UJI

Ajudes matrícula màsters oficial finançades pel Banco Santander

Última modificació: 10/04/2019 | Font: VECS

Bases de la convocatòria i procediment

Imprés sol·licitud

Requisits:

 • Posseir titulació universitària en la data d’inici del curs acadèmic 2018/19
 • Haver realitzat la preinscripció o la matrícula de 60 crèdits, del màster oficial per al qual se sol·licita la beca, a la Universitat Jaume I

Import màxim: 1000 €

Criteris:

Es tindran en compte criteris de renda i criteris de nota mitjana per a puntuar aquestes ajudes.

Les beques oferides s’adjudicaran en funció de la  puntuació final obtinguda del càlcul següent:

La renda pondera un 60%. Per a la concessió de les ajudes, sempre que la persona sol·licitant complisca els requisits exigits, i no estiga incurs en cap de les causes d’exclusió expressament previstes en aquestes bases, es tenen en compte els criteris de valoració següents:

1. Renda per càpita de la unitat familiar. Aquesta renda només serà objecte de valoració en els següents casos:

 •  Rendes per càpita inferiors al resultat de dividir per 4 l’Indicador Públic de Renda d’Efectes Múltiples (IPREM): 6 punts.
 •  Rendes per càpita compreses entre el resultat de dividir per 3 l’IPREM i el resultat de dividir per 2 l’esmentat IPREM: 5 punts.
 •  Rendes per càpita compreses entre el resultat de dividir per 2 l’IPREM i el resultat de dividir per 1,5 l’esmentat IPREM: 4 punts.
 •  Rendes per càpita compreses entre el resultat de dividir per 1,5 l’IPREM i el mateix IPREM: 3 punts.
 •  Rendes per càpita compreses entre el mateix IPREM i el resultat de multiplicar per 1,25 l’IPREM: 2 punts.
 •  Rendes per càpita superiors al resultat de multiplicar per 1,25 l’IPREM 1 punt.

L’Indicador Públic de Renda d’Efectes Múltiples (IPREM) per a 2019 és de 7519,59€.

Nota mitjana. Tindrà un pes ponderat sobre el total d’un 40%. La nota mitjana de l’expedient acadèmic corresponent als estudis de grau que donen accés al màster. A aquest efecte, les notes mitjanes procedents d’estudis d’ensenyament tècnics es multiplicaran pel coeficient 1,17.

Les persones sol·licitants que han cursat estudis universitaris d’acord amb un sistema educatiu estranger han de sol·licitar l’equivalència de nota mitjana a l’ANECA.  http://www.mecd.gob.es/mecd/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/general/educacion/203615/ficha.html

La baremació màxima en aquest apartat és de 4 punts d’acord amb els criteris següents:

 • Expedient acadèmic per damunt de 8,9: 4 punts.
 • Expedient acadèmic per damunt de 6,9: 3 punts.
 • Expedient acadèmic per damunt de 5,9: 2 punts.
 • Expedient acadèmic per damunt de 4,9: 1 punt.

 

Informació proporcionada per: Vicerectorat d'Estudiantat i Compromís Social