UJI

Resum de la normativa de creació de càtedres i aules d'empresa i aules universitàries

Última modificació: 15/11/2018 | Font: SCP

Les càtedres i aules d’empresa i les aules universitàries a la Universitat Jaume I constitueixen una fórmula de col·laboració entre l’UJI i les empreses, fundacions, associacions, administracions públiques i altres entitats públiques o privades.

1. Objectius
2. Procediment de creació i estructura de les càtedres i aules
3. Diferència entre càtedra d’empresa, aula d’empresa i aula universitària
4. Activitats
5. Comunicació i difusió
6. Normativa de creació de càtedres i aules d'empresa i aules universitàries (PDF) 

 

1. Objectius

L’objectiu d’aquesta forma de col·laboració és la realització d’activitats relacionades amb la docència, la investigació, la difusió del coneixement i la promoció de la cultura en una àrea d’interès comú  o àmbit territorial durant un temps determinat.

A aquests efectes s’hi estableixen tres modalitats amb compromisos institucionals diferents: les càtedres d’empresa, les aules d’empresa i les aules universitàries.

 

2. Procediment de creació i estructura de les càtedres i aules

Les càtedres i aules podran ser proposades per una o més empreses (nacionals o internacionals), sempre que en les mateixes no participe l’UJI en qualsevol manera.

La sol·licitud de creació d’una càtedra o aula l’ha de presentar una empresa o administració pública, a través del professorat de l’UJI o a través d’un òrgan de l’UJI.

La proposta serà avaluada i sotmesa a aprovació pel Consell de Govern amb la deliberació prèvia pel Consell de Direcció. Si fóra aprovada, la creació es formalitzarà per mitjà de la firma d’un conveni de creació de càtedra o aula.

En el conveni de creació de càtedra o aula d’empresa es designaran com a signants:

 • Per l’UJI signarà el/la rector/a com a representant de la Universitat.
 • Per l’empresa recaurà la representació en qualsevol persona designada per la mateixa amb poders suficients per a poder signar tal acord.
 • Per part de l’ajuntament, quan es tracte d’una aula universitària, serà l’alcaldia.

Perquè siga aprovada, la proposta ha de contenir un conveni de creació de càtedra o aula en el qual, entre altres aspectes, es designaran la Direcció, els membres de la Comissió Mixta de Seguiment i les activitats que es duran a terme.

L’àrea de Comunicació Corporativa i Patrocini del Servei de Comunicació i Publicacions de l’UJI informa i assessora sobre la creació de les càtedres o aules, i gestiona la seua constitució, mitjançant el conveni corresponent. Una vegada aprovada la creació de la càtedra o aula, l’Oficina per la Cooperació en Investigació i Desenvolupament Tecnològic (OCIT) és la unitat encarregada de la seua gestió.

Per a rebre informació o assessorament cal adreçar-se a catedras@uji.es.

 

3. Diferència entre càtedra d’empresa, aula d’empresa i aula universitària

Les diferències fonamentals entre una càtedra i un aula d’empresa  o aula universitària poden resumir-se en la seua durada, dotació econòmica i àmbit d’especialització:

 • Aula d’empresa: una aula compta amb una aportació econòmica anual, per l’empresa, igual o superior a 15.000 euros,  una durada mínima d’un any i està especialitzada en un àmbit concret de coneixement.
 • Càtedra d’empresa: una càtedra requereix una aportació econòmica anual, per l’empresa, igual o superior a 35.000 euros, una durada mínima de tres anys i està especialitzada en un àmbit concret de coneixement.
 • Aula universitària: una aula d’aquest tipus requereix una aportació econòmica anual, per l’ajuntament, igual o superior a 6.000 euros (tot i que es recomana una aportació mitjana anual d’un mínim de 15.000 euros per a poder desenvolupar projectes i activitats d’impacte al municipi), una durada mínima de dos anys i està especialitzada en l’àmbit territorial pel que, generalment, aborda diversos àmbits de coneixement que varien segons les particularitats del municipi.

