UJI

Investigació amb èssers humans

Última modificació: 22/10/2019 | Font: INVEST

Correspon avaluar i fer el seguiment dels projectes d’investigació científica i treballs de tesi doctoral i final de màster que es realitzan a la Universitat Jaume I i que impliquen: 

  • Procediments amb éssers humans: estudis observacionals i procediments invasius.
  • Utilització de mostres biològiques de procedència humana (com ara cèl·lules troncals embrionàries o línies derivades d’elles procedents de pre-embrions sobrants, teixits biològics o altre tipus de mostres).
  • Utilització de dades de caràcter personal.

Queden excloses de l’àmbit d’actuació de la Comissió, els assaigs clínics amb medicament i productes sanitaris. Aquests procediments han de ser avaluats i informats per un Comité Ètic d'Investigació amb medicaments (CEIm) acreditat per l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris. A Castelló, estan acreditats els comités de l'Hospital General Universitari de Castelló i del Consorci Hospitalari Provincial de Castelló. Estan exclosos de l'àmbit d'actuació d'aquest comité els procediments que impliquen implantacions d'òrgans, teixits i cèl·lules de qualsevol oritge.  

També d'autoritzar la difussió d'enquestes d'investigació adreçades a la comunitat universitària. En aquest darrer cas, la sol·licitud, que contindrà el contingut requerit en el protocol que regula la difussió, s'adreçarà al Vicerectorat mitjançant el registre electrònic general i no mitjançant l'assistent automatizat de la Comissió Deontològica.

Per presentar la sol·licitud d'avaluació cal completar un procediment molt senzill.

 

PERÍODE D'AVALUACIÓ OBERT TOT L'ANY

 

1. Avalua les consideracions ètiques i deontològiques del teu projecte.

Consulta els criteris i procediments que són d'aplicació als projectes d'investigació amb procediments en éssers humans. Si el projecte inclou tractament de dades personals, és molt convenient que contactes amb l'Oficina d'Innovació i Auditoria TI de la Universitat Jaume I en el contacte protecciondatos@uji.es.

 

2. Prepara la documentació que cal adjuntar a la sol·licitud d'avaluació.

Obligatori

Opcional

Molt important: la documentació s'ha de presentar en format PDF (extensió .pdf) o JPEG (extensions .jpg o .jpeg).

 

3. Completa la sol·licitud d'avaluació

La presentació de sol·licituds i la documentació corresponent, així com la totalitat de les notificacions administratives, es realitzarà exclusivament per via electrònica a través de la seu electrònica de la Universitat Jaume I a partir de l’enllaç

 

 

Informació proporcionada per: Vicerectorat d'Investigació i Transferència