Distincions i premis a l'excel·lència acadèmica de l'estudiantat de la Universitat Jaume I

01/02/2024 | VEVS
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Categories de distincions i premis

S’estableixen les següents categories de distincions i premis:

a. Distinció a les millors qualificacions en les proves d’accés a la universitat (PAU). Pot ser beneficiari d’aquestes distincions l’estudiantat que haja realitzat la prova d’accés a la universitat (PAU) en la convocatòria de juny del curs acadèmic en curs i estiga matriculat en algun dels graus de la Universitat Jaume I. Per a la concessió de la distinció en les proves d’accés a la Universitat s’ha de valorar la nota d’accés a la universitat (NAU) que conste en la certificació acadèmica expedida per la Universitat en l’esmentada convocatòria. Es concediran fins a 10 distincions amb una dotació de 200 € per a cada estudiant distingit o estudianta distingida.

b. Distincions a l’estudiantat del programa “Soc Olímpic”. Per a la concessió de les distincions del programa “Soc Olímpic”, l’estudiantat ha de ser finalista de qualsevol modalitat de les fases locals d’olimpíades acadèmiques o premis de promoció de grau de l’UJI, i matricular-se el següent
curs en algun dels graus de la Universitat Jaume I. La quantia de les distincions varia entre 300 i 600 € per estudiant o estudianta distingida segons disponibilitat pressupostària. A més, se li facilitarà la incorporació als programes que formen en competències transversals i investigadores.

c. Distincions a l’Excel·lència Acadèmica “Ernest Breva”. Pot ser beneficiari d’aquesta distinció l’estudiantat que haja superat, en la Universitat Jaume I, els 60 crèdits de cada curs acadèmic. En el cas dels dobles graus, esté en compte la superació dels 72 crèdits de cada curs. Per a la concessió de la distinció, s’ha de valorar la nota mitjana de l’expedient acadèmic expedit per la Universitat amb dos decimals, tenint en compte la superació dels crèdits corresponents d’acord amb aquest Reglament. Es concedeix una distinció per titulació amb una dotació de 250 € per a cada estudiant o estudianta distingida de cadascun dels cursos de la titulació, segons disponibilitat pressupostària. L’obtenció de la Distinció a l’Excel·lència Acadèmica Ernest Breva ha de constar en l’expedient acadèmic de l’estudiantat.

d. Premi Extraordinari de Final de Grau. L’estudiantat participa en aquesta convocatòria sense necessitat de presentar cap candidatura. Per a ser proposat o proposada per als premis, cal haver finalitzat, en la Universitat Jaume I, els estudis dirigits a l’obtenció del títol acadèmic corresponent durant el curs acadèmic al que corresponguen els premis, en qualsevol de les convocatòries legalment establertes per a cada curs acadèmic i haver superat, en la Universitat Jaume I, almenys un 50% dels crèdits de la titulació. El criteri de concessió dels mencionats premis és la nota mitjana de  l’expedient acadèmic amb dos decimals i s’ordena de major a menor nota. El Rectorat atorga un premi extraordinari de finalització d’estudis per cada 50 estudiants i estudiantes o fracció dels graus que s’imparteixen en aquesta Universitat. La quantia del premi és de 300 €, segons disponibilitat pressupostària. A més, si l’estudiantat premiat es matricula en el curs immediatament posterior a la finalització del grau en algun màster oficial o propi de la Universitat Jaume I o en algun de caràcter interuniversitari coordinat per la Universitat Jaume I, el premi s’incrementa fins als 500 €, segons disponibilitat pressupostària. L’obtenció del Premi Final de Grau ha de constar en l’expedient acadèmic de l’estudiantat.

e. Premi Extraordinari de Final de Màster. L’estudiantat participa en aquesta convocatòria sense necessitat de presentar cap candidatura. Per a ser proposat o proposada per al premi, cal haver finalitzat, en la Universitat Jaume I, els estudis dirigits a l’obtenció del títol acadèmic corresponent durant el curs acadèmic al que corresponguen els premis, en qualsevol de les convocatòries legalment establertes per a cada curs acadèmic i haver superat, en la Universitat Jaume I, un 100% dels crèdits de la titulació. El criteri de concessió dels esmentats premis és la nota mitjana de l’expedient acadèmic amb dos decimals i s’ordena de major a menor nota. El Rectorat atorga un premi extraordinari de finalització d’estudis per cada màster oficial que s’imparteix en aquesta Universitat. Si l’estudiantat es matricula en estudis de doctorat a la Universitat Jaume I en el curs immediatament posterior a la finalització del màster, el premi consisteix en el preu equivalent a la matrícula d’aquests estudis. L’obtenció del Premi Extraordinari de Final de Màster ha de constar en l’expedient acadèmic de l’estudiantat.

 

Més informació

Informació proporcionada per: Vicerectorat d'Estudiantat i Vida Saludable