Premis a les millors pràctiques del programa Estudia i Investiga finançades per la Fundació Banc Sabadell 2020

20/11/2020 | VECS
Compartir

Compartir

Facebook
Twitter
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

El conveni signat amb la Fundació Banc Sabadell té com a objectius promoure el talent entre els i les joves universitaris de l’UJI i el foment d’accions i activitats d’innovació entre els membres de la comunitat universitària. 

Es convoquen un màxim de vuit premis dotats cadascú d’ells amb 375 euros que corresponen a dos premiats per cada facultat i Escola. En tot cas i si d’alguna facultat o Escola, els treballs presentats no arriben a la qualitat o bé no es presenten candidats, es poden premiar treballs d’altres facultats. En aquest darrer cas la puntuació mínima que ha de traure el treball presentat en cada apartat ha de ser d’un mínim 1 punt.

Requisits per poder participar

L’estudiantat matriculat en la Universitat Jaume I que participa en el Programa Estudia i Investiga durant el curs acadèmic 2020-21 i que curse tercer i quart any del programa (en el cas de Medicina, cinquè i sisè).

b) Excepcionalment també pot participar l’estudiantat que durant el curs 19/20 formaven part del programa Estudia i Investiga i estan matriculats en el curs 2020/2021 en un màster oficial.

 

Cada participant pot optar al premi amb un únic pòster que ha de ser original, inèdit i no premiat en cap altre concurs, sobre l’activitat investigadora que ha dut a terme en el marc del Programa Estudia i Investiga.

 

Els treballs es poden presentar en qualsevol de les dues llengües oficials i en format A1.

 

Criteris d'adjudicació:

 

En funció de la naturalesa del treball realitzat es valorarà amb un màxim de 5 punts per apartat:

 

a) Rellevància científica del treball                                                  Fins a 5 punts

b) Coherència i relació amb l’àmbit científic i/o acadèmic           Fins a 5 punts

c) Grau d’innovació i originalitat                                                      Fins a 5 punts.


Sol·licituds: 

 

Les persones candidates han de presentar, a través de la seu electrònica de l’UJI http://www.uji.es/seu, en el termini de 10 dies hàbils comptadors des de l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria en el tauler d’anuncis oficial  http://www.uji.es/seu/info-adm/tao/, un escrit per a sol·licitar la participació en el concurs i un arxiu en pdf amb el treball proposat. Per a poder participar-hi cal enviar a més a més els pòsters, en format pdf, a estudiaiinvestiga@uji.es amb el títol del  pòster i dades de contactes.

 

Així mateix han de presentar una declaració jurada com que el treball no s’ha presentat a cap altre concurs. 

 

Termini de presentació de treballs: 2 de desembre de 2020

 

Més informació

 

Informació proporcionada per: Vicerectorat d'Estudiantat i Compromís Social