UJI

Model educatiu de l'UJI

Última modificació: 20/09/2019 | Font: Vicerectorat d'Estudis

Model Educatiu

I. Els principis del model educatiu de l'UJI


II. Etapes del desenvolupament del model educatiu de l’UJI

 


III. Pla de seguiment i actualització del model educatiu

 

 


et1

Etapa preuniversitària

informació a l’estudiantat preuniversitari

accés i incorporació a la universitat

 • 1.4. Pla de suport a l’accés
  • 1.4.1. Programa d’orientació per a l’accés a la universitat als centres d’ensenyament
  • 1.4.2. Programa de recursos per a l’accés
  • 1.4.3. Programa de suport durant les proves d’accés a la universitat
  • 1.4.4. Programa d’assessorament en orientació preuniversitària
 • 1.5. Pla de suport a la incorporació
  • 1.5.1. Programa d’informació de les titulacions de la Universitat Jaume I als nous estudiants i estudiantes
  • 1.5.2. Programa d’acollida
  • 1.5.3. Programa de suport a nous estudiants amb necessitats especials
Etapa de formació universitària

Etapa de formació universitària

la formació de grau

 • 2.6. Pla de multilingüisme en el grau
  • 2.6.1. Programa específic de multilingüisme per a cada grau
  • 2.6.2. Programa de formació i acreditació del professorat
  • 2.6.3. Programa de reconeixement de la docència multilingüe
 • 2.7. Pla d'internacionalització del grau
  • 2.7.1. Programa d’internacionalització de grau
  • 2.7.2. Programa de mobilitat internacional de l’estudiantat de grau
  • 2.7.3. Programa de mobilitat internacional del professorat de l’UJI
  • 2.7.4. Programa d’incentivació per a la incorporació de professorat estranger als graus
  • 2.7.5. Programa de millora dels coneixements de llengües estrangeres
  • 2.7.6. Programa d’ambaixadors i ambaixadores internacionals UJI
 • 2.8. Pla de suport a l’estudiantat de grau
  • 2.8.1. Programa de millora del resultat acadèmic de l’estudiantat
  • 2.8.2. Programa d’acció tutorial universitari (PATU)
  • 2.8.3. Programa «Estudia i investiga a l’UJI»
  • 2.8.4. Programa d’accés a recursos d’informació
  • 2.8.5. Programa d’excel·lència acadèmica

la formació de màster oficial

 • 2.9. Pla d’adequació de l’oferta de màsters a la demanda social
  • 2.9.1. Programa de detecció de les necessitats formatives
  • 2.9.2. Programa d’integració de professorat i professionals externs en els màsters
  • 2.9.3. Programa de màsters interuniversitaris
  • 2.9.4. Programa d’ampliació de la docència presencial amb grups semipresencials i virtuals
  • 2.9.5. Programa de seguiment de l’oferta de màsters
  • 2.9.6. Programa d’eficiència en la gestió dels màsters
 • 2.10. Pla de promoció dels màsters
  • 2.10.1. Programa de difusió de l’oferta de màsters
  • 2.10.2. Programa de captació de patrocinadors
  • 2.10.3. Programa de captació d’alumnat de màster
 • 2.11. Pla d'internacionalització dels màsters

la formació de doctorat

 • 2.12. Pla de promoció de la qualitat i l’excel·lència en l’oferta de programes de doctorat
  • 2.12.1. Programa d’altes i baixes de professorat UJI en plans d’estudi de doctorat
  • 2.12.2. Programa de doctorats interuniversitaris i doctorats europeus
  • 2.12.3. Programa de formació transversal en els plans d’estudis de doctorat
  • 2.12.4. Programa de col·laboració amb organismes, centres, institucions i entitats amb activitats de R+D+I
  • 2.12.5. Programa d’incentivació a la participació de professorat extern de prestigi, nacional i estranger, en els doctorats
  • 2.12.6. Programa de reconeixement de participació de professorat UJI en doctorat
  • 2.12.7. Programa de finançament i gestió administrativa del doctorat
 • 2.13. Pla de captació de talent i suport als doctorands i doctorandes
  • 2.13.1. Programa de jornada de portes obertes de doctorat
  • 2.13.2. Programa d’acollida a l’estudiantat de doctorat
  • 2.13.3. Programa de contractes predoctorals
  • 2.13.4. Programa de premis extraordinaris de doctorat
  • 2.13.5. Programa d’ajudes per a la realització de tesis amb producció científica o transferència de coneixement de qualitat
  • 2.13.6. Programa d’ajudes per a la realització de tesis doctorals en valencià
 • 2.14. Pla d’internacionalització en doctorat
  • 2.14.1. Programa de beques per a realitzar estades temporals en altres centres d’investigació per al personal docent i investigador de la Universitat
  • 2.14.2. Programa d’ajudes per a la realització de tesis en règim de cotutela o amb menció de doctorat internacional
  • 2.14.3. Programa de mobilitat de doctorands en entitats i institucions implicades en la R+D+I
  • 2.14.4. Programa d’ajudes per a la realització de tesis doctorals interdisciplinàries entre grups d’investigació de la Universitat Jaume I
Etapa postuniversitària

Etapa postuniversitària

alumni

 • 3.1. Pla de relació amb els alumni
  • 3.1.1. Programa de contacte intern amb els antics alumnes de l’UJI
  • 3.1.2. Programa de vinculació amb els antics alumnes mitjançant la SAUJI

integració en el món laboral i social

formació al llarg de la vida


Part I. Els principis del model educatiu de l’UJI

Imatge del campus 1

1. Introducció

L’objectiu d’aquest document és mostrar a la societat el model educatiu de l’UJI, és a dir, descriure com es du a terme la prestació del servei formatiu, fent patent el valor afegit que la Universitat Jaume I aporta amb els seus estudis. L’enfocament es realitza des del punt de vista de la missió formativa de la institució. Un model educatiu ha d’anar vinculat al model social de referència. El perquè i el per a què de l’educació, de les propostes d’ensenyament-aprenentatge, han de marcar els principis que orienten el model o sistema educatiu. Qüestions, aquestes últimes, que van íntimament vinculades als models de persona i societat que volem construir. Les propostes educatives han de plantejar-se la formació de ciutadans i ciutadanes, de professionals capaços de construir la societat que desitgen.

Aquest model mostra l’estratègia diferenciada de la Universitat en l’àmbit educatiu, amb dos pilars fonamentals: d’una banda, una visió global de la vida de l’alumnat i, d’una altra, deu principis que són estratègics i fonamentals, amb la potencialitat de dirigir les polítiques institucionals que orienten el servei educatiu de la Universitat. En definitiva, es pretén demostrar que som una universitat diferenciada i moderna, amb un alt nivell de qualitat, i amb un model educatiu propi.

model educatiu

En el preàmbul dels nostres Estatuts es diu que la Universitat Jaume I, com a institució autònoma universitària, combina l’universalisme definitori de l’activitat científica i cultural amb la integració en la societat valenciana, com a servei públic per al progrés i com a dipositària de principis generals compartits.

La Universitat Jaume I es defineix com una institució oberta, implicada en la construcció europea a partir de l’àmbit mediterrani que incorpora, especialment, els valors definits per l’humanisme i la tradició del pensament europeu.

Valorem l’educació com a participació en la transformació cultural, social, política i econòmica del conjunt de la societat, que ens permet avançar cap a sistemes d’organització, producció i convivència basats en principis de justícia social i distributiva i en processos democràtics de participació ciutadana. Incorporem a les activitats, com a instruments d’acció positiva, la integració de valors ètics, la millora continuada de la qualitat en tots els seus serveis, el compromís social, el principi de solidaritat, el respecte a la diversitat, la igualtat entre homes i dones, la millora i protecció del medi ambient i el treball per la pau. En l’àmbit intern, la Universitat promou mesures d’acció positiva a favor d’una participació igualitària en les seues institucions de tots els membres de la comunitat universitària. Així mateix, la Universitat Jaume I presta suport a processos de mediació en la comunitat universitària, mitjançant la Sindicatura de Greuges o la Unitat d’Igualtat.

L’acció formativa on es desenvolupen aquests principis té com a marc un campus modern, únic i integrat, amb instal·lacions accessibles i un excel·lent disseny arquitectònic, on destaca l’Àgora com a espai de trobada, que afavoreix la interacció fàcil entre els membres de la comunitat universitària i contribueix a donar-li cohesió.

Les idees mencionades anteriorment s’han mantingut des de la creació de la Universitat Jaume I. En l’àmbit docent aquesta declaració es va plasmar en un document d’estil que, l’any 1991, va orientar el nostre model educatiu. Des de llavors la institució ha sigut fidel a uns principis que en el transcurs dels anys han anat concretant-se en diferents documents. En 2001 es va aprovar una segona versió del model educatiu que, deu anys després, es va revisar d’acord amb l’espai europeu d’educació superior (EEES). L’aposta per un model educatiu propi s’ha recollit en els diversos plans estratègics que ha tingut la institució (anys 2000, 2009 i 2011). Per a fer realitat aquest objectiu, a l’octubre de 2010 es va constituir un grup de treball dirigit pel rector, Vicent Climent, amb la participació de sis vicerectorats amb competències en l’àmbit dels estudis. L’equip de treball va elaborar un primer esborrany que es va debatre en diferents col•lectius de la comunitat universitària. Com a conseqüència d’aquests comentaris i dels suggeriments de centres, departaments i serveis, es va elaborar el document definitiu. En el Claustre de l’UJI de 13 de juny de 2012 es va debatre i va ser informat favorablement per unanimitat. Aquest nou model educatiu va tenir en compte els tradicionals eixos vertebradors de l’estil de l’UJI revisats a la llum dels canvis introduïts per l’EEES, la reforma dels Estatuts i l’evolució de l’entorn formatiu. Ara, en el context de la celebració dels 25 anys de la creació de la Universitat Jaume I, es fa necessari tornar a actualitzar el model educatiu. Aquest és, a més, un dels objectius del Pla Estratègic UJI 2018. Per això, a l’abril de 2015 es va aprovar la creació d’una nova Comissió Acadèmica per a l’actualització del model; i d’un Consell Assessor, format per acadèmics, representants del món social i empresarial de reconegut prestigi, amb una forta vinculació amb la universitat pública, i titulats de la Universitat Jaume I, presidida pel rector, que realitzarà una revisió periòdica del Model a la llum de les tendències educatives i socials nacionals i internacionals.

Amb la intenció que el Model Educatiu de l'UJI siga un document viu, s'estableix un sistema de seguiment i actualització per part del vicerectorat amb competències en estudis i la Secretaria General, sense perjudici que els centres i, en general, la comunitat universitària, puguen proposar millores que, per a la seua aprovació, seran debatudes en els òrgans competents.

Part I. Els principis del model educatiu de l’UJI

Imatge del campus 2

2. Principis del model educatiu

Un model educatiu és un conjunt de principis que orienten la formació, així com els plans, programes i actuacions on es concreten aquests valors (Part II). És important destacar que el desenvolupament del model educatiu de l’UJI es basa en la filosofia de formació al llarg de la vida, tant pel que fa a la formació reglada com a la no reglada. Atès que aquest document ha de combinar una visió a llarg termini amb la flexibilitat que té d’adaptar-se a les necessitats de l’entorn, es determina que, una vegada realitzada la proposta per part de la Comissió Acadèmica i del Consell Assessor, i considerades les possibles propostes que arriben des dels centres o des de qualsevol membre de la comunitat universitària, la CEP i el Consell de Govern aproven els principis, etapes i plans del model, que seran els elements estratègics del document. Els programes i les accions que despleguen aquest document, i que són més operatius, es modificaran i actualitzaran per part de les unitats responsables en funció de les necessitats.

Pel que fa als principis del model educatiu, cal tenir en compte que en l’apartat 1 de l’article 3 dels Estatuts es diu que «la Universitat Jaume I postula, com a principis rectors de la seua actuació, la llibertat, democràcia, justícia, igualtat, independència, pluralitat, integració de col·lectius desfavorits, pau i solidaritat. Correspon als òrgans de govern de la Universitat adoptar, si convé, mesures d’acció positiva per a complir efectiu a aquests principis».

En l’apartat 2 del mateix article es diu que «l’activitat de la Universitat Jaume I, així com la seua autonomia, es fonamenten en el principi de llibertat acadèmica, que es manifesta en les llibertats de càtedra, d’investigació i d’estudi». Finalment, també és interessant comentar que en l’article 4 dels Estatuts s’expressa que «la Universitat Jaume I procurarà la formació integral dels seus membres per a la participació en el progrés de la societat i contribuir a aconseguir una convivència pacífica, justa, solidària, no discriminatòria i respectuosa amb el medi ambient, i exercirà la seua vocació universal a partir de la inserció en la tradició històrica i cultural de l’entorn, mediterrani i europeu». Tot això, sense oblidar la importància capital de la qualitat, necessària en tots els àmbits de la vida universitària, aspecte on la Universitat Jaume I va ser pionera en implantar sistemes de qualitat en la gestió de tots els seus processos. La qualitat ha de ser una fita de la cultura organitzativa de tota la comunitat universitària. Com a institució, l’objectiu és dissenyar una oferta oficial d’ensenyaments acreditada d’acord amb els estàndards de qualitat europeus, per la qual cosa es vetlarà especialment pel sistema de garantia de qualitat dels graus, màsters oficials i del doctorat, així com per aconseguir el màxim nivell d’excel·lència entre el seu professorat.

Amb aquestes referències presents, el model educatiu de la Universitat Jaume I considera l’alumnat com el centre de l’activitat formativa i vol acompanyar-lo al llarg de la seua vida acadèmica. Des del seu inici, la Universitat Jaume I es va voler diferenciar amb un estil propi. La identitat lingüística pròpia, les tecnologies de la informació, la vocació europeista i el coneixement de l’anglès, van ser l’aposta original, que ha anat evolucionant amb els anys i s’ha ampliat per a incorporar nous valors. Així, durant el període formatiu es pretén que l’alumnat reba una atenció personalitzada i pròxima que l’ajude a adquirir, tant els coneixements disciplinaris, com la formació interdisciplinària, integral i en valors ètics (com són la responsabilitat social, l’emprenedoria, la creativitat, el compromís social, la solidaritat, la igualtat de dones i homes —també pel que fa a l’elecció dels tipus d’estudis humanístics o científics—, la no-discriminació, el respecte al medi ambient, l’atenció a la diversitat, la motivació, l’esforç personal, l’impuls creatiu i l’esperit crític) que els facilite el creixement personal, amb una visió comprensiva i crítica de la realitat professional, social i humana i la integració en el món laboral i social. En definitiva, seguint la proposta del doctor honoris causa per la Universitat Jaume I, Amartya Sen, un procés que facilite l’expansió de les capacitats de les persones per a dur a terme el tipus de vida que tenen raons per a valorar, que fomente les llibertats del propi individu, com a bé compartit amb caràcter universal, com un fi en si mateixes, per damunt de la utilitat que aquestes puguen tenir en el mercat i que no busquen l’interès particular sinó l’interès comú. 

Per a millorar aquests principis, la Universitat Jaume I incorpora aquests valors a l’oferta dels seus títols, especialment de grau, siga amb assignatures específiques o amb caràcter transversal o mitjançant l’oferta d’activitats extraacadèmiques.

Així mateix, l’UJI té vocació de continuar responent a les necessitats formatives dels seus titulats i altres professionals de l’entorn. Per a donar resposta a totes aquestes demandes de formació la Universitat Jaume I s’esforça per garantir la qualitat dels processos acadèmics.

El model educatiu de l’UJI es regeix per deu principis íntimament relacionats i que no es poden entendre sense considerar-los com un tot:

 1. Desenvolupament integral de l’alumnat.
 2. Foment de l’ètica i la responsabilitat social.
 3. Compromís amb el desenvolupament i la cohesió social i territorial.
 4. Cultiu de la vocació investigadora.
 5. Impuls de la internacionalització.
 6. Compromís amb la llengua pròpia i amb el multilingüisme.
 7. Incentivació de l’ús de les TIC.
 8. Millora continuada de la qualitat.
 9. Impuls de l’ocupabilitat i de l’esperit emprenedor intel·ligent.
 10. Promoció de la formació al llarg de la vida.

