Part I: Pla Institucional Pla d'internacionalització de la Universitat Jaume I

02/12/2015 | SCP
Compartir

Compartir

Facebook
Twitter
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Institució
A. Institució

 • 1. Fer de la internacionalització un dels trets diferenciadors de la Universitat Jaume I
   
  ACCIONS INDICADORS

  1.1. Inclusió de la internacionalització com a objectiu prioritari en tots els documents rellevants de la Universitat i en la seua missió

  RESPONSABLE *abreviatures: VICIM, Rectorat, altres VR

  TERMINI: Acció continuada

  • Objectius d’internacionalització en els models de desplegament docents, d’investigació i de cultura i d’aquells serveis especialment vinculats a la internacionalització

  1.2. Establir les accions prioritàries i dotar del finançament necessari aquelles accions de internacionalització que siguen prioritàries cada any, segons disponibilitat pressupostària

  RESPONSABLE *abreviatures: Gerència, Rectorat, Vicerectorats

  TERMINI: Acció continuada

  • Finançament dotat cada any per a accions d’internacionalització

  1.3. Participació activa en xarxes internacionals d’universitats i en associacions internacionals relacionades amb l’educació superior

  RESPONSABLE *abreviatures: VICIM, Rectorat, altres VR

  TERMINI: Acció continuada

  • Nombre de xarxes i associacions internacionals en què participa l’UJI i activitats de participació

  1.4. Definir les comissions i equips de reflexió estratègics per a la internacionalització i facilitar la incorporació d’experts internacionals en aquests

  RESPONSABLE *abreviatures: VICIM, altres VR

  TERMINI: Acció continuada

  • Llistat de comissions estratègiques definides
  • Nombre de comissions amb experts internacionals

  1.5. Coordinació dels convenis i accions de la Universitat amb universitats estrangeres

  RESPONSABLE *abreviatures: Secretaria General, VICIM, altres VR

  TERMINI: Acció continuada

  • Millora de la base de dades de convenis per a trobar informació sobre universitats estrangeres
  • Creació d’una comissió conjunta de serveis que tenen relacions internacionals per a coordinar accions
 • 2. Crear una imatge interna i externa de l’UJI com a universitat internacional
   
  ACCIONS INDICADORS

  2.1. Accions de promoció i comunicació institucional externa i interna per a la internacionalització de l’UJI

  RESPONSABLE *abreviatures: SCP, VICIM, ORI

  TERMINI: Acció continuada

   

  • Nombre d’accions de promoció i comunicació institucional interna i externa per a la internacionalització (notícies sobre investigació científica a mitjans internacionals, informació a l’estudiantat internacional entrant dels programes de formació de l’UJI, així com a totes les universitats sòcies i al públic en general)

  2.2. Presència institucional a reunions i actes internacionals

  RESPONSABLE *abreviatures: Rectorat, Vicerectorats, Direccions de Centre

  TERMINI: Acció continuada

  • Nombre de reunions i actes institucionals amb presència institucional

  2.3. Creació i actualització de materials de promoció per a la internacionalització

  RESPONSABLE *abreviatures: SCP, ORI, OIPEP, VES

  TERMINI: Curs 2015/16 i acció continuada

  • Vídeos promocionals de l’UJI per a universitats estrangeres i per a estudiantat estranger i actualitzacions periòdiques
  • Nombre de materials nous i actualitzats de promoció per a la internacionalització

  2.4. Pàgina web atractiva i constantment actualitzada dirigida especificament a l’estranger en anglès

  RESPONSABLE *abreviatures: SCP, ORI, VICIM, OIPEP, VES

  TERMINI: Curs 2015/16 i acció continuada

  • Publicació de nova web internacional completa i actualitzada
  • Nombre de visites rebudes per aquesta web

