UJI

Comissió d'Ètica i RSU

Última modificació: 18/05/2018 | Font: RSU

D’acord amb les competències establertes en l’article 48.g dels Estatuts de la Universitat Jaume I, aprovats pel Decret 116/2010, de 27 d’agost, i modificats pel Decret 67/2013, de 7 de juny, el Claustre aprova la següent composició de la Comissió d’Ètica i Responsabilitat Social Universitària (RSU)

  • Una presidència elegida per majoria absoluta entre els diferents col·lectius que componen el claustre.
  • Dos membres del PDI, elegits de forma paritària dins del propi col·lectiu.
  • Dos membres del PAS, elegits de forma paritària dins del propi col·lectiu.
  • Dos membres de l’Estudiantat, elegits de forma paritària dins del propi col·lectiu.

Els membres de la Comissió triaran entre ells un secretari/a que convocarà i alçarà acta de les reunions, establint un registre de les accions realitzades.

S’elaborarà un informe anual, que haurà de ser presentat al Claustre, al Consell de Govern i al Consell Social.

[Comissió d'Ètica i RSU]