1. Desenvolupament integral de l’alumnat

La universitat és una de les fonts més importants del saber que, en compliment de la seua missió principal, l’ha de transmetre a l’alumnat. Les metodologies actives i participatives centrades en l’alumnat són una prioritat de l’EEES, on l’alumnat passa a ser el nucli central de l’acció formativa. En aquest context, l’aprenentatge se centra, sense oblidar-se dels continguts, en els procediments, habilitats i destreses (competències) que haurà d’adquirir l’alumnat. Les metodologies docents s’hauran d’adaptar a l’aprenentatge presencial i al no presencial, i al temps i l’esforç dedicats per part de l’alumnat, impulsant de manera decidida la cultura de l’esforç i del respecte.

L’UJI vol que el seu alumnat obtinga una formació integral, és a dir, que siguen persones autònomes, crítiques i responsables, amb capacitat per a adaptar-se a noves circumstàncies i amb els coneixements apropiats per a ser bons professionals, és a dir, coneixedors de les metes de la seua activitat professional i també dels mitjans tècnics necessaris per a aconseguir-les. El desenvolupament de l’ètica pròpia de cada professió o ofici en cada un dels nivells educatius farà possible aquest aprenentatge.

Pel que fa a l’aprenentatge, és molt important la utilització de metodologies actives centrades en l’aprenentatge, així com l’aplicació dels coneixements adquirits en les estades en pràctiques externes i en les activitats extraacadèmiques. També s’haurà de potenciar una tutorització tan personalitzada com siga possible tenint en compte el nombre d’alumnes per aula.

L’estil s’incorpora de manera transversal en tots els estudis de l’UJI per a fomentar els valors institucionals en cada una de les matèries que formen el programa educatiu. Així mateix, tots els plans d’estudis de grau compten amb assignatures d’estil en què s’han seleccionat els àmbits que més s’ajusten a les característiques del pla i dels seus alumnes, fins i tot amb uns descriptors específics per a la titulació. En relació amb les matèries o àmbits que es poden incloure en l’estil es troben, entre altres, la llengua estrangera, les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC), l’humanisme, la ciutadania europea i el coneixement d’altres cultures, la protecció del medi ambient i el foment de l’esperit i la iniciativa emprenedora, la solidaritat, la igualtat d’oportunitats i, molt especialment, l’ètica professional, que és un dels segells distintius de la nostra Universitat i, per tant, ha de tenir presència en els distints nivells i estudis.

Un altre tret distintiu dels plans d’estudis de l’UJI ha sigut l’obligatorietat de fer pràctiques d’empresa. L’UJI ha sigut pionera en tot l’Estat a exigir les pràctiques externes com a requisit obligatori en els seus plans d’estudis, aspecte que ara l’EEES obliga en els graus. El 100 % dels titulats de l’UJI passen una temporada de pràctiques en empreses de l’entorn i, fins i tot, de l’estranger. Aquesta pràctica no sols permet que l’alumnat contraste l’aprenentatge en l’aula amb la realitat de l’empresa, sinó que és una important via per a la inserció laboral. El programa de pràctiques comprèn pràctiques externes curriculars, extracurriculars, Erasmus, Leonardo (des de 2002 fins al maig de 2015 i gestionat per l’OIPEP) i pràctiques solidàries. Cal destacar l’Oficina d’Inserció Professional i Estades en Pràctiques (OIPEP) que és l’encarregada de les accions dirigides al foment de l’ocupabilitat que faciliten la inserció professional de l’alumnat i dels titulats i titulades, mitjançant la cooperació amb altres institucions i empreses: gestió de pràctiques en empresa, jornades i fires d’ocupació, programes d’inserció laboral i mobilitat internacional i seguiment de les trajectòries laborals dels titulats i titulades a través de l’Observatori Ocupacional.

Finalment, l’UJI ofereix a l’alumnat la possibilitat d’accedir a una àmplia varietat d’activitats extraacadèmiques que persegueixen l’aprofundiment en la formació integral i els valors mencionats. Per la realització d’aquestes activitats es poden reconèixer fins a sis crèdits del pla d’estudis.

Així, els centres, departaments i altres organismes o serveis interns o en col·laboració externa proposen cursos extracurriculars que tenen com a missió impulsar els àmbits d’estil de l’UJI. Entre aquests organismes cal destacar la Càtedra INCREA d’Innovació, Creativitat i Aprenentatge, que té com a missió impulsar, tant en la comunitat universitària com en la societat castellonenca, el desenvolupament d’accions que fomenten la creativitat, la innovació i la creació d’empreses; l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat (OCDS), amb l’objectiu de difondre i desenvolupar els principis de solidaritat i cooperació entre la comunitat universitària, l’Oficina de Prevenció i Gestió Mediambiental, que s’ocupa de la prevenció i el respecte pel medi ambient, o el Servei de Llengües i Terminologia, que organitza cursos de llengües per a la comunitat universitària i per a SAUJI.

2. Foment de l’ètica i la responsabilitat social

Entenem la missió formativa com la capacitat per a transformar i aportar valor a la societat des dels principis ètics, propis d’una societat pluralista i democràtica. Si bé sempre l’ètica ha sigut una part fonamental de qualsevol model educatiu integral, hi ha actualment una especial demanda d’ètica per part de la societat espanyola i europea i, per tant, la universitat té una responsabilitat concreta en totes les etapes formatives de la seua competència així com en la investigació i en el seu compromís social.
El foment del desenvolupament sostenible, l’acció social, el voluntariat i la cooperació al desenrotllament formen part de la nostra funció social. Però la Universitat va en la línia de plantejar-se horitzons més ambiciosos d’acord amb els principis que inspiren la responsabilitat social. La Universitat tindrà en compte en la seua activitat les expectatives legítimes de tots els afectats per aquesta i intentarà satisfer-les com un compromís ineludible per raons de justícia. Per tant, totes les actuacions amb compromís social que es realitzen permetran incorporar un valor afegit a la formació de les persones titulades i afavorir l’esperit crític, l’actitud constructiva, la cultura de l’esforç i el respecte pels altres. Les competències transversals dels plans d’estudis, que s’han dissenyat comptant sempre amb la col·laboració d’òrgans i institucions externs, persegueixen fomentar entre el professorat l’aprenentatge cooperatiu i integrador, afavorir valors com ara el pensament crític, la solidaritat, la tolerància, la pau, la igualtat de dones i homes, la no-discriminació, i el respecte a la diversitat cultural i al medi ambient per a aconseguir que l’alumnat reba una formació integral i no sols disciplinària i instrumental. En consonància amb aquestes metes, fomentarà la utilització de metodologies didàctiques orientades a aconseguir-les.

3. Compromís amb el desenvolupament i la cohesió social i territorial

A més, en clau més externa, la Universitat Jaume I actua com a eix vertebrador del territori i fomenta la cohesió social, no sols mitjançant alguns dels seus programes d’educació no formal, com, i molt especialment, la Universitat per a Majors, sinó també mitjançant totes les activitats complementàries relacionades amb la cultura i amb la pràctica de l’esport. Així, el SASC s’encarrega de la gestió d’activitats culturals i socials a la Universitat Jaume I i en el seu territori, amb cursos, jornades, conferències, exposicions, debats als membres de la comunitat universitària i a la resta de la societat mitjançant els projectes d’Extensió Universitària, Campus Obert i Cursos d’Estiu; i d’espectacles i activitats de cine, música, teatre i fotografia, en la programació del Paranimf i de les sales d’exposicions. Al seu torn, el Servei d’Esports té una finalitat múltiple: des del punt de vista intern, té la funció de complementar la vida acadèmica que es viu en el dia a dia de la nostra comunitat i millorar els aspectes referents al foment d’hàbits higiènics i de salut, per a contribuir a la millora, manteniment i desenvolupament de la qualitat de vida. Però, a més, també té una funció externa, que ajuda a la mencionada cohesió territorial, ja que promou la participació en activitats esportives de col·lectius aliens a la Universitat. Finalment, cal destacar el paper dels antics alumnes a través del programa AlumniSAUJI, un espai per a enfortir les relacions entre l’antic alumnat, la societat i la Universitat. Des del projecte es treballa per la millora professional, la formació continuada i l’establiment de relacions entre els titulats i titulades.

4. Cultiu de la vocació investigadora

La investigació és una prioritat per a la Universitat Jaume I, el nucli central per al desenvolupament del coneixement i la innovació, a més de la clau per a la transferència efectiva del coneixement cap a la societat. El procés del canvi del model social en una societat basada en el coneixement necessita els investigadors com a actors principals de la societat en la generació, transferència i adequació de la R+D+I. La nostra intenció és facilitar la incorporació de les persones al món de la investigació, en els diferents camps del coneixement, mitjançant el contacte directe amb els diferents grups d’investigació que despleguen la seua activitat al campus. Els grups d’investigació són els fonaments de l’escola de doctorat, per la qual cosa la Universitat Jaume I disposa d’una excel·lent matèria primera per a la formació d’investigadors i investigadores.

5. Impuls de la internacionalització

La internacionalització és un aspecte molt important perquè l’UJI puga dur a terme les funcions que té assignades dins de l’àmbit de la formació. La participació en programes de mobilitat amb països europeus i altres de tot el món ha marcat el nostre estil al llarg dels anys. Encara que aquests programes fan que hàgem desenvolupat en els últims anys una important dimensió internacional, el repte és que els diferents ensenyaments de primer, segon i tercer cicle dissenyen les seues pròpies estratègies d’internacionalització, i decidisquen de quina manera, amb quins programes i amb quines universitats estrangeres volen col·laborar. Per a fer efectiu aquest principi, és necessària la implicació de tota la comunitat universitària.

6. Compromís amb la llengua pròpia i amb el multilingüisme

Partint del compromís estatutari de consolidació i plena normalització de la llengua catalana en la comunitat universitària, en tant que llengua pròpia i oficial, la Universitat Jaume I impulsarà el multilingüisme i la formació en llengües per a donar resposta a les necessitats de la mencionada comunitat universitària. En aquest sentit, la Universitat continua apostant per la potenciació, com a eines de comunicació, de docència i de treball, del valencià (llengua pròpia i oficial), l’espanyol (llengua oficial), l’anglès i totes les llengües d’interès científic i social (per la importància que poden tenir en alguns àmbits), aplicant el principi de la subsidiarietat lingüística, com a eina de resolució de les possibles situacions lingüísticament conflictives i de preservació de les funcions de la llengua pròpia.

7. Incentivació de l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació

Les tecnologies de la informació i de la comunicació (TIC) són un punt fort del nostre estil. La Universitat Jaume I pretén que els seus titulats dominen aquestes tecnologies com a part de la formació integral. A més, l’UJI vol continuar apostant per les TIC com a part del projecte educatiu, la qual cosa permet generar entorns de treball més flexibles. Encara que la Universitat Jaume I és una universitat presencial, la utilització d’aquestes tecnologies permet complementar la docència amb models més flexibles al mateix temps que planteja nous reptes pedagògics. Per aquestes raons, la Universitat Jaume I ha apostat des de la seua creació per la utilització de les TIC com a complement de les metodologies docents presencials i ha fomentat una oferta formativa específica basada en la semipresencialitat i en la virtualitat, la qual cosa l’ha convertida en referent nacional en la utilització d’aquestes eines en l’educació superior.

8. Millora continuada de la qualitat

La Universitat Jaume I va implantar, des dels seus inicis, sistemes de garantia de qualitat en la gestió de tots els seus processos. La qualitat ha de ser una fita de la cultura organitzativa de tota la comunitat universitària. Com a institució, l’objectiu és dissenyar una oferta oficial d’ensenyaments acreditada d’acord amb els estàndards de qualitat europeus, per la qual cosa es vetlarà especialment pel sistema de garantia de qualitat dels graus, màsters oficials i del doctorat, així com per tenir un bon professorat. En aquest sentit es treballarà per a consolidar diferents eines com ara el programa AUDIT, per als processos docents, i el DOCENTIA, en l’avaluació del professorat, complementades amb la visió estratègica i de qualitat total del model EFQM (European Foundation for Quality Management).

9. Impuls de l’ocupabilitat i de l’esperit emprenedor intel·ligent

La Jaume I entén l’ocupabilitat com la capacitat per a transformar la societat a través dels seus titulats. La nostra intenció és ajudar les persones titulades en la transició al món laboral i guiar-les perquè troben un lloc de treball i puguen posar en pràctica els coneixements i les competències assolides al llarg de la seua formació. Un dels trets d’identitat de l’estil de la Universitat Jaume I ha sigut l’aposta per les pràctiques externes en organitzacions nacionals i internacionals, esforç que volem continuar realitzant en el futur. Pel que fa a l’esperit emprenedor, la nostra preocupació és facilitar, mitjançant accions de sensibilització, formació, orientació i assessorament, que l’alumnat siga capaç de transformar la creativitat i innovació en nous projectes que generen valor, riquesa i llocs de treball.

10. Promoció de la formació al llarg de la vida

La formació al llarg de la vida és una necessitat que va més enllà de l’aplicació professional del que s’ha aprés i que s’estén a qualsevol edat. Socialment cal actualitzar els coneixements i créixer intel·lectualment, proposta que la Universitat Jaume I vol satisfer amb una oferta adequada, tant per a les persones que han cursat prèviament estudis universitaris com per a aquelles que accedeixen per vies diferents dels ensenyaments reglats.
Ens preocupem per fomentar en l’alumnat una actitud oberta cap a l’aprenentatge continu en un context de canvis constants en què la societat exigeix respostes als nous reptes plantejats. Així mateix, l’UJI té molt d’interès en el fet que les persones titulades tinguen la capacitat d’adaptar-se a les noves circumstàncies mitjançant un procés d’autoaprenentatge i d’actualització constant dels seus coneixements.
Per tot això, es promourà l’aprenentatge al llarg de la vida i s’oferiran diferents programes formatius presencials, semipresencials i virtuals que, a més dels títols oficials, inclouran títols propis, cursos d’especialització i de postgrau, cursos d’actualització i activitats d’extensió universitària.

Per a aplicar aquests deu principis, la Universitat Jaume I dissenya plans, programes i accions. El desenvolupament del Model Educatiu s’estructura tenint en compte tres etapes que fan referència a les diferents fases del cicle de vida de l’alumnat en la seua relació amb el món universitari. Aquests estadis plasmen la filosofia de la formació al llarg de la vida i concreten les actuacions que l’UJI realitza en cada un d’aquests. Cada etapa s’estructura en plans i programes que detallen què fem i demostren per què som una universitat diferenciada amb un model educatiu propi. Les tres etapes on la Universitat actua són:

 1. Etapa preuniversitària
 2. Etapa de formació universitària
 3. Etapa postuniversitària

Part II. Etapes en el desenvolupament del model educatiu de la Universitat Jaume I

Video: UJI és +

1. ETAPA PREUNIVERSITÀRIA

L’estudiantat que accedeix per primera vegada a l’educació superior ve d’un entorn aliè al món universitari. Tant qui ve dels instituts de secundària com qui accedeix per altres vies, busca informació sobre els graus que oferim i també d’altres aspectes rellevants. Alguns dels moments claus per a l’estudiantat preuniversitari són les proves d’accés, la matrícula i els primers dies de classe. En tots els casos, l’estudiantat s’enfronta a uns procediments administratius i a un entorn nou i complex. Les necessitats van des de conèixer com està distribuït el campus i on es localitzen els diferents serveis fins a assabentar-se dels tràmits que cal fer. La Universitat vol tindre una cura especial en aquests temes i es planteja l’objectiu de proporcionar informació de tot allò que envolta aquesta primera etapa i reduir les incerteses de l’estudiantat.

INFORMACIÓ A L’ESTUDIANTAT PREUNIVERSITARI

La informació és la primera necessitat que té l’estudiantat a l’hora d’integrar-se al món universitari. Informació sobre els estudis, sobre l’espai europeu d’educació superior (EEES), sobre les instal·lacions, etc. La institució treballa per fer una comunicació tan detallada com siga possible de totes les activitats dutes a terme en l’entorn universitari. Les actuacions dissenyades en qüestions d’informació a l’estudiantat preuniversitari persegueixen tres objectius:

 • O1: Donar a conèixer l’oferta de graus de l’UJI al futur estudiantat.
 • O2: Incrementar la col·laboració amb els centres preuniversitaris de l’àmbit d’influència territorial de la Universitat Jaume I.
 • O3: Augmentar l’atractiu de l’oferta per a l’estudiantat internacional de grau en programes d’intercanvi.

