Ajudes socials (OBERT EL TERMINI FINS EL 02/09/2024)

24/07/2024 | VEVS
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Aquestes ajudes tenen la finalitat de donar suport a l’estudiantat de la Universitat Jaume I tenint en compte les circumstàncies socioeconòmiques sobrevingudes durant el curs acadèmic amb la finalitat de contribuir a la continuació dels seus estudis en la Universitat Jaume I.

Es consideren causes sobrevingudes:

 • Pèrdua de l’ocupació de membres de la unitat familiar que comporte la disminució d’ingressos. 
 • Defunció d’algun dels membres de la unitat familiar que comporte la disminució d’ingressos. 
 • Situació d’incapacitat de membres de la unitat familiar. 
 • Discapacitat de membres de la unitat familiar que comporte la disminució d’ingressos.
 • Malaltia greu d’un dels membres que comporte la disminució d’ingressos. 
 • Reducció de jornada de treball de membres de la unitat familiar igual o superior a un 25 %. 
 • Situacions d’exclusió social, violència de gènere, o procedents de països en conflicte o països empobrits. 
 • Estudiantat emancipat que combina els estudis amb un treball amb remuneració que no supera els llindars econòmics requerits. 
 • Dependència o malalties cròniques greus. 
 • Persones que presenten necessitats educatives especials iguals o superiors al 33 % degudament acreditades. 
 • Persones que reben la renda d’inclusió social o similars. 

Excepcionalment es poden estudiar altres situacions sobrevingudes degudament justificades.

L’al·legació exclusivament d’ingressos familiars baixos no és causa suficient que justifique per si mateixa la concessió de les ajudes objecte d’aquesta convocatòria. 

Requisits: 

 1. Estar matriculat a la Universitat Jaume I  de Castelló en el curs acadèmic 2023/24 en qualsevol de les titulacions que s'impartixen en els nivells de grau, màster o doctorat.
 2. Que es trobe en una situació de vulnerabilitat social o econòmica derivada de situacions sobrevingudes des de gener de 2023. 
 3. No estar en possessió d'un títol del mateix nivell o de nivell superior al dels estudis per als quals se sol·licita l'ajuda, o complir amb els requisits legals per a la seua obtenció.
 4. Excepcionalment, podran optar a aquestes ajudes les persones que tinguen dificultats per a fer front a les despeses de matrícula del curs anterior, que per raó de tindre rebuts impagats amb la Universitat Jaume I, dificulten la continuació dels seus estudis o l’obtenció del seu títol.
 5. Complir els següents requisits acadèmics:
  • Estudiantat de grau: estar matriculat en el curs 2023/24 d'un mínim de 60 crèdits. 
  • Estudiantat de màster: estar matriculat d'un mínim de 60 crèdits en el curs 2023/24.
  • Personal investigador en formació: estar matriculat en algun programa de doctorat de la Universitat Jaume I.
 6. Estar al corrent de pagaments amb la Universitat Jaume I  en realitzar la sol·licitud d'aquesta convocatòria, i fins al moment del pagament de l'ajuda. Excepcionalment, podran optar a estes ajudes les persones que tinguen dificultats per a fer front a les despeses de matrícula del curs anterior, que per raó de tindre rebuts impagats amb la Universitat Jaume I, dificulten la continuació dels seus estudis o l'obtenció del seu títol. En estos casos es compensarà automàticament fins a la quantitat que es deu segons la quantitat d'ajuda concedida.  
   

Documentació a presentar:

La sol·licitud deurà adjuntar tota la documentació acreditativa adequada per a justificar les situacions al·legades:

 1. Escrit d'al·legacions on la persona sol·licitant descriu les situacions de vulnerabilitat social o econòmica per causes sobrevingudes, que impedeixen la continuació dels seus estudis en la Universitat Jaume I durant el curs 2022/2023.
 2. Documentació acreditativa de les situacions al·legades per les quals se sol·licita aquesta ajuda: documents que acrediten les situacions al·legades, certificat del SEPE, certificat de discapacitat, etc. 
 3. La documentació justificativa a l'efecte del calcular el barem. Aquesta documentació és el conjunt dels ingressos dels membres de la unitat familiar, nòmines, justificants bancaris, prestacions, així com una altra documentació acreditativa que es considere oportuna. 
 4. Autorització per a la consulta de les dades familiars.

Criteris de selecció: els que fixa la convocatòria.

Import màxim: 1000 €.

Bases de la convocatòria

Sol·licitud (quan el termini estigui obert)

Escrit d'al·legacions (cal aportar documentació acreditativa)

Autorització per a la consulta de les dades familiars.

Termini de presentació de sol·licituds: 15/07/2024 - 02/09/2024

 

 

Informació proporcionada per: Vicerectorat d'Estudiantat i Vida Saludable