Acció 6. Avançar en els procediments de «Ciència en obert» mitjançant la creació de l’Observatori de la Investigació

30/11/2023 | OPAQ
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

A6.1 Implementar l’Observatori de la Investigació i designar les persones que el conformaran

A l'octubre de 2020, el Consell de Govern va aprovar la declaració per al foment de l'accés obert a la Universitat Jaume I. Aquest procediment estableix que les publicacions en accés obert es valoren un 10% més que els articles ordinaris en l'escala de l'UJI per a l'avaluació de l'activitat investigadora.

El Vicerectorat d'Investigació i Transferència va designar a les persones integrants de l'Observatori de la Investigació i va convocar la primera reunió. Fruit d'aquesta reunió, entre altres, és la creació d'una pàgina web de l'Observatori d'Investigació

A6.2  En coordinació amb l’acció 15, implementar activitats formatives sobre «ciència en obert»

Així mateix, l'Escola de Doctorat organitza cursos per a informar els investigadors sobre la ciència oberta i els recursos dels quals disposen per a publicar els seus articles en obert. I la biblioteca ha creat un portal d'accés obert .

Les activitats formatives realitzades fins ara sobre “ciència en obert” són les següents:

Aquesta acció continua implementada cada curs, ja que és un dels serveis de la Biblioteca.

A6.3 Elaborar informació sobre la publicació de dades i resultats de la investigació en accés obert

S’han creat pàgines web específiques amb guies específiques per oferir informació pràctica sobre la publicació dels resultats de la investigació i de les dades d’investigació en obert. Aquestes pàgines es van actualitzant periòdicament. Per a accedir de forma més ràpida a aquesta informació, des de la pàgina d'inici de la Biblioteca, es destaca el grup de pàgines de serveis, recursos i eines de suport a la recerca: Una Biblioteca per a la investigació.

Les pàgines concretes sobre difusió en obert són les següents:

Per altra banda, s'ha participat en la creació d'un apartat amb informació sobre ciència oberta en la web de BUVAL (Biblioteques Universitàries Valencianes).

La plataforma de difusió en accés obert dels resultats de la docència i la investigació a l’UJI és el Repositori UJI:

 • Les publicacions i dades resultats de la investigació es publiquen a la col·lecció UJI: Investigació
 • Els recursos educatius en obert es publiquen a: UJI: Recursos Educatius

Per a difondre les dades d'Investigació superiors a 500 MB o que formen part de projectes europeus, s’ha creat una col·lecció específica dins Zenodo, repositori que forma part d’OPENAIRE i està finançat per la Unió Europea: Zenodo: Universitat Jaume I Research Data

Periòdicament, s’extrauen dades de mesurament de les publicacions en accés obert. Aquesta informació es publica en les memòries del curs acadèmic i memòries anuals de la Biblioteca

En octubre de 2021 REBIUN va publicar l’informe  "Medición del Acceso Abierto en las universidades españolas y el CSIC (2016-2020)" . Les dades d’aquest informe corresponents a l’UJI s’han difós en el post: L’accés obert a l’UJI

També es  fa difusió mitjançant el blog de la Biblioteca, en l'apartat Coneixement Obert. Les últimes dades corresponen a octubre de 2022.

Aquesta acció continua oberta, ja que aquestes dades de publicació s'analitzen periòdicament. 

A6.4  Assessorar el personal investigador en la implementació de plans de gestió de dades en projectes europeus

S'ha estat treballant en establir la infraestructura necessària, conjuntament amb el grup de treball de suport a la investigació del CSUC (Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya) y, des de la seua creació, amb el Grup de Treball de Ciència Oberta de BUVAL (Consorci de Biblioteques Universitàries Valencianes).

Concretament, es recomana l'ús de ARGOS, com a eina per a l'elaboració de plans de gestió de dades. S'ha elaborat una infografia per a donar a conèixer aquesta eina. Per altra banda, s'estan elaborant documents de bones pràctiques en la gestió de dades, per a orientar en qüestions com nomenar fitxers, citar dades, com fer un fitxer readme.text, etc.