  2.5. Promoció internacional de la Universitat en les xarxes socials

  RESPONSABLE *abreviatures: SCP, ORI, VICIM

  TERMINI: Curs 2015/16 i acció continuada

  • Nombre d’accions d’internacionalització dutes a terme en les xarxes socials
 • 3. Donar a conèixer l’UJI com a universitat internacional i posicionar-la com a tal en els rànquings
   
  ACCIONS INDICADORS

  3.1. Seguiment i promoció de l’activitat dels ambaixadors/es internacionals UJI

  RESPONSABLE *abreviatures: SCP, ORI, VICIM

  TERMINI: Acció continuada

  • Nombre d’ambaixadors/es internacionals i activitats desenvolupades
  • Nombre de renovacions d’ambaixadors/es internacionals

  3.2. Augmentar el nombre d’alumni UJI internacionals, i de les accions que desenvolupen, mitjançant els avantatges del programa Alumni-SAUJI dirigides a aquest públic

  RESPONSABLE *abreviatures: Alumni-SAUJI, SCP, VICIM

  TERMINI: Acció continuada

  • Nombre d’alumni UJI internacional en el programa Alumni-SAUJI
  • Accions desenvolupades per alumni SAUJI
  • Nombre d’avantatges específics per aquests alumni

  3.3. Organització de reunions i trobades institucionals internacionals de rellevància

  RESPONSABLE *abreviatures: Rectorat, Vicerectorats, Direccions de Centre

  TERMINI: Curs 2015/16 i acció continuada

  • Nombre de reunions i trobades institucionals internacionals dutes a terme
  • Nombre de persones d’institucions internacionals participants

  3.4. Organització d’activitats culturals amb participació internacional o dirigides a públic internacional

  RESPONSABLE *abreviatures: VCEURI, Rectorat, altres VR, Servei d’Activitats Socioculturals (SASC), Servei de Comunicació i Publicacions (SCP)

  TERMINI: Curs 2015/16 i any natural 2016, especialment, després acció continuada

  • Nombre d’activitats internacionals al voltant del 25è aniversari de l’UJI
  • Nombre d’activitats culturals internacionals (cicle de cinema en anglès, publicacions de l’UJI internacionals, intercanvi d’activitats en xarxes internacionals) i participació de públic

  3.5. Col·laboració amb altres institucions per a la internacionalització conjunta (Patronat de
  Turisme, CEI, Cambra de Comerç, IVACE)

  RESPONSABLE *abreviatures: VICIM, SCP, Rectorat, altres VR

  TERMINI: Acció continuada

  • Nombre de col·laboracions amb altres institucions per a la internacionalització conjunta

  3.6. Marcar objectius per anar millorant la posició en rànquings internacionals (rànquing THE de les 100 millors universitats de menys de 50 anys) i en els indicadors d’internacionalització (Universidad Española en Cifras, SIIU, Estrategia para la Internacionalización de las Universidades Españolas)

  RESPONSABLE *abreviatures: VPEQI, VICIM, OPAQ, Rectorat, altres VR

  TERMINI: Acció continuada

  • Millora en la posició de l’UJI en els rànquings internacionals i en indicadors d’internacionalització
 • 4. Augmentar el percentatge d’estudiantat internacional matriculat als programes d’estudi de l’UJI
   
  ACCIONS INDICADORS

  4.1. Participació en fires internacionals d’educació superior universitària.

  RESPONSABLE *abreviatures: SCP, ORI, VICIM, VES

  TERMINI: Acció continuada

  • Nombre de fires internacionals en les quals es participa
  • Nombre d’estudiantat preinscrit i matriculat a l’UJI derivat de les fires

  4.2. Atracció de grups d’estudiantat estranger per a fer visites guiades a l’UJI i parlar-los dels seus
  programes educatius

  RESPONSABLE *abreviatures: SCP, ORI, VICIM

  TERMINI: Acció continuada

  • Nombre de grups atesos i nombre de persones en els grups
  • Nombre d’estudiantat preinscrit i matriculat a l’UJI derivat dels grups visitants

