UJI

Pla de màrqueting

Última modificació: 16/05/2013 | Font: SCP

Aprovat en la sessió 17, del 16/12/2011 del Consell de Govern de la Universitat Jaume I

[Document sencer] (en format PDF*)

El Consell de Govern de l’UJI va aprovar el Pla de Màrqueting de l'UJI 2014 (en format PDF*), un document que té com a objectiu coordinar i potenciar les accions dirigides a promocionar l'oferta educativa, de transferència i cultural, així com a identificar, estructurar i promoure les fonts d'ingressos de l’UJI. A un nivell més concret es planteja incrementar el ràtio de matrícula/oferta de nou ingrés en grau del 96% del curs 2011-12 al 98% en el curs 2013-14, i en màster oficial del 65'88% al 70%, respectivament. També es contempla millorar la nota mitjana de l'alumnat d'accés de grau i el posicionament de la marca UJI a nivell nacional i internacional. Un altre objectiu d'aquest pla és incrementar el finançament privat a través de la transferència, el patrocini i el mecenatge, la formació continuada i l'explotació comercial d'espais. Finalment, es volen potenciar les relacions amb la societat per mitjà de la promoció de les activitats socioculturals i esportives, els alumni i les seus universitàries. Per a aconseguir aquestos objectius, és important concretar la imatge que es vol projectar, que s’ha de basar en els principals punts forts de l’UJI que la diferencien d'altres universitats. Aquest concepte és el de posicionament, que, d'acord amb la missió i visió del Pla Estratègic UJI 2014, considera que l’UJI vol ser vista com una universitat pública d'excel·lència integrada en el seu entorn social i econòmic, orientada a l'ensenyament personalitzat i a l'empleabilitat, líder en noves tecnologies i amb un tarannà emprenedor, innovador i creatiu.

Per a aconseguir aquestos objectius s'aprofiten programes ja existents i també es plantegen noves accions, tot amb una clara intenció de coordinar-los d'acord amb el posicionament desitjat. Els programes es classifiquen en tres àmbits: Destí UJI, Universitat-Empresa i Implicació social, que es completen amb unes accions transversals que afecten els tres grups.

En l'àmbit Destí UJI es contemplen set programes: 1) programa de promoció del grau, 2) programa de promoció del postgrau, 3) programa de promoció de la formació contínua, 4) programa de promoció de la Universitat per a Majors, 5) programa de captació del talent, 6) programa de promoció internacional, i 7) programa ambaixadors UJI.     

En l'àmbit Universitat-Empresa es plantegen quatre programes: 1) programa de promoció de l'ocupació, 2) programa de promoció de l'oferta cientificotecnològica i dels serveis d'investigació, 3) programa de patrocini i mecenatge, i 4) programa de promoció dels suports i espais publicitaris de la UJI. 

En l'àmbit d'Implicació Social hi ha set programes: 1) programa alumni, 2) programa SAUJI, 3) programa Campus Obert, 4) programa de comercialització de continguts UJI, 5) programa d'explotació comercial de la marca UJI, 6) programa de promoció de l'oferta cultural i de l'extensió universitària, i 7) programa de promoció de l'oferta esportiva.

Finalment, es plantegen tres accions transversals que afecten tots els àmbits: 1) millora i optimització de la pàgina web i de la promoció online, 2) transferència dels valors de la marca CEI CampusHabitat5U a la marca UJI, i 3) creació d'un Comitè de Promoció de la UJI (CPU).

Per a organitzar i executar aquest pla es crea el Comitè de Màrqueting i el Comitè de Promoció que es reuniran regularment per a analitzar i coordinar el desenvolupament dels programes d’aquest pla. 

Comitè de Màrqueting

El pla, a iniciativa del Vicerectorat de Planificació Estratègica i Qualitat, està coordinat per l’Àrea de Comunicació Corporativa i Patrocini del Servei de Comunicació i Publicacions.

El Comitè de Màrqueting és l’òrgan d’informació, coordinació i desenvolupament del Pla de Màrqueting 2014. Està format pels serveis i unitats implicades en els programes desenvolupats en Pla de Màrqueting.

El Comitè de Màrqueting realitzarà un seguiment periòdic de la implantació del Pla i serà responsable de les decisions finals sobre les mesures correctives proposades. Es reunirà almenys dues vegades a l’any, una al segon trimestre i una altra a l’últim trimestre.

Comitè de Promoció

El Comitè de Promoció es un òrgan format per un grup reduït de serveis i unitats que formen part del Comitè de Màrqueting i que tenen una relació habitual amb el sector empresarial i amb el sector públic.

Els objectius d'aquest Comitè són:

  • Coordinar i millorar l’eficiència dels esforços en la promoció de les relacions universitat-empresa (RUE) i amb institucions en totes les seues vessants.
  • Identificar i aprofitar les sinèrgies entre serveis i unitats de la universitat en l’explotació de les RUE.
  • Potenciar la capacitat promotora de l’oferta de la universitat dirigida a empreses,  entitats privades i públiques.
  • Augmentar el volum i la qualitat de les RUE i de les relacions amb institucions.

El Comitè de Promoció reuneix els diferents serveis i unitats que tenen un contacte directe amb l'entorn empresarial i institucional amb la finalitat d'incrementar els ingressos externs via acció comercial directa. El propòsit és implantar un model de treball que permeta potenciar l'oferta de serveis de l’UJI entre el teixit empresarial de l'entorn.

Per a potenciar tota aquesta acció promocional el comitè comptarà amb un sistema de gestió i d'informació intern (CRM, Customer Relationship Management) que permeta al Comitè de Promoció i al Comitè de Màrqueting de l’UJI realitzar les seues tasques i satisfer els objectius establerts al Pla de Màrqueting 2014.

 
Informació proporcionada per: Servei de Comunicació i Publicacions