Beques-salari Uji Excelentia Banco Santander

01/09/2022 | VECS
Compartir

Compartir

Facebook
Twitter
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

El Banco Santander convoca 4 beques-salari per atreure dones que es matriculen en els graus impartits en l'Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals en els àmbits STEM (Ciència, Tecnologia, Enginyeria i Matemàtiques)

Qui les pot sol·licitar:

Per a participar en aquesta convocatòria, les dones hauran de reunir els requisits següents:

  1. Ser espanyola, posseir la nacionalitat d’un Estat membre de la Unió Europea, sempre que la mateixa estudianta o els seus sustentadors es troben treballant a Espanya, o ser nacional d’un Estat no comunitari amb residència a Espanya d’acord amb el que disposa la normativa sobre drets i llibertats de les persones estrangeres a Espanya i la seua integració social.
  2. Ser estudiantat que haja finalitzat el batxillerat o un cicle formatiu de grau superior en el curs 2021/2022 i que es matriculen en el primer curs de qualsevol grau impartit en l’Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals de la Universitat JaumeI. 
  3. Que disposen d’un nivell de renda que els permeta accedir a les beques de caràcter general que convoca el Ministeri d’Educació i Formació Professional per al curs 2022/2023. En el cas que no existisquen candidatures per a aquestes beques, els llindars de renda es poden augmentar fins un 20%. 


L’estudiantat que haja gaudit de la beca salari en el marc del programa UJI Excelentia Banco Santander, des de la primera convocatòria (curs 19/20) i posteriors, podran ser també beneficiaris i continuar gaudint de la beca salari del curs 2022/2023 si compleixen els requisits fixats en la convocatòria pel que fa a:

  1. Rendiment acadèmic, que serà avaluat quan les notes definitives figuren en el seu expedient acadèmic.
  2. Nivell de renda. Les persones candidates a prorrogar la seua beca en el cus 22/23 no poden superar els nivells de renda fixats pel Ministeri d’Educació i Formació Professional per al curs 2022/2023 per a les beques de caràcter general. 

 

Criteris de selecció:

a) Nota de la prova d’accés a la Universitat (NAU).

b) En el cas que la persona sol·licitant tinga una nota d’accés a la universitat de més de 9,5 sobre 14 punts, s’afegiran 0,5 punts a la nota mitjana.

En cas d’empat i comprovat que l’estudiantat candidat ha sol·licitat la beca del Ministeri d’Educació i Formació Professional i disposa d’un nivell de renda familiar que els permeta accedir a les mateixes en el curs 2022/2023 la comissió de valoració podrà tindre en compte els llindars de renda establits atorgant la següent puntuació:

Per sota llindar 1, 3 punts.
Per sota llindar 2, 2 punts.
Per sota llindar 3, 1 punt.

Amb les puntuacions obtingudes es confeccionarà una llista en ordre descendent que conformarà la proposta de resolució.

 

Dotació de les beques-salari:

500 € mensuals al llarg del curs acadèmic (10 mesos). La beca-salari és prorrogable si es reuneixen els requisits de rendiment acadèmic i renda en finalitzar el curs.

Aquestes beques són incompatibles amb les beques-salari que atorga la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana.

 

Procediment

A través de la plataforma de beques del Banco Santander adjuntant la la documentació requerida

Termini de sol·licitud: Fins l'5 de setembre de 2022.

Sol·licitud

Més informació de la beca-salari.

TAO

Informació proporcionada per: Vicerectorat d'Estudiantat i Compromís Social