UJI

Investigació amb èssers humans

Última modificació: 29/02/2020 | Font: JESÚS LANCIS SÁEZ

Correspon avaluar i fer el seguiment dels projectes d’investigació científica i treballs de tesi doctoral i final de màster que es realitzan a la Universitat Jaume I i que impliquen: 

  • Procediments amb éssers humans: estudis observacionals i procediments invasius.
  • Utilització de mostres biològiques de procedència humana (com ara cèl·lules troncals embrionàries o línies derivades d’elles procedents de pre-embrions sobrants, teixits biològics o altre tipus de mostres).
  • Utilització de dades de caràcter personal.

Queden excloses de l’àmbit d’actuació de la Comissió, els assaigs clínics amb medicament i productes sanitaris. Aquests procediments han de ser avaluats i informats per un Comité Ètic d'Investigació amb medicaments (CEIm) acreditat per l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris. A Castelló, estan acreditats els comités de l'Hospital General Universitari de Castelló i del Consorci Hospitalari Provincial de Castelló. Estan exclosos de l'àmbit d'actuació d'aquest comité els procediments que impliquen implantacions d'òrgans, teixits i cèl·lules de qualsevol oritge.  

També d'autoritzar la difussió d'enquestes d'investigació adreçades a la comunitat universitària. En aquest darrer cas, la sol·licitud, que contindrà el contingut requerit en el protocol que regula la difussió, s'adreçarà al Vicerectorat mitjançant el registre electrònic general i no mitjançant l'assistent automatizat de la Comissió Deontològica.

Per presentar la sol·licitud d'avaluació cal completar un procediment molt senzill.

 

PERÍODE D'AVALUACIÓ OBERT TOT L'ANY

 

1. Avalua les consideracions ètiques i deontològiques del teu projecte.

Consulta els criteris i procediments que són d'aplicació als projectes d'investigació amb procediments en éssers humans. Si el projecte inclou tractament de dades personals, és necessari que contactes amb l'Oficina d'Innovació i Auditoria TI de la Universitat Jaume I en el contacte protecciondatos@uji.es.

En projectes i procediments que impliquen un contacte habitual amb menors, cal tindre present que la Llei Orgànica 1/1996 de Protecció Jurídica del Menor, modificada per la Llei 26/2015 i la Llei 45/2015 de voluntariat, estableix l'obligació d'aportar certificats negatius del Registre Central de Delincuents Sexuals per a tot el personal de l'equip de recerca que treballa en contacte habitual amb el menors. Pots descarregar aquesta certificació des del següent lloc web del Ministeri de Justícia. Una vegada obtinguda la certificació negativa es tramitarà conjuntament amb la resta de documentació.

D'altra banda, s'ha d'estar al que estableix la instrucció de 3 de febrer de 2010 de la Secretària Autonòmica d'Educació de la Generalitat Valenciana sobre el procediment en l'autorització per a l'ompliment de qüestionaris per part de l'alumnat de centres docents per a projectes d'investigació.

 

2. Prepara la documentació que cal adjuntar a la sol·licitud d'avaluació.

Obligatori

Tan sols si el projecte d'investigació ho requereix

Molt important: la documentació s'ha de presentar en format PDF (extensió .pdf) o JPEG (extensions .jpg o .jpeg).

 

3. Completa la sol·licitud d'avaluació

La presentació de sol·licituds i la documentació corresponent, així com la totalitat de les notificacions administratives, es realitzarà exclusivament per via electrònica a través de la seu electrònica de la Universitat Jaume I a partir de l’enllaç