  4.3. Convenis amb agències, empreses i institucions que poden col·laborar en l’UJI per a proporcionar estudiantat internacional

  RESPONSABLE *abreviatures: VICIM, SCP, ORI

  TERMINI: Acció continuada

  • Nombre de convenis
  • Nombre d’estudiantat internacional preinscrit i matriculat a l’UJI derivat d’aquests convenis

Docència
B. Docència

 • 5. Comptar amb una oferta d’estudis excel·lent d’àmbit internacional per a fer-la atractiva per a estudiantat nacional i d’altres països, i adaptada a diferents públics
   
  ACCIONS INDICADORS

  5.1. Augmentar la docència presencial en anglès i altres llengües estrangeres en els programes d’estudi

  RESPONSABLE *abreviatures: VES, VICIM, Escola de Doctorat

  TERMINI: Acció continuada

  • Nombre de programes impartits íntegrament o parcialment en anglès (indicant percentatge de crèdits)
  • Nombre i percentatge de crèdits impartits en anglès a l’UJI
  • Nombre i percentatge de crèdits impartits en altres llengües estrangeres a l’UJI

  5.2. Augmentar el nombre de cursos a distància dirigits a estudiantat internacional

  RESPONSABLE *abreviatures: VES, VICIM, CENT, Direccions de Centre

  TERMINI: Acció continuada

  • Nombre de cursos a distància o semipresencials dirigits a estudiantat internacional
  • Nombre d’estudiantat internacional en aquests cursos

  5.3. Oferta variada i adaptada a la demanda de cursos propis per a estudiantat estranger

  RESPONSABLE *abreviatures: VES, ORI, Direccions de Centre, VCEURI

  TERMINI: Acció continuada

  • Nombre i percentatge de cursos propis per a estudiantat estranger (incloent-hi cursos d’estiu)
  • Nombre d’estudiantat estranger matriculat a aquests cursos

  5.4. Adaptar les metodologies docents mitjançant el treball en equip en grups internacionals d’innovació educativa

  RESPONSABLE *abreviatures: USE, VEOIE

  TERMINI: Acció continuada

  • Nombre i percentatge de grups i seminaris permanents d’innovació educativa (GIE i SPIE) amb participants d’universitats o institucions educatives d’altres països
  • Nombre de projectes internacionals duts a terme per aquests grups

  5.5. Participació en convocatòries europees per al finançament de projectes educatius

  RESPONSABLE *abreviatures: OCDS, VICIM, VEOIE, USE

  TERMINI: Acció continuada

  • Nombre de projectes educatius finançats per la UE en els que l’UJI és sòcia
  • Nombre de projectes educatius finançats per la UE coordinats per l’UJI
  • Percentatge d’èxit de les sol·licituds presentades

  5.6. Internacionalització dels currículums formatius d’assignatures impartides en anglès i en castellà

  RESPONSABLE *abreviatures: VES, VEOIE, USE, VICIM

  TERMINI: Acció continuada

  • Nombre i percentatge d’assignatures que han modificat la guia docent per a fer el seu contingut i/o metodologia més internacional

  5.7. Facilitar la impartició de cursos de l’UJI en altres països

  RESPONSABLE *abreviatures: VES, VICIM

  TERMINI: Acció continuada

  • Nombre de cursos UJI impartits a altres països
 • 6. Proporcionar un valor afegit a l’estudiantat que vol cursar els seus estudis a l’UJI i en una altra universitat sòcia
   
  ACCIONS INDICADORS

  6.1. Augmentar, consolidar i donar a conèixer més els dobles títols i títols conjunts internacionals

  RESPONSABLE *abreviatures: VES, SCP, VICIM, Escola de Doctorat

  TERMINI: Acció continuada

  • Nombre de dobles títols i títols conjunts internacionals i percentatge per tipus d’estudi (grau, màster, doctorat)
  • Nombre d’accions específiques de promoció
  • Nombre d’estudiantat que obté el doble títol o títol conjunt internacional (ixent i entrant)

