l’Escola i de les obligacions corresponents al seu contingut, així com adoptar les mesures necessàries per a resoldre els problemes que es puguen produir.
 • Gestionar els recursos humans, econòmics i materials assignats a l’Escola de Doctorat.
 • Informar de la seua gestió el Comitè de Direcció de l’Escola de Doctorat almenys anualment i sempre que aquest ho sol·licite.
 • Executar els acords dels òrgans de govern de la Universitat en l’àmbit de l’Escola de Doctorat.
Informació proporcionada per: Secretaria General