Pla de promoció de la investigació i transferència de coneixement

02/02/2024 | INVEST
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

El Pla de Promoció de la Investigació i Transferència de Coneixement de la Universitat Jaume I, amb una dotació anual que supera els 4.200.000 d’euros, és l’instrument base per a consolidar i reforçar la generació de coneixement científic, la transferència de tecnologia i la innovació a la Universitat Jaume I. Amb aquest instrument es preten donar resposta als següents objectius estratègics recollits en el Pla d’Acció de Govern de la Universitat Jaume I 2023-2026, aprovat el 14 de desembre de 2022 pel Consell de Govern i el 20 de desembre de 2022 pel Consell Social:

 • Potenciar la investigació de qualitat (OE16),
 • Enfortir els recursos humans dedicats a la investigació (OE17),
 • Facilitar l’activitat del personal investigador (OE18),
 • Promocionar l’emprenedoria, la transferència de coneixement i la innovació entre el personal investigador (OE19),
 • Acostar el coneixement generat en la Universitat a la societat (OE20).

El Pla, amb un conjunt d’actuacions fàcilment identificables i que es convoquen anualment en unes dates ben definides, proporciona certesa al PDI i permet en gran mesura mantenir i planificar l’activitat investigadora dels grups, posant al seu abast els instruments necessaris per a portar-la a terme i incentivant l’obtenció de recursos externs per al desenvolupament de la investigació, la tecnologia i la innovació. Així, el Pla s’estructura en sis eixos o programes:

 • Programa de foment de projectes d’investigació
 • Programa de mobilitat del personal investigador
 • Programa de suport a la formació i incorporació de personal investigador
 • Programa de transferència de resultats d’investigació
 • Programa de suport als grups d’investigació
 • Programa de suport a la difusió de resultats d’investigació

Sens dubte, el desplegament de les diferents accions d’aquest Pla representa un gran esforç institucional que tan sols es pot comprendre des de la més ferma convicció del paper central que la generació i la transferència del coneixement tenen en el progrés i benestar social.

Pla de promoció de la investigació i transferència de coneixement
Informació proporcionada per: Vicerectorat d'Investigació