  6.2. Reconeixement per a l’estudiantat de les activitats d’aprenentatge internacional: cursos de formació continuada, cursos d’estiu, congressos

  RESPONSABLE *abreviatures: VEOIE, VICIM, Direccions de Centre, Escola de Doctorat

  TERMINI: Acció continuada

  • Nombre d’activitats d’aprenentatge internacional reconegudes en crèdits en els programes d’estudi
  • Nombre d’estudiants que sol·liciten el reconeixement
 • 7. Donar un especial prestigi internacional a alguns dels programes d’estudi de l’UJI
   
  ACCIONS INDICADORS

  7.1. Identificació i suport a programes formatius i assignatures on cal reforçar la internacionalització i donar més docència en anglès per a atraure estudiantat internacional i d’intercanvi (finestres de mobilitat)

  RESPONSABLE *abreviatures: VES, VICIM

  TERMINI: Acció continuada

  • Nombre de programes formatius i assignatures on s’ha reforçat la internacionalització
  • Nombre de finestres de mobilitat creades
  • Augment del percentatge de crèdits de docència en anglès o altres llengües estrangeres
  • Nombre d’estudiantat entrant nou derivat de la internacionalització del programa o de les finestres de mobilitat

  7.2. Visualització i atenció especial als programes internacionals amb què ja compta la Universitat, especialment en màster i doctorat

  RESPONSABLE *abreviatures: SCP, VES, VICIM, Direccions de Centre, Escola de Doctorat

  TERMINI: Acció continuada

  • Promoció d’aquests programes en fires, webs i xarxes internacionals
  • Atenció a les necessitats especials d’aquests programes per a la seua internacionalització

  7.3. Acreditació internacional de titulacions

  RESPONSABLE *abreviatures: VES, VICIM, Direccions de Centre, Escola de Doctorat

  TERMINI: Acció continuada

  • Nombre de titulacions amb una acreditació internacional
  • Nombre d’estudiants matriculats gràcies a aquesta acreditació
 • 8. Facilitar l’accés de l’estudiantat a l’oferta d’estudis internacional
   
  ACCIONS INDICADORS

  8.1. Oferta de formació i acreditació en llengües estrangeres i ajudes per a la matrícula

  RESPONSABLE *abreviatures: VICIM, SLT

  TERMINI: Acció continuada

  • Nombre de cursos de llengües estrangeres (presencials i en línia) oferts
  • Nombre d’exàmens d’acreditació en llengües estrangeres oferts
  • Nombre d’estudiantat participant en cursos i proves de llengües estrangeres
  • Nombre d’ajudes de matrícula oferides

  8.2. Obligació d’acreditar un nivell mínim de B2 en anglès (o alternativament en una altra llengua estrangera) per a matricular-se del TFG

  RESPONSABLE *abreviatures: VES, SLT, VICIM

  TERMINI: Acció continuada

  • Nombre de plans d’estudis amb l’acreditació obligatòria
  • Nombre d’estudiants acreditats (segons Pla pluriennal de multilingüisme 2015-2018)

  8.3. Oferta de cursos d’adaptació per a estudiantat estranger

  RESPONSABLE *abreviatures: VICIM, VES

  TERMINI: Acció continuada

  • Nombre de cursos realitzats
  • Nombre d’estudiantat participant
 • 9. Fer que la internacionalització arribe també a l’estudiantat que no té l’oportunitat de fer una estada a l’estranger
   
  ACCIONS INDICADORS

  9.1. Promoure seminaris internacionals i activitats docents d’Internacionalització a Casa (IaC) (aprenentatge col·laboratiu internacional, participació en projectes com ara XCulture, Global Development Groups in engineering, Global Journalism Education, etc.) en tots els estudis de l’UJI

