Normativa sobre la protecció dels resultats de les activitats d'investigació, desenvolupament tecnològic i innovació de la Universitat Jaume I

28/04/2016 | SCP
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

(Aprovada en la sessió núm 35 de la Junta de Govern, del dia 29 d'octubre de 2001)

La Universitat Jaume I assumeix com un dels seus objectius primordials el desenvolupament de la investigació científica, tècnica i artística, segons s'estableix en l'article 134 dels Estatuts d'aquesta. Amb aquesta finalitat, i també estatutàriament, es reconeix el deure i el dret del personal docent i investigador a la investigació (art. 134.2), així com que «La Universitat ha de potenciar la investigació, i per això ha de definir una política científica que ha de promoure la creació d'equips d'investigació i ha d'establir les línies d'investigació ajustant-se a criteris d'interès social, cultural, tècnic i pedagògic» (art. 135).

La llei 11/1986 de 20 de març, de Patents, d'invenció i models d'utilitat (BOE núm. 73, de 26 de març de 1986), en l'article 20 d'aquesta, diu que correspon a les universitats la titularitat de les invencions realitzades pel professorat com a conseqüència de la funció d'investigació en la universitat, que tenen en l'àmbit de les funcions docents i investigadores, i es remet a la normativa de cada universitat per a la regulació de les modalitats i quantia de la participació en els beneficis que obtinga la universitat en l'explotació o cessió dels drets d'aquesta respecte a les invencions realitzades pels professors universitaris.

D'altra banda, el RD legislatiu 1/1996, de 12 d'abril, que aprovà el Text refós de propietat intel·lectual, estableix que la propietat intel·lectual d'una obra literària, artística o científica correspon a l'autor pel mateix fet haver-la creat, li confereix el dret exclusiu a l'explotació d'aquesta. Hi ha una excepció referida als programes d'ordinador ja que segons l'article 97.4 d'aquest text, quan un treballador faça un programa d'ordinador, en l'exercici de les funcions que li corresponen, o en atenció a instruccions de l'empresari, la titularitat dels drets d'explotació correspondrà, exclusivament, a l'empresari.

La maduresa assolida pels grups d'investigació de la Universitat Jaume I aconsella l'aprovació d'una normativa que concrete els procediments per a la protecció dels resultats de la investigació i que establisca les modalitats i quanties de la participació dels investigadors i de la Universitat, amb l'objectiu final d'impuls de la qualitat i d'incentiu i estímul a la investigació. D'aquesta manera s'estimula la producció de treballs creatius i la transferència dels resultats de la investigació a l'entorn socioeconòmic, al temps que s'incentiva la tasca de l'investigador en fer-lo partícip dels resultats de la investigació.

Article 1r. Àmbit

La present normativa regula el procediment per a la protecció dels resultats d'activitats d'investigació, desenvolupament tecnològic i innovació realitzada pel Personal Docent i Investigador (PDI) de la Universitat Jaume I susceptible de propietat industrial i dels treballs de base tecnològica susceptibles de propietat intel·lectual (programes d'ordinador).

Article 2n. Finalitat

La Universitat Jaume I establirà els instruments i mitjans personals i materials necessaris per a una gestió de qualitat en matèria de propietat industrial i intel·lectual que permeta una eficaç transferència de la tecnologia.

Article 3r. Titularitat dels drets de propietat intel·lectual i industrial

 1. Correspon a la Universitat Jaume I la titularitat dels drets de propietat industrial i dels treballs de base tecnològica susceptibles de propietat intel·lectual (programes d'ordinador) procedents dels resultats de les investigacions realitzades pel PDI d'aquesta derivats de finançament propi o de subvencions de tercers.
   
 2. La titularitat dels drets de propietat industrial i dels drets d'explotació dels programes d'ordinador derivats d'investigacions finançades per contractes subscrits amb empreses o un altre tipus d'entitats, serà la que s'establisca en el contracte i, per defecte, correspondrà a la Universitat Jaume I.
   
 3. En els programes d'ordinador, amb independència que es registren per protegir-los, es farà constar a la primera pantalla el següent:
	Copyright <any> UNIVERSITAT JAUME I DE CASTELLÓ			Tots els drets reservats

Article 4t. Gestió dels drets de propietat intel·lectual i industrial

 1. La tramitació de la protecció de la propietat industrial i intel·lectual la gestió dels títols es farà per l'Oficina de Cooperació en Investigació i Desenvolupament Tecnològic (OCIT).
   
 2. L'OCIT facilitarà als interessats informació dels procediments a seguir per sol·licitar la protecció dels resultats de la investigació i per a la transferència d'aquests als sectors socioeconòmics, i elaborarà models d'instàncies.
   
