Ajudes al tranport universitari

25/10/2022 | VECS
Compartir

Compartir

Facebook
Twitter
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Ajudes al transport universitari per a l’estudiantat de grau i màster matriculat en la Universitat Jaume I durant el curs acadèmic .

Requisits:

Poden ser beneficiaris d’aquestes ajudes les persones físiques que reuneixen els següents requisits:

 

  1. Estar matriculat a la Universitat Jaume I durant el curs 2020-2021 d’un mínim de 42 crèdits en els estudis oficials conduents a l’obtenció d’un títol de grau o màster.
  2. Que no tinga beques o ajudes destinades a despeses per a transport universitari o residència atorgades per altres entitats públiques o privades.
  3. Seguir matriculada durant tot el curs acadèmic per al que es concedeix l’ajuda.
  4. Haver superat en el curs immediatament anterior 30 crèdits.

Presentar-se a avaluació d’almenys el 50% dels crèdits matriculatats.

No superar els llindars de renda que fixa la convocatòria.

Quantia de les ajudes:

Entre 5 i 20 km: 100 €

Entre 20,01 i 40 km: 200 €

A partir de 40 km: 300 €

Sol·licituds i documentació:

A aquest formulari deurà acompanyar-se la següent documentació:

a) Fotocòpia dels DNI/NIE de tots els membres computables de la unitat familiar.

b) Certificat històric d’empadronament, excepte si l’estudiantat ha sol·licitat la beca de caràcter general per al curs acadèmic 2020/2021 del Ministeri  d’Educació i Formació Professional.

c)  Certificat d’imputacions de la renda de l'últim exercici (declaració presentada en 2020), expedit per l'Agència Estatal de l'Administració Tributària, de tots els membres computables de la unitat familiar. Els membres de la unitat familiar que no han presentat declaració per no estar obligats:

- Certificat negatiu d'imputacions de l'IRPF de l'últim exercici emès per l'Agència Estatal d'Administració Tributària.

En cas de percebre qualsevol altre tipus d'ingressos en l’exercici referit, no computats en els certificats anteriors, aquests s'acreditaran mitjançant certificació emesa per l'entitat pagadora, ( Servef, Seguretat Social, ajuntaments…etc.).

Termini: fins el 19 de maig de 2021.

Procediment, bases i tramitació: 

En el següent enllaç.:

 

Informació proporcionada per: Vicerectorat d'Estudiantat i Compromís Social