Per assolir aquestos objectius s’han dissenyat tres plans:

1.1. Pla d’orientació i informació a l’estudiantat per a la transició a la universitat

L’estudiantat busca informació de com funcionen els estudis universitaris i quines coses són importants per prendre la decisió de què estudiarà i on ho farà. L’objectiu d’aquest pla és aportar informació rellevant a l’estudiantat que accedirà als estudis de grau de l’UJI. Els diferents programes d’aquest pla pretenen comunicar de manera atractiva tant en els centres de secundària com en les nostres instal·lacions, i establir vincles que servesquen de pont entre les dues etapes formatives.

1.1.1. Programa d’informació al futur estudiantat

L’objectiu d’aquest programa és facilitar la informació al futur estudiantat mitjançant diferents accions. D’altra banda, també s’elabora el material multimèdia necessari per a l’orientació de l’estudiantat i es difon en canals de comunicació específics com ara fires i pàgina web (perfil futur estudiantat).

1.1.2. Programa de visites a la Universitat Jaume I

L’objectiu d’aquest programa és que l’estudiantat de secundària visite les instal•lacions de l’UJI, que conega i tinga una experiència directa amb les instal•lacions del campus del Riu Sec. Les accions més rellevants són la Jornada de Portes Obertes i les visites dels alumnes dels IES al campus.

1.1.3. Programa de promoció a l’alumnat d’alt rendiment (NOU)

Aquest programa Sóc Olímpic té l’objectiu de premiar l’estudiantat d’alt rendiment dels centres educatius preuniversitaris, dissenyant accions complementàries a l’oferta acadèmica. En aquesta línea, el programa Sóc Olímpic pretén ser una eina per aconseguir que l’estudiantat excel•lent de secundària opte per la nostra Universitat per cursar els seus estudis. Així mateix vol fidelitzar aquell estudiantat d’alt nivell i dotar-los de les eines imprescindibles perquè esdevinguen capdavanters de les seues titulacions. Per això l’estudiantat motivat i que s’esforça disposa d’oportunitats i incentius a fi que persevere en aquesta actitud cap a l’estudi.

1.1.4. Programa d’incentivació de les vocacions científiques, tècniques i humanístiques

Aquest programa vol motivar l’estudiantat de secundària introduint la investigació científica i humanística des de la universitat als centres de secundària. Es tracta de visites i trobades on l’estudiantat de batxillerat i ESO pot observar experiments científics o investigacions en camps de les ciències humanes i socials i veure la seua aplicació en el món real (Practica a l’UJI). Així mateix, cal destacar l’organització de les Colònies Científiques

El programa de Colònies Científiques, permet l'estudiantat de primer de batxillerat conèixer millor l'àmbit científic i les titulacions cientificotecnològiques. A través del treball durant una setmana als laboratoris i tallers del campus, es potencia la convivència entre companys d'altres centres amb les mateixes inquietuds, compaginant oci i ciència. A més, les Colònies ofereixen informació de primera mà per a prendre decisions vocacionals a través de l’aprenentatge experiencial, ampliant coneixements sobre un camp d‘interès concret, i descobrint sortides professionals de les titulacions cientificotecnològiques. (http://coloniascientificas.uji.es)

1.1.5. Programa de relacions culturals i esportives

Per tal d’estretir lligams entre la universitat i les etapes prèvies de l’ensenyament es contempla el disseny d’activitats culturals i esportives en les quals participe l’estudiantat de secundària, ja siga utilitzant les instal•lacions de la universitat o de forma conjunta entre alumnat dels dos nivells.

1.2. Pla de coordinació acadèmica amb els centres educatius preuniversitaris

Un element clau en la transició institut-universitat són els departaments d’orientació dels centres de secundària, que valoren positivament tindre un relació estreta amb la universitat. L’objectiu d’aquest pla és intensificar les relacions amb aquestos nuclis d’orientació amb la intenció d’ajudar-los en la tasca d’assessorament a l’estudiantat de nou accés.

1.2.1. Programa de coordinació amb els centres d’ensenyament secundari

En aquest programa es dissenyen una sèrie d’accions adreçades als orientadors i orientadores dels centres educatius preuniversitaris, com ara les Jornades d’Orientació, tallers i seminaris de formació, el concurs d’elaboració de materials d’orientació per a l’ensenyament secundari i el grup de treball mixt universitat-secundària.

1.2.2. Programa de coordinació docent

En aquest programa es fomenta el treball conjunt entre el professorat de secundària i el PDI de l’UJI amb la finalitat d’engegar projectes que milloren l’adaptació de l’estudiantat de secundària als requisits dels graus. També es promouen accions de formació i seminaris permanents conjunts per tal de treballar àmbits de coordinació prioritaris (competències, metodologies, sistemes d’avaluació, processos de tutoria, etc.). Dins d’aquest programa es poden proposar equips docents mixtos universitat/secundària, accions d’intercanvi/ mobilitat tipus «missions docents» per al PDI que imparteix docència als centres de secundària i el professorat de secundària que ho faça a la universitat.

1.2.3. Programa d’ambaixadors i ambaixadores UJI

L’objectiu d’aquest programa és promoure l’UJI en altres universitats i en centres preuniversitaris utilitzant la figura de l’ambaixador. L’ambaixador o ambaixadora pot pertànyer al professorat, a l’estudiantat, o ser personal d’administració i serveis, de l’UJI o d’una altra universitat, i antic alumnat, que realitza accions per tal de donar a conèixer i promocionar la Universitat Jaume I en altres universitats i/o centres de secundària. Es contemplen dos tipus d’ambaixadors: nacional i internacional. L’ambaixador nacional promociona l’UJI entre els centres de secundària de l’entorn d’influència territorial per tal d’aconseguir atraure estudiantat per als graus de la universitat.

1.3. Pla de promoció internacional

La formació universitària no té fronteres com demostra la mobilitat de l’estudiantat i professorat que els programes Erasmus ha possibilitat al llarg dels últims anys. L’objectiu d’aquest pla és augmentar l’atractiu de l’oferta de grau entre l’estudiantat internacional. Per a promocionar la internacionalització de la formació de la Universitat Jaume I es dissenyen accions d’informació i promoció, especialment adreçades als programes d’intercanvi d’estudiantat i professorat.

1.3.1. Programa de captació d’estudiantat internacional

En aquest programa es dissenyen accions promocionals d’àmbit internacional amb la intenció de donar a conèixer l’UJI com un destí atractiu per a l’estudiantat estrangers que participen en programes de mobilitat Més concretament, es promocionen els graus de l’UJI en fires internacionals, s’elabora material multimèdia de suport, es manté actualitzada la pàgina web per a estudiantat internacional i s’organitzen cursos i activitats específiques per a l’estudiantat estranger.

ACCÉS I INCORPORACIÓ A LA UNIVERSITAT

El període concret en què el futur estudiantat de grau contacta amb la universitat és el de les proves d’accés. La universitat es preocupa per orientar a l’estudiantat de nou accés des de la preparació de les proves fins que assisteix a les primeres classes, passant per tot el procés de matrícula. Més concretament, els objectius que es persegueixen en l’accés i incorporació a la universitat són:

 • O4: Captar un nombre suficient d’estudiantat per a cada grau de la universitat, especialment alumnat d’alt rendiment.
 • O5: Formar l’estudiantat de nou ingrés amb els procediments administratius de l’UJI.
 • O6: Facilitar la integració de l’estudiantat de nou ingrés en la vida universitària.

Per a assolir aquestos objectius es plantegen dos plans:

 1.4. Pla de suport a l’accés

L’estudiantat necessita informació sobre els tràmits i les proves d’accés. A més a més, una vegada el futur alumnat ha realitzat les proves i sap els resultats s’enfronta a la decisió de la preinscripció. Per això dissenyem diferents programes per a guiar l’alumnat en el procés d’accés a la universitat. L’objectiu d’aquest pla és donar a l’estudiantat preuniversitari informació acurada i orientar-lo sobre les proves d’accés a la universitat.

1.4.1. Programa d’orientació per a l’accés a la universitat als centres d’ensenyament

Cada any, professorat i personal tècnic de l’UJI recorren diferents centres d’ensenyament secundari oferint xarrades d’orientació per a l’alumnat d’accés. Els objectius d’aquest programa són facilitar la coordinació entre l’ensenyament secundari i l’universitari, donar a conèixer i apropar la Universitat Jaume I a l’estudiantat de secundària i afavorir la transició des de l’ensenyament secundari cap a la universitat.

1.4.2. Programa de recursos per a l’accés

L’UJI proporciona tota la informació necessària perquè qualsevol estudiant puga resoldre els seus dubtes sobre les proves d’accés a la universitat. Al web de cada grau de l’UJI l’estudiantat pot trobar un ampli ventall de recursos, com ara notes de tall per titulacions, ponderacions, exàmens, un simulador de la prova, entre altres.

1.4.3. Programa de suport durant les proves d’accés a la universitat

A l’UJI es treballa per a adaptar i garantir la igualtat d’oportunitats i l’accessibilitat a totes les persones amb necessitats educatives especifiques que es presenten a les proves d’accés. Durant les proves sempre hi ha disponible una sala d’incidències on s’ubica l’estudiantat que necessita alguna adaptació metodològica per a realitzar les proves. Les adaptacions es realitzen en funció de la valoració de necessitats de la persona per part de la Unitat de Suport Educatiu (Programa d’atenció a la diversitat) i amb el vistiplau de la coordinació de proves de l’UJI

1.4.4. Programa d’assessorament en orientació preuniversitària

L’UJI compta amb un programa d’assessorament en orientació preuniversitària que facilita la transició secundària-UJI, i que forma part del programa transita. En aquest programa l’estudiantat, l’orientador o orientadora, el pare/mare i el professorat trobaran informació ajustada al seu perfil, especialment preparada per a facilitar aquest pas.

 1.5. Pla de suport a la incorporació

Una vegada l’estudiantat coneix els resultats de les proves d’accés i de la preinscripció ha de triar entre els graus on l’han admès, i prendre la decisió definitiva de la titulació i de la universitat. L’objectiu d’aquest pla és orientar l’alumnat en el moment de la matrícula on s’enfronta amb uns processos administratius nous. Així es procura una acollida agradable al campus, tot prestant una especial atenció a les necessitats especials.

1.5.1. Programa d’informació de les titulacions de la Universitat Jaume I als nous estudiants i estudiantes

Amb aquest programa s’informa l’estudiantat de manera detallada dels continguts i procediments de cada titulació amb accions com ara l’elaboració i publicació del SIA (Sistema d'Informació Acadèmica) i de les guies docents de cada assignatura, o sessions informatives presencials i en línia sobre matrícula per a l’estudiantat de nou ingrés.

1.5.2. Programa d’acollida

L’objectiu general d’aquest programa és facilitar l’adaptació i la integració de l’estudiantat de nou ingrés a la universitat. Més concretament, en aquest programa es dóna a conèixer el funcionament de la Universitat Jaume I i tot el que la universitat ofereix a l’estudiantat, i es fa una visita guiada als diferents espais del centre i a alguns serveis de la universitat per veure com funcionen i el que s’hi pot fer.

1.5.3. Programa de suport a nous estudiants amb necessitats especials

El programa de suport a nous estudiants amb necessitats especials pretén donar suport acadèmic als membres de la comunitat universitària que presenten algun tipus de necessitat educativa específica (NEE) i al seu professorat. A l’UJI s’ajuda l’estudiantat en la presa de decisió pel que fa als estudis universitaris (orientació universitària), i se li dóna suport durant tota la trajectòria acadèmica fins a la finalització d’aquests.

2. ETAPA DE FORMACIÓ UNIVERSITÀRIA

Aquesta etapa és el pilar del nostre model educatiu, on la universitat fa palesos els principis orientadors del seu estil. En aquesta etapa es treballa per fer efectiu el contracte entre la universitat i l’estudiantat, així com els compromisos explícits del procés de verificació de cada titulació. L’UJI dedica tots els recursos disponibles perquè el servei formatiu tinga el màxim èxit possible.

La Universitat Jaume I compta amb quatre centres(Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques, Facultat de Ciències Humanes i Socials, Escola de Tecnologia i Ciències Experimentals i Facultat de Ciències de la Salut) que són els encarregats d’organitzar els estudis de grau i màster de caràcter oficial, i assegurar-ne la seua qualitat. Cada centre, dintre de les competències establides al Reglament Marc de Centres de l’UJI, té autonomia per planificar i prestar el servei educatiu al seu estudiantat, participant activament en els plans i programes establits a les tres etapes del Model Educatiu. D'altra banda, els departaments de cada centre són els responsables d'organitzar l'assignació de la càrrega docent en funció de les necessitats de cada títol i de l'especialització del professorat adscrit.

La Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre d’universitats, en la seua nova redacció a la Llei Orgànica 4/2007, de 12 d’abril per la qual es modifica l’anterior, defineix l’estructura dels ensenyaments universitaris en tres cicles: grau (primer cicle), màster (segon cicle) i doctorat (tercer cicle).

Hi ha una sèrie de trets transversals que són rellevants en totes les etapes de formació universitària, i d’aplicació, per tant, als graus, màsters universitaris i estudis de doctorat de la Universitat Jaume I, que es concretaran amb programes específics a cada cas. L’aposta per la qualitat, la formació del professorat, la innovació docent i utilització de les tecnologies de la informació i la comunicació continuarà sent  elements diferencials per materialitzar l’estil UJI. Els objectius en qualitat, innovació docent i tecnologies són:

 • O7: Acreditar els títols oficials.
 • O8: Millorar la qualitat educativa de la formació continuada.
 • O9: Potenciar les noves tecnologies.

Per aconseguir aquests objectius es plantegen quatre plans:

2.1. Pla de garantia de qualitat

Un dels aspectes clau en l’espai europeu d’educació superior (EEES) és el sistema que s’ha dissenyat per a garantir la qualitat dels ensenyaments universitaris. La memòria del pla d’estudis ha d’incloure la descripció d’un sistema intern de garantia de qualitat, a més d’especificar els objectius del títol, la metodologia docent, els continguts, les competències i habilitats que s’han d’adquirir, els resultats d’aprenentatge, i altres qüestions. L’objectiu d’aquest pla és adequar l’oferta formativa a les necessitats socials, alhora que també generem tendències, i gestionem eficientment els graus per tal de refermar la renovació de l’acreditació oficial.

2.1.1. Programa d’adequació de l’oferta formativa a les necessitats socials
L’estructura de gestió d’un títol és complexa. Tot comença amb la detecció de la necessitat de creació d’un títol. A partir d’aquest moment es desencadenen una sèrie de processos que comencen amb el disseny per part d’acadèmics i professionals i acaba en l’aprovació oficial i posterior implantació.

La Universitat Jaume I procura ajustar la seua oferta formativa a les necessitats socials del seu entorn vetllant per la qualitat i adequació dels seus plans d’estudis a les noves circumstàncies.

La necessitat de creació d’un estudi oficial es detecta per tres vies bàsicament: la primera, mitjançant les peticions de determinats col·lectius i d’agents socials; la segona, analitzant l’oferta formativa de les universitats més pròximes geogràficament per tal de complementar-la; i la tercera, revisant les llistes d’espera d’aquestes universitats per tal de detectar demandes insatisfetes i plantejar, si escau, la implantació d’aquestes titulacions a la nostra universitat.

En el cas específic del grau, per tal d’assegurar una oferta formativa de qualitat adequada a la demanda social, en l’elaboració dels plans d’estudis participen acadèmics i professionals. La normativa de l’UJI contempla dues comissions: la comissió acadèmica interna, formada bàsicament per acadèmics d’àrees de coneixement rellevants en la titulació, i la comissió mixta universitat-societat, on s’integren representants socials pertanyents a grups d’interès externs. Aquesta comissió mixta universitat-societat és específica de l’UJI i demostra l’aposta de la Universitat per recollir les necessitats de la societat.

