Formes de col·laboració i incentius fiscals

Última modificació: 05/10/2017 | Font: SCP

Els incentius fiscals al mecenatge estan inicialment recollits en la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de Règim Fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i dels incentius fiscals al mecenatge, publicada en el BOE de 24 de desembre de 2002, i que preveu que aquests incentius són aplicables als donatius, les donacions i les aportacions que es fan, entre d'altres, a favor de les universitats públiques.

Aquesta llei estava complementada per el Reial Decret 1270/2003, de 10 d'octubre, pel que s'aprova el Reglament per a l'aplicació del règim fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i dels incentius fiscals al mecenatge. Aquest reglament regula el procediment per a la justificació dels donatius, donacions i aportacions deduibles pels subjectes passius de l'Impost sobre Societats i contribuents de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques; i la declaració informativa que han de presentar les entitats sense finalitats lucratives beneficiàries dels incentius regulats en el títol III de la Llei 49/2002 sobre les certificacions emitides dels donatius i aportacions percebudes.

No obstant això, la Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l'Impost sobre Societats (que s'introdueix amb efectes d'1 de gener de 2015) modifica en al seua disposició final quinta alguns dels artícles de la Llei 49/2002.

Axí doncs, s'estableixen:

Entitats beneficiàries de mecenatge


Són entitats beneficiàries de mecenatge les universitats públiques i els col·legis majors adscrits a aquestes universitats. Segons el títol III de la Llei 49/2002 al seu capítol I, artícle 16 apartat c), també es considera entitats beneficiàries del mecenatge a les entitats sense finalitats lucratives com les fundacions o les associacions declarades d'utilitat pública, entre d'altres, amb el què les fundacions universitàries i les associacions universitàries declarades d'utilitat pública també serien beneficiàries de mecenatge i, per tant, els seus mecenes podrien beneficiar-se dels corresponents avantatges fiscals. 

 

Formes de mecenatge


Les formes de mecenatge, definides en la seua totalitat en el capítol II del títol III de la Llei 49/2002, inclouen:

 1. Donatius, donacions i aportacions irrevocables, pures i simples, realitzades en favor de les entitats beneficiàries del mecenatge (art. 17).
  Poden ser aportacions dineràries, béns, drets, etc.
 1. Convenis de col·laboració empresarial en activitats d'interés general (art. 25).
  Com diu la llei, s'entendrà per conveni de col·laboració empresarial en activitats d'interés general aquell pel qual les entitats beneficiàries del mecenatge, a canvi d'una ajuda econòmica per a la realització de les activitats que efectuen en compliment de l'objecte o finalitat específica de l'entitat, es comprometen per escrit a difondre, per qualsevol mitjà, la participació del col·laborador en les actividades esmentades. La difusió de la participació del col·laborador en el marc dels convenis de col·laboració definits en aquest article no constitueix una prestació de serveis subjecta a l'IVA.

 

Deduccions fiscals


Les deduccions fiscals que tenen les persones físiques i jurídiques per les seues aportacions a les entitats beneficiàries del mecenatge depenen de la forma de mecenatge.

 1. Pel que fa a les donacions realitzades per particulars (persones físiques, IRPF) a universitats, el percentatge de deducció serà del 30% com a regla general. No obstant això, hi haurà una deducció del 75% per als primers 150 euros que es donen. La resta, l'excès, segons la regla general del 30% ja esmentada, excepte que s'haja realitzat una donació a la mateixa universitat de manera consecutiva en els últims tres anys, en eixe cas podran deduir-se un 35% per l'excès d'eixos 150 €. 
   
 2. Pel que fa a les donacions realitzades per empreses o altres persones jurídiques (IS) a universitats, el percentatge de deducció serà del 35% com a norma general. No obstant això, si aquestes empreses o altres persones jurídiques han realitzat una donació a la mateixa universitat de manera consecutiva en els últims tres anys la deducció serà d'un 40%.
   
 3. Pel que fa als convenis de col·laboració empresarial per a activitats d'interès general, les quantitats satisfetes o despeses realitzdes tindran la consideració de despeses deductibles per a determinar la base imponible de l'Impost sobre Societats (IS) de l'entitat col·laboradora (art. 25). 
   

A més, és important destacar que en el cas de les universitats com a entitats beneficiàries del mecenatge, en aplicació de la Disposició Addicional decimoctava de la Llei Orgànica 4/2007 per la que es modifica la Llei Orgànica 6/2001 d'Universiats (LOMLOU), els percentatges de deducció abans nomenats s'augmenten en cinc punts percentuals per als donatius i donacions establerts en l'article 17 de la Llei 49/2002 realitzats a favor d'universitats públiques i privades i d'entitats sense ànim lucratiu a les quals es refereix l'article 2 de la Llei 49/2002 (fundacions incloses), sempre que aquestes universitats desenvolupen ensenyaments de doctorat o tercer cicle d'estudis universitaris. 

Aquestes universitats haurien de destinar l'import del donatiu o el bé o dret donat a programes d'investigació universitària i doctorat, havent de constar en la certificació que han d'expedir en els termes establerts en l'article 24 de la Llei 49/2002.

Quant a la certificació mencionada amb anterioritat, la Llei estableix que ha d'haver una justificació de la donació realitzada. Aquesta consistirà en una certificació expedida per la entitat beneficiària (art. 24). El contingut d'aquesta certificació i el procès a realitzar amb l'administració tributària queda explicat en el Reial Decret 1270/2003, de 10 d'octubre, pel que s'aprova el Reglament per a l'aplicació del règim fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i dels incentius fiscals al mecenatge.

En la següent imatge s'observa un resum d'aquestes deduccions, tenint en compte que, com ja s'ha mencionat en l'apartat de les deduccions, una persona física o jurídica que volguera realitzar una donació a la universitat, podria incrementar aquestes deduccions en un 5%, si aquest donatiu es realitza a programes d'investigació universitària i doctorat.

Les deduccions fiscals que tenen les persones físiques i jurídiques per les seues aportacions a les entitats beneficiàries del mecenatge depenen de la forma de mecenatge. Pel que fa a les donacions realitzades per particulars (persones físiques, IRPF) a universitats, el percentatge de deducció serà del 30% com a regla general. No obstant això, hi haurà una deducció del 75% per als primers 150 euros que es donen. La resta, l'excès, segons la regla general del 30% ja esmentada, excepte que s'haja realitzat una donació a la mateixa universitat de manera consecutiva en els últims tres anys, en eixe cas podran deduir-se un 35% per l'excès d'eixos 150 €.  Pel que fa a les donacions realitzades per empreses o altres persones jurídiques (IS) a universitats, el percentatge de deducció serà del 35% com a norma general. No obstant això, si aquestes empreses o altres persones jurídiques han realitzat una donació a la mateixa universitat de manera consecutiva en els últims tres anys la deducció serà d'un 40%.

 
Informació proporcionada per: Servei de Comunicació i Publicacions
Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. de Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16