Tota la informació i material que es va elaborant, es pot consultar en: https://www.uji.es/serveis/cd/bib/serveis/investigacio/dades/

S'han inclòs recomanacions sobre la gestió de les dades i els plans de gestió de dades en la Guia: Com preparar la secció d'impacte de la memòria científico-tècnica dels Projectes de Generació de coneixement, convocatòria 2022.

Paral·lelament, es va assessorant al personal investigador en qüestions concretes mitjançant consultes per correu electrònic o Google meet. Es porta un registre d’aquestes consultes.

Aquesta acció roman implementada cada curs, ja que continua l'assessorament al personal investigador.

A6.5 Implementar diferents accions de suport a la comunitat investigadora (identitat digital, assessorament en procediments externs d’avaluació de la investigació…)

L'UJI ha realitzat una campanya de difusió atenent a tots els investigadors interessats en crear la seva pròpia identitat digital amb un codi ORCID. En l'actualitat, la majoria dels investigadors de l'UJI poden ser identificats pel seu codi ORCID.

Algunes de les activitats realitzades:

 • Els Tallers Perfils Digitals: qüestions practiques dirigits al PDI tenen com a objectiu establir la firma científica i crear/actualitzar els principals perfils d’investigadors:  ORCID, Google Scholar i Publons. Durant el curs acadèmic 2020/21 (entre novembre 2020 i abril 2021) es van realitzar un total de 25 tallers online, per a cada departament de la universitat. Aquesta activitat també formaria part de l’acció 6.2
 • Dins la Guia del PDI, s’informa de les qüestions en les que la Biblioteca assessora al personal investigador:
  • Reutilitzar contingut per a la docència o la investigació.
  • Evitar el plagi.
  • Saber l’impacte de les publicacions científiques. 
  • Crear i gestionar la identitat digital científica
  • Difondre en accés obert els resultats de la investigació i la docència
  • Gestionar les dades de la investigació
  • Formació per al PDI a la carta
 • En la pàgina web d'Ètica en la investigació dins de Recursos formatius i de consulta s'ha redactat un document d'ajuda per evitar els perills de les revistes depredadores.

En la pàgina web s’ofereix informació i recomanacions. També es pot contactar directament amb la biblioteca (biblioteca@uji.es) i sol·licitar assessorament personalitzat, mitjançant reunions virtuals o el correu electrònic. Es porta un registre d’aquestes consultes.

Aquesta acció continua implementada cada curs, ja que és un dels serveis de la Biblioteca.

A6.6 Revisar i mantindre el portal del coneixement obert i el repositori institucional

Existeix un repositori d'accés obert de l'UJI que conté publicacions que inclouen tesis, publicacions, etc. Al voltant del 65% de les publicacions de la Universitat s'editen en accés obert.

Veure: http://repositori.uji.es

El repositori institucionaI també es va actualitzant, incorporant continguts, creant noves col·leccions i per altra part, actualitzant funcionalitats tant per millorar l’experiència de l’usuari, com per agilitzar el treball intern. El repositori UJI funciona en modalitat arxiu delegat, és a dir, el personal de la Biblioteca s’encarrega de revisar els drets d’autor per publicar la versió correcta i d’assignar les metadades corresponents. Existeix un mòdul d’estadístiques per mesurar el nivell de contingut i d’ús del repositori. Aquestes dades s’inclouen en la Memòria de la Biblioteca i també estan disponibles en el post d’accés obert a l’UJI: https://blogs.uji.es/bibliotecauji/coneixement-obert/ 

Periòdicament, es realitzen actualitzacions de la informació existent en el portal del coneixement obert: https://www.uji.es/serveis/cd/bib/pco/. Algunes d’aquestes novetats són, per exemple, la incorporació en la secció de Recursos en accés obert UJI de nous recursos com Mecapedia o DocuRecursosTI o Zenodo: UJI Research Data. També s’han actualitzat i afegit nous enllaços en l’apartat de Recursos externs.

Com s’ha comentat en una acció anterior, a més es gestiona un altra plataforma: la col·lecció UJI Research Data dins de Zenodo.

Aquesta acció continua implementada cada curs, ja que és un dels serveis de la Biblioteca.