2.1.2. Programa de gestió docent

Cada títol oficial disposa d’una comissió encarregada de facilitar la implantació, l’organització i la coordinació dels ensenyaments de cada un dels estudis de primer, segon i tercer cicle, i del sistema de garantia interna de qualitat. La comissió de titulació de grau està presidida pel vicedeganat o vicedirecció, un coordinador o coordinadora per cada curs i el professorat responsable dels programes de mobilitat, de les pràctiques externes i del treball de final de grau. La comissió de titulació de màster està coordinada pel director de màster.

2.1.3. Programa d’acreditació dels estudis.

Els plans d’estudis de primer, segon i tercer cicle han de passar per un procés de verificació, acreditació inicial i autorització abans de ser implantats per primera vegada. Posteriorment, se sotmeten a un procés de seguiment  com a condició prèvia a la renovació de l’acreditació del títol.

La verificació i acreditació inicial d’un títol i l’autorització per a la seua implantació no ho són per a tota la vida, sinó que cada dos anys s’ha de fer un informe de seguiment que és revisat per l’agència autonòmica corresponent (l’AVAP, Agència Valenciana d’Avaluació i Prospectiva) i un informe al cap de sis/quatre anys que avalua l’ANECA (Agència Nacional d’Avaluació de la Qualitat i Acreditació) per a procedir a la renovació de l’acreditació si el resultat de l’avaluació és positiu.

Tots els graus, màsters universitaris i estudis de doctorat de l’UJI han passat pel procés de verificació establert en el marc de l’EEES, la qual cosa garanteix la qualitat d’aquestes titulacions i la seua validesa en tot el territori de la Unió Europea. Per tal d’assegurar la renovació de l’acreditació dels seus títols, l’UJI fa un seguiment periòdic del desplegament d’aquests estudis tenint en compte els criteris fixats pel Consell d’Universitats i per l’AVAP relatius al seguiment dels títols.

L’UJI té elaborats una sèrie de procediments específics per recollir de forma sistematitzada informació rellevant per al seguiment dels seus ensenyaments oficials i per assegurar el compliment dels objectius de cada títol. Aquests procediments formen part del sistema intern de garantia de qualitat de l’UJI, que s’anomena AUDIT i ha estat acreditat per l’ANECA. Així mateix, l’UJI ha iniciat l’avaluació d’alguns dels seus programes per a l’obtenció del segell de qualitat ACREDITA +.

2.2. Pla d’innovació educativa i formació del professorat

Les competències i habilitats del bon professorat es van adquirint amb l’experiència i la formació continuada. La interacció professorat-estudiantat és i serà l’element clau de l’aprenentatge i cal que el professorat puga reciclar-se en les metodologies docents. L’objectiu d’aquest pla és assegurar l’actualització continuada del PDI i fomentar la innovació educativa.

2.2.1. Programa d’innovació docent

Aquest programa suposa una aposta per la innovació educativa. A l’UJI, el camí cap a l’excel·lència docent s’entén com una tasca individual i com un treball en grup. Per això, la Universitat ha creat un registre de grups d’innovació educativa (GIE) i de seminaris permanents d’innovació educativa (SPIE).

En aquest registre s’identifiquen els grups que desenvolupen de manera estable i amb èxit les iniciatives de millora de la qualitat de la docència. Cada curs acadèmic s’estableixen convocatòries públiques per a projectes de millora educativa dirigides al PDI, al qual se li ofereix suport econòmic i/o reconeixement quan introdueix canvis en la seua docència. Les diferents línies d’ajuda que s’inclouen en el programa d’innovació docent són: ajudar i oferir recursos que possibiliten una implantació efectiva del canvi en la docència, tant per part del professorat amb experiència, com pels novells; promoure que es generen espais d’intercanvi d‘experiències i reflexió des dels nuclis responsables de la docència i la seua coordinació (al si de les titulacions i departaments); i donar suport a la difusió dels resultats de la millora i innovació educativa fora de la universitat. Periòdicament se celebra una jornada de millora educativa on es comparteixen les millors pràctiques docents.

2.2.2. Programa de formació del professorat per a la millora i innovació educativa

Un dels principis del model educatiu de l’UJI és l’orientació a l’aprenentatge de l’estudiantat. Açò suposa una formació continuada del professorat en les eines pedagògiques més adients. Cal ressenyar que el pla de formació del professorat s’adreça fonamentalment cap a la millora i innovació educativa. Fer una nova docència i renovar les metodologies per a millorar la qualitat dels ensenyaments dintre de l’EEES és sinònim d’iniciar processos d’innovació educativa, de reflexionar i analitzar de forma crítica la pròpia docència, d’introduir canvis reflexivament, i de fer investigació-acció a la pràctica de l’aula. A més a més, la millora educativa ha d’entendre’s orientada a la docència a l’estudiantat i al seu aprenentatge, de manera que es milloren els resultats acadèmics. Aquest pla inclou accions de formació permanent, formació del professorat Novell, formació sota demanda i formació dels càrrecs acadèmics.

2.3. Pla d’avaluació i reconeixement de l’activitat docent del professorat

Un dels actors principals de qualsevol projecte educatiu és el professorat. La nostra Universitat té una sèrie de programes i accions concretes adreçades a incentivar les bones pràctiques docents. L’objectiu d’aquest pla és incentivar la millora continuada en l’acció docent del professorat.

2.3.1. Programa d’avaluació de l’activitat docent

El programa Docentia estableix un marc de referència que permet dur a terme processos d’avaluació de l’activitat docent del professorat amb l’objectiu de millorar el seu desenvolupament professional, de manera que aquest professorat puga oferir un millor servei a la societat i aconseguisca una millora contínua del seu treball. Aquests processos d’avaluació docent enriqueixen la presa de decisions institucionals relacionades amb l’avaluació, que afecten diferents àmbits en la política i en la gestió dels recursos humans. El Docentia contempla diferents fonts d’informació, com ara l’enquesta d’avaluació docent a l’estudiantat, uns indicadors de l’activitat docent de cada professor o professora, i també informes dels responsables de titulació i de departament. El programa Docentia forma part del sistema de garantia interna de la qualitat dels títols oficials de l’UJI anomenat AUDIT.

2.3.2. Programa de reconeixement de l’activitat docent (PRAD)

El programa PRAD valora i reconeix determinades activitats del professorat vinculades a la docència que van més enllà de la quantitat d’hores de classe presencial i tutories, ja que considera també la seua participació en processos de millora i avaluació. El reconeixement de l’activitat docent del professorat s’aconsegueix mitjançant una assignació pressupostària individual al professorat que pot utilitzar per a dur a terme aquelles accions de millora docent que considere adequades. Addicionalment, una altra part dels recursos es dirigeixen als departaments i poden ser utilitzats en accions de millora educativa o en la reducció de dedicació docent de professorat per tal de participar en activitats de coordinació docent o en programes vinculats a la docència.

2.4. Pla d’integració i ús de les tecnologies de la informació

Les tecnologies de la informació transformen radicalment el món de la creació, difusió i accés al saber, la gestió de les organitzacions, les relacions entre persones i entre persones i institucions, així com els entorns de treball. També redefineixen molts models de relacions i comunicació entre persones en tots els àmbits, des dels més íntims als més formals. L’objectiu d’aquest pla és oferir un entorn formatiu on s’insereix l’estudiantat en els ambients TIC més avançats, per a fer un ús natural de les eines tecnològiques en la vida universitària i facilitar la transició als entorns de treball que trobarà en la carrera professional més immediata.

2.4.1. Programa de suport a la formació semipresencial i no presencial
Internet dóna suport a metodologies que faciliten la docència semipresencial i no presencial. L’UJI es va posicionar amb un ús pioner d’eines com ara l’aula virtual (Moodle) per a donar suport a totes les assignatures de grau i, més recentment, de postgrau. Aquesta eina facilita la posada de material a disposició de l’estudiantat, l’entrega de treballs, el seguiment de l’estudiantat i l’atenció personalitzada per mitjans electrònics. Així, les tutories virtuals faciliten l’assistència a l’estudiantat i reconeixen al professorat la dedicació compatibilitzant-la amb les tutories presencials. Així mateix, la Universitat Jaume I ha apostat per l’organització de MOOC, dintre de l’aposta per la potenciació del coneixement en obert.

2.4.2. Programa d’accés ubic a Internet
Des de fa anys es dóna suport a la connexió a Internet mitjançant dispositius sense fils als edificis docents i d’administració del campus. Eduroam ha estès la funcionalitat dels sistemes de connexió sense fils i fa possible que qualsevol membre de la comunitat universitària puga accedir a la xarxa de l’UJI des de qualsevol universitat europea sense necessitat de disposar d’un compte a la universitat on es trobe.
Atès el creixement del nombre i varietat de dispositius portàtils que faciliten l’accés a Internet del professorat i l’estudiantat, tots els espais del campus estan coberts per la xarxa sense fils, molt especialment tots els espais docents o d’estudi. S’ha posat en marxa un nou model d’aula informàtica basada en una virtualització d’escriptoris que permet un accés al programari utilitzat en docència des de qualsevol dispositiu que dispose d’un client d’escriptori virtual. En la mesura en què la tecnologia ho permeta, aquest accés serà possible des dels llocs de residència dels usuaris. En aquest sentit, és crític el suport a iniciatives como ara güifi.net.

2.4.3. Programa de serveis en el núvol

La revolució tecnològica d’aquesta dècada té a veure amb un canvi radical en la infraestructura TIC per als pròxims anys. Passem dels ordinadors interconnectats en una gran xarxa, a una xarxa que alberga els mateixos ordinadors. Aquest canvi ha transformat els models d’ús de les TIC en empreses i institucions. L’UJI ha apostat pel núvol i ha transformat les seues infraestructures per tal d’adaptar-se a aquest nou model.

2.4.4. Programa de presència activa en les xarxes socials

Les actuals generacions d’estudiants i estudiantes es relacionen amb nous instruments facilitats per les TIC. Cal destacar entre aquests les xarxes socials. Aquestes no només serveixen per a relacionar persones en qüestions relacionades amb l’oci, a més a més hi ha xarxes socials especialitzades a mantindre en contacte persones per perfils professionals. L’UJI té una presència activa a les xarxes social i planteja un diàleg virtual amb l’estudiantat futur, l’actual i els titulats i titulades. L’UJI està present en Facebook, Linkedin i Twitter, entre d’altres.

2.4.5. Programa de dossiers electrònics

El dossier és un recull de documents que demostren el que un estudiant ha après. Els dossiers serveixen de repositori individual al llarg de la vida i ofereixen la possibilitat de mostrar diferents seleccions de materials i vistes en funció del destinatari de la informació. En un futur, serà freqüent que les persones amb formació universitària disposen de dossiers que integren els resultats més rellevants dels seus estudis i molts dels treballs desenvolupats en la seua vida professional. Un resultat immediat de disposar de dossiers electrònics és millorar l’ocupabilitat dels titulats i titulades de l’UJI. L’UJI està posant en marxa la infraestructura necessària per a donar suport als dossiers, així com anar formant el professorat per a integrar els dossiers com una eina més en la docència. L’UJI, a través del Centre d’Educació i Noves Tecnologies (CENT), ja ha engegat un programa d’ús d’aquests dossiers.

2.5. Pla de vida universitària

Una vegada l’estudiantat s’ha matriculat en la universitat, es posa en marxa una sèrie de programes que pretenen integrar-lo de manera ràpida en la vida universitària. L’objectiu d’aquest pla és informar i guiar el nou estudiantat en els serveis, espais físics i oferta complementària del campus.

2.5.1. Programa d’informació «Viu l’UJI»

L’UJI, amb un únic campus, compta amb tots els serveis que es pot imaginar per a una universitat gran, però amb l’avantatge de trobar-se tots junts. Un volum de vora 15.000 estudiants pot gaudir dels serveis i de les instal·lacions sense massificacions o llargues esperes. L’objectiu d’aquest programa és aconseguir una universitat més accessible i més propera.

Estudiantat, professorat i personal d’administració i serveis poden gaudir de les seues instal·lacions: àmplies zones verdes, instal·lacions esportives, i múltiples activitats culturals. L’UJI vol ser un lloc on no només s’estudia, s’investiga o es treballa, també és un lloc on es creix com a persona, on es creen lligams, on es coneix gent, i on es gaudeix del temps lliure. Un lloc on se satisfan inquietuds i interessos molt diversos. Per això l’UJI ofereix un ventall d’activitats al mateix campus per a desconnectar després de les classes i ofereix així un campus ple d’oportunitats, i opcions.

2.5.2. Programa de participació de l’estudiantat i l’associacionisme

Ser membre de la comunitat universitària no només implica estudiar. També hi ha dins de la universitat altres opcions, com ara viatjar, fer esport, conèixer nous amics i altres tipus d'activitats a l'abast de tothom. Fins i tot en algunes carreres l’alumnat du a terme activitats de promoció de la seua titulació.

A l’UJI hi ha diverses associacions legalment constituïdes i que figuren en el registre com a tals. Aquestes associacions es reuneixen per a realitzar activitats paral·leles a les seues ocupacions universitàries, que els reporten gaudiment, aprenentatge i una preparació per un futur laboral relacionat amb els estudis cursats.

Aquest programa proporciona ajudes i espais a les associacions, i formació als seus representants. També es plantegen accions com ara la creació d’un web per a les associacions d’estudiantat, la participació en les xarxes socials i la creació d’una oficina de suport a l’associacionisme i a la representació de l’estudiantat.

2.5.3 Programa d’allotjament i habitatge

L’UJI ofereix una àmplia varietat d’allotjament per aquell estudiantat que ha d’estudiar lluny de casa. Aquesta oferta inclou des d’una residència universitària ubicada dins del campus fins a col·legis majors, pisos solidaris, pisos de lloguer i allotjament en famílies de Castelló.

2.5.4. Programa d’integració de l’estudiantat estranger

Aquest programa recull les accions que s’estan duent a terme per tal d’integrar l’estudiantat estranger a la vida universitària i a la societat de Castelló. Des de formació en les llengües oficials de la Universitat, fins a activitats lúdiques, passant per trobades d’estudiantat estranger i l’assignació d’un mentor o mentora.

LA FORMACIÓ DE GRAU

Al cicle de vida de l’estudiantat el primer contacte amb el món universitari és el grau, que és el títol que proporciona una formació generalista a l’estudiantat, amb l’orientació de l’aprenentatge marcada per L’EEES. La Universitat procura tindre una oferta adaptada a la demanda social i oferir un servei educatiu de qualitat. En aquest sentit, i com s’explica al document de principis, l’UJI va apostar, des dels seus inicis, per l’obligatorietat de la realització de pràctiques per a l’estudiantat de tots els seus títols de grau. Els objectius en la formació de grau són:

 • O10: Oferir un catàleg de graus atractiu i finançable.
 • O11: Assolir els principis del nostre model educatiu.

Per a assolir aquests objectius es plantegen tres plans:

2.6. Pla de multilingüisme en el grau

La globalització professional i social demana una atenció específica per l’anglès i altres llengües internacionals. A més, l’UJI sempre ha defensat la llengua pròpia com a tret d’identitat de la nostra societat. Per això cal apostar per millorar les capacitats lingüístiques de tota la comunitat universitària. L’objectiu d’aquest pla és facilitar al nostre estudiantat, professorat i personal d’administració i serveis un domini suficient del valencià, el castellà i l’anglès que els possibilite utilitzar-los com a eina de treball.

2.6.1. Programa específic de multilingüisme per a cada grau

Per tal d’assolir una formació multilingüe cal que cada titulació s’implique i establisca les assignatures que s’impartiran en cadascuna de les tres llengües, tenint en compte l’obligatorietat d’oferir un 5 % dels crèdits de cada titulació de grau impartits en llengua anglesa, i la voluntat de la Universitat d’arribar a un equilibri entre la docència en valencià i en castellà en totes les titulacions. (Vegeu el Pla de multilingüisme) Amb aquest objectiu, l’UJI habilita els mecanismes per fer el reconeixement i el seguiment de la docència multilingüe. També es possibilita la participació de les comissions de grau per planificar l’acreditació de l’estudiantat i el professorat.

