Deduccions fiscals

SCP
Compartir

Compartir

Facebook
Twitter
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Les deduccions fiscals que obtindran les persones físiques i jurídiques que col·laboren en la campanya amb les seues donacions, dependran de la tipologia de la col·laboració (donació particular o col·laboració empresarial) i de la quantitat de l'aportació realitzada.

Gràfic deduccions fiscals


1. Percentatge de deducció fiscal


Si eres una persona física (contribuent de l'impost sobre la Renda de les Persones Físiques) 1

 • Si realitzes una donació igual o inferior a 150 €: podràs deduir-te de la quota íntegra el 80% de la donació.

 • Si realitzes una donació per una quantitat superior a 150 €: et deduiràs el 80% dels primers 150 €, i un 35% de la resta dels diners aportats.

 • Si realitzes una donació a qualsevol dels dos projectes d'investigació de la campanya, aquests percentatges de deducció comentats s'incrementen en cinc punts percentuals, al 85% i al 40%, respectivament2.

 • Per a realitzar el càlcul de la deducció fiscal, has de tindre en compte que la quantitat donada no podrà superar el 10% de la base liquidable del contribuent.

 

Si eres una persona jurídica (subjecte passiu de l'Impost de societats)
 

 • Si realitzes una donació, a través del formulari de la campanya o mitjançant un acord de donació, el percentatge de deducció sobre la quota íntegra serà del 35% com a norma general. No obstant això, si has realitzat una donació a l'UJI de manera consecutiva en els últims tres anys, la deducció serà d'un 40%.

 • Si realitzes una donació a qualsevol dels dos projectes d'investigació de la campanya, aquests percentatges de deducció comentats s'incrementaran en un 5%2.

 • Per a realitzar el càlcul de la deducció fiscal, has de tindre en compte que la quantitat donada no podrà excedir del 10% de la base imposable del període impositiu. Les quantitats que excedisquen d'aquest límit es podran aplicar en els períodes impositius que concloguen en els deu anys immediats i successius.

 • Si realitzes una aportació de mecenatge a la campanya a través d'un Conveni de col·laboració empresarial, les quantitats aportades tindran la consideració de despeses deduïbles per a determinar la base imposable de l'Impost de societats.

 

2. Com m'ho deduïsc?Si eres una persona física

 • Després de realitzar la donació a través del nostre formulari, rebràs en l'adreça de correu electrònic introduït, un missatge confirmant la donació. Diverses setmanes després rebràs, al mateix correu electrònic, el certificat de donació3, amb les instruccions corresponents, que podràs utilitzar per a incorporar aquesta deducció fiscal en la teua declaració de la renda 2020 (a realitzar l'any 2021).


Si eres una persona jurídica

 • Després de realitzar la donació a través del nostre formulari, rebràs en l'adreça de correu electrònic introduït, un missatge confirmant la donació. Diverses setmanes després rebràs, al mateix correu electrònic, el certificat de donació3, amb les instruccions corresponents, que podràs utilitzar per a incorporar aquesta deducció en la declaració fiscal de la teua entitat (a realitzar l'any 2021).

 • Si signes un acord de donació o un conveni de col·laboració empresarial amb l'UJI per a donar suport a aquesta campanya, i realitzes el pagament per transferència bancària, diverses setmanes després de comptabilitzar l'ingrés, rebràs per correu electrònic el certificat de donació2, amb les instruccions corresponents, que podràs utilitzar per a incorporar aquesta deducció en la declaració fiscal de la teua entitat (a realitzar l'any 2021).


Informació més detallada sobre les deduccions fiscals en la secció Formes de col·laboració i incentius fiscals del Programa de Mecenatge i Patrocini de la Universitat Jaume I.

Davant qualsevol dubte o consulta, escriu-nos un missatge a somujicontracovid@uji.es.

 

1Els contribuents de l'Impost sobre la Renda de no Residents que operen en territori espanyol podran tindre les mateixes deduccions amb algunes matisacions. Fes-nos una consulta a somujicontracovid@uji.es.

2La Disposició Addicional dihuitena de la Llei orgànica 4/2007 per la qual es modifica la Llei orgànica 6/2001 d'Universitats (LOMLOU), estableix que els percentatges de deducció esmentats (del 80% i del 35%) s'eleven en cinc punts percentuals per als donatius i donacions establits en l'article 17 de la Llei 49/2002 realitzats a favor d'universitats públiques, a les quals es refereix l'article 2 de la Llei 49/2002 d'incentius fiscals al mecenatge, sempre que aquestes universitats desenvolupen ensenyaments de doctorat o tercer cicle d'estudis universitaris.      
Aquestes universitats hauran de destinar l'import del donatiu a programes d'investigació universitària i doctorat, havent de constar en la certificació que han d'expedir en els termes establits en l'article 24 de la Llei 49/2002.


3Respecte al certificat de donació, la Llei 49/2002 estableix que ha d'haver-hi una justificació de la donació realitzada. Aquesta consistirà en una certificació expedida per l'UJI (art. 24).