UJI

Metodologia i calendari per al disseny del pla UJI digital

Última modificació: 16/10/2019 | Font: Comissionat de la Rectora

Per al disseny del pla UJI digital s'ha optat per una metodologia participativa, basada en sessions de treball que apleguen experts externs i agents clau de la universitat. La primera sessió s'ocupa de la competència digital en els diferents col·lectius que conformen la universitat: estudiantat, personal docent i investigador i personal d'administració i serveis. Les tres sessions restants se centren en cadascun dels eixos d'actuació prèviament definits.

Temporalització

 1. Fase inicial (novembre-desembre 2018): delimitació dels eixos i línies d’actuació, configuració de l’equip de treball i identificació dels agents clau i participants.
 2. Fase de disseny (gener-octubre 2019): anàlisi de la situació, definició de directrius i proposta d’accions concretes, mitjançant sessions de treball amb experts convidats i agents clau de la universitat.
  • Sessió 1. La competència digital en la universitat
   • Coordina: Comissionat, CENT i Vicerectorat d’Estudis.
   • Perfil de participants: Oficina d’Estudis, responsables de formació del PDI i formació del PAS, responsables de centres/titulacions, Biblioteca, OIATI, Consell de l’Estudiantat i altres.
  • Sessió 2. La docència en línia
   • Coordina: Comissionat, CENT i Vicerectorat d’Estudis.
   • Perfil de participants: Oficina d’Estudis, responsables de formació del PDI i formació del PAS, responsables de centres/titulacions i altres.
  • Sessió 3. El personal investigador en xarxa
   • Coordina: Comissionat i Vicerectorat d’Investigació i Transferència.
   • Perfil de participants: Observatori de la Recerca, Biblioteca, responsables de grups de recerca, SCP i altres.
  • Sessió 4. Gestió i serveis de suport a la universitat digital
   • Coordina: Comissionat, Vicerectorat de Planificació, Coordinació i Comunicació, Vicerectorat de Campus i Vida Saludable.
   • Perfil de participants: Planificació, SI, OIATI, CENT, SCP i altres.
 3. Revisió final (novembre-desembre 2019): revisió del material extret en les diferents sessions de treball, redacció de la versió definitiva i aprovació del pla UJI digital.

Eixos de treball

D’acord amb el model DigCompOrg, proposat per la Comissió Europea i el Joint Research Centre (2015), s’estableixen els següents eixos d’actuació:

 1. Formació digital:
  • Competència digital de l’estudiantat, segons el marc europeu (gestió de la informació, comunicació i col·laboració, creació de recursos —drets d’autor i llicències—, seguretat i resolució de problemes).
  • Capacitació digital del PDI i del PAS, aplicada a les seues responsabilitats professionals.
    
 2. Investigació i transferència digital:
  • Comunicació i gestió de la identitat digital i visibilització de la producció científica.
  • Transferència de l’activitat universitària a la societat a través de les tecnologies digitals i la publicació en obert (open science).
    
 3. Processos i serveis digitals:
  • Revisió dels espais i processos d’ensenyament-aprenentatge que incorporen tecnologia (aula física i virtual, docència online i blended learning, etc.).
  • Promoció de la digitalització, la flexibilitat i la transparència en la governança (missió i visió) i administració (serveis i processos).