Acció 7. Revisar els procediments d’avaluació de la investigació

30/11/2023 | OPAQ
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

A7.1 Revisar els procediments d’avaluació de la investigació, refinant els procediments d’avaluació de la investigació per a tindre en consideració l’heterogeneïtat dels resultats generats per grups en diferents àmbits del coneixement i incentivar i reconèixer les tasques de supervisió i tutoria, la mobilitat o la col·laboració nacional i internacional.

El Consell de Govern ha aprovat la modificació del Reglament de la Universitat Jaume I regulador de l’escala de valoració dels resultats de la investigació i la creació artística. El nou texte incorpora a l'escala de valoració, per primera vegada, les aportacions de creació artística en el camp de les Belles Arts. A més, s'estableixen criteris diferenciats per àmbits de coneixement semblants als que aplica la Comissió Nacional Avaluadora de l'Activitat Investigadora (CNEAI); s'inclou una nova categoria per classificar els resultats de més alta qualitat i impacte; s'incorporen nous criteris per a la valoració de les revistes i es consideren recomanacions del Codi Ètic i de la Carta Europea del Personal Investigador. La normativa actualitzada també proposa una nova composició per a la Comissió Tècnica de Seguiment, d'acord amb els camps definits per la CNEAI i la rendició de comptes amb un informe anual sobre el resultat de la catalogació.

A més, s'ha inclòs una nova categoria per classificar els resultats de més qualitat i impacte. Així mateix, s'hi incorporen nous criteris per a la valoració de les publicacions i es tenen en compte les recomanacions del Codi Ètic i la Carta Europea de l'Investigador.

D'acord amb els camps definits per la CNEAI, aquesta normativa actualitzada també proposa: una nova composició del Comitè Tècnic de Seguiment i mesures de rendició de comptes consistents en un informe anual que descrigui el resultat de la catalogació.

En gener de 2023, la Universitat Jaume I aprova l’adhesió al document Agreement on Reforming Research Assessment promogut per la Coalition for Advancing Research Assessment. Es tracta d’un grup de treball integrat per universitats, organismes públics i privats d’investigació, finançadors de la recerca i agències d’avaluació que té per finalitat promoure la implantació d’un nou sistema d’avaluació de l’activitat investigadora a nivell europeu amb la finalitat de promoure la millora de la qualitat i l’impacte dels seus resultats. 

A7.2 Revisar els procediments d’avaluació de la investigació, compensant, especialment en dones, les situacions d’interrupció de la carrera investigadora.

També en el Reglament es fa menció a la necessitat d’incloure elements de correcció de determinats biaixos, com el gènere o les interrupcions en la carrera investigadora per a l’avaluació individual del personal investigador.

A7.3 Revisar els procediments d’avaluació de la investigació, estenent els procediments d’avaluació de l’activitat investigadora, sexennis, figures contractuals posdoctorals (personal investigador dels programes Ramón y Cajal, Juan de la Cierva, GenT…) que, en aquest moment, tenen restringida la participació.

L'UJI és pionera entre la resta d'universitats espanyoles a atorgar un premi d'avaluació de sexennis a investigadors no funcionaris com ara Ramon i Cajal. Aquesta avaluació els permet obtenir un incentiu econòmic tan aviat com accedeixin a un lloc de funcionari.

A7.4 Revisar els procediments d’avaluació de la investigació per a reconèixer la difusió de la investigació implementant el barem recentment establit per la Fundació Espanyola per a la Ciència i la Tecnologia per a la valorització i el reconeixement de les activitats de difusió i/o divulgació científica.

Paral·lelament al llançament de la nova normativa, l'UJI participa en un programa europeu per a la definició d'un procediment europeu comú per a l'avaluació dels investigadors.

Alguns fets que es consideraran per a la propera actualització d'aquest reglament amb la inclusió de la divulgació i la difusió a les escales d'avaluació.

A7.5 Implementació i adaptació a COARA

La Universitat Jaume I de Castelló s’ha adherit a l’Acord sobre la reforma de l’avaluació de la investigació promogut per la Coalition for Advancing Research Assessment (CoARA) i s’ha integrat també com a membre d’aquest grup de treball format per universitats, organismes públics i privats d’investigació, òrgans finançadors de la recerca i agències d’avaluació que té per finalitat fomentar la implantació d’un nou sistema d’avaluació de l’activitat investigadora a escala europea, amb la finalitat de promoure la millora de la qualitat i l’impacte dels resultats.