  RESPONSABLE *abreviatures: VEOIE, VES,, USE, VICIM, Escola Doctorat, SCP

  TERMINI: Acció continuada

  • Nombre d’activitats docents d’IaC desenvolupades
  • Nombre d’estudiantat al qual arriben aquestes activitats
  • Inclusió de les activitats d’IaC en la formació del professorat
  • Inclusió de la informació sobre aquestes activitats a la promoció dels cursos

  9.2. Preparació lingüística especialitzada en el perfil acadèmic i professional dels estudis en tots els programes

  RESPONSABLE *abreviatures: VES, VICIM, Direccions de Centre

  TERMINI: Acció continuada

  • Crèdits d’anglès i altres llengües estrangeres especialitzades
  • Crèdits d’assignatures no lingüístiques impartits en anglès o altres llengües estrangeres (mínim 5% en graus)

  9.3. Donar més participació a l’estudiantat internacional a les aules

  RESPONSABLE *abreviatures: VEOIE, VICIM, Direccions de Centre, USE

  TERMINI: Acció continuada, curs 2015/16

  • Nombre d’activitats docents a l’aula per a fomentar la participació de l’estudiantat internacional
  • Inclusió de tècniques de docència en l'aula multicultural en la formació del professorat

  9.4. Promoure activitats extraacadèmiques d’internacionalització per a estudiantat UJI

  RESPONSABLE *abreviatures: VICIM, ORI, SLT, OCDS, OIPEP

  TERMINI: Acció continuada

  • Nombre d’activitats extraacadèmiques d’internacionalització
  • Nombre d’estudiantat UJI participant
  • Nombre d’estudiantat estranger participant

Investigació
C. Investigació

 • 10. Internacionalitzar més la investigació
   
  ACCIONS INDICADORS

  10.1. Realització de polítiques actives per a l’increment de projectes d’investigació internacionals finançats (KIC, Associacions Estratègiques, Programa Marc UE)

  RESPONSABLE *abreviatures: VID, OCIT, Grups d’Investigació, Instituts

  TERMINI: Acció continuada

  • Nombre de polítiques actives desenvolupades
  • Nombre de projectes nous per als quals s’ha sol·licitat finançament
  • Taxa d’èxit en el finançament de projectes d’investigació

  10.2. Donar més rellevància a la visibilització del currículum internacional dels investigadors:
  col·laboracions d’investigadors UJI en grups d’universitats estrangeres, invitacions per a estades investigadores, invitacions per a fer cursos o seminaris per a investigadors a l’estranger, investigadors estrangers acollits als grups d’investigació UJI

  RESPONSABLE *abreviatures: VID, OCIT, Grups d’Investigació, Instituts

  TERMINI: Acció continuada

  • Inclusió de les dades sobre la internacionalització dels investigadors i dels grups d’investigació i instituts en els barems per a la valoració de l’activitat investigadora
  • Recursos captats de fons internacionals

  10.3. Reconeixement de les coautories internacionals de publicacions

  RESPONSABLE *abreviatures: VID, OCIT, VPEQI

  TERMINI: Acció continuada i curs 2015/16

  • Nombre de publicacions en coautoria internacional
  • Inclusió de la coautoria en alguns barems de reconeixement de la
   investigació del PDI

  10.4. Suport als investigadors per a l’augment de contractes en empreses estrangeres i internacionals

  RESPONSABLE *abreviatures: VID, OCIT, Grups d’Investigació, Instituts

  TERMINI: Acció continuada

  • Nombre de nous contractes en empreses estrangeres i internacionals
  • Inclusió de les dades sobre la internacionalització dels investigadors i dels grups d’investigació i instituts en els barems per a la valoració de l’activitat investigadora

  10.5. Potenciació del doctorat internacional

  RESPONSABLE *abreviatures: Escola de doctorat, VID, OCIT, Grups d’Investigació, Instituts

