Acció 4. Publicar material de benvinguda per al personal investigador

21/02/2024 | OPAQ
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

A4.1. Elaborar un material de benvinguda per al personal investigador que incloga els diferents serveis i procediments que la universitat posa a la disposició del personal investigador.

S'ha habilitat una pàgina web de benvinguda per part de la direcció del Servei de Recursos Humans en coordinació amb l'àrea de Relacions Internacionals, per a facilitar la integració del nou personal docent i investigador de l'UJI, que necessitarà ser revisada tras la modificació de la nova legislació nacional que entrarà en vigor pròximament, com la modificació de la Llei de la Ciència.

Notícia Welcom Desk: Welcom to UJI

A4.2. El manual inclourà informació sobre els diferents aspectes contemplats en la carta: aspectes ètics de l'activitat investigadora, condicions laborals, obligacions contractuals, protecció de riscos laborals en laboratoris d'investigació, seguretat dels sistemes d'informació, rendició de comptes en projectes d'investigació, relació de supervisió d'investigadors en formació, mecanismes de resolució de conflictes, valorització i transferència dels resultats de la investigació, propietat intel·lectual i activitats de difusió.

Aquest lloc web presenta informació sobre els procediments de treball de la Universitat, el seu entorn docent i investigador i els serveis que ofereix. També conté informació i pautes sobre el sistema d'autenticació per a accedir als serveis tecnològics, així com enllaços a documents i guies d'ús de les diferents eines i aplicacions tecnològiques que han d'utilitzar-se en la docència i la investigació.

Material de benvinguda per al PDI

Material de benvinguda per al PI

Guia d'acollida al PTGAS

A més, també es facilita informació per al personal investigador estranger amb el propòsit de facilitar la posada al dia de la documentació i l'adaptació a la Universitat i el seu entorn. 

El nou personal d'investigació rep un correu electrònic de benvinguda.

A4.3. El manual també inclourà informació sobre la carrera investigadora i sobre els diferents programes de reconeixement i incentivació de l'activitat investigadora existents a la Universitat Jaume I

A4.4. El manual ha d'estar accessible en llengua anglesa.

El material de benvinguda es troba en procés de traducció pel Servei de Llengües i Terminologia de la Universitat. No obstant això, i fins que aquesta documentació siga definitiva, el personal investigador contractat rep un resum de la guia de benvinguda en anglès (Fast guide).