Ajudes matrícula màsters oficial finançades pel Banco Santander

06/07/2022 | VECS
Compartir

Compartir

Facebook
Twitter
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Ampliem el termini de presentació de sol·licituds fins al 15 de juliol.

Bases de la convocatòria i procediment

Imprés sol·licitud

 

Requisits:

  • Posseir titulació universitària en la data d’inici del curs acadèmic 2021/22
  • Haver realitzat la preinscripció o la matrícula de 60 crèdits, del màster oficial per al qual se sol·licita la beca, a la Universitat Jaume I

Import màxim: 1000 €

Criteris:

Es tindran en compte criteris de renda i criteris de nota mitjana per a puntuar aquestes ajudes que adjudicaran en funció de la puntuació final obtinguda del càlcul següent:

Renda per càpita de la unitat familiar que pondera un 60% i només serà objecte de valoració en els següents casos.

● Rendes per càpita inferiors al resultat de dividir per 4 l'Indicador Públic de Renda d'Efectes Múltiples ( IPREM): 6 punts.
● Rendes per càpita compreses entre el resultat de dividir per 3 el IPREM i el resultat de dividir per 2 l'esmentat IPREM: 5 punts.
● Rendes per càpita compreses entre el resultat de dividir per 2 el IPREM i el resultat de dividir per 1,5 l'esmentat IPREM: 4 punts.
● Rendes per càpita compreses entre el resultat de dividir per 1,5 el IPREM i el mateix IPREM: 3 punts.
● Rendes per càpita compreses entre el mateix IPREM i el resultat de multiplicar per 1,25 el IPREM: 2 punts.
● Rendes per càpita superiors al resultat de multiplicar per 1,25 el IPREM 1 punt.

L'Indicador Públic de Renda d'Efectes Múltiples ( IPREM) per a 2022 és de 8106,28 €.

Nota mitjana que es tindrà en compte és la que figura a l'expedient acadèmic corresponent als estudis de grau que donen accés al màster. i que tindrà un pes ponderat sobre el total d'un 40%. A aquest efecte , les notes mitjanes procedents d'estudis d'ensenyament tècnics es multiplicaran pel coeficient 1,17.

Les persones sol·licitants que han cursat estudis universitaris d'acord amb un sistema educatiu estranger han de sol·licitar l'equivalència de nota mitjana a la ANECA.

http://www.mecd.gob.es/mecd/servicios-al-ciudadano- mecd/catalogue/general/ educacion/203615/fitxa.html

La baremació màxima en aquest apartat és de 4 punts d'acord amb els criteris següents:

Expedient acadèmic per damunt de 8,9: 4 punts.

Expedient acadèmic per damunt de 6,9: 3 punts.

Expedient acadèmic per damunt de 5,9: 2 punts.

Expedient acadèmic per damunt de 4,9: 1 punt.

 

Termini de presentació de sol·licituds: del 20 de juny fins al dia 5 de juliol de 2022.

Informació proporcionada per: Vicerectorat d'Estudiantat i Compromís Social