UJI
  • Gestió de la contractació dels treballs de caràcter científic, tècnic o artístic que es realitzen amb entitats o persones físiques a l’empara de l’article 83 de la LOM/LOU. Podeu sol·licitar assessorament i suport per a la negociació i redacció del contracte a través de l'adreça: ocit@uji.es.

  • Procediment per a la protecció dels resultats d'activitats d'investigació, desenvolupament tecnològic i innovació realitzada pel Personal Docent i Investigador (PDI) de la Universitat Jaume I susceptible de propietat industrial i dels treballs de base tecnològica susceptibles de propietat intel·lectual (programes d'ordinador).

  • Aquest procediment permet sol·licitar el transvasament dels romanents dels contractes de l'article 83 de la LOU al Projecte personal de suport a la investigació (PPSI) o la seua creació, si no existeix.

  • Procediment per a establir el règim jurídic de la promoció, creació i instal·lació de les empreses de base tecnològica, els mecanismes de transferència de tecnologia, coneixement o resultats d’investigació de titularitat de l’UJI, les fórmules de participació tant de la universitat com del seu personal, així com el marc de relació entre l’empresa i l’UJI.

  • Sol·licitud per a accedir als serveis del Parc Científic, Tecnològic i Empresarial de la Universitat Jaume I.