Part II: Pla d'internacionalització de la comunitat universitària Pla d'internacionalització de la Universitat Jaume I

02/12/2015 | SCP
Compartir

Compartir

Facebook
Twitter
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Estudiantat
A. Estudiantat

 • 18. L’UJI ha de proporcionar un perfil internacional al seu estudiantat
   
  ACCIONS INDICADORS

  18.1. Promoure l’intercanvi d’estudiantat en estudis, pràctiques i voluntariat i valorar els resultats

  RESPONSABLE *abreviatures: ORI, OIPEP, OCDS, VICIM, Direccions de Centre

  TERMINI: Acció continuada

  • Nombre d’estudiants d’intercanvi en les tres modalitats
  • Resultats qualitatius de les estades (qüestionaris i entrevistes de satisfacció i de competències adquirides)

  18.2. Augmentar l’estudiantat internacional entrant, tant en intercanvis com per a cursar programes d’estudi sencers

  RESPONSABLE *abreviatures: ORI, SGDE, VICIM, Direccions de Centre

  TERMINI: Acció continuada

  • Nombre de estudiantat d’intercanvi entrant

  18.3. Augmentar la formació en llengües estrangeres de l’estudiantat

  RESPONSABLE *abreviatures: SLT,VICIM, OCDS

  TERMINI: Acció continuada

  • Nombre d’estudiantat que fa formació i acreditació en llengües estrangeres
  • Nombre d’estudiantat acreditat en l’aplicació informàtica corresponent

  18.4. Preparar a l’estudiantat abans i després de la seua estada internacional per tal que posen en valor aquesta experiència

  RESPONSABLE *abreviatures: ORI, OIPEP, OCDS, VICIM, Direccions de Centre

  TERMINI: Acció continuada

  • Nombre d'activitats de formació per a preparar a l'estudiantat abans i després de l'estada internacional

  18.5. Accions per a la inserció laboral internacional dels graduats

  RESPONSABLE *abreviatures: OIPEP, VEOIE

  TERMINI: Acció continuada

  • Nombre de titulats que troben un treball a l’estranger vinculat als seus estudis a l’UJI

Personal docent i investigador
B. Personal docent i investigador

 • 19. Incrementar el perfil internacional del PDI
   
  ACCIONS INDICADORS

  19.1. Formació i acreditació en llengües estrangeres

  RESPONSABLE *abreviatures: SLT, VICIM, VOAP

  TERMINI: Acció continuada

  • Nombre de PDI que ha participat en cursos i proves de l’UJI, percentatge d’aprovats
  • Nombre i percentatge de PDI que ha introduït acreditació lingüística en l’aplicació informàtica corresponent
  • Capacitat docent dels departaments per a impartir docència en valencià i en anglès

  19.2. Intercanvi docent de professorat i estades docents a l’estranger

  RESPONSABLE *abreviatures: ORI, VOAP, VICIM

  TERMINI: Acció continuada

  • Nombre de PDI que ha fet intercanvi docent en universitats sòcies i reconeixement d’aquest intercanvi
  • Nombre de PDI intercanviat
  • Creació de sabàtics docents

  19.3. Atracció i contractació de professorat internacional

  RESPONSABLE *abreviatures: VOAP, RH, Departaments

  TERMINI: Acció continuada

  • Places de PDI anunciades en mitjans internacionals
  • Nombre i percentatge de PDI internacional

  19.4. Reconeixement de la carrera docent internacional

  RESPONSABLE *abreviatures: VOAP, RH, Departaments

  TERMINI: Acció continuada

  • Reconèixer als barems de contractació al professorat amb docència en altres països, especialment en aquells estudis amb una vessant més internacional per a impartir docència en llengües estrangeres
  • Reconeixement per als quinquennis docents de la docència en universitats d’altres països

  19.5. Promoure estades internacionals d’investigadors de l’UJI en semestre o any sabàtic

  RESPONSABLE *abreviatures: VOAP, OCIT, VID, VICIM, ORI, Instituts i Grups d’Investigació

  TERMINI: Acció continuada

  • Restablir la substitució per semestre o any sabàtic
  • Nombre d’investigadors que han fet una estada de semestre o any sabàtic en universitats estrangeres

  19.6. Promoure les estades d’investigació a l’estranger

  RESPONSABLE *abreviatures: OCIT, VID, VICIM, ORI, RH, Instituts i Grups d’Investigació

  TERMINI: Acció continuada

  • Estades d’investigació de diferent durada efectuades per investigadors de l’UJI i repercussió sobre la investigació
  • Finançament dedicat a la promoció d’aquestes estades

  19.7. Atracció d’investigadors internacionals, estrangers o espanyols a l’estranger

  RESPONSABLE *abreviatures: OCIT, VID, VICIM, ORI, Instituts i Grups d’Investigació

