Acció 15. Implementar una oferta formativa en matèria d’investigació per a tot el personal investigador

15/12/2023 | OPAQ
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

A15.1 Designar el grup de treball encarregat d’elaborar el Pla de Formació en Competències i Habilitats Investigadores de la Universitat

En el marc del procés d’implementació del pla d’acció de l’acreditació europea HRS4R en investigació, la Universitat Jaume I de Castelló ha constituït el grup que s’encarregarà de l’elaboració del Pla de Formació en Competències i Habilitats Investigadores, del qual seran responsables el vicerector d’Investigació i Transferència, Jesús Lancis, i la directora de l’Escola de Doctorat, Mercè Correa.

La comissió està integrada, addicionalment, per personal en diferents etapes de la carrera investigadora (predoctorals, postdoctorals, personal permanent, ...) i per una representació dels coordinadors i coordinadores dels programes de doctorat.

Es va nomenar un grup de treball de 12 investigadors i investigadores i 4 persones d’administració per a elaborar el pla de formació d'investigadors. L'oferta de cursos es va definir a través d'una enquesta que es va realitzar entre el personal investigador en diferents etapes de la carrera investigadora.

Els cursos es van classificar en quatre àrees principals de competències professionals: competències metodològiques i d'investigació, competències organitzatives i de gestió de la informació, competències professionals d'investigació, emprenedoria i transferència de coneixement i bones pràctiques en investigació.

El nou pla inclourà cursos sobre ètica en la investigació, prevenció de riscos laborals en els laboratoris o emprenedoria i creació d’empreses de base tecnològica. Així mateix, la formació tindrà també en compte altres aspectes com ara la carrera investigadora, els mecanismes de finançament de la investigació o la inserció laboral del personal.

La varietat  de cursos oferits és molt àmplia i inclou ètica, esperit empresarial, habilitats de comunicació, gestió de dades, salut mental i gestió emocional i resiliència durant els estudis de doctorat, etc. Alguns d'aquests cursos són en línia i en anglès.

A15.2 Assegurar que el Pla contempla cursos sobre ètica en la investigació, prevenció de riscos laborals en els laboratoris d’investigació i sobre emprenedoria i creació d’empreses de base tecnològica.

El Pla de formació contínua per al Personal Investigador s'aprova anualment pel Consell de Govern i s'articula dins de la formació transversal de l'Escola de Doctorat.

En l'àmbit d'habilitats d'investigació s'inclou formació sobre l’ètica i integritat de la investigació. A més, dins de les bones pràctiques en investigació, s'inclou formació sobre seguretat i salut i benestar animal. També en l'àmbit habilitats d'influència i impacte es planifica formació sobre Emprenedoria.

Es pot consultar el Pla aprovat pel Consell de Govern en la pàgina web de l'Escola de Doctorat, sota l'epígraf de Formació Transversal.

A15.3 Assegurar que el Pla contemple cursos sobre carrera investigadora, mecanismes de finançament de la investigació i inserció laboral del personal investigador.

El Pla de formació contínua per al Personal Investigador (PI) inclou, entre les habilitats d'influència i impacte, formació en la Gestió de la Carrera Investigadora.

Es pot consultar el Pla en la pàgina web de l'Escola de Doctorat, sota l'epígraf de Formació Transversal, així com el calendari d'aquesta formació.

Més enllà de les accions formatives incloses en aquesta proposta, el personal investigador en formació també pot participar en seminaris, conferències o jornades programades del seu interès puntualment, així com accedir a altres activitats programades per la Biblioteca, el Servei de Llengües, l’OCIT o l’OIPEP, entre altres, que no es contemplen en aquesta proposta.

A15.4 Implementar cursos de formació en línia.

Quant a la formació online, en el calendari de la formació transversal del curs 2021-22 s'ofereix formació en línia o a través de sessions en Google Meet.

A15.5 Implementar el Pla per a tot el personal investigador, en qualsevol fase de la carrera investigadora i sota qualsevol tipus de contracte, i realitzar la difusió dels diferents cursos.

El pla de formació està destinat a tot el personal investigador, en qualsevol fase de la carrera investigadora i sota qualsevol tipus de contracte.

Tal com s'indica en el propi Pla, s'ha obert l'admissió al conjunt dels cursos del Pla de formació transversal de l'Escola de Doctorat en tota la comunitat investigadora de la Universitat Jaume I.

Igualment, la proposta de cursos no està tancada i, en qualsevol moment, el professorat o els doctorands i doctorandes poden remetre a l'Escola de Doctorat demandes de formació amb rellevància estratègica ateses les diferents competències i àmbits esmentats abans, així com les necessitats detectades i els resultats de satisfacció de cursos previs.

A15.6 Dissenyar un sistema d’informació que permeta sistematitzar i difondre la formació específica oferida en els grans àmbits de coneixement.

Es dissenyarà un sistema d’informació que permeta sistematitzar i difondre la formació específica oferida en els grans àmbits de coneixement.

En la pàgina web sobre formació transversal de l’Escola de Doctorat s’inclouran els perfils formatius suggerits per a cada una de les cinc branques de coneixement