Ajudes de menjador

23/03/2022 | VECS
Compartir

Compartir

Facebook
Twitter
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Les ajudes de menjador tenen com a finalitat compensar les despeses de manutenció de l’estudiantat durant el curs acadèmic en vigor.

ATENCIÓ: Aquestes ajudes són compatibles amb les concedides pel Ministeri d'Educació i Formació Professional  al curs actual i la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport.

Qui les pot sol·licitar: Estudiantat de grau,màster i doctorat que complisca els requisits de la convocatòria

Requisits Acadèmics 

a.-Per a estudiantat de grau:

Estar matriculat en el curs 2021/2022 d’un mínim de 48 crèdits en el cas dels graus i de 30 crèdits en el cas de màsters.

b.-Per a estudis de màster:

Estar matriculat d’un mínim de 30 crèdits.

En tots dos casos s’ha d’haver aprovat en el curs anterior un mínim de 30 crèdits. Aquest requisit no es tindrà en compte per a l’estudiantat de primer curs.

c.- Per a estudiantat de doctorat.

Estar matriculat de doctorat i haver obtingut una valoració favorable en la darrera avaluació anual o en el seu cas un informe favorable de la Direcció de la tesi. 

En tot cas les persones amb la modalitat de matrícula parcial o que tenen matriculats 24 crèdits o menys, així com l’estudiantat de doctorat percebran només el valor de la meitat de l’ajuda completa

Criteris de selecció: els que fixa la convocatòria en funció del nivell de renda.

S'atorgaran un màxim de 100 ajudes.

S'atorgaran un màxim de  20  menús. 

Procediment:

Bases de la convocatòria.

Sol·licitud: Podeu descarregar-la d'aquest enllaç i adjuntar-la en el procediment. Document.

Termini de presentació: Fins el 5 d'abril de 2022

Informació proporcionada per: Vicerectorat d'Estudiantat i Compromís Social