Acció 10. Revisar i adequar a OTM-R els procediments de contratació

22/05/2023 | OPAQ
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

A10.1 Crear un grup de treball amb personal apropiat per a elaborar una guia interna amb els protocols i procediments de contractació OTM-R.

El 20 de desembre de 2021 es reuneix per primera vegada el grup de treball OTM-R, que presideix el vicerector d'Investigació i Transferència. El grup està format per 18 persones, a més de la presidència: el vicerectorat de Professorat, dos vicerectorats adjunts, el de Planificació i Qualitat i el de Revisió Normativa i Simplificació, la vicegerencia, els caps de dos serveis, Servei de Recursos Humans i l'Oficina de Cooperació en Recerca i Desenvolupament Tecnològic, personal tècnic d'aquests serveis i 4 representants del personal investigador, amb representació dels instituts d'investigació i tots els centres de la Universitat.

A10.2 Realitzar activitats formatives per a donar a conèixer entre el personal administratiu els protocols i procediments OTM-R.

Una vegada aprovat i publicat el reglament definitiu, es preveu la planificació de cursos de formació basats en el protocol i els procediments de contractació basats en els principis d'OTM-R.

A10.3 Publicar el protocol OTM-R en les llengües pròpies de la Universitat i en anglès.

El grup OTM-R ha treballat en la “Normativa per a la contractació de personal investigador i personal tècnic o directiu de suport a la investigació en la Universitat Jaume I de Castelló”.

A causa dels canvis reguladors nacionals actuals pendents de la modificació de la Llei de la Ciència, la versió final del document s'ha retardat fins que s'adapten als últims canvis legals.

El procediment definitiu inclourà les modalitats contractuals existents, el règim fiscal, el procediment de selecció, les característiques del comitè de selecció, el procés de contractació i els drets i obligacions de les parts intervinents.

A10.4 Revisar els procediments de contractació actuals segons OTM-R i aprovar un reglament de contractació de personal investigador i personal tècnic de suport vinculats a projectes i accions d’investigació.

S'han revisat les convocatòries per a la contractació d'investigadors per a adaptar-les als principis de la Carta i el Codi, fins que el protocol definitiu OTM-R es puga aprovar i implementar oficialment.

A10.5 Informar de manera realista, i en el moment de la contractació, de les possibilitats d’estabilització fent públics els instruments de la Universitat com el Document de Darrera Docent i Investigadora o el Pla de Promoció de la Investigació.

Quan s'informa al personal investigador de la seua contractació, també s'inclou informació sobre el Document de Carrera Docent i Investigadora, així com la duració del contracte i les possibilitats reals d'estabilització.

El Document de Carrera Docent i Investigadora i el Pla de promoció de la investigació es troben disponibles en la pàgina web.

A10.6 Assegurar que els procediments, protocols, normes i informació sobre els procediments de contractació estiguen accessibles en anglès.

Una vegada aprovat i publicat el reglament definitiu, es preveu la traducció de tota la documentació de contractació a l'anglès.