2.6.2. Programa de formació i acreditació del professorat

La formació i acreditació del professorat és essencial per a aconseguir l’objectiu de la docència multilingüe. En aquesta línia s’elabora una guia per a la docència multilingüe, un pla de formació en llengües tant per a no iniciats com per a avançats que inclou cursos específics de formació en llengües com els oferits pel Vicerectorat d'Internacionalització, Cooperació i Multilingüisme inclosos en l'oferta dels cursos del Servei de Llengües i Terminologia (SLT) o els cursos específics sobre docència en anglès inclosos en l'oferta formativa per al PDI de la Unitat de Suport Educatiu. S’estableixen també els mecanismes per a fer una acreditació del nivell de valencià i anglès per al PDI mitjançant la convocatòria de cursos subvencionats específics per a PDI de preparació de la prova d'acreditació en les diferents convocatòries anuals organitzades pel SLT.

2.6.3. Programa de reconeixement de la docència multilingüe

Per tal d’incentivar la participació del professorat en la docència multilingüe s’estableixen mecanismes de reconeixement inicial de l’esforç del professorat per participar en aquest programa mitjançant la reducció de la seua càrrega docent, així com per a reconèixer la seua participació continuada en el sistema d’incentius del professorat. En aquest sentit, la docència multilingüe es reconeix també al Pla Estratègic dels Departaments

2.7. Pla d’internacionalització del grau

La globalització que caracteritza la societat del segle XXI no és aliena a la universitat. La mobilitat de l’estudiantat i del professorat és un aspecte que cal fomentar perquè aporta el valor de les noves experiències al bagatge intel·lectual col·lectiu. L’objectiu d’aquest pla és la internacionalització dels estudis de grau, amb la cerca les aliances internacionals que possibiliten dobles títols i la mobilitat de l’estudiantat i del professorat.

2.7.1. Programa d’internacionalització de grau

L’UJI té un programa d’internacionalització de la seua oferta de grau amb el qual s’estudien les possibilitats d’internacionalització de cada grau i l’estratègia que ha de seguir per a cada un. En aquest sentit es fomenten les missions docents del professorat i del PAS, les estades a l’estranger, i el professorat visitant. En la mateixa línia, cada grau té el seu propi pla d’internacionalització per a establir aliances on es recullen accions com ara la creació de doble titulacions i la priorització del destí dels intercanvis. (Vegeu el Pla d’Internacionalització)

2.7.2. Programa de mobilitat internacional de l’estudiantat de grau

Un dels aspectes que ha materialitzat la Unió Europea a l’àmbit universitari ha sigut el programa ERASMUS, que ha permès que milers d’estudiants hagen pogut fer estades en universitats estrangeres. Amb l’EEES es fomenten aquests programes i es detecta una necessitat molt important de millorar les competències lingüístiques de l’estudiantat per tal d’accedir al mercat laboral amb un alt nivell d’idiomes. Aquests programes es complementen amb la promoció de les pràctiques a l’estranger i la facilitació de la realització del treball de final de grau a l’estranger.

2.7.3. Programa de mobilitat internacional del professorat de l’UJI

En aquest programa es pretén incentivar la participació del professorat de l’UJI en programes d’intercanvi en centres estrangers com a professorat visitant i en estades curtes, o missions docents, amb l’objectiu de conèixer altres metodologies docents, participar com a docents en altres centres, millorar els coneixements de llengües estrangeres i establir relacions amb professorat estranger.

2.7.4. Programa d’incentivació per a la incorporació de professorat estranger als graus

Aquest programa pretén atraure professorat estranger als graus de l’UJI. Un dels compromisos de tots els plans d’estudis dels graus de l’UJI és que un 5 % s’impartisca en anglès. Una via per a satisfer aquest objectiu és incentivar professorat d’altres països a participar en els nostres graus. Aquest programa es basa en ajudes per a estades breus de professorat estranger a l’UJI, acompanyades d’activitats d’acollida i d’orientació.

2.7.5. Programa de millora dels coneixements de llengües estrangeres

Per tal d’aconseguir la internacionalització dels estudis cal comptar amb bons coneixements de les llengües estrangeres per part de la comunitat universitària. L'Àrea de Formació del Servei de Llengües i Terminologia (SLT) organitza cursos i activitats per a la formació de la comunitat universitària, en la llengua pròpia i en els llenguatges d'especialitat que s'hi utilitzen. També organitza cursos de català i espanyol per a estrangers, i d'alemany, anglès, francès, italià i romanès per a tota la comunitat universitària. A més, coordina les activitats i la formació del Centre d'Autoaprenentatge de Llengües (CAL) de la Universitat, de les seus universitàries i dels lectorats de català a l'estranger. El CAL és un espai d’aprenentatge on, de manera autònoma, es pot començar l’aprenentatge d’un idioma sense coneixements previs o s’hi pot ampliar els que ja es tenen d’una altra llengua. Al CAL de la Universitat Jaume I es pot aprendre, alemany, anglès, català, i espanyol per a estrangers, francès i italià de manera integrada o per habilitats, segons les pròpies necessitats. En la mateixa línia es posa a l’abast de la comunitat universitària una àmplia oferta de cursos de llengües, incloent-hi la possibilitat de realitzar a l’UJI exàmens externs (TOEFL, Cambridge).

2.7.6. Programa d’ambaixadors i ambaixadores internacionals UJI

Dins del programa d’ambaixadors i ambaixadores UJI hi ha la modalitat d’ambaixadors internacionals. L’objectiu d’aquest programa és promocionar l’UJI tant en altres països com en universitats i centres on no es fa regularment promoció de la Universitat. El programa d’ambaixadors i ambaixadores internacionals UJI consisteix a proporcionar a l’estudiantat, al professorat i al personal d’administració de l’UJI que hagen fet o vagen a fer estades en altres universitats, o provinents d’altres universitats que facen o hagen fet estades a l’UJI, materials i informació que els permeta donar a conèixer l’UJI a la universitat de destinació, els primers, i a la seua universitat d’origen, els segons. L’objectiu final és atraure més estudiantat, tant d’intercanvi com aquell que vulga fer estudis complets a l’UJI, atraure professorat estranger que vulga fer estades docents a la nostra Universitat, i també personal d’administració que vulga vindre a l’UJI, a més de promocionar la imatge de l’UJI en universitats d’altres països.

2.8. Pla de suport a l’estudiantat de grau

El nostre model educatiu té com a centre l’estudiantat. A l’UJI hi ha programes específics que persegueixen ajudar l’alumnat en el procés d’aprenentatge, tot tenint en compte la diversitat. L’objectiu d’aquest pla és millorar el rendiment de l’estudiantat mitjançant programes i accions de tutorització personalitzada, de tècniques d’estudi i de premis al rendiment acadèmic per tal d’aconseguir que l’alumnat finalitze els seus estudis en el temps previst.

2.8.1. Programa de millora del resultat acadèmic de l’estudiantat

L’objectiu d’aquest programa és aconseguir que l’estudiantat «aprenga a estudiar» de manera comprensiva, incorporant mètodes que faciliten el coneixement de les diferents tècniques que s’han d’utilitzar per a obtindre uns millors resultats a les avaluacions, així com realitzar una millor gestió del temps de dedicació a cada matèria. D’aquesta manera també es pretén reduir la taxa d’abandonament dels estudis.

El programa actua en dues vessants. Hi ha una primera de prevenció-difusió, en la qual, des del principi de les classes, se’ls orienta en temes de planificació del temps i lloc d’estudi, com s’han de prendre apunts i tot el que necessiten en aquest sentit. La segona fase és d’actuació-intervenció, en la qual, un vegada ja han passat els exàmens, si els resultats que han obtingut no són els que esperaven (han suspès més del que esperaven o han aprovat, però voldrien pujar la nota), cerquem estratègies que els permeten millorar amb vista a les convocatòries d’exàmens següents.

Per a aquell estudiantat que es trobe amb problemes per a seguir la titulació hi ha altres accions, com ara els cursos zero, que es programen als centres, que permeten anivellar els coneixements mínims.

2.8.2. Programa d’acció tutorial universitari (PATU)

Per facilitar la immersió del nou estudiantat d’accés al món universitari, l’UJI té el programa PATU en el qual s’utilitza una tutoria mixta, és a dir, una tutoria entre iguals amb el suport del professorat tutor. El professorat tutor s’ajuda d’un grup d’alumnes d’últims cursos que actuen com a tutors o tutores per a orientar i informar l’alumnat de nou ingrés d’una manera personalitzada.

2.8.3. Programa «Estudia i investiga a l’UJI»

L’UJI ha posat en funcionament un programa pioner a la universitat espanyola per a oferir una formació addicional a l’estudiantat més brillant que decidisca cursar la titulació amb nosaltres, i els ofereix la possibilitat d’obtindre una formació investigadora i acadèmica que cobrisca les seues necessitats i inquietuds, participant des del primer curs de titulació en un grup d’investigació relacionat amb la titulació que estan cursant. L’objectiu és fomentar en aquests estudiants i estudiantes la capacitat de reflexió i anàlisi de l’entorn a partir d’un tema que resulte motivador i rellevant per a la titulació que cursen.

2.8.4. Programa d’accés a recursos d’informació

L’UJI ofereix recursos d’informació a l’estudiantat principalment a través de la biblioteca, que es localitza en un edifici únic que disposa de diferents espais i equips adaptats a distintes modalitats d’estudi i investigació, com ara treball individual, cabines per a grups, reproductors d’informació en diferents suports, equips informàtics, etc., amb un ampli horari durant tot l’any.

La biblioteca disposa d’una col·lecció bibliogràfica que abasta les distintes disciplines que s’imparteixen a l’UJI i es permet l’accés al fons bibliogràfic mitjançant el préstec i la consulta en sala i en xarxa. A més, compta amb diverses seccions especials: documentació europea, arxiu, documentació sobre cooperació al desenvolupament i la solidaritat, mediateca, bases de dades, revistes electròniques, etc.

2.8.5. Programa d’excel·lència acadèmica

La Universitat Jaume I reconeix i valora l’esforç, la responsabilitat i el talent del seu estudiantat durant el seu recorregut acadèmic. Assolir i mantindre un rendiment acadèmic de manera continuada mereix un reconeixement per aquesta trajectòria tan notable. El programa es fixa com a objectius no només premiar aquests talents sinó reforçar-los perquè continuen treballant en la mateixa línia consolidant així un planter d’estudiantat excel·lent que reforce la qualitat de l’activitat docent i investigadora.

A l’UJI, l’estudiantat excel·lent té l’oportunitat de participar en aquest programa que s’inicia amb els premis als millors expedients en la prova d’accés i que continua amb la dotació d’una beca de matrícula de primer curs i fins que s’acabael grau corresponent, que pot culminar amb l’obtenció del Diploma al Rendiment Acadèmic UJI. Aquestes accions tenen la seua continuïtat amb altres línies de treball paral·leles i que aposten per la participació de l’estudiantat d’aquestes característiques en programes com per exemple, grups d’alt rendiment acadèmic (ARA), la formació en idiomes i l’accés a grups d’investigació, entre d’altres.

La Universitat Jaume I vol fer un seguiment d’aquest estudiantat excel·lent, i per això crea el programa "Connecta amb l’UJI".

LA FORMACIÓ MÀSTER OFICIAL

La continuïtat natural per a l’estudiantat de grau és el màster oficial, que proporciona una especialització professional. El màster oficial és un títol amb validesa a tota la Unió Europea perquè forma part de l’EEES. La Universitat procura que l’oferta de màsters oficials responga a una demanda local i també internacional pel potencial que té per atreure estudiantat estranger. Així mateix, i com es podrà veure en línies posteriors, la Universitat complementa la seua oferta de màsters oficials amb la de màsters propis.

Els objectius en la formació de màster oficial són:

 • O12: Donar informació de l’oferta de màsters de l’UJI al futur estudiantat.
 • O13: Oferir un catàleg de màsters atractius i finançable.
 • O14: Assolir els principis del model educatiu de l’UJI.

Per aconseguir aquests objectius es plantegen tres plans:

2.9. Pla d’adequació de l’oferta de màsters a la demanda social

Com en el cas dels graus, l’UJI segueix amb atenció la demanda social per a dissenyar títols de màster que s’ajusten a les necessitats de la societat. Aquesta observació de l’entorn cal més en el cas dels màsters oficials perquè són títols que busquen l’especialització i que tenen una durada curta (un o dos cursos acadèmics). L’oferta de màsters en la nostra Universitat té la finalitat de formar professionals i personal investigador altament qualificat en determinats àmbits així com garantir l’actualització dels coneixements a les persones que van deixar les aules universitàries fa alguns anys. Els objectius d’aquest pla són adequar l’oferta de màsters oficials a les demandes socials, vetllar per la qualitat de l’ensenyament i racionalitzar la seua gestió. Per això es dissenyen programes i accions que integren professorat i professionals externs, que estableixen programes interuniversitaris i que completen l’oferta presencial amb ensenyament semipresencial i en línia.

2.9.1. Programa de detecció de les necessitats formatives

L’UJI contempla tres tipus de màsters oficials en funció de la seua finalitat d’especialització i de la necessitat social que cobreixen: acadèmic, professional o investigador. El màster acadèmic busca una especialització acadèmica en algun àmbit de coneixement, el màster professional té l’objectiu de proporcionar una especialització professional, i el màster investigador inicia l’estudiantat en la recerca. A més a més, en alguns casos cal superar un màster per a aconseguir atribucions professionals, la qual cosa suposa que són necessaris per a poder exercir una professió. En general, l’UJI presta una especial atenció als màsters amb atribucions professionals perquè els seus graduats i graduades puguen adquirir les competències pròpies d’aquests estudis sense haver de traslladar-se a una altra universitat.

Els màsters oficials de l’UJI estudien la demanda potencial per tal de captar noves necessitats i per assegurar la seua viabilitat econòmica. La detecció de les necessitats socials es fa de diferents formes. D’una banda, s’estudien les peticions de determinats col·lectius i d’agents socials de l’entorn; d’una altra, es revisa l’oferta formativa d’altres universitats nacionals i internacionals; en tercer lloc, es valoren les necessitats acadèmiques i investigadores dels grups de recerca de l’UJI i, finalment, s’analitza la informació de l’Observatori Ocupacional de l‘Oficina de Inserció Professional i Estades en Pràctiques de l’UJI (OIPEP).

L’UJI manté una oferta de màsters equilibrada per àmbits de coneixement (Ciències Humanes i Socials, Ciències Jurídiques, Econòmiques i Empresarials, Ciències de la Salut, Tecnologia i Ciències Experimentals) per tal de satisfer la demanda social en els diferents àmbits científics i professionals. A més a més, la majoria dels màsters inclouen més d’una orientació (professional, acadèmica o investigadora) atès que s’han estructurat de manera que després d’alguns mòduls comuns a tot l’alumnat del màster, es puga cursar un mòdul específic per a cada orientació.
En tots els màsters oficials de l’UJI es treballa en grups reduïts, la qual cosa permet una interacció més estreta entre l’estudiantat i el professorat. També cal destacar que es potencia el treball en equip i la reflexió.

2.9.2. Programa d’integració de professorat i professionals externs en els màsters

L’UJI aposta per la participació de personal extern en les activitats acadèmiques de cada màster perquè aporten el seu coneixement o la seua experiència professional a l’alumnat. Seminaris i tallers amb professorat d’altres universitats, amb professionals i amb especialistes juntament amb visites a empreses i institucions i l’assistència a diferents tipus d’esdeveniments enriqueixen el programa docent dels màsters oficials de l’UJI.

2.9.3. Programa de màsters interuniversitaris

Atès el caràcter d’especialització que tenen tots els estudis de màster, l’UJI aposta, en alguns casos, per establir aliances amb altres universitats per tal d’oferir un màster conjunt interuniversitari. Aquests màsters estan avalats per dues o més universitats espanyoles o estrangeres, que dissenyen i imparteixen un programa en comú, i incentiven la mobilitat de l’estudiantat i/o del professorat. Entre els màsters interuniversitaris destaquen els Erasmus Mundus perquè suposen un reconeixement extern de la seua qualitat per part d’institucions de gran prestigi.

2.9.4. Programa d’ampliació de la docència presencial amb grups semipresencials i virtuals

Per a donar solució a aquells treballadors i treballadores que volen reciclar-se i especialitzar-se l’UJI ofereix un programa de docència semipresencial i virtual. Aquest programa també està dirigit a aquelles persones residents en zones geogràfiques allunyades del campus de l’UJI, especialment a les que resideixen en països hispanoparlants del continent americà. Així mateix, és una metodologia docent fonamental també en els màsters interuniversitaris. Aquestes modalitats d’ensenyament tenen l’aula virtual com a plataforma bàsica i disposen d’equipament per a enregistrar les classes presencials i posar-les a l’aula virtual, així com per a fer videoconferències que permeten la retransmissió de les classes en temps real.