 3. L'OCIT podrà sol·licitar assessorament d'experts externs.

Article 5è. Comunicació dels resultats d'I+D amb aplicació industrial

Quan l'investigador responsable d'un projecte estime que s'han obtingut resultats susceptibles d'explotació industrial informarà immediatament a l'OCIT. Aquesta comunicació es farà per escrit, amb anterioritat a la publicació, i haurà de contenir una descripció d'aquestos resultats, que es pot completar amb els antecedents en publicacions i patents que considere convenient.

Article 6è. Sol·licitud de protecció

 1. L'OCIT, amb la col·laboració de l'autor o autors, elaborarà una anàlisi de la novetat i del potencial de la invenció i elevarà al vicerectorat a què s'atribuïsca aquesta competència un informe de recomanació de sol·licitud de patent o model d'utilitat. La decisió de sol·licitar la protecció correspon al vicerectorat. D'aquesta decisió s'haurà d'informar a la Comissió d'Investigació.
   
 2. S'entendrà que la Universitat no està interessada en la protecció si transcorreguts tres mesos des de la sol·licitud de protecció no s'ha produït un pronunciament exprés.

Article 7è. Extensió a altres països

 1. L'autor o autors de la invenció podran sol·licitar l'extensió a altres països de la patent o model d'utilitat. L'OCIT, amb la col·laboració de l'autor o autors, elaborarà una anàlisi de potencial d'explotació i elevarà al vicerectorat competent un informe de recomanació d'extensió de patent, qui decidirà. D'aquesta decisió s'haurà d'informar a la Comissió d'Investigació.
   
 2. El vicerectorat competent i l'autor podran acordar la contribució econòmica a les despeses d'extensió per part de fons dels projectes de què siga responsable.

Article 8è. Manteniment del títol

 1. Anualment l'OCIT elaborarà un informe de gestió de la patent i el remetrà al vicerectorat competent. Aquest vicerectorat, podrà retirar total o parcialment el suport econòmic de la partida pressupostària de patents al manteniment d'algun títol si les perspectives de la explotació d'aquest no foren favorables. D'aquesta decisió s'haurà d'informar a la Comissió d'Investigació.
   
 2. L'autor podrà proposar al vicerectorat corresponent, finançar total o parcialment les despeses de manteniment a càrrec dels fons dels projectes de què siga responsable.

Article 9è. Participació dels beneficis de l'explotació

 1. Els autors participaran en una tercera part dels beneficis de l'explotació, una vegada deduïdes les despeses necessàries per a la protecció d'aquesta, participació que es distribuirà, si en són més d'un, en proporció a la participació de cadascun.
   
 2. A més, s'assignarà al pressupost dels departaments o instituts dels autors una tercera part dels beneficis de l'explotació, distribució que es farà, si en són diverses persones, en proporció a la participació d'aquestes.
   
 3. La mateixa distribució s'aplicarà als ingressos que s'obtinguen per l'explotació dels resultats activitats d'investigació, desenvolupament tecnològic i innovació protegits per tercers, en aplicació d'allò que s'estableix en l'article 3.2 d'aquesta normativa.

Article 11è. La cessió de la protecció als investigadors

 1. La Universitat Jaume I podrà cedir als autors els drets de propietat industrial, quan no estiga interessada en la protecció o d'aquests quan decidisca abandonar qualsevol títol.
   
 2. En aquestos casos la Universitat tindrà dret a una llicència no exclusiva, intransferible i gratuïta d'ús dels títols que es tracte i a una participació del 20% dels beneficis nets de l'explotació dels títols, la meitat de la qual s'assignarà als departaments o instituts a què pertanyen els autors en proporció a la participació d'aquests.

Article 12è. Explotació dels títols

 1. La decisió respecte al règim d'explotació dels títols de propietat industrial i intel·lectual correspon al rector amb l'informe previ de la Comissió de l'Equip de Govern. També correspon al rector, a proposta de la Gerència, la firma dels contractes de cessió i llicència, si s'opta per l'explotació indirecta.
   
 2. Les empreses interessades en l'explotació de qualsevol títol de propietat industrial o intel·lectual de la Universitat Jaume I es dirigiran a l'OCIT, des de la qual, en atenció als criteris que continga l'informe de recomanació de protecció, a les ofertes econòmiques efectuades per l'explotació del títol i als informes que, si escau, puguen sol·licitar-se a experts independents, es remetrà una proposta de contracte al Servei de Gestió Administrativa i Patrimonial perquè els tramite.

Disposició final. Entrada en vigor

Aquesta normativa entrarà en vigor l'endemà de ser aprovada.

Disposició addicional

La Universitat Jaume I garantirà el dret a la propietat intel·lectual de tota la comunitat universitària, incloent el que resulte dels treballs presentats per l'estudiantat en el marc dels estudis que cursa.

Informació proporcionada per: Servei de Comunicació i Publicacions