  TERMINI: Acció continuada

  • Nombre de tesis doctorals internacionals
  • Inclusió de les dades sobre tesis internacionals en els barems per a la valoració de l’activitat investigadora dels grups d’investigació i instituts
 • 11. Atraure i reconèixer més la participació d’investigadors internacionals en la investigació de l’UJI
   
  ACCIONS INDICADORS

  11.1. Augment dels doctorats conjunts i la cotutela de tesis internacionals

  RESPONSABLE *abreviatures: Escola de Doctorat, VID, OCIT, Grups d’Investigació, Instituts

  TERMINI: Acció continuada

  • Nombre de doctorats conjunts
  • Nombre de tesis codirigides per investigadors de l’UJI i investigadors afiliats a centres estrangers
  • Inclusió de les dades en els barems per a la valoració de l’activitat investigadora dels grups d’investigació i instituts

  11.2. Reconeixement de la participació d’investigadors internacionals en els grups d’investigació UJI

  RESPONSABLE *abreviatures: VID, OCIT, Grups d’Investigació, Instituts

  TERMINI: Curs 2015/16 i acció continuada

  • Inclusió d’investigadors estrangers com a col·laboradors en la informació sobre els grups d’investigació
  • Valoració de la presència d’investigadors estrangers en els grups d’investigació

  11.3. Potenciació de la creació d’unitats mixtes en centres de recerca estrangers

  RESPONSABLE *abreviatures: OCIT, VID

  TERMINI: Acció continuada

  • Nombre de convenis per a la creació d’unitats mixtes en vigor

  11.4. Promoure programes de mobilitat internacional per a estudiantat de doctorat

  RESPONSABLE *abreviatures: Escola de Doctorat, VID, OCIT

  TERMINI: Acció continuada

  • Nombre de convenis de mobilitat amb altres universitats i centres de recerca estrangers
  • Nombre d’estudiantat participant en programes de mobilitat
 • 12. Donar a conèixer l’UJI com a universitat investigadora en l’àmbit internacional
   
  ACCIONS INDICADORS

  12.1. Organització de congressos internacionals de gran rellevància a l’UJI

  RESPONSABLE *abreviatures: VID, OCIT, Grups d’Investigació, Instituts

  TERMINI: En el curs 2015/16, amb motiu del 25è aniversari i acció continuada

  • Nombre de congressos internacionals celebrats
  • Nombre d’assistents

  12.2. Difusió internacional dels resultats d’investigació (TEDx, trobades amb empreses i inversors per a donar a conèixer patents i resultats d’investigació) per a arribar a possibles inversors

  RESPONSABLE *abreviatures: OCIT, SCP, VID, Grups d’Investigació, Instituts

  TERMINI: Acció continuada

  • Accions de difusió internacional desenvolupades
  • Contactes fets a partir d’aquestes accions

Gestió
D. Gestió

 • 13. Facilitar la gestió àgil de la internacionalització de l’UJI
   
  ACCIONS INDICADORS

  13.1. Identificació i modificació de normatives internes i externes que suposen un obstacle per a la internacionalització

  RESPONSABLE *abreviatures: Secretaria General, VICIM, tots els VR i Direccions de Centre

  TERMINI: Acció continuada

  • Nombre de normatives internes identificades
  • Nombre de normatives externes que s’han identificat com a obstacle i comunicació feta a l’òrgan responsable per a la seua revisió

  13.2. Identificació de la implicació dels diferents serveis en la internacionalització de la Universitat

  RESPONSABLE *abreviatures: VEPAS, Gerència, VICIM

  TERMINI: Curs 2015-2016

  • Resultats de l’anàlisi

  13.3. Adaptació dels processos interns per a facilitar la internacionalització

  RESPONSABLE *abreviatures: VEPAS, VICIM, tots els VR i Direccions de Centre

  TERMINI: Acció continuada

  • Nombre de processos revisats

  13.4. Millora dels serveis i activitats d’acollida de l’estudiantat i personal estranger i difusió entre potencials estudiants i personal entrants

