UJI

Beques-salari Uji Excelentia Banco Santander

Última modificació: 07/05/2020 | Font: VECS

El Banco Santander convoca 4 beques-salari per atreure estudiantat que excel·leix en els seus estudis i perfeccionar el seu currículum en igualtat de condicions que la resta de l'estudiantat.

Qui les pot sol·licitar:

Estudiantat que complisca els següents requisits: 

Ser espanyol, posseir la nacionalitat d'un estat membre de la Unió Europea, sempre que el mateix estudiant o els seus sustentadors es troben treballant a Espanya, o ser nacional d’un Estat no comunitari amb residència a Espanya d’acord amb allò que disposa la normativa sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seua integració social.

Que es matriculen al primer curs de qualsevol grau impartit en l’Escola  Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals de la Universitat Jaume I i haja finalitzat els seus estudis de secundària en el curs 2017/2018 o 2018-2019.

Es prioritzarà l’estudiantat que ha participat en les diferents edicions de les colònies científiques organitzades per la Universitat Jaume I en els cursos esmentats. En segon lloc, l’estudiantat que ha quedat finalista en alguna de les Olimpíades Acadèmiques en les disciplines de caràcter científic-tecnològic i, en tercer lloc, l’estudiantat que tinga una puntuació d’accés a la universitat superior a  9.5 sobre 14.

Disposar d’un nivell de renda familiar que els permeta accedir a les beques ordinàries que concedeix el Ministeri d’Educació per al curs 2019-2020. La renda només es tindrà en compte en cas d’empat.

Criteris de selecció:

1. La nota mitjana de l’expedient de batxillerat.

2. En el cas que la persona candidata haja participat com a alumne o alumna en les colònies científiques s’afegiran 0,5 punts a la nota mitjana de batxillerat a efectes de prelació.

3.- En el cas que haja quedat finalista en alguna olimpíada de caràcter científic s’afegirà 0,2 punts a la nota mitjana.

 • La Comissió de valoració si ho considera oportú pot sol·licitar una entrevista amb les persones candidates. Aquesta podrà afegir 0,2 punts a la suma total. La Comissió de valoració podrà sol·licitar més informació sobre les candidatures als centres de secundària de procedència, prèvia autorització de l’estudiantat.

Dotació de les beques-salari:

500 € mensuals al llarg del curs acadèmic . La beca-salari és prorrogable si es reuneixen els requisits de rendiment acadèmic en finalitzar el curs.

Aquestes beques són incompatibles amb les beques-salari que atorga la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana.

Procediment: 

Adjuntar la sol·licitud emplenada en el tràmit junt a la documentació requerida

Termini de sol·licitud: 

Més informació de la beca-salari.

 

Informació proporcionada per: Vicerectorat d'Estudiantat i Compromís Social