En els dos primers casos, les aportacions, o una part d’aquestes, poden ser objecte dels corresponents avantatges fiscals, doncs les universitats públiques són considerades entitats beneficiàries de mecenatge per la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i dels incentius fiscals al mecenatge, i la creació de càtedres o aules s’emmarca dins dels convenis de col·laboració empresarial que preveu aquesta mateixa llei com a formes de col·laboració que poden acollir-se a incentius fiscals per mecenatge.

En el cas de les aules universitàries, les aportacions realitzades pels ajuntament es tramitaran a través del conveni corresponents, en base a aquesta normativa; la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; el RD 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei general de subvencions, i de la resta de normativa que li siga d’aplicació.

 

4. Activitats

Les activitats a realitzar seran les establertes en el conveni de creació de la càtedra o aula i les acordades per la Comissió Mixta de Seguiment.

Entre altres activitats considerades d’interès mutu, es consideren en particular les següents:

A. Les activitats de formació en càtedres o aules:

 • La col·laboració en la docència d’assignatures de grau i postgrau.
 • La concessió de beques predoctorals i postdoctorals.
 • El suport a la realització de projectes de final de grau i de màster.
 • Els premis a projectes de final de grau i de màster, treballs i concursos d’idees.
 • Les conferències i seminaris.
 • La promoció d’experiències de cooperació educativa.
 • La promoció de trobades d’experts en l’àrea d’interès de la càtedra o aula.
 • La participació en projectes institucionals de l’UJI de l’àmbit docent.

 

B. Les activitats de difusió i transferència de coneixement:

 • La realització de jornades de divulgació científica i tecnològica.
 • Les publicacions sobre temes d’interès en l’àmbit de la càtedra o aula d’empresa o en l’àmbit municipal en el cas d’un aula universitària.
 • La divulgació de les activitats de la càtedra o aula.
 • La promoció d’esdeveniments científics i tècnics.
 • La participació en projectes institucionals de l’UJI de l’àmbit de la difusió i transferència de coneixement.

 

C. Les activitats d’investigació i desenvolupament:

 • La promoció del desenvolupament de línies d’investigació en el seu àmbit temàtic.
 • El suport a la realització de tesis doctorals en el seu àmbit temàtic.
 • La promoció de congressos i jornades científiques.
 • El suport a la realització de treballs d’investigació.

 

D. Les activitats culturals:

 • La promoció d’activitats culturals promogudes per l’UJI.
 • La participació en projectes institucionals de l’UJI en l’àmbit de la cultura.

 

5. Comunicació i difusió

L’UJI difondrà la participació i col·laboració de l’empresa en totes les activitats que realitze la càtedra o aula. Específicament, es comprometrà a:

 • La presentació pública de la càtedra o aula.
 • La inclusió d’informació de càtedra o aula en la pàgina web de l’UJI.
 • La difusió de la càtedra o aula en la comunicació derivada de les activitats realitzades.
 • L’atorgament del títol d’entitat patrocinadora de l’UJI a les entitats que creen una càtedra o aula, les quals entraran a formar part del Cercle de Patrocini de la Universitat Jaume I i participaran en l’acte de reconeixement a entitats patrocinadores de l’UJI.
  A més a més, es crearà un logotip propi de la càtedra i s’inclourà el logotip de les entitats patrocinadores en lloc visible del portal web corporatiu de l’UJI; es faran mencions en notícies publicades en els mitjans de comunicació propis de l’UJI i mitjans de comunicació social i l’empresa serà convidada als actes institucionals i acadèmics de l’UJI, entre altres contraprestacions específiques recollides en el Programa de patrocini i mecenatge de l’UJI.
 • La menció de l’empresa en les memòries anuals i altres publicacions corporatives de l’UJI.
 • L’enviament d’informació periòdica de l’UJI.
 • La memòria anual d’activitats de les càtedres o aules serà publicada en el portal web de l’UJI.
   

Per a més informació, consulteu el document complet amb la Normativa de creació de càtedres, aules d'empresa i aules universitàries de la Universitat Jaume I (PDF)

Informació proporcionada per: Servei de Comunicació i Publicacions