  RESPONSABLE *abreviatures: ORI, VICIM, altres serveis,
  Departaments

  TERMINI: Acció continuada

  • Activitats de millora dels serveis d’acollida
  • Integració de les activitats d'acollida en serveis diferents a l'ORI

  13.5. Donar un servei continuat de reclutament i seguiment per a la matrícula d’estudiantat estranger

  RESPONSABLE *abreviatures: SCP, ORI, VICIM

  TERMINI: Acció continuada

  • Nombre d’estudiantat estranger matriculat després de fer-li el seguiment en el servei de reclutament

  13.6. Millorar la relació dels serveis de l’UJI amb els d’universitats sòcies d’altres països

  RESPONSABLE *abreviatures: VICIM, ORI, tots els serveis

  TERMINI: Acció continuada

  • Nombre d’activitats per a l’apropament dels serveis dutes a terme (e.g. International Staff Week)
  • Nombre de serveis de l’UJI que han establert relacions amb els serveis d’altres universitats sòcies

  13.7. Facilitar la matrícula d’estudiantat en estudis parcials en universitats estrangeres

  RESPONSABLE *abreviatures: VEOIE, SGDE, VICIM, ORI

  TERMINI: Acció continuada

  • Nombre d’estudiants en estudis parcials en universitats estrangeres matriculats a l’UJI
 • 14. Millorar la gestió de l’UJI aprenent del que es fa en universitats d’altres països
   
  ACCIONS INDICADORS

  14.1. Benchmarking dels processos de l’administració i serveis en institucions d’educació superior d’altres països

  RESPONSABLE *abreviatures: Gerència, VEPAS, tots els
  serveis

  TERMINI: Acció continuada

  • Nombre de propostes de millora de processos basades en la comparació amb altres universitats

  14.2. Aprofitament de les estades del PAS a institucions estrangeres per a millorar els processos

  RESPONSABLE *abreviatures: Gerència, VEPAS, tots els serveis

  TERMINI: Acció continuada

  • Nombre de processos revisats després de l’experiència de personal del servei a l’estranger

  14.3. Incloure accions d’internacionalització en els plans estratègics dels serveis en funcions clau d’internacionalització

  RESPONSABLE *abreviatures: VPQI, Serveis

  TERMINI: Acció continuada

  • Accions d’aquests serveis en el pla estratègic

Cooperació
E. Cooperació

 • 15. Col·laborar amb institucions de PVD per a millorar aquestes institucions i aprendre de l’experiència
   
  ACCIONS INDICADORS

  15.1. Col·laboració amb universitats de PVD per a millorar la docència, la investigació i la gestió universitària amb accions de codesenvolupament amb repercussió en les institucions de destinació, però també a l’UJI. Aprofitar, sobretot, l’esforç que estan fent molts països emergents en finançar aquestes millores

  RESPONSABLE *abreviatures: OCDS, VICIM, tots els VR i Direccions de Centre

  TERMINI: Acció continuada

  • Nombre d’accions de cooperació i codesenvolupament dutes a terme
  • Repercussió a l’UJI
  • Finançament extern rebut

  15.2. Crear els mecanismes i promocionar l’assessorament a empreses i institucions en PVD

  RESPONSABLE *abreviatures: OCDS i Direccions de Centre

  TERMINI: Acció continuada

  • Nombre de nous processos creats
  • Nombre d’empreses i institucions en PVD que han rebut assessorament

  15.3. Captació de finançament internacional per a la cooperació

  RESPONSABLE *abreviatures: OCDS, VICIM

  TERMINI: Acció continuada

  • Finançament captat

  15.4. Promoció de l’aplicació de la investigació a la millora dels PVD

  RESPONSABLE *abreviatures: OCDS, OCIT, VICIM, VID

  TERMINI: Acció continuada

  • Nombre d’aplicacions de resultats d’investigació a la millora de PVD
 • 16. Fer de la cooperació un dels objectius de responsabilitat social de l’UJI
   
