Ajudes socials campanya " Som UJI contra la COVID-19"

20/11/2020 | VECS
Compartir

Compartir

Facebook
Twitter
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Persones beneficiàries


Poden ser beneficiàries d’aquestes ajudes les persones físiques que reuneixen els següents requisits:

 • Estar matriculada en el curs 2020/21 en la Universitat Jaume I en els estudis oficials presencials conduents a l’obtenció d’un títol de grau, de màster o de doctorat.
 • Que es trobe en una situació de vulnerabilitat social i econòmica derivada de la COVID-19.
 • Estar matriculada d’un mínim de 30 crèdits en el curs 2020/21 en alguna titulació de grau o màster en la Universitat Jaume I. No es tindrà en compte aquest requisit per a l’estudiantat de doctorat.
 • Seguir matriculada durant tot el curs acadèmic per al qual es concedeix l’ajuda.
 • Haver superat en el curs immediatament anterior el 50 % dels crèdits matriculats.

Excepcionalment, poden optar a aquestes ajudes les persones que vagen a matricular-se de menys de 30 crèdits i siguen els últims per a finalitzar els seus estudis, i també l’estudiantat que haja tingut dificultats per a fer front a les despeses de matrícula del curs anterior que dificulten la matrícula en el curs 2020/21.

Es consideren situacions de vulnerabilitat social i econòmica a l’efecte d’aquestes ajudes:

 

 • Pèrdua d’ocupació o disminució dels ingressos dels sustentadors o sustentadores principals a conseqüència de la pandèmia i que s’hagen pogut vist afectats per un ERTE o situacions semblants.
 • Reducció de la jornada de treball dels membres de la unitat familiar igual o superior a un 25 %.
 • Defunció d’alguns dels membres de la unitat familiar que siguen sustentadors principals fruit de la pandèmia.
 • Unitats familiars que hagen demanat l’ingrés mínim vital.
 • Situacions d’incapacitat derivades de la pandèmia.
 • Malaltia greu d’algun dels membres de la unitat família que comporte disminució d’ingressos, malaltia greu o crònica i situacions de dependència.
 • Estudiantat emancipat que combina els estudis amb una feina amb remuneració que no supera els llindars econòmics de la convocatòria.
 • Estudiantat estranger amb dificultats per a continuar els estudis a conseqüència de la pandèmia i no disposa de recursos, procedent de països empobrits per sota del nivell mitjà del programa PNUD.
 • Situacions d’exclusió social i violència de gènere i víctimes de terrorisme.
 • No obstant això, es podran atendre altres circumstàncies sobrevingudes que s’hagen pogut produir el darrer curs i, excepcionalment, situacions anteriors i que suposen una situació de vulneració econòmica, social i familiar que dificulte la continuïtat dels estudis.

No poden obtindre la condició de beneficiàries les persones en les quals concórrega alguna de les circumstàncies següents:

a) Superen en el darrer exercici els llindars de renda següents:
Famílies d’1 membre: 4.902,00 euros.
Famílies de 2 membres: 9.461,00 euros.
Famílies de 3 membres: 13.787,00 euros.
Famílies de 4 membres: 18.081,00 euros.
Famílies de 5 membres: 22.367,00 euros.
Famílies de 6 membres: 26.559,00 euros.
Famílies de 7 membres: 30.654,00 euros.
Famílies de 8 membres: 34.658,00 euros.
A partir del huitè membre s’afegiran 4.002,00 euros per cada nou membre computable.

b) Que gaudisquen de l’exempció de taxes per altres causes.
c) Les persones que ja estiguen en possessió o reunisquen els requisits legals per a l’obtenció d’un títol oficial o superior al nivell corresponent al dels estudis per als quals sol·licita l’ajuda.
L’incompliment d’aquestes obligacions pot ser causa de revocació de l’ajuda i de la seua noconcessió en pròximes convocatòries.
 

Quantia de l'ajuda 

1000 €.,(llevat de l'estudiantat de doctorat que serà de 300 €).

Criteris de selecció

Per a la concessió d’aquestes ajudes es tindran en compte els ingressos de la unitat familiar en el mes anterior a la presentació de la sol·licitud així com l’índex públic de renda d’efectes múltiples (IPREM) mensual, fixat per a 2020 en 537,84 euros.

La puntuació màxima serà de 10 punts i la baremació serà la següent:

 

 • Unitats familiars els ingressos mensuals de la qual siguen igual o estiguen per sota de l’IPREM mensual, fixat per a 2020 en 537,84 €: 10 punts.
 • Unitats familiars els ingressos mensuals de la qual estiguen entre 537,85 € i el resultat de multiplicar per 1,2 l’IPREM mensual: 9 punts.
 • Unitats familiars els ingressos mensuals de la qual estiguen entre 645,41 € i el resultat de multiplicar per 1,5 l’IPREM mensual: 8 punts.
 • Unitats familiars els ingressos mensuals de la qual estiguen entre 806,76 € i el resultat de multiplicar per 1,8 l’IPREM mensual: 7 punts.
 • Unitats familiars els ingressos mensuals de la qual estiguen entre 968,11 € i el resultat de multiplicar per 2,1 l’IPREM mensual: 6 punts.
 • Unitats familiars els ingressos mensuals de la qual estiguen entre 1129,46 € i el resultat de multiplicar per 2,4 l’IPREM mensual: 5 punts.
 • Unitats familiars els ingressos mensuals de la qual estiguen entre 1290,81 € i el resultat de multiplicar per 2,7 l’IPREM mensual: 4 punts.
 • Unitats familiars els ingressos mensuals de la qual estiguen entre 1452,17 € i el resultat de multiplicar per 3 l’IPREM mensual: 3 punts.
 • Unitats familiars els ingressos mensuals de la qual estiguen entre 1613,52 € i el resultat de multiplicar per 3,3 l’IPREM mensual: 2 punts.
 • Unitats familiars els ingressos mensuals de la qual estiguen entre 1774,87 € i el resultat de multiplicar per 3,6 l’IPREM mensual: 1 punt.

En casos d’empat es tindrà en compte la renda per càpita de la unitat familiar del darrer exercici, ordenant de menor a major renda, i si persisteix l’empat, es decidirà per la nota mitjana de l’expedient acadèmic. Per al cas de l’estudiantat de primer se seguirà la nota d’accés a universitat. Si continua l’empat, es decidirà per sorteig.

Amb les puntuacions obtingudes es confeccionarà una llista en ordre descendent, que  conformarà la proposta de resolució.
La concessió de l’ajuda s’adjudicarà per ordre segons els criteris de concessió d’aquesta fins a completar el total de la dotació assignada.

Termini de presentació de sol·licituds

2 de desembre de 2020, presentant en seu electrònica la documentació requerida en un sol pdf.

Més informació

En el següent enllaç: 

Informació i tràmit de la convocatòria

 

 

Informació proporcionada per: Vicerectorat d'Estudiantat i Compromís Social