Ajudes socials

19/05/2021 | VECS
Compartir

Compartir

Facebook
Twitter
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

ATENCIÓ: Aquestes ajudes són incompatibles amb les concedides pel Ministeri d'Educació i Formació Professional i la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport.

 Es consideren causes sobrevingudes:

 •  Pèrdua d’ocupació de membres de la unitat familiar que comporte la disminució d’ingressos.
 •  Mort d’un dels membres de la unitat familiar que comporte la disminució d’ingressos.
 •  Situació d’incapacitat de membres de la unitat familiar.
 •  Discapacitat de membres de la unitat familiar que comporte la disminució d’ingressos.
 •  Malaltia greu d’un dels membres que comporte la disminució d’ingressos.
 •  Reducció de jornada de treball de membres de la unitat familiar igual o superior  a un 25 %.
 • Situacions d’exclusió social, violència de gènere, o procedents de països en conflicte o països empobrits.
 • L’estudiantat emancipat que combina els estudis amb una feina amb remuneració que no supera els llindar econòmics de la convocatòria.
 • Dependència o malalties cròniques greus.
 • Afectació per la COVID-19, que afecten greument l’economia familiar, o que es veuen afectats per un ERTE, o tancament d’empresa, degudament acreditat.
 • Col·lectius que presenten necessitats educatives especials igual o superior al 33% degudament acreditades.
 • Col·lectius que estiguen rebent la renda d’inclusió social o semblants.

Excepcionalment es poden estudiar altres situacions sobrevingudes degudament justificades.

L’al·legació exclusivament d’ingressos familiars baixos no és causa suficient que justifique per si mateixa, la sol·licitud de les ajudes objecte d’aquesta convocatòria per a les quals ja existeixen altres recursos i serveis per part de les institucions públiques

  Excepcionalment es poden estudiar altres situacions sobrevingudes degudament justificades.

Requisits acadèmics: 

 • Estar matriculat en el curs 2020-2021 en la Universitat Jaume I en els estudis oficials presencials conduents a l’obtenció d’un títol de grau o màster o doctorat.
 • Que es trobe en una situació de vulnerabilitat social i econòmica derivada de situacions sobrevingudes des de gener de 2020.
 • Seguir matriculada durant tot el curs acadèmic per al que es concedeix l’ajuda.
 •  Excepcionalment poden optar a aquestes ajudes les persones tinguen dificultats per fer front a les despeses de matrícula del curs anterior que dificulten la matrícula en el curs 2020/2021.

Criteris de selecció: els que fixa la convocatòria.

Import màxim: 1200 €.

Procediment i informació de la convocatòria

Sol·licitud

Escrit d'al·legacions ( cal aportar documentació justificativa)

Termini de presentació: fins 30 de juny de 2021

 

Informació proporcionada per: Vicerectorat d'Estudiantat i Compromís Social