2.9.5. Programa de seguiment de l’oferta de màsters

El màster oficial està concebut com un estudi que ha de ser àgil a l’hora d’adaptar-se a les demandes socials. Per això, l’UJI té un programa de seguiment de l’oferta de màsters que estudia l’evolució del funcionament i de la demanda de cada un i valora la continuïtat d’aquest. El seguiment es basa en criteris interns, establerts per Normativa, com ara la demanda o la sostenibilitat econòmica, i en criteris externs, que està en funció de superar els requisits establerts per a l’acreditació dels títols per part de les agències externes d’avaluació (AVAP i ANECA). Així mateix, i com en el cas dels graus, l‘UJI ha apostat per l’obtenció del segell Acredita+ en alguns àmbits.

2.9.6. Programa d’eficiència en la gestió dels màsters

L’objectiu d’aquest programa és, d’una banda, garantir la viabilitat econòmica de cada màster. Les accions previstes dins d’aquest programa contemplen l’aplicació de criteris de finançament interns de l’UJI, amb l’adequació de les fórmules de finançament al context econòmic i a la demanda i funcionament de cadascun dels estudis, que es revisen periòdicament. D’altra banda, aquest programa també busca l’eficiència en la gestió acadèmica dels màsters. Juntament amb la direcció del màster, cada títol disposa d’una comissió de titulació de màster encarregada de facilitar la seua organització acadèmica. Més concretament, aquesta comissió fa la programació docent, revisa el programes de les matèries, elabora els horaris i el calendari d’exàmens, assigna professorat, defineix els criteris d’admissió i selecciona l’alumnat, coordina les pràctiques externes curriculars, proposa la participació de professionals i especialistes externs, i vetlla per la qualitat dels estudis. A més a més, i per tal de millorar la gestió, s’ha creat la figura de vicedegà de màster i s’ha reforçat el suport a la gestió específica de màsters amb la creació d’unitats administratives en cadascun dels quatre centres de la Universitat.

2.10. Pla de promoció dels màsters

Atès el caràcter especialitzat d’aquests estudis és important donar una informació acurada de cada un dels màsters, tant al nostre estudiantat com al d’altres àmbits geogràfics més llunyans. Cal tindre en compte que una important demanda potencial d’aquests estudis està més enllà de les fronteres de la província i, fins i tot, d’Espanya. L’objectiu d’aquest pla és difondre l’oferta de màsters oficials allà on s’estableix una demanda potencial.

2.10.1. Programa de difusió de l’oferta de màsters

L’UJI té establertes una sèrie d’accions per a donar a conèixer la seua oferta de màsters. La primera i principal és mantindre actualitzada al web la informació referida als estudis de màster. La confecció de díptics és la segona acció de difusió en ordre d’importància, la qual cosa permet fer una distribució més àmplia de la informació. La tercera acció de difusió consisteix a editar una revista explicativa de l’oferta de postgrau de l’UJI en la qual es detalla l’oferta de màsters oficials per a cada curs acadèmic, juntament amb els programes de doctorat. Tot aquest material imprès (díptics i revistes) és el que es posa a l’abast del públic en les fires d’educació, tant nacionals com internacionals, a les quals acudeix l’UJI. A més a més, es realitza una Jornada de promoció dels estudis de màster a la Universitat, adreçada fonamentalment (encara que no exclusivament) a l’estudiantat d’últims cursos dels graus. Una última acció de difusió es basa en la figura de l’ambaixador o ambaixadora internacional abans esmentada, que actua com a punt d’informació de l’oferta de màsters entre l’estudiantat d’universitats d’arreu del món.

2.10.2. Programa de captació de patrocinadors

En el pla de patrocini i mecenatge de l’UJI es fomenta la incorporació d’empreses i entitats patrocinadores als màsters oficials. Els patrocinadors aporten una sèrie d’avantatges a l’estudiantat, com ara la integració de l’alumnat a les empreses mitjançant beques i l’Agència de Col·locació gestionada per l’OIPEP. A més a més, aquest patrocini permet programar accions de vessant més professional, com ara seminaris impartits per professionals de l’empresa, visites a les seues instal·lacions, o qualsevol altra activitat que siga d’interès. Entre els beneficis que pot trobar el patrocinador està fer palesa la seua responsabilitat social, tindre una informació de primera mà de futurs professionals en un àmbit d’especialització del seu interès i millorar la imatge percebuda per l’entorn social.

2.10.3. Programa de captació d’alumnat de màster

L’UJI elabora material informatiu per donar a conèixer la seua oferta formativa. Destaca la revista de postgrau, amb informació de tota l'oferta i després els díptics informatius sobre cada un dels programes de màsters. Es realitzen accions genèriques per donar a conèixer l’oferta a la societat en general.

L’estratègia pluriennal de promoció contempla accions de comunicació en mitjans de comunicació: articles, reportatges, notes de premsa, entrevistes, etc., així com presència en els mitjans en línia.

A banda d’aquest material es realitzen accions específiques per diferents públics objectius: estudiant de grau, professionals, antic alumnat i alumnat internacional, principalment d’Amèrica Llatina. Es presta una especial atenció a les xarxes socials.

2.11. Pla d’internacionalització del màster

Els estudis de màster defineixen el públic al qual van dirigits i els objectius que es volen aconseguir. Molts estudis de màster poden tindre interès per a l’estudiantat internacional. Alguns d’aquests màsters tenen requisits lingüístics, especialment aquells en què l’anglès és la llengua  de comunicació a l’aula, o formació lingüística en els casos en què forme part de la preparació per a exercir una professió o per a poder fer investigació. La Universitat vetlla perquè, tant la docència com els processos administratius vinculats siguen adients a les exigències dels màsters internacionals.
Els programes de màster incentiven la incorporació de professorat estranger, els intercanvis acadèmics i les pràctiques a l’estranger mitjançant programes com ara Erasmus i Leonardo (des de 2002 fins al maig de  2015 i gestionat per l’OIPEP), així com pràctiques solidàries en països en vies de desenvolupament. En aquells casos en què hi ha la possibilitat, es promociona l’acreditació dels programes de màster per organismes internacionals, com per exemple els Erasmus Mundus.

L’objectiu d’aquest pla és mantindre una oferta consolidada de màsters internacionals, una part de la qual va dirigida als països hispanoparlants i una altra part a l’àmbit internacional amb l’anglès com a llengua.

A més a més, i com hem descrit a l’inici de l’etapa universitària, i s’ha descrit al llarg dels diferents programes, també en els màsters es consideren fonamentals els  objectius relacionats amb la qualitat, la innovació i les tecnologies.

LA FORMACIÓ DE DOCTORAT

Els estudis de doctorat corresponen al tercer cicle, i condueixen a l’obtenció del títol de doctor o doctora, de caràcter oficial i validesa en tot el territori nacional. El doctorat es situa en la intersecció entre l’EEES i l’espai europeu d’investigació, de manera que es diferencia clarament dels estudis de primer i de segon cicle. És un element clau en la política de R+D+I de l’UJI perquè és una eina important per augmentar l’ocupabilitat i impulsar un nou model productiu basat en el coneixement, la investigació i la innovació.

El Reial decret 99/2011 que regula els ensenyaments oficials de doctorat defineix el doctorat com l’etapa dels estudis universitaris oficials destinada a l’adquisició de competències i habilitats relacionades amb la investigació científica de qualitat. La integració del sistema universitari espanyol en l’espai europeu d’educació superior (EEES) ha significat una profunda transformació de tots els aspectes de l’estructura universitària. Així mateix, la Unió Europea, mitjançant la seua Estratègia H2020, ha assenyalat la necessitat de potenciar l’espai europeu d’investigació (EEI) com a eina fonamental de la societat del coneixement i la innovació. L’EEI constitueix una iniciativa amb l’objectiu de generar un espai comú sense fronteres per a la investigació i l’intercanvi de coneixement a Europa. En el marc d’aquesta dualitat educació superior/investigació, el doctorat té un paper fonamental com a intersecció entre l’EEES i l’EEI. L’article 8 de l’esmentat Reial decret indica que les estratègies institucionals de les universitats en matèria de R+D+I han de situar el doctorat en el centre de les seues actuacions permetent una àmplia flexibilitat i autonomia però, a la vegada, abastant un alt nivell de qualitat, internacionalització, innovació, reconeixement i mobilitat.

L’objectiu dels estudis de tercer cicle de l’UJI és tindre una producció continuada de tesis doctorals d’alta qualitat en totes les línies d’investigació desenvolupades pels grups de recerca de la universitat.
La qualificació del projecte CEI Campus Habitat 5U, en el qual participa la Universitat Jaume I y la resta d’universitats públiques valencianes, és un tret distintiu de la qualitat dels resultats aconseguits per l’UJI en l’àmbit de la recerca. Amb aquest projecte es pretén que la Comunitat Valenciana es convertisca en una regió de coneixement, amb una estructura productiva basada en el valor afegit de la innovació, que fomente la relació universitat-empresa i la integració territorial.

La investigació constitueix una funció essencial de la universitat que deriva del seu paper clau en la generació de coneixement i de la seua capacitat d’estimular i generar pensament crític, clau de tot procés científic. La Universitat Jaume I compta, entre els seus objectius principals, amb el desenvolupament de la investigació científica, tècnica, humanística i artística i la transferència del coneixement a la societat, així com la formació d’investigadors. La formació d’investigadors i investigadores és clau per a la transferència del coneixement a la societat amb els objectius de contribuir a la millora de la qualitat de vida de la ciutadania i el progrés social i econòmic mitjançant un model productiu basat en el coneixement, la investigació i la innovació. Una societat moderna requereix uns professionals capacitats per a la innovació i qualificats per a afrontar en les millors condicions els reptes presents i futurs. I és en aquest àmbit on el doctorat i la formació de doctors i doctores per part de l’UJI tenen un paper clau.

Els objectius específics que es pretenen assolir són:

 • O.15. Oferir un catàleg de programes de doctorat fonamentat en l’estratègia investigadora de la Universitat així com en els reptes i demandes de la societat.
 • O.16. Assolir un model educatiu de doctorat basat en l’adquisició de competències i la mobilitat dels doctorands, centrat en la Universitat, però en col·laboració amb altres entitats i institucions implicades en la R+D+I.
 • O.17. Impulsar un model educatiu de doctorat que valore la qualitat com a referència per al seu atractiu i reconeixement nacional i internacional incrementant la qualitat i l’impacte de les tesis doctorals.

Per a aconseguir aquests objectius es plantegen tres plans:

2.12 Pla de promoció de la qualitat i l’excel·lència en l’oferta de programes de doctorat.

L’oferta de doctorat de la Universitat Jaume I es recolza en la trajectòria dels diferents grups d’investigació que realitzen la seua activitat al campus i que tenen vocació de situar-la en una posició capdavantera en l’àmbit nacional en la investigació. Els grups de recerca són un dels principals fonaments de l’edifici de doctorat, per la qual cosa la Universitat Jaume I disposa d’una excel·lent matèria primera per a la formació d’investigadors i investigadores. Reconegut aquest fet, cal vehicular tota aquesta energia en la generació d’una oferta de programes de qualitat que permeta aconseguir i renovar la seua acreditació, captar talent a través de les diferents convocatòries de formació de personal investigador així com obtenir el reconeixement d’excel·lència per part de les diferents agències nacionals d’avaluació.

Per a garantir la qualitat i l’impacte de les tesis es considera clau que la investigació realitzada estiga avalada, almenys, per una contribució d’alt nivell en el camp del coneixement en el qual es realitza la investigació. L’objectiu és que el major nombre dels seus programes de doctorat obtinga el reconeixement de la menció cap a l’excel·lència, que expressa el reconeixement extern a la solvència científica i formativa dels programes i dels grups d’investigació.

2.12.1.   Programa d’altes i baixes de professorat UJI en plans d’estudi de doctorat

Els objectius d’aquest programa són garantir i incentivar la incorporació de professorat novell en els programes de doctorat, establint mecanismes de codirecció de tesis doctorals específics per a aquest col·lectiu, així com corregir possibles situacions conjunturals que es puguen produir en un determinat moment en l’activitat investigadora del professorat. En qualsevol cas, aquest mecanisme ha de vetllar perquè els indicadors de qualitat del programa augmenten respecte dels valors que  figuren en la seua sol·licitud original. 

2.12.2.   Programa de doctorats interuniversitaris i doctorats europeus

En casos en què es detecte una capacitat formativa en investigació d’excel·lència sense la suficient massa crítica per efectuar una proposta de programa de doctorat, així com per raons d’estratègica institucional, es podran establir aliances amb altres universitats per tal d’oferir un programa de doctorat conjunt. Aquests doctorats estan avalats per dues o més universitats espanyoles o estrangeres, que dissenyen i imparteixen un programa formatiu en comú i incentiven la mobilitat de l’estudiantat de doctorat. Sempre que siga possible, es procurarà que en l’elaboració del conveni interuniversitari corresponent es respecte el model educatiu de doctorat de l’UJI. En qualsevol cas, l’UJI vetlarà per evitar una excessiva atomització en la seua oferta de programes de doctorat.

Pel reconeixement i prestigi institucional que suposa, es facilitarà, mitjançant la convocatòria d’ajudes específiques, l’existència d’un programa que incentive la participació dels grups d’investigació que col·laboren amb els programes de doctorat en xarxes europees de formació inicial d’investigadors, com ara les xarxes Marie Sklodowska-Curie ITN, i en els programes de doctorat europeus conjunts (EJD) dins de H2020, entre d’altres.

2.12.3.   Programa de formació transversal en els plans d’estudis de doctorat

El model educatiu de doctorat propi de la Universitat Jaume I s’incorpora fonamental en l’oferta de formació transversal. Tots els programes de doctorat de la Universitat Jaume I inclouran obligatòriament un mínim de 60 hores de formació transversal, amb un valor màxim de 150 hores. La formació transversal estarà organitzada per l’Escola de Doctorat a proposta del seu Comitè de Direcció i anirà adreçada a l’adquisició de competències tècniques i habilitats d’investigació que incentiven la transferència del coneixement a la societat així com als aspectes metodològics de la investigació.
Les matèries o àmbits que s’inclouen a l’estil són l’ètica en la investigació, l’accés lliure al coneixement, la difusió i divulgació de la ciència i les humanitats, els diferents programes nacionals i internacionals de finançament de la R+D+I, la carrera investigadora, la propietat intel·lectual, la gestió de la informació bibliogràfica així com el foment de l’esperit emprenedor i el futur professional dels doctors i doctores, o qualsevol àmbit o matèria que la Direcció puga considerar rellevant per a la formació.

2.12.4.   Programa de col·laboració amb organismes, centres, institucions i entitats amb activitats de R+D+I

L’objectiu d’aquest programa és facilitar la col·laboració dels programes de doctorat amb altres organismes, centres, institucions i entitats amb activitats de R+D+I, públics o privats, nacionals o estrangers. Aquest programa és una eina clau per a aconseguir una transferència efectiva del coneixement generat en els àmbits científic, tècnic, humanístic i artístic a la societat. En l’àmbit acadèmic, la col·laboració amb centres i organismes públics de R+D+I de prestigi es considera molta apropiada en el procés de formació dels futurs investigadors i investigadores. Per altra banda, amb aquest programa també es tracta d’afavorir l’ocupabilitat dels doctors i doctores graduats en el món laboral mitjançant la col·laboració amb entitats privades de l’entorn productiu. El programa s’articula mitjançant la convocatòria d’ajudes adreçades a finançar les activitats realitzades pel professorat dels programes de doctorat de la Universitat Jaume I amb l’objectiu d’articular aquestes col·laboracions.

2.12.5.   Programa d’incentivació a la participació de professorat extern de prestigi, nacional i estranger, en els doctorats

Aquest programa pretén atraure professorat extern de prestigi en els doctorats de l’UJI. Aquesta participació es regula mitjançant la direcció de tesis doctorals o la col·laboració en els seminaris metodològics i d’investigació dins de les activitats formatives dels programes de professorat extern. El programa es basa en ajudes per a estades breus del professorat acompanyades d’activitats de tutorització de doctors i doctores.

