Acció 15. Implementar una oferta formativa en matèria d’investigació per a tot el personal investigador

18/06/2021 | OPAQ
Compartir

Compartir

Facebook
Twitter
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

A15.1 Designar el grup de treball encarregat d’elaborar el Pla de Formació en Competències i Habilitats Investigadores de la Universitat

En el marc del procés d’implementació del pla d’acció de l’acreditació europea HRS4R en investigació, la Universitat Jaume I de Castelló ha constituït el grup que s’encarregarà de l’elaboració del Pla de Formació en Competències i Habilitats Investigadores, del qual seran responsables el vicerector d’Investigació i Transferència, Jesús Lancis, i la directora de l’Escola de Doctorat, Mercè Correa.

La comissió estarà integrada, addicionalment, per personal en diferents etapes de la carrera investigadora (predoctorals, postdoctorals, personal permanent, ...) i per una representació dels coordinadors i coordinadores dels programes de doctorat.

L’acció quinzena del pla d’acció d’Euraxess preveu la implantació d’una oferta formativa en matèria d’investigació per a tot el personal. El nou pla inclourà cursos sobre ètica en la investigació, prevenció de riscos laborals en els laboratoris o emprenedoria i creació d’empreses de base tecnològica. Així mateix, la formació tindrà també en compte altres aspectes com ara la carrera investigadora, els mecanismes de finançament de la investigació o la inserció laboral del personal.

El pla de formació estarà destinat a tot el personal investigador, en qualsevol fase de la carrera investigadora i sota qualsevol tipus de contracte. A més a més, es dissenyarà un sistema d’informació que permeta sistematitzar i difondre la formació específica oferida en els grans àmbits de coneixement.

Euraxess és una iniciativa europea que ofereix un extens ventall de serveis d'informació i dona suport personalitzat al personal investigador, persones innovadores, organitzacions d'investigació i universitats i empreses que volen mantenir la seua vinculació amb les activitats de recerca d'Europa.