UJI

Disseny del pla UJI digital

28/02/2019 | CRCGRID

Vivim en una societat cada dia més digital. Les tecnologies de l'informació i la comunicació (TIC) formen part de la vida quotidiana de les persones, i la digitalització suposa un procés profund de transformació per a moltes institucions.

La Universitat Jaume I ha experimentat aquesta transformació des de la seua creació, en 1991, incorporant les TIC en els seus diferents àmbits: la docència, la investigació i la gestió. Avui dia, el factor clau ja no és la dotació de mitjans i l'accés a la tecnologia, sinó tenir els coneixements i les destreses suficients per a fer un ús efectiu d'aquesta tecnologia. Ens cal, per tant, definir una estratègia clara i engegar els processos necessaris per tal de formar una comunitat universitària digitalment competent.

Objectius

El pla UJI digital pretén guiar i promoure el procés de transformació digital de la Universitat Jaume I en totes les seues missions (la formació inicial i permanent, la investigació i creació de coneixement i la seua difusió entre tots els sectors socials), amb especial èmfasi en els aspectes formatius.

  • Analitzar, de manera diagnòstica i participativa, el nivell de digitalització i competència digital de la institució.
  • Dissenyar accions formatives per a desenvolupar la competència digital dels diferents col·lectius universitaris (estudiantat, PAS i PDI).
  • Promoure accions de conscienciació entre la comunitat universitària sobre la importància de l’impuls digital a la universitat.
  • Desenvolupar accions de prospectiva en matèria de tecnologia educativa.