UJI

Sexennis Investigació CNEAI - Professorat dels cossos docents universitaris

Última modificació: 15/01/2020 | Font: INVEST

Convocatòria: Resolució de 10 de desembre de 2019, de la Secretaria d’Estat d'Universitats, Investigació, Desenvolupament i Innovació, per la qual es fixa el procediment i termini de presentació de sol·licituds d’avaluació de l’activitat investigadora a la Comissió Nacional Avaluadora de l'Activitat Investigadora (BOE 297, de 11 de desembre de 2019).

Criteris: Resolució de 12 de novembre de 2019, de la Comissió Nacional Avaluadora de l’Activitat Investigadora, per la qual es publiquen els criteris específics aprovats per a cada un dels camps d’avaluació (BOE 284, de 26 de novembre de 2019).

 

Termini: des del 15 al 31 de gener de 2020

 

Sol·licituds: Tramitació en la seu electrònica del Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats

 

Camps 1-11

 

Novetats: El personal interessat ha de presentar su sol·licitud exclusivament a través del registre telemàtic del Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats.

Com a part d'una estratègia integral per aconseguir la igualtat efectiva entre dones i homes, a l'efecte del còmput dels trams de recerca per a l'avaluació de l'activitat científica i investigadora, aquelles dones que així ho desitgin podran prorrogar l'últim sexenni viu un any per cada permís que gaudeixin per naixement, adopció, guarda amb finalitats d'adopció o acolliment


Aquests permisos hauran d'haver estat gaudits en el període estès entre els dos anys anteriors a l'entrada en vigor d'aquesta resolució i els sis anys posteriors de l'últim sexenni en tramitació.

 

Convalidacions: D’acord amb la Resolució de 10 de desembre de 2019 de la Secretaria d'Estat d'Universitats, Investigació, Desenvolupament i Innovació, el personal funcionari dels cossos docents universitaris podrà sol·licitar a la CNEAI la convalidació de les avaluacions positives d’aquells trams d’activitat investigadora que se’ls hagueren reconegut abans d’haver accedit a la funció pública, quan l’esmentat reconeixement s’haguera produït seguint un procediment d’avaluació en què haja intervingut la mateixa CNEAI, conformement amb les previsions del Reial Decret 1086/1989, de 28 d’agost, de retribucions del professorat universitari i disposicions de desenvolupament. Consulteu a la pàgina d'ANECA "Convocatòria de trams d'investigació de la CNEAI 2019" amb informació de la tramitació. El termini de presentació d’aquestes sol·licituds és el mateix que el de la convocatòria general.

 

Petició del full de serveis: El full de serveis necessari per a efectuar la sol·licitud està disponible per a ser descarregat de manera automatizada des de la seu electrònica de l'UJI accedint a: <<IGLU-Recursos humans-Expedient laboral-Sol·licitud de certificats oficials-Certificat de serveis prestats>>.

 

Recursos d’utilitat per a preparar la sol·licitud d’avaluació de l’activitat investigadora

Informació proporcionada per: Vicerectorat d'Investigació i Transferència