  TERMINI: Acció continuada

  • Nombre d’investigadors internacionals, estrangers o procedents d’un altre país que s’han incorporat als grups d’investigació i instituts de l’UJI

Personal d'administració i serveis
C. Personal d'administració i serveis

 • 20. Promoure la internacionalització del PAS
   
  ACCIONS INDICADORS

  20.1. Formació i acreditació en llengües estrangeres

  RESPONSABLE *abreviatures: SLT, VEPAS, RH, Serveis

  TERMINI: Acció continuada

  • Nombre de PAS que ha participat en cursos i proves de l’UJI, percentatge d’aprovats i repercussió en el servei
  • Nombre i percentatge de PAS que ha fet constar acreditació lingüística en l’aplicació informàtica corresponent

  20.2. Afavorir l’intercanvi de PAS en universitats sòcies i reconèixer més aquest intercanvi

  RESPONSABLE *abreviatures: ORI, VEPAS, RH, Serveis

  TERMINI: Acció continuada

  • Nombre i percentatge de PAS participant en accions d’intercanvi i repercussió en el servei

  20.3. Augmentar les estades estratègiques a l’estranger d’alguns membres dels serveis i incloure aquestes estades als plans estratègics dels serveis

  RESPONSABLE *abreviatures: ORI, VEPAS, RH, Serveis

  TERMINI: Acció continuada

  • Nombre d’estades estratègiques
  • Repercussió en la millora del servei

  20.4. Descripció de llocs de treball per a la gestió d’accions d’internacionalització

  RESPONSABLE *abreviatures: VEPAS, RH, Serveis

  TERMINI: Acció continuada

  • Modificació de la descripció d’alguns llocs de treball (RLT) per a incloure el requisit lingüístic de llengua estrangera
  • Nombre de noves places amb un perfil multilingüe

  20.5. Atracció de PAS internacional per a alguns llocs de treball

  RESPONSABLE *abreviatures: VEPAS, OCIT, VICIM, ORI, Instituts i Grups d’investigació, RH, Serveis

  TERMINI: Acció continuada

  • Reconeixement als barems de contractació del PAS la gestió en universitats d’altres països
  • Nombre de personal de servei estranger contractat per l’UJI per a llocs de treball on siga convenient

  20.6. Recepció de PAS internacional en estades curtes

  RESPONSABLE *abreviatures: ORI, VICIM, Serveis

  TERMINI: Acció continuada

  • Nombre de PAS internacional acollit
  • Nombre de serveis que acullen PAS internacional

Llistat d’abreviatures

 • ANECA: Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación
 • CACAI: Consell Assessor de Cooperació Acadèmica
 • CEI: Campus de Excelencia Internacional
 • CENT: Centre d’Educació i Noves Tecnologies
 • GIE: Grup d’Innovació Educativa
 • IaC: Internacionalització a Casa
 • IVEX: Instituto Valenciano de la Exportación, S.A.
 • KICs: Knowledge and Innovation Communities
 • OCDS: Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat
 • OCIT: Oficina de Cooperació en Investigació i Desenvolupament Tecnològic
 • OIPEP: Oficina d’Inserció Professional i Estades en Pràctiques
 • OPAQ: Oficina de la Promoció i Avaluació de la Qualitat
 • ORI: Oficina de Relacions Internacionals
 • PAS: Personal d’Administració i Serveis
 • PDI: Personal Docent Investigador
 • PVD: Països en vies de desenvolupament
 • RSC: Responsabilitat Social Corporativa
 • RLT: Relació de llocs de treball
 • RH: Servei de Recursos Humans
 • SASC: Servei d’Activitats Socioculturals
 • SAUJI: Societat d’Amics i Antics Alumnes de la Universitat Jaume I
 • SCP: Servei de Comunicació i Publicacions
 • SGDE: Servei de Gestió de la Docència i Estudiants
 • SIIU: Sistema Integrado de Información Universitaria
 • TEDx: Tecnologia, Entreteniment, Disseny. Technology, Entertainment, Design
 • THE: Times Higher Education
 • TFG: Treballs de Final de Grau
 • UJI: Universitat Jaume I
 • USE: Unitat de Suport Educatiu
 • VCEURI: Vicerectorat de Cultura, Extensió Universitària i Relacions Institucionals
 • VEOIE: Vicerectorat d’Estudiants, Ocupació i Innovació Educativa
 • VEPAS: Vicerectorat d’Economia i PAS
 • VES: Vicerectorat d’Estudis
 • VICIM: Vicerectorat d’Internacionalització, Cooperació i Multilingüisme
 • VID: Vicerectorat d’Investigació i Doctorat
 • VOAP: Vicerectorat d’Ordenació Acadèmica i Professorat
 • VPEQI: Vicerectorat de Planificació Estratègica, Qualitat i Igualtat
 • VR: Vicerectorats
Informació proporcionada per: Servei de Comunicació i Publicacions