UJI
  • UJI
  • Ajudes de menjador

Ajudes de menjador

Última modificació: 02/06/2020 | Font: VECS

Les ajudes de menjador tenen com a finalitat compensar les despeses de manutenció de l’estudiantat durant el curs acadèmic en vigor. L’ajuda consistirà en la compensació del preu públic d’un menu diari fins un màxim de 40 menús (a consumir un mínim de 10 menús al mes). Aquestes ajudes estan sotmeses a un consum mínim i a una periodificació en la que s’hauran de consumir determinat nombre de menús. En cas contrari existeix la possibilitat de perdre el dret a l’ajuda. Les persones amb la matrícula de 24 crèdits o inferior tindran opció a l’ajuda de menjador reduïda a la meitat i subjecta als mateixos requisits.

ATENCIÓ: Aquestes ajudes són compatibles amb les concedides pel Ministeri d'Educació i Formació Professional  al curs actual i la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport.

Qui les pot sol·licitar: Estudiantat de grau,màster i doctorat que complisca els requisits de la convocatòria

Requisits Acadèmics 

Haver-se matriculat en curs immediatament anterior de 48 crèdits mínim.

Matricular-se del curs en vigor d’un mínim de 42 crèdits.

Haver superat en tots dos casos el 30 crèdits matriculats.

Criteris de selecció: els que fixa la convocatòria en funció del nivell de renda.

250 ajudes

Import màxim: 169,2 €

Procediment

Llegiu les bases de la convocatòria i al següent enllaç pujeu la sol·licitud signada.

Termini de presentació: Fins el 10 de juny de 2020

Informació proporcionada per: Vicerectorat d'Estudiantat i Compromís Social