Beques-salari Uji Excelentia Banco Santander

21/09/2021 | VECS
Compartir

Compartir

Facebook
Twitter
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

El Banco Santander convoca 4 beques-salari per atreure dones que es matriculen en els graus impartits en l'Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals en els àmbits ( Ciència, Tecnologia, Enginyeria i Matemàtiques). 

Qui les pot sol·licitar:

Per a participar en la selecció principal, les dones hauran de reunir els requisits següents:


a) Ser espanyola, posseir la nacionalitat d’un Estat membre de la Unió Europea, sempre que la mateixa estudianta o els seus sustentadors es troben treballant a Espanya, o ser nacional d’un Estat no comunitari amb residència a Espanya d’acord amb el que disposa la normativa sobre drets i llibertats de les persones estrangeres a Espanya i la seua integració social.

b) Ser estudiantat que haja finalitzat el batxillerat o un cicle formatiu de grau superior en el curs 2020/2021 i que es matriculen en el primer curs de qualsevol grau impartit en l’Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals de la Universitat Jaume.

c) Que disposen d’un nivell de renda que els permeta accedir a les beques de caràcter general que convoca el Ministeri d’Educació i Formació Professional per al curs 2020/2021.

Per a participar en la segona selecció de caràcter supletori, per haver quedat vacants ajudes previstes a la base 3.2, les dones hauran de reunir els requisits a) i b) de l’apartat anterior, i no superar en mes d’un 20% el requisit de renda de la lletra c).

En el cas que no existisquen candidatures per a aquestes beques, els llindars de renda es poden augmentar fins un 20%.

 

Criteris de selecció:


a) Nota de la prova d’accés a la Universitat (NAU).

b) En el cas que la persona sol·licitant tinga una nota d’accés a la universitat de més de 9,5 sobre 14 punts, s’afegiran 0,5 punts a la nota mitjana.

En cas d’empat i comprovat que l’estudiantat candidat ha sol·licitat la beca del Ministeri d’Educació i Formació Professional i disposa d’un nivell de renda familiar que els permeta accedir a les mateixes en el curs 2021/2022 la comissió de valoració podrà tindre en compte els llindars de renda establits atorgant la següent puntuació:

Per sota llindar 1, 3 punts.
Per sota llindar 2, 2 punts.
Per sota llindar 3, 1 punt.

Amb les puntuacions obtingudes es confeccionarà una llista en ordre descendent que conformarà la proposta de resolució

Dotació de les beques-salari:

500 € mensuals al llarg del curs acadèmic . La beca-salari és prorrogable si es reuneixen els requisits de rendiment acadèmic i renda en finalitzar el curs.

Aquestes beques són incompatibles amb les beques-salari que atorga la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana.

Procediment: 

A través de la plataforma de beques del Banco Santander  adjuntant la la documentació requerida

Termini de sol·licitud: Fins l'1 d'octubre de 2021

Sol·licitud

Més informació de la beca-salari.

Tao

Informació proporcionada per: Vicerectorat d'Estudiantat i Compromís Social