Eix 1: Competència digital

07/04/2020 | Comissionat de la Rectora
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

La competència digital és el conjunt de coneixements, habilitats i actituds necessàries per a resoldre problemes, comunicar-nos, crear, col·laborar amb eines digitals d’una manera eficaç, crítica, ètica o innovadora, entre d’altres. El marc europeu de competència digital (DigComp), estableix cinc àrees que conformen aquesta competència: (1) la gestió de la informació, (2) la comunicació i col·laboració, (3) la creació de contingut digital, (4) la seguretat, i (5) la resolució de problemes. Es tracta d’una competència clau per a l’aprenentatge del segle XXI, fonamental per a l’estudiantat universitari actual i, que la Universitat ha de garantir en la seua formació com a part dels seus drets digitals (LOPDGDD). Així mateix, el personal de la institució ha de disposar també d’una adequada capacitació digital, aplicada a les seues responsabilitats professionals, amb perfils especialitzats per al personal tècnic, així com el marc europeu DigCompEdu per al professorat.

Tant pel que fa al PDI i al PAS, com a l’estudiantat —i malgrat formar part d’una generació marcada pels mitjans digitals—, nombrosos estudis posen de manifest que el nivell real de la competència digital no sempre és òptim en totes les àrees que la conformen. A la Universitat Jaume I hi ha la percepció d’aquesta disparitat de nivells i actituds vers les tecnologies, tot i que no es disposen de les dades necessàries que ho detallen.

Per a facilitar millora continuada d’aquesta competència digital i l’assoliment dels nivells òptims per als diferents col·lectius que conformen l’UJI, es preveuen les següents accions.

Accions:

1. Implicar la comunitat universitària en la millora continuada de la competència digital.

2. Avaluar de manera diagnòstica i continuada els nivells de competència digital dels diferents col·lectius.

3. Definir i desenvolupar itineraris formatius que conduïsquen a l’assoliment i el perfeccionament de la competència digital del PDI i del PAS a través dels plans de formació respectius.

4. Analitzar la formació que condueix a l’assoliment de la competència digital de l’estudiantat i promoure la seua integració transversal en els plans d’estudis.

5. Proporcionar oportunitats d’autoformació per a la comunitat universitària mitjançant materials, catàlegs i guies.

6. Promoure i donar suport a l’intercanvi de bones pràctiques en matèria de competència digital.