UJI
  • UJI
  • Beques-salari Uji Excelentia Banco Santander

Beques-salari Uji Excelentia Banco Santander

Última modificació: 30/06/2020 | Font: VECS

El Banco Santander convoca 4 beques-salari per atreure dones que es matriculen en els graus impartits en l'Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals en els àmbits ( Ciència, Tecnologia, Enginyeria i Matemàtiques). 

Qui les pot sol·licitar:

Les dones que complisquen els següents requisits:

a) Ser espanyola, posseir la nacionalitat d’un Estat membre de la Unió Europea, sempre que la mateixa estudianta o els seus sustentadors es troben treballant a Espanya, o ser nacional d’un Estat no comunitari amb residència a Espanya d’acord amb el que disposa la normativa sobre drets i llibertats de les persones estrangeres a Espanya i la seua integració social.

b) Estudiantat que haja finalitzat el batxillerat o un cicle formatiu de grau superior en el curs 2019/2020 i que es matriculen en el primer curs de qualsevol grau impartit en l’Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals de la Universitat Jaume.

c) Que disposen d’un nivell de renda que els permeta accedir a les beques de caràcter general que convoca el Ministeri d’Educació i Formació Professional per al curs 2020/2021.

Criteris de selecció:

Per a la concessió d’aquestes ajudes es tindran en compte els següents criteris de valoració en atenció als mèrits al·legats i degudament acreditats per les persones sol·licitants que reunisquen els requisits de la base 2.1.

a) Nota mitjana de l’expedient de batxillerat.

b) En el cas que la persona sol·licitant haja quedat finalista en alguna olimpíada de caràcter cientificotecnològic s’afegiran 0,5 punts a la nota mitjana de batxillerat a efectes de prelació.

c) En el cas que la persona sol·licitant tinga una nota d’accés a la universitat de més de 9,5 sobre 14 punts, s’afegiran 0,2 punts a la nota mitjana. Haver sol·licitat la beca del Ministeri d’Educació i Formació Professional i disposar d’un nivell de renda familiar que els permeta accedir a les mateixes en el curs 2020/2021.

La comissió de valoració podrà tindre en compte els llindars de renda establits pel Ministeri d’Educació i Formació Professional en cas d’empat atorgant la següent puntuació:

Per sota llindar 1, 3 punts.

Per sota llindar 2, 2 punts.

Per sota llindar 3, 1 punt.

La comissió de valoració, si ho considera oportú, pot sol·licitar una entrevista amb les persones sol·licitants. Aquesta podrà afegir 0,2 punts a la suma total.

Dotació de les beques-salari:

500 € mensuals al llarg del curs acadèmic . La beca-salari és prorrogable si es reuneixen els requisits de rendiment acadèmic i renda en finalitzar el curs.

Aquestes beques són incompatibles amb les beques-salari que atorga la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana.

Procediment: 

A través de la plataforma de beques del Banco Santander  adjuntant la la documentació requerida

Termini de sol·licitud: Fins el 7 d'agost de 2020

Sol·licitud

Més informació de la beca-salari.

 

Informació proporcionada per: Vicerectorat d'Estudiantat i Compromís Social