UJI

Ajudes per circumstàncies sobrevingudes

Última modificació: 12/04/2019 | Font: VECS

ATENCIÓ: Aquestes ajudes són incompatibles amb les concedides pel Ministeri d'Educació, Cultura i Esport i la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport.

 Es consideren causes sobrevingudes:

  • – Pèrdua d’ocupació d'algun dels membres de la unitat familiar que comporte la disminució d’ingressos.
  • – Mort d’algun dels membres de la unitat familiar que comporte la disminució d’ingressos.
  • – Situació d’incapacitat d'algun dels membres de la unitat familiar.
  • – Discapacitat d'algun dels membres de la unitat familiar que comporte la disminució d’ingressos.
  • – Malaltia greu d’algun dels membres que comporte la disminució d’ingressos.
  • – Reducció de jornada de treball d'alguns dels membres de la unitat familiar igual o superior  a un 25 %.

Excepcionalment es poden estudiar altres situacions sobrevingudes degudament justificades.

Requisits acadèmics: 

  • Haver-se matriculat en curs immediatament anterior de 48 crèdits mínim.
  • Matricular-se del curs en vigor d’un mínim de 42 crèdits.
  • Haver superat en tots dos casos el 60% crèdits matriculats.
  • Estar en alguna de les situacions descrites com a causa sobrevinguda que supose una pèrdua d’ingressos en la unitat familiar i dificultats per continuar amb els estudis.

Cal acreditar de la situació sobrevinguda descrita.

Criteris de selecció: els que fixa la convocatòria.

Import màxim: 1200 €.

Procediment i informació de la convocatòria

Sol·licitud

Escrit d'al·legacions ( cal aportar documentació justificativa)

Termini de presentació: Primer termini fins 31 de juliol de 2019

 

Informació proporcionada per: Vicerectorat d'Estudiantat i Compromís Social