2.12.6.   Programa de reconeixement de participació de professorat UJI en doctorat

El marc legislatiu contemplat en el RD 99/2011 incideix en la rellevància de la supervisió i el seguiment dels investigadors i investigadores per part de tutors i tutores i directors i directores de tesis. Aquest fet contempla una càrrega addicional en la dedicació del professorat involucrat en tasques de doctorat. Així mateix, es considera clau el suficient suport administratiu a les comissions acadèmiques dels programes de doctorat en les seues tasques de gestió, incloent-hi nous processos com ara l’admissió als estudis, la gestió dels expedients acadèmics que contempla, entre altres, l’avaluació anual, l’organització de les activitats formatives i l’execució del pressupost, el dipòsit i la defensa de la tesi doctoral. Actualment, l’UJI compta amb un programa d’incentivació del PDI per a direcció de tesis doctorals que contempla la reducció en la dedicació docent inicial del professorat. Aquesta reducció de dedicació per direcció de tesis es calcula tenint sempre com període de còmput els cinc anys anteriors al d’aplicació del programa. La reducció és d’aplicació a tot el PDI, independentment de la seua dedicació inicial. Es poden reduir fins a un màxim de dos crèdits per tesis equivalents dirigides en els últims cinc anys.

2.12.7.   Programa de finançament i gestió administrativa del doctorat

El marc legislatiu contemplat en el RD 99/2011 incideix en la rellevància de la supervisió i el seguiment dels investigadors i investigadores per part de tutors i tutores i directors i directores. L’Escola de Doctorat aglutina el conjunt de l’oferta de programes al campus. Juntament amb els canvis i el nou escenari per als estudis de doctorat que estableix el RD 99/2011, és necessari destacar les funcions que aquest Reial decret atorga a les comissions acadèmiques dels programes de doctorats (CAPD) com a òrgan responsable del seu funcionament. L’objectiu d’aquest programa és assegurar el finançament estructural de les CAPD establint una dotació econòmica anual, vinculada al nombre d’estudiantat de nou ingrés i al professorat participant, amb l’objecte de sufragar les despeses ocasionades per l’organització de conferències, seminaris i jornades recollides en les memòries de verificació dels ensenyaments. Així mateix, el programa contempla l’existència de mecanismes addicionals de finançament vinculats a indicadors de qualitat com la internacionalització, l’impacte de les tesis doctorals i l’experiència investigadora del professorat participant. Des del punt de vista de la gestió administrativa, es considera clau impulsar procediments basats en l’administració electrònica per minimitzar l’impacte burocràtic que suposa l’adequada gestió dels expedients acadèmics. Així mateix, les CAPD i en particular la seua coordinació comptarà amb el suficient suport administratiu per a l’adequada gestió dels estudis.

2.13. Pla de captació de talent i suport als doctorands i doctorandes

El model educatiu de la Universitat Jaume I té com a centre l’estudiantat. La captació d’estudiantat amb talent esdevé clau per a l’èxit acadèmic dels programes, per la qual cosa requereix una atenció especial en la darrera etapa de formació universitària. Un dels objectius imprescindibles és l’adequada difusió de l’oferta d’estudis de doctorat. Per donar a conèixer l’oferta cal disposar d’una pàgina web per als programes de doctorat i l’Escola que valoritze l’atractiu i la qualitat de les tesis realitzades en els programes de doctorat. A més, es considera important difondre l’oferta de programes utilitzant els cercles acadèmics habituals, però també amb empreses, hospitals i institucions implicades en la R+D+I, etc.

2.13.1.   Programa de jornada de portes obertes de doctorat

Cada any, investigadors i investigadores i doctorands i doctorandes dels programes de doctorat oferiran xarrades d’orientació adreçades fonamentalment a l’alumnat de màster al voltant de les línies d’investigació per a realitzar tesis doctorals. Els objectius d’aquest programa són facilitar la coordinació entre l’ensenyament de màster i doctorat afavorint la transició entre els dos ensenyaments donant a conèixer, a més, l’oferta investigadora de la Universitat Jaume I.

2.13.2.   Programa d’acollida a l’estudiantat de doctorat

L’objectiu d’aquest programa és facilitar l’adaptació i la integració dels doctorands de nou ingrés en els programes de doctorat. Més concretament, i en una primera fase de caràcter transversal per a tots els programes de doctorat, es donen a conèixer els procediments de gestió de l’expedient acadèmic de doctorat així com els mecanismes de participació de doctorands i doctorandes en els estudis de doctorat. En una segona fase, a desenvolupar al si de cada programa per la coordinació acadèmica, s’informa de manera detallada dels continguts i procediments específics del programa propiciant, a més, un punt de trobada entre doctorands i doctorandes i supervisors i supervisores de tesis doctorals.     

2.13.3.   Programa de contractes predoctorals

El desenvolupament de polítiques actives en la captació de doctorands i doctorandes excel·lents durant el seu recorregut acadèmic esdevé clau per a aconseguir l’excel·lència en els programes de doctorat. Aquest programa té com a finalitat la concessió d’ajudes per a la contractació de personal investigador en formació de caràcter predoctoral l’objecte de les quals serà l‘obtenció de la tesi doctoral. El programa té caràcter complementari dels programes de formació doctoral dels plans nacionals i autonòmics d’investigació.

2.13.4.   Programa de premis extraordinaris de doctorat

L’UJI aposta per reconèixer i valorar l’esforç i el talent durant la fase de formació doctoral. Aquest programa té com a finalitat concedir premis extraordinaris de doctorat a aquelles tesis doctorals que per la seua especial qualitat i rellevància científica en el seu àmbit de coneixement siguen creditores d'aqueixa distinció. En definitiva, premiar la dedicació en investigació i reconèixer l’excel·lència en els resultats dels doctorands i doctorandes.

2.13.5.   Programa d’ajudes per a la realització de tesis amb producció científica o transferència de coneixement de qualitat

Aquest programa pretén millorar la qualitat de les tesis doctorals defensades en la Universitat Jaume I amb objecte de millorar la projecció internacional dels seus estudis de doctorat i augmentar la seua producció científica de qualitat. Amb aquesta finalitat es premiaran les tesis doctorals que generen contribucions de qualitat publicades en revistes d’impacte nacional o internacional indexades i situades dins de les primeres de la seua categoria. També es premiaran les tesis que generen transferència de coneixement de qualitat similar que s’acreditarà, per exemple, mitjançant l’existència de patents llicenciades o en explotació o la creació d’empreses de base tecnològica a partir dels resultats de la investigació. A més, aquestes ajudes també tracten d’incentivar la realització de tesis amb menció cum laude i la finalització de les tesis dins dels terminis fixats pel RD99/2011.

2.13.6.   Programa d’ajudes per a la realització de tesis doctorals en valencià

Atès que la Universitat Jaume I té com una de les seues finalitats potenciar el coneixement i l’ús de la llengua pròpia atenent la seua consolidació i plena normalització en tota la comunitat universitària, aquest programa té com a finalitat promoure l’ús del valencià en la redacció i defensa de tesis doctorals.

2.14. Pla d’internacionalització en doctorat

La internacionalització dels programes i activitats del doctorat és un objectiu estratègic de la Universitat Jaume I. Per tal d’aconseguir aquest objectiu, es considera clau en aquesta darrera etapa del sistema educatiu l’existència d’un model de comunicació basat en l’ús indistint de les llengües oficials de la Universitat Jaume I, però, sobretot, potenciant l’ús de la llengua anglesa com a eina efectiva de comunicació.
Dins de les accions de mobilitat, la realització d’estades d’investigació en centres de R+D+I internacionals es considera clau en la formació dels nous investigadors i investigadores i es promourà, sempre que siga possible, la seua inclusió entre les activitats formatives dels programes. S’establiran protocols que regulen les estades de mobilitat de l’estudiantat de doctorat i el seu desenvolupament en adequades condiciones de treball. S’incentivarà la mobilitat a centres d’excel·lència segons rànquings internacionals como ara l’ARWU (http://www.shanghairanking.com/). Així mateix, es busca potenciar la interdisciplinarietat en la realització de tesis doctorals i la mobilitat en empreses i institucions no universitàries amb l’objecte d’incrementar l’ocupabilitat i el reconeixement social de doctors i doctores de la Universitat Jaume I:

2.14.1.   Programa de beques per a realitzar estades temporals en altres centres d’investigació per al personal docent i investigador de la Universitat

Aquest programa té com a objecte completar, ampliar i actualitzar la formació del personal investigador en formació i perfeccionament contractat per la Universitat Jaume I, així com facilitar la realització de doctorats internacionals per als quals s’exigeix un mínim de tres mesos d’estada en un centre d’investigació estranger.

2.14.2.   Programa d’ajudes per a la realització de tesis en règim de cotutela o amb menció de doctorat internacional

L’objecte d’aquest programa, complementari de l’anterior, és incrementar la internacionalització dels programes de doctorat de la Universitat Jaume I mitjançant la realització de tesis doctorals en règim de cotutela o doctorat internacional. Aquestes ajudes es destinaran exclusivament a l’execució d’un pla de treball directament relacionat amb el projecte de tesi del beneficiari en un centre d’educació superior o d’investigació d’un país estranger, europeu o no, perquè puga aspirar a la menció de Doctorat Internacional en el seu títol de doctor o a l’obtenció d’un doble títol de doctor mitjançant la modalitat de tesi en règim de cotutela. Aquestes ajudes s’adreçaran exclusivament als doctorands i doctorandes que no disposen d’un programa específic d’estades en centres d’investigació o, en el cas que tal programa existisca, tinguen la seua sol·licitud amb avaluació acadèmica positiva però denegada per motius de disponibilitat pressupostària de l’organisme convocant.

2.14.3.   Programa de mobilitat de doctorands en entitats i institucions implicades en la R+D+I

L’element essencial d’aquest programa és establir un pla d’ajudes per a la realització de tesis doctorals a la Universitat Jaume I que incentive les tesis doctorals en col·laboració amb entitats i institucions implicades en la R+D+I. En aquest programa es requereix que almenys un dels directors o directores de tesi no estiga vinculat a la Universitat Jaume I i que participe com a autor o autora en alguna aportació que es derive de la seua realització. Es potencien les col·laboracions amb empreses, i de manera semblant al que succeeix amb els doctorats industrials, es busquen mecanismes per facilitar la transferència del coneixement generat en els programes (entre d’altres, les estades Erasmus o la realització de pràctiques, que organitza l’ORI), una major projecció de l’estratègia de formació doctoral dirigida a incrementar l’ocupabilitat dels nous doctors i doctores a la vegada que a aconseguir un major reconeixement social del doctorat. En el cas de col·laboracions amb universitats o organismes públics d’investigació, es busca incrementar les aliances dels programes de doctorat amb grups d’investigació aliens a la Universitat Jaume I.

2.14.4.   Programa d’ajudes per a la realització de tesis doctorals interdisciplinàries entre grups d’investigació de la Universitat Jaume

L’element essencial d’aquest programa és establir un pla d’ajudes per a la realització de tesis doctorals que incentive la interdisciplinarietat entre diferents àmbits del coneixement dins dels programes de doctorat de la Universitat Jaume I. Les tesis s’han de realitzar en col·laboració entre almenys dos grups d’investigació que participen en programes diferents. Aquest fet s’acreditarà mitjançant l’existència d’un codirector en cada un dels grups que, a més, ha de participar de manera conjunta com a coautor o coautora en alguna aportació derivada de la tesi.

3. ETAPA POSTUNIVERSITÀRIA

La relació del titulat amb la Universitat Jaume I no s’acaba quan finalitza l’etapa universitària, cal mantindre les relacions al llarg del temps per trobar noves vies de col·laboració. Les possibilitats són moltes: des del programa d’alumni, que permet seguir en contacte amb la vida universitària, fins a la Universitat per a Majors, tot passant per la inserció laboral, la formació continuada i les pràctiques en les empreses on estan els antics alumnes. També en aquesta etapa l’UJI vol tindre cura del personal jubilat propi, qui ha dedicat la seua vida laboral a construir el nostre projecte conjunt.

ALUMNI

Es considera alumni (antics alumnes) a:

 • Titulats i titulades de primer i segon cicle i graduats i graduades.
 • Doctors i doctores (tercer cicle).
 • Postgraduats i postgraduades.
 • Graduats i graduades de la Universitat per a Majors.
 • Antics i antigues alumnes de l’UJI no titulats ni titulades: alumnat amb 120 crèdits superats i desvinculat de l’UJI (sense matrícula).
 • Estudiants i estudiantes Erasmus entrants.

L’UJI vol mantindre la relació amb l’antic alumnat i constituir una comunitat d’alumni en la qual establir relacions mútuament beneficioses. Tot aquest temps compartit no s’ha d’acabar sense més ja que volem cuidar la relació amb aquestes persones. L’objectiu amb els alumni és:

 • O18: Mantenir i fomentar la relació amb els antics alumnes de l’UJI.

Per aconseguir aquest objectiu es planteja el següent pla:

3.1. Pla de relació amb els alumni

Cal fomentar la relació amb l’antic alumnat, ja que totes les persones poden continuar formant part de la comunitat universitària amb uns drets i unes obligacions. Dins d’aquest col·lectiu hi ha antic alumnat que hui en dia ocupa càrrecs i llocs de treball d’èxit i, almenys en part, és gràcies a la formació universitària. La universitat vol fer partícep a tot l’antic alumnat d’algunes de les polítiques mitjançant el contacte directe amb les persones titulades. L’objectiu d’aquest pla és establir una política amb l’antic alumnat de la Universitat Jaume I per a mantindre la relació al llarg del temps i buscar vies de col·laboració.

3.1.1. Programa de contacte intern amb els antics alumnes de l’UJI

L’OIPEP i el Servei de Comunicació i Publicacions estableixen contactes en els antics alumnes principalment a través de xarxes socials, com ara Facebook i Linkedin. Aquests contactes poden servir no només per a proveir-los d’informació sobre els cursos i activitats de la Universitat, sinó també per a demanar la seua participació directa a la Universitat.

3.1.2. Programa de vinculació amb els antics alumnes mitjançant la SAUJI

L’objectiu de la SAUJI és comptar amb un nombre de persones, antics alumnes estudiantat i professorat de l’UJI i altres persones amb més o menys vinculació amb la Universitat, que estan interessats a donar el seu suport i conèixer tot allò que la institució organitza. Volem que aquells socis de la SAUJI que així ho desitgen puguen participar de manera activa en comissions i organització d’activitats, així com en accions de patrocini.

INTEGRACIÓ AL MÓN LABORAL I SOCIAL

L’ensenyament universitari forma en coneixements, competències i valors però també es preocupa del futur laboral de les persones titulades. Des de la Universitat Jaume I desenvolupem un pla que ajuda a l’estudiantat de grau i màster oficial i també de doctorat a accedir al món laboral i social i que permet mantindre els vincles entre els titulats i la Universitat. Per tant, es treballa tant amb l’estudiantat com amb els graduats. L’objectiu a l’apartat d’integració al món laboral i social és:

 • O19: Facilitar la integració del personal titulat en el món laboral i social.

Per aconseguir aquest objectiu es planteja el següent pla:

3.2. Pla d’ocupació i de suport en la cerca de treball

Aquest pla té l’objectiu de proporcionar a l’estudiantat les aptituds, actituds i eines que permeten millorar l’ocupabilitat en el moment d’acabar els estudis universitaris. Per això es dissenyen programes i accions que analitzen la demanda professional, que proporcionen una orientació professional a l’estudiantat i que ajuden l’alumnat en la cerca del seu primer treball.

3.2.1. Programa d’anàlisi de la demanda professional

Per tal de conèixer quines són les demandes professionals de l’entorn, l’UJI disposa de l’Observatori Ocupacional de l‘Oficina de Inserció Professional i Estades en Pràctiques de l’UJI (OIPEP), que realitza estudis sistemàtics de titulats i titulades dels tres cicles (grau, màster i doctorat) i d’ocupadors. Es duen a terme estudis de les demandes socials per a poder detectar nous camps de treball i les competències i habilitats que necessita aquest col·lectiu per a poder incorporar-se al món laboral amb més facilitat. Amb aquest objectiu es proposen diferents accions, com ara enquestes a graduats i graduades recents, empreses i antic alumnat que ja estan fa temps integrats en el món laboral, per tal de desenvolupar accions que s’ajusten a les necessitats socioeconòmiques i conèixer les habilitats i valors que requereix el mercat laboral dels titulats i titulades de l’UJI.

