SCP
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Els incentius fiscals al mecenatge estan inicialment recollits en la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de Règim Fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i dels incentius fiscals al mecenatge, publicada en el BOE de 24 de desembre de 2002, i que preveu que aquests incentius són aplicables als donatius, les donacions i les aportacions que es fan, entre d'altres, a favor de les universitats públiques.

Aquesta llei està complementada per el Reial Decret 1270/2003, de 10 d'octubre, pel que s'aprova el Reglament per a l'aplicació del règim fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i dels incentius fiscals al mecenatge. Aquest reglament regula el procediment per a la justificació dels donatius, donacions i aportacions deduibles pels subjectes passius de l'Impost sobre Societats i contribuents de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques; i la declaració informativa que han de presentar les entitats sense finalitats lucratives beneficiàries dels incentius regulats en el títol III de la Llei 49/2002 sobre les certificacions emitides dels donatius i aportacions percebudes.

No obstant això, la Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l'Impost sobre Societats (que s'introdueix amb efectes d'1 de gener de 2015) modifica en la seua disposició final cinquena alguns dels artícles de la Llei 49/2002.

A mes, la Llei 20/2018, de 25 de juliol, de la Generalitat, del mecenatge cultural, científic i esportiu no professional a la Comunitat Valenciana, publicada al DOGV el 27 de juliol de 2018, regula el tram autonòmic de l'impost sobre la renda de les persones físiques per donacions o cessions d'ús o comodats per a altres fins de caràcter cultural, científic o esportiu no professional.

Axí doncs, s'estableixen:

Entitats beneficiàries de mecenatge


Són entitats beneficiàries de mecenatge les universitats públiques i els col·legis majors adscrits a aquestes universitats. Segons el títol III de la Llei 49/2002 al seu capítol I, artícle 16 apartat c), també es considera entitats beneficiàries del mecenatge a les entitats sense finalitats lucratives com les fundacions o les associacions declarades d'utilitat pública, entre d'altres, amb el què les fundacions universitàries i les associacions universitàries declarades d'utilitat pública també serien beneficiàries de mecenatge i, per tant, els seus mecenes podrien beneficiar-se dels corresponents avantatges fiscals. 

 

Formes de mecenatge


Les formes de mecenatge, definides en la seua totalitat en el títol III  de la Llei 49/2002, inclouen:

 1. Donatius, donacions i aportacions irrevocables, pures i simples, realitzades en favor de les entitats beneficiàries del mecenatge (art. 16).
  Poden ser aportacions dineràries, béns, drets, etc.
 1. Convenis de col·laboració empresarial en activitats d'interés general (art. 25).
  Com diu la llei, s'entendrà per conveni de col·laboració empresarial en activitats d'interés general aquell pel qual les entitats beneficiàries del mecenatge, a canvi d'una ajuda econòmica per a la realització de les activitats que efectuen en compliment de l'objecte o finalitat específica de l'entitat, es comprometen per escrit a difondre, per qualsevol mitjà, la participació del col·laborador en les actividades esmentades. La difusió de la participació del col·laborador en el marc dels convenis de col·laboració definits en aquest article no constitueix una prestació de serveis subjecta a l'IVA.

 

Deduccions fiscals


Les deduccions fiscals que tenen les persones físiques i jurídiques per les seues aportacions a les entitats beneficiàries del mecenatge depenen de la forma de mecenatge.

 1. Pel que fa a les donacions realitzades per particulars (persones físiques, IRPF) a universitats, el percentatge de deducció serà del 40% com a regla general. No obstant això, hi haurà una deducció del 80% per als primers 250 euros que es donen. La resta, l'excés, segons la regla general del 40% ja esmentada, llevat que s'haja realitzat una donació a la mateixa universitat en els dos períodes impositius immediats anteriors per import igual o superior, en cadascun d'ells, al de l'exercici anterior, i en aquest cas podran deduir-se un 45% per l'excés d'aqueixos 250 €.

A més, la Llei 20/2018 estableix que les persones físiques que realitzen donacions a projectes de les universitats valencianes, tindran una deducció fiscal del 25% en el tram autonòmic de l'IRPF, a part de la deducció del tram estatal. No obstant això, en el cas que el contribuent s'aplique la deducció del tram estatal, els primers 250 euros del valor de la donació gaudiran d'una deducció del 20% (Llei 35/2006, de 28 de novembre, de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i de modificació parcial de les lleis dels Imposts de societats, sobre la Renda de no Residents i sobre el Patrimoni).

Pel que fa al límit de deducció, l'apartat 1 de l'article 69 de la Llei 35/2006, de 28 de novembre, de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i de modificació parcial de les lleis dels Imposts sobre Societats, sobre la Renda de no Residents i sobre el Patrimoni, assenyala que la base de la deducció no podrà excedir del 10% de la base liquidable del contribuent.

 1.  Pel que fa a les donacions realitzades per empreses o altres persones jurídiques (IS) a universitats, el percentatge de deducció serà del 40% com a norma general. No obstant això, si aquestes empreses o altres persones jurídiques han realitzat una donació a la mateixa universitat en els dos períodes impositius immediats anteriors per import igual o superior, en cadascun d'ells, al de l'exercici anterior, la deducció serà d'un 50%. 

  La base d'aquesta deducció no podrà excedir del 15 per 100 de la base imposable del període impositiu. Les quantitats que excedisquen d'aquest límit es podran aplicar en els períodes impositius que concloguen en els deu anys immediats i successius.
   
 2. Pel que fa als convenis de col·laboració empresarial per a activitats d'interès general, les quantitats satisfetes o despeses realitzdes tindran la consideració de despeses deductibles per a determinar la base imponible de l'Impost sobre Societats (IS) de l'entitat col·laboradora (art. 25). 
   

Quant a la certificació mencionada amb anterioritat, la Llei estableix que ha d'haver una justificació de la donació realitzada. Aquesta consistirà en una certificació expedida per la entitat beneficiària (art. 24). El contingut d'aquesta certificació i el procès a realitzar amb l'administració tributària queda explicat en el Reial Decret 1270/2003, de 10 d'octubre, pel que s'aprova el Reglament per a l'aplicació del règim fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i dels incentius fiscals al mecenatge.

En la següent imatge s'observa un resum d'aquestes deduccions.

Quadre deduccions fiscals