UJI

Convocatòria del 14é Premi Ciutat de Castelló per la Pau Vicent Martínez Guzman

Última modificació: 02/02/2021 | Font: cufp

14é  PREMI  CIUTAT DE  CASTELLÓ PER LA PAU  VICENT MARTÍNEZ GUZMÁN

Poden presentar proposta raonada de candidatures: centres culturals i d'investigació per la pau, universitats i altres institucions i personalitats a què el comité organitzador convide. Els integrants del Jurat poden proposar el projecte de tercers, si consideren que el contingut d'aquest s'ajusta a les bases de la convocatòria. S'exclouen les candidatures que sol·liciten el premi per a si mateixes o per a les organitzacions a què representen. Les candidatures proposades han d’acreditar entre els seus mèrits la màxima exemplaritat i han de demostrar de manera fefaent la transcendència internacional de la seua obra lligada al foment de la cultura de la pau, la transformació pacífica dels conflictes, la cooperació al codesenvolupament, la solidaritat, la sostenibilitat i la convivència. El Jurat no prendrà en consideració les candidatures que no complisquen aquests requisits essencials.

Les candidatures es formalitzaran per mitjà de l'enviament de l'imprés oficial de proposta – annex I 

L'imprés de proposta s’ha d’acompanyar de:

Un informe raonat

Una memòria curricular

Els suports institucionals o personals que es consideren oportuns

Tota la documentació es remetrà al Negociat de Cultura de l'Ajuntament de Castelló de la Plana. La documentació presentada no serà tornada ni es mantindrà correspondència sobre aquesta.

Les propostes es poden enviar per correu certificat o presentar en el Negociat de Cultura de l'Ajuntament de Castelló de la Plana, situat a l'edifici Menador, plaça Hort dels Corders, 4, 12001. També es pot utilitzar qualsevol dels mitjans de presentació i enviaments establits en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, de l'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, indicant en ambdós casos “14é Premi Ciutat de Castelló per la Pau Vicent Martínez Guzmán” (Sede electrònica de l'Ajuntament de Castelló)

El termini de presentació de candidatures començarà l'endemà de la data de la publicació de l'extracte d'aquestes bases en el BOP de Castelló i tindrà com a data límit el dia 18 de març de 2021, inclòs.

L'Ajuntament de Castelló de la Plana nomenarà un jurat que estarà presidit per la regidora delegada de Cultura, Patrimoni Cultural i Museus, i com a secretari/ària, el secretari general de l'Administració municipal o funcionari/ària en qui delegue. Correspondrà al president del Jurat organitzar i dirigir les deliberacions i les votacions que es produïsquen. El sistema de votació s'establirà de manera que promoga fins al final l'elecció successiva dels candidats preferits per la majoria del Jurat. El vot s'expressarà sempre en sentit positiu.

Compondran la resta del Jurat els/les vocals següents: un/a membre del Consell Municipal de Cultura i    un/a professional relacionats/ades amb projectes de naturalesa d'acord amb la present convocatòria; un representant de la Direcció de la Càtedra UNESCO de Filosofia per a la Pau de la Universitat Jaume I, un/a professional a proposta del Negociat de Cooperació Social i Solidaritat de l'Ajuntament de Castelló i un/a especialista en l'execució de projectes d'ampli impacte sobre resolució de conflictes, solidaritat, desenvolupament social i/o sostenibilitat.

El Jurat, si ho considera oportú, pot sol·licitar un informe de tècnics o experts que complemente o aclarisca els mèrits de qualsevol candidatura. El premi s'atorgarà a la candidatura que obtinga el nombre més gran de vots del Jurat. En cas d'empat, decidirà el vot de la presidenta. El premi no pot ser atorgat a títol pòstum.

S'estableix un únic premi amb una dotació de CINC MIL EUROS (5.000,00 €), condicionada a l'existència de crèdit en el Pressupost municipal de 2021 i subjecta a les retencions fiscals corresponents. El/la responsable de la candidatura guanyadora serà convocat/ada, amb la deguda antelació, a l'acte públic de proclamació dels Premis Ciutat de Castelló, que se celebrarà durant l'any 2021, a què s'ha d'assistir obligatòriament per a rebre el premi i la seua dotació.

El premi no pot adjudicar-se de forma fragmentada i pot quedar desert, si així ho estima el Jurat.

S'aplica a aquest premi la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, de conformitat amb el que disposa la disposició addicional 10a d'aquest text legal.

La participació en aquesta convocatòria implica el ple coneixement i l'acceptació de totes les seues bases.

En cas de reclamació o conflicte seran competents els tribunals amb jurisdicció sobre la ciutat de Castelló de la Plana.

Informació proporcionada per: Càtedra UNESCO de Filosofia per a la Pau