UJI

Calendari de reunions

Planifica la sol·licitud d'avaluació dels teus projectes d'investigació.
23/06/2019 | INVEST

Els comitès es reuneixen amb periodicitat mensual per tractar totes les propostes que arriban amb una antelació mínima de 10 dies a la data de la reunió. Immediatament després de la reunió es comunicarà al sol·licitant el resultat de l’informe en els termes d’informe favorable, informe pendent de correccions o informe desfavorable.

La Comissió Deontològica i el Comitè Ètic de Benestar Animal tan sols avaluen projectes prèviament a la seua realització. L’informe favorable és previ i preceptiu per iniciar les activitats d’investigació que s’han presentat.

 

Informació proporcionada per: Vicerectorat d'Investigació i Transferència