3.2.2. Programa d’orientació professional i formació en ocupabilitat

En aquest programa es pretén reforçar la formació tant per a trobar un lloc de treball en una empresa o institució, com per a crear una empresa pròpia. Amb aquest fi es proposen accions com ara formació i tutorització personalitzada, així com orientació professional de l’estudiantat a través de tallers grupals, guies en línia i amb el suport de professorat expert en aquest camp. Recentment l’UJI forma part de la xarxa Orienta del SERVEF, a través de la qual està en contacte amb altres organismes i empreses vinculades a l’orientació professional. Es realitzen també tallers de desenvolupament de competències transversals i un programa de foment de l’emprenedoria i la creativitat, activitat complementària de l’estil UJI.

L’OIPEP ha elaborat guies en línia d’orientació: Preocupa’t per a treballar en Espanya http://ujiapps.uji.es/societat/laboral/preocupat/; Promote (Your international career) per realitzar pràctiques o treballar a l’estranger http://ujiapps.uji.es/societat/laboral/promote/ i projecte UJIXMON, en el qual des del curs 2012/2013 tots els estudiants participants en els programes de mobilitat (pràctiques internacionals UJI) realitzen un videorelat sobre la seua transició de la universitat al món laboral, considerant entre altres aspectes l'experiència pràctica internacional i aprofitant les possibilitats que permeten les noves tecnologies de la informació i la comunicació. Aquesta informació i resultats és molt valuosa tant per a potencials ocupadors que cerquen talent com per a futurs participants en els programes de pràctiques internacionals.

3.2.3. Programa de suport en la cerca del primer lloc de treball

L’UJI facilita la cerca i obtenció del primer lloc de treball als seus titulats i titulades, posant els contactes i les eines de cerca necessàries, entre les quals destaquen les fires i jornades d’ocupació. Aquests esdeveniments es realitzen per a posar en contacte empreses i estudiantat i donen a conèixer les competències i perfils que necessiten els organismes privats i públics i el reclutament de talent. És d’especial rellevància la creació de l’Agència de Col·locació en línia, gestionada per l’OIPEP, ja que l’UJI disposa d’acreditació des d’abril de 2014. Aquesta agència permet que les empreses tinguen accés a una gran varietat de professionals dels diferents àmbits d’activitat que hi ha a l’UJI. La relació de l’Agència de Col·locació en línia amb les empreses, institucions públiques i professionals liberals, es basa en l’establiment de mecanismes útils de comunicació per a aconseguir els perfils professionals que millor s’ajusten a les seues necessitats, en un entorn de màxima eficiència i confidencialitat. Per a dur a terme aquesta acció, s’ofereixen serveis com la publicació d’anuncis, autorecerca de CV, preselecció de candidatures…

Una altra acció consisteix en les presentacions d’empreses. L’Oficina d’Inserció Professional i Estades en Pràctiques organitza una sèrie d’activitats que permeten el contacte directe de l’estudiantat amb empreses i entitats rellevants del mercat actual. En el marc d’aquestes activitats, les empreses poden presentar la seua organització i fins i tot captar candidatures per treballar-hi. (Programa  OCUPARTY de l’OIPEP). També comptem amb el pla UJI EMPRÉN liderat pel Vicerectorat d’Estudiants, Ocupació i Innovació Educativa (VEOIE) i en el qual està integrat OIPEP, USE INCREA i altres agents, que recull totes les iniciatives i programes destinats a fomentar i recolzar les iniciatives emprenedores de la comunitat universitària UJI.
www.ujiempren.uji.es

A més a més, hi ha un programa  de pràctiques internacionals de mobilitat per a emprenedors: University Junior International Enterpreneurs.

FORMACIÓ AL LLARG DE LA VIDA

En el marc de l’espai europeu d’educació superior (EEES) es dóna cada vegada més importància a l’aprenentatge autònom i a fomentar actituds d’adaptació als canvis econòmics, culturals i tecnològics que experimenta la nostra societat. En aquest context, les universitats, com a màxim exponent de les institucions dedicades a l’ensenyament superior, no es poden limitar a impartir els títols oficials inclosos en els nivells reglats (grau, màster oficials i doctorat), sinó que han d’esforçar-se per ampliar l’oferta formativa amb estudis no oficials i adaptar-la de manera flexible a l’entorn socioeconòmic. Els objectius que es plantegen en l’apartat de formació al llarg de la vida són:

 • O20: Tindre una oferta de formació continuada adaptada a les necessitats de l’entorn.
 • O21: Aconseguir la satisfacció de l’estudiantat dels cursos de formació continuada.

Per a aconseguir aquests objectius es plantegen tres plans:

3.3. Pla d’adequació de l’oferta de títols propis a la demanda social

L’UJI completa l’oferta formativa d’estudis oficials amb un seguit de títols propis que tenen un triple objectiu: a) ampliar els coneixements del personal titulat recent, que necessita determinats complements formatius per a exercir satisfactòriament les funcions que tenen encomanades en el seu lloc de treball; b) ampliar i actualitzar els coneixements de les persones que van acabar els seus estudis reglats fa alguns anys; i c) donar l’oportunitat de gaudir del plaer d’estudiar a persones que per diverses circumstàncies no van poder assistir a la universitat en el seu moment, així com a totes aquelles que ja no estan laboralment actives i volen dedicar part del seu temps lliure a ampliar el saber. L’objectiu d’aquest pla és que la Jaume I tinga una oferta de màsters propis en diverses àrees de coneixement, de cursos d’especialització, de cursos de formació continua i específica i de cursos emmarcats en la Universitat per a Majors.

3.3.1. Programa de detecció de necessitats formatives

Les necessitats formatives de la societat són diverses i canviants en funció de les noves circumstàncies econòmiques, marc jurídic i evolució social en general. L’UJI es manté al dia d’aquests canvis i tracta de respondre a aquestes necessitats oferint en cada cas la formació adient per a satisfer les  noves exigències.

En l’àmbit legal, per exemple, l’UJI ofereix màsters i cursos que incorporen la normativa recent en diferents àmbits. També quan es produeixen avanços tecnològics en camps pròxims a les línies d’investigació que es desenvolupen en l’UJI, s’ofereixen cursos especialitzats que permeten l’actualització professional. És el cas per exemple de les noves tècniques de producció.
D’altra banda, cal tindre present que les TIC han transformat totalment la nostra societat. Els avanços en informàtica són una font constant de necessitats formatives que l’UJI tracta de satisfer oferint diversos cursos.

Altres necessitats de formació poden ser detectades per associacions o col·legis professionals que podran comptar amb la Universitat, qui té els recursos humans i materials per donar resposta a aquestes necessitats.

3.3.2. Programa de màster propis

Amb els màsters propis l’UJI permet formar investigadors i professionals altament qualificats en determinats àmbits així com garantir la necessària actualització dels seus coneixements a les persones que van deixar les aules universitàries fa alguns anys. Els màsters propis tenen un mínim de 60 crèdits ECTS, es gestionen per mitjà d’una aplicació semblant al Verifica dels títols oficials i tenen establert per normativa un procediment d’aprovació i seguiment específic.

Per accedir-hi cal tindre un títol de grau, llicenciatura, enginyeria, arquitectura, diplomatura, enginyeria tècnica, arquitectura tècnica o equivalents. D’altra banda, es promou la docència virtual, la qual facilita el seguiment dels estudis a les persones que tenen obligacions laborals i familiars i permet també completar la seua formació a qui resideix en llocs geogràficament llunyans de l’UJI, com ara els països hispanoparlants del continent americà.

3.3.3. Programa de cursos d’especialització

Els cursos d’especialització tenen entre 30 i 60 crèdits ECTS. Els cursos d’expert tenen entre 15 i 29 crèdits ECTS. La seua finalitat és actualitzar i ampliar coneixements, tant en l’àmbit professional com en l’acadèmic. Per accedir-hi cal tindre un títol universitari previ, com en els màsters propis. A priori, qualsevol persona pot escollir el màster o curs que millor s’ajusta a les seues necessitats de formació i a la seua disponibilitat de temps. Pensant que, en molts casos, la poca disponibilitat de temps és la principal restricció que impedeix cursar un màster complet o un curs d’especialització determinat, en alguns cursos s’ofereix una estructura modular, de manera que un màster conté diversos mòduls que inclouen diversos cursos d’especialització i/o cursos d’expert i cada curs d’especialització pot estar format per un o més cursos d’expert o cursos de formació continuada. D’aquesta forma, és possible completar alguns cursos o mòduls en diferents anys acadèmics.

3.3.4. Programa de cursos de formació continuada

Els cursos de formació continuada tenen una càrrega lectiva inferior a 15 crèdits. Se centren en qüestions molt concretes i tenen una marcada orientació professional. S’hi pot accedir sense tindre un títol universitari previ. L'alumne obtindrà un certificat acadèmic per hores.

3.3.5. Programa d’Universitat per a Majors

En línia amb el programa Grundtvig de la Unió Europea, per a la formació de persones adultes, la Universitat Jaume I té una oferta específica per a persones majors de 55 anys, anomenada UJI sènior o Universitat per a Majors. Els cursos de la Universitat per a Majors que ofereix l’UJI s’estructuren en dos cicles. El primer cicle té tres anys acadèmics de matèries comunes per a tot l’alumnat i permet obtindre el títol propi de graduat o graduada sènior. El segon cicle consta de dos cursos en els quals s’aprofundeix en les matèries que integren un dels quatre itineraris possibles que poden escollir els qui han superat el primer cicle.

3.4. Pla d’eficiència en la gestió dels títols propis

El fet que la formació no reglada no forme part de l’EEES no vol dir que l’UJI no vetlle per la qualitat dels processos i de l’ensenyament. L’objectiu d’aquest pla és gestionar amb eficiència els títols propis i assegurar-ne la rendibilitat econòmica.

3.4.1. Programa d’eficiència econòmica.

Els estudis propis de màster, cursos d’especialització, cursos d’expert i cursos de formació continuada funcionen en règim d’autofinançament. Els ingressos estan formats per les taxes de matrícula corresponents i les subvencions i aportacions d’entitats públiques i privades. El pressupost entre ingressos i despeses ha d’estar equilibrat i, a més, cal presentar una memòria econòmica. És important assenyalar que en ser títols propis aquests cursos tenen un preu de mercat.

Per a la gestió administrativa de l’estudi, la universitat compta amb el Centre d’Estudis de Postgrau i Formació Continuada.

3.4.2. Programa d’eficiència acadèmica en la gestió dels títols propis

El caràcter de títol propi suposa que aquesta oferta no ha passat pel procés de verificació, seguiment i acreditació a què obliga l’EEES. Però, tot i ser títols propis, l’UJI vetlla per la qualitat de l’oferta acadèmica i per la idoneïtat del professorat. En els màsters propis, cursos d’especialització i cursos d’expert s’exigeix que hi haja una direcció acadèmica, que ha d’exercir un professor o professora a temps complet de l’UJI. El 15% dels crèdits d’estudis de postgrau propis hauran de ser impartits per professorat oficialment adscrit a la Universitat Jaume I, preferentment doctor. Es potencia la participació de professorat d’altres universitats i de tècnics de les empreses, per tal d’assegurar l’aplicació pràctica dels coneixements adquirits i afavorir la integració laboral posterior de les persones que superen aquests estudis. El percentatge mínim dels crèdits que ha d’impartir el professorat universitari, membres del CSIC o d’organismes públics d’investigació, és del 50%.

Respecte del procés intern d’aprovació d’aquests estudis, l’UJI segueix un circuit semblant al dels estudis oficials, que s’inicia amb la sol•licitud del títol, avalada pel centre corresponent, i acaba amb l’aprovació definitiva en Consell de Govern i l’informe preceptiu al Consell Social.

3.5. Pla de promoció dels títols propis

Com la resta de l’oferta formativa de la Universitat Jaume I, cal difondre els títols propis entre el públic amb necessitat d’una formació específica. L’objectiu d’aquest pla és fer arribar l’oferta de títols propis als col·lectius interessats, tot establint els punts més importants que cal comunicar.

3.5.1. Programa de difusió de l’oferta.

Amb els màsters propis i cursos d’especialització se segueix la mateixa política de difusió que amb els màsters oficials: posar en el web de l’UJI una descripció dels apartats fonamentals del seu contingut i incloure’ls en la revista explicativa de l’oferta de postgrau que anualment edita l’UJI.
Com a complement d’aquestes accions la Fundació Universitat Empresa estableix altres de complementàries en els estudis que ella gestiona.

3.5.2. Programa de captació d’alumnat de postgrau i formació continuada

Com en els màsters oficials, la captació d’alumnat per als estudis propis de postgrau es fa per diverses vies. En primer lloc, per les accions descrites en el programa de difusió, a les quals cal afegir que la revista explicativa de l’oferta de postgrau de l’UJI s’envia als titulats i titulades de l’UJI dels últims anys i a l’alumnat de l’últim curs dels estudis de grau o equivalent.

En segon lloc, mitjançant un contacte directe amb les empreses, tant per detectar quines són les seues necessitats formatives com per informar-les del que ofereix l’UJI. Atès que les pràctiques externes són obligatòries en totes les titulacions que s’imparteixen a l’UJI, la Universitat ha signat convenis amb moltes empreses i institucions públiques. Són aquestes empreses i entitats les que, continuant la relació prèviament establerta, proposen nous cursos per al seu personal i les que, a vegades, aporten recursos per realitzar-los.

Cal destacar també l’existència a alguns màsters propis i cursos d’especialització de pràctiques i la gestió de la Fundació Universitat Jaume I- Empresa per a fer pràctiques externes extracurriculars remunerades. A més de completar els ensenyaments teòrics, aquestes pràctiques associades als màsters i formació continuada, es converteixen en una via d’inserció laboral molt efectiva.

En aquestes pàgines s’ha descrit el model educatiu de la Universitat Jaume I, que dibuixa els elements estratègics del servei educatiu que l’UJI ofereix al seu estudiantat. Aquesta estratègia es fonamenta en dos pilars: una visió integral de la vida de l’estudiantat a la institució i nou principis fonamentals. Aquesta manera de fer les coses marca la diferència amb altres universitats, basada en la personalització de l’ensenyament, en l’ocupabilitat, en la qualitat dels estudis, en la utilització de les TIC i en un campus habitable i atractiu. Açò és possible perquè l’UJI té clar que el seu actiu més important són les persones (PDI, PAS, estudiantat i alumni). El model educatiu és el marc en el qual es desenvolupa la interacció entre tots els membres de la comunitat universitària, per això els valors i les actituds són el ciment dels fonaments de l’edifici educatiu.

Part III. Pla de seguiment i actualització del model educatiu

Aquest Pla tanca el contingut del Model Educatiu, i proposa mecanismes per a la seua actualització i comparabilitat.

La responsabilitat del seguiment i actualització del Model Educatiu recaurà en el vicerectorat amb competències en estudis i en la Secretaria General.

S'entén que el Model educatiu no és estàtic i, per tant, es necessita un disseny que afavorisca l’actualització periòdica, mitjançant l’observació i l’estudi dels ensenyaments propis de l’UJI i aquells dels seus competidors immediats i els referents internacionals. Així, tots els programes inclouen una part de contingut, responsabilitat acadèmica i de gestió i temporalitat, que aniran revisant-se periòdicament.

Ara bé, l’actualització en 2016 del Model Educatiu aprovat el juliol del 2012 pel Consell de Govern preveia el seguiment anual per part d’una Comissió Acadèmica Interna i un Consell assessor extern i l’actualització per part d’aquest Consell Assessor cada tres anys. Transcorreguts tres anys i realitzada la primera actualització, dintre de la nova política de simplificació administrativa i per tal d’evitar duplicitats, es proposa eliminar les comissions interna i externa i integrar el seguiment i actualització del Model Educatiu en el mateix procés que la memòria acadèmica anual.

Informació proporcionada per: Servei de Comunicació i Publicacions