UJI

Ajudes de menjador

Última modificació: 20/03/2019 | Font: VECS

Les ajudes de menjador tenen com a finalitat compensar les despeses de manutenció de l’estudiantat durant el curs acadèmic en vigor. L’ajuda consistirà en la compensació del preu públic d’un menu diari fins un màxim de 25 menús (prorrogables per 25 més només en el cas que es consumisquen els 25 primers), sempre en funció dels criteris de la convocatòria. Aquestes ajudes estan sotmeses a un consum mínim i a una periodificació en la que s’hauran de consumir determinat nombre de menús. En cas contrari existeix la possibilitat de perdre el dret a l’ajuda. Les persones amb la matrícula de 24 crèdits o inferior tindran opció a l’ajuda de menjador reduïda a la meitat i subjecta als mateixos requisits.

ATENCIÓ: Aquestes ajudes són incompatibles amb les concedides pel Ministeri d'Educació, Cultura i Esport per al curs actual i la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport en el curs 2017/2018..

Qui les pot sol·licitar: Estudiantat de grau que complisca els requisits de la convocatòria

Requisits Acadèmics 

Haver-se matriculat en curs immediatament anterior de 48 crèdits mínim.

Matricular-se del curs en vigor d’un mínim de 42 crèdits.

Haver superat en tots dos casos el 60% crèdits matriculats.

Criteris de selecció: els que fixa la convocatòria en funció del nivell de renda.

200 ajudes

Import màxim: 211,15 €

Procediment

Termini de presentació: Fins el 4 d'abril de 2019

Informació proporcionada per: Vicerectorat d'Estudiantat i Compromís Social