UJI

Comitès

21/04/2021 | OPAQ

Responsables del projecte

Per a impulsar aquesta estratègia la Universitat Jaume I es proposa la creació de dos comitès: un comitè directiu, integrat per membres del Consell de Direcció i gestió, la missió del qual serà revisar i aprovar les propostes del comitè tècnic, així com marcar les línies polítiques del projecte; un comitè tècnic integrat per un equip de diferents serveis i investigadors i investigadores i, dins d’aquest, un subcomitè executiu per impulsar i assegurar el funcionament del projecte.

Comitè directiu:

 • Vicerectorat d’Investigació i Transferència: Jesús Lancis Sáez
 • Vicerectorat d’Ordenació Acadèmica i Professorat: Ximo Gual Arnau
 • Vicerectorat d’Internacionalització i Cooperació: Joan Antoni Martín Montaner
 • Vicerectorat de Planificació, Coordinació i Comunicació: Modesto Fabra Valls
 • Gerència: Andrés Marzal Varó
 • Vicegerència de Personal i Organització: José Luis Gordo García-Madrid
 • Cap del Servei de Recursos Humans: José Carlos Martínez Moreno
 • Cap de l’Oficina per a la Cooperació en Investigació i Desenvolupament Tecnològic: Ismael Rodrigo Martínez

Comitè tècnic:

 • Vicerectorat d’Investigació i Transferència: Jesús Lancis Sáez
 • Vicerectorat adjunt de Planificació i Qualitat: Ivan Barreda Tarazona
 • Vicerectorat adjunt de Revisió Normativa i Simplificació: Andrea Planchadell Gargallo
 • Vicerectorat adjunt de Mobilitat Acadèmica i Pràctiques Internacionals: Eva Camacho Cuenca
 • Responsable de l’Oficina de Projectes Europeus i Internacionals: Cristina Isabel Villarroya Berges
 • Tècnica de l’Oficina de Promoció i Avaluació de la Qualitat: Silvia Guillamón Beade
 • Tècnica mitjana de projectes i costos del Servei de Recursos Humans: Mª José Boix Juan
 • Quatre representants del personal investigador corresponents a les categories R1, R2, R3 i R4:
  • R1: Representant de la FCHS: Victòria Bosch Moreno
  • R2: Representant de l'ESTCE: Vicent Gimeno García
  • R3: Representant de la FCS: María Muriach Sauri
  • R4: Representant de la FCJE: Mª Aurora García Gallego
 • Administrativa de l’Oficina de Promoció i Avaluació de la Qualitat: Patricia Muñoz Ventura