UJI
  • UJI
  • Matrícula per a estudis de grau

Matrícula per a estudis de grau

Última modificació: 29/05/2020 | Font: VECS

ATENCIÓ: Aquestes ajudes són incompatibles amb les concedides pel Ministeri d'Educació, Cultura i Esport i la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport.

Qui les pot sol·licitar: Estudiantat de grau que complisca els requisits de la convocatòria

Requisits Acadèmics 

  • Haver-se matriculat en curs immediatament anterior de 48 crèdits mínim.
  • Matricular-se del curs en vigor d’un mínim de 42 crèdits.
  • Haver superat en tots dos casos el 60% crèdits matriculats.

Criteris de selecció: els que fixa la convocatòria en funció del nivell de renda.

Modalitats:

20 ajudes per a l'estudiantat que es matricula per primera vegada a l'UJI.

100 ajudes per a l'estudiantat de segon cursos i posteriors.

Import màxim: 500 €

Procediment

Termini de presentació: De l'1 al 26 de juny de 2020

Sol·licitud a emplenar i adjuntar al procediment

Informació proporcionada per: Vicerectorat d'Estudiantat i Compromís Social