  ACCIONS INDICADORS

  16.1. Incloure en la declaració de la RSC de l’UJI reptes globals com els proposats per la nova Agenda per al Desenvolupament fonamentada en els Objectius del Mil·lenni

  RESPONSABLE *abreviatures: VPQI, Rectorat, VICIM, OCDS

  TERMINI: Acció continuada

  • Nombre d’accions de cooperació universitària al desenvolupament que s’alineen amb els reptes de l’Agenda que apareixen en la RSC de l’UJI

  16.2. Participació en xarxes internacionals per a la cooperació

  RESPONSABLE *abreviatures: OCDS, VICIM

  TERMINI: Acció continuada

  • Nombre de xarxes de cooperació internacional a les que pertany l’UJI
  • Accions de la Universitat en aquestes xarxes
 • 17. Integrar els valors del voluntariat, la solidaritat i la cooperació i els de la internacionalització
   
  ACCIONS INDICADORS

  17.1. Intercanviar experiències amb universitats d’altres països relacionades amb la solidaritat i la cooperació

  RESPONSABLE *abreviatures: OCDS, VICIM

  TERMINI: Acció continuada

  • Nombre d’activitats d’intercanvi d’experiències i repercussió en l’UJI

  17.2. Integració de l’estudiantat en el treball social i el voluntariat internacional

  RESPONSABLE *abreviatures: OCDS, VICIM

  TERMINI: Acció continuada

  • Nombre d’estudiantat participant en accions de voluntariat i treball social internacional

Llistat d’abreviatures

 • ANECA: Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación
 • CACAI: Consell Assessor de Cooperació Acadèmica
 • CEI: Campus de Excelencia Internacional
 • CENT: Centre d’Educació i Noves Tecnologies
 • GIE: Grup d’Innovació Educativa
 • IaC: Internacionalització a Casa
 • IVEX: Instituto Valenciano de la Exportación, S.A.
 • KICs: Knowledge and Innovation Communities
 • OCDS: Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat
 • OCIT: Oficina de Cooperació en Investigació i Desenvolupament Tecnològic
 • OIPEP: Oficina d’Inserció Professional i Estades en Pràctiques
 • OPAQ: Oficina de la Promoció i Avaluació de la Qualitat
 • ORI: Oficina de Relacions Internacionals
 • PAS: Personal d’Administració i Serveis
 • PDI: Personal Docent Investigador
 • PVD: Països en vies de desenvolupament
 • RSC: Responsabilitat Social Corporativa
 • RLT: Relació de llocs de treball
 • RH: Servei de Recursos Humans
 • SASC: Servei d’Activitats Socioculturals
 • SAUJI: Societat d’Amics i Antics Alumnes de la Universitat Jaume I
 • SCP: Servei de Comunicació i Publicacions
 • SGDE: Servei de Gestió de la Docència i Estudiants
 • SIIU: Sistema Integrado de Información Universitaria
 • TEDx: Tecnologia, Entreteniment, Disseny. Technology, Entertainment, Design
 • THE: Times Higher Education
 • TFG: Treballs de Final de Grau
 • UJI: Universitat Jaume I
 • USE: Unitat de Suport Educatiu
 • VCEURI: Vicerectorat de Cultura, Extensió Universitària i Relacions Institucionals
 • VEOIE: Vicerectorat d’Estudiants, Ocupació i Innovació Educativa
 • VEPAS: Vicerectorat d’Economia i PAS
 • VES: Vicerectorat d’Estudis
 • VICIM: Vicerectorat d’Internacionalització, Cooperació i Multilingüisme
 • VID: Vicerectorat d’Investigació i Doctorat
 • VOAP: Vicerectorat d’Ordenació Acadèmica i Professorat
 • VPEQI: Vicerectorat de Planificació Estratègica, Qualitat i Igualtat
 • VR: Vicerectorats
Informació proporcionada per: Servei de Comunicació i Publicacions