Normes d'ús, préstec i reserves

23/02/2023 | LABCOM
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

El Laboratori de Ciències de la Comunicació de la Universitat Jaume I té com a funció principal, donar servei a les pràctiques docents i la investigació del Departament de Ciències de les Comunicació. Tanmateix això, LabCom acull també uns altres activitats, que tenen diferents processos de préstec d'equips i reserva d'espais:

 1. Préstecs i reserves ordinaris per a la docència i investigació en Comunicació: servei al professorat del Departament de Ciències de la Comunicació i a l'alumnat dels graus de Comunicació (Publicitat i Relacions Públiques, Comunicació Audiovisual, Periodisme, Disseny i Desenvolupament de Videojocs) i del Màster en Noves Tendències i Processos d'Innovació en Comunicació.
 2. Préstecs i reserves extraordinaris a altres membres de la comunitat universitària (/PDI): servei per a altres departaments o serveis de la universitat que, de manera puntual, puguen tenir necessitats d'equip audiovisual i que s'atendrà en funció de la disponibilitat d'equip. 
 3. Colaboración en projectes audiovisuals lliures (alumnat): col·laboració en les produccions audioviusales lliures tutoritzades, però sense vincle a cap assignatura, de l'alumnat en graus de Ciències de la Comunicació.
 4. Colaboración en projectes audiovisuals externs: col·laboració en produccions externes d'interès cultural o social.

 

Normativa general de préstecs i reserves ordinàries

Sobre l'ÚS DE MATERIALS I ACCÉS Al LABCOM.

 • Per norma general, els alumnes de primer curs de grau, no tindran accés al LABCOM en el primer semestre. En el segon semestre es permetrà l'accés als estudiants de primer curs a través de l'assignatura Teoria i Tècnica de la Fotografia sota la supervisió del professorat, que explicarà el funcionament del LABCOM i els protocols de treball que han de seguir.
 • El/la usuari/a se compromet a gestionar i emprar els materials de manera responsable i diligent conforme a l'ús al qual està destinat i d'acord amb les especificacions tècniques del fabricador, tractant de posar tots els mitjans necessaris per a evitar qualsevol deterioració o desgast innecessari. 
 • El/la usuari/a se compromet a informar i a reposar qualsevol material, o part d'aquest, que haja patit danys durant l'ús del material; tant dins de com fora del LabCom.
 • estudiant haurà de portar amb si la documentació identificativa de l'UJI en lloc visible que li permeta identificar-se a petició dels tècnics, professors o monitors del LABCOM. Així mateix, hauran de poder justificar l'activitat que estan realitzant a través del projecte de producció corresponent (tant en el cas de pràctiques vinculades a assignatures com en el de projectes tutoritzats).

Sobre LA RESERVA DE MATERIALS.

 • El préstec d'equips se sol·licitarà en tots els casos al professor corresponent amb un mínim de 48 hores laborables d'antelació a través del sistema LABGEST i es farà efectiu des del despatx de préstec situat en la planta soterrani (-1). Es retornaran els equips prestats en l'hora convinguda, com a més tard. Si hi ha un retard no justificat en l'hora pactada de la devolució, l'estudiant o grup d'estudiants serà penalitzat. Existeix un manual d'usuari de LABGEST per a realitzar les operacions bàsiques. 
 • Els préstecs només podran ser retirats pels sol·licitants titulars del préstec en LABGEST. No es permetran retirades de material sense la identificació pertinent.
 • El préstec de cap de setmana no podrà eixir abans de les 15h del dijous i s'haurà de tornar a les 9h del dilluns següent.
 • L'horari per a sol·licitar material durant la setmana per a treballs relacionats amb assignatures és de 15h a 9h de l'endemà. També és possible fer la reserva des de les 9h fins a les 9h de l'endemà, però estarà supeditat a l'ús de les assignatures i es podria denegar sense previ avís.
 • És responsabilitat de l'usuari/a revisar i verificar que el material lliurat està complet i en bones condicions d'ús abans de la seua retirada. Qualsevol reclamació posterior no es tindrà en compte davant possibles incidents o reclamacions.

Sobre LA RESERVA DE MATERIALS PER A TFG.

 • Els préstecs de materials per a TFG  podran estendre's, com a màxim, des del dilluns a les 11h i fins al divendres a les 17h -d'una mateixa setmana-.
 • Igual que la resta d'assignatures, el préstec de cap de setmana comença els dijous a les 15h i finalitza a les 9h del dilluns següent. Podent-se allargar fins a les 11h del mateix dilluns per a evitar aglomeracions i cues durant el procés de devolució.
 • El material a sol·licitar ha de ser el merament imprescindible per a dur a terme el treball. S'ha d'evitar la selecció de materials de dubtosa utilitat.
 • Es podrà denegar, sense previ avís, la reserva d'aquells materials que siguen necessaris per a dur a terme les pràctiques de les assignatures amb docència en el LabCom.
 • S'atendran excepcions a aquestes normes sempre que estiguen degudament justificades i no posen en risc l'equitat amb la resta dels usuaris i el bon funcionament del sistema de préstecs.

Sobre ELS ESPAIS I EQUIPS LABCOM.

 • Sempre que la docència ho permeta, s'habilitarà una aula multimèdia d'ús lliure perquè els alumnes poden fer els seus treballs pràctics. Els estudiants no podran utilitzar aquestes aules per a desenvolupar treballs d'ofimàtica lliures (la facultat té aules d'informàtica per a aquesta fi). La seua utilització haurà d'estar sempre relacionada amb el desenvolupament de treballs que necessiten d'una tecnologia específica per a assignatures concretes de grau o màster o projectes tutoritzats.
 • La reserva d'espais per a ús lliure es podrà fer a partir de les 15h. Mai es podrà accedir, per a ús lliure, en horari de matins.
 • Els/les estudiants no podran fer treballs personals en el LABCOM quan coincidisquen amb l'horari de les classes reglades de la seua titulació.
 • No es podran ocupar els espais del LABCOM sense el coneixement del personal tècnic, que serà assistit pels monitors.
 • Els tècnics no poden lliurar material fungible als estudiants. L'ús de material fungible (targetes de memòria, etc.) s'acordarà amb el professor/a de l'assignatura corresponent o el proporcionarà el propi alumnat.
 • Una vegada acabada la sessió de pràctiques, els alumnes tindran l'obligació de guardar el treball informàtic en un suport propi (disc extern). El LABCOM no es fa responsable de la integritat dels treballs guardats en els ordinadors.
 • Els usuaris del LABCOM no poden canviar la configuració dels dispositius (ni programari, ni maquinari), hauran de tractar amb cura els equips i, quan acaben la sessió, han de deixar l'espai net i ordenat.
 • No es pot menjar ni consumir begudes (excepte aigua si està molt envasada amb tap de rosca i allunyada dels equips).
 • En cas de qualsevol dubte s'ha de preguntar als tècnics del LABCOM.
Informació proporcionada per: Laboratori de Comunicació