Convocatòria de Beques Màster en Tecnologia Ceràmica

20/09/2021 | VECS
Compartir

Compartir

Facebook
Twitter
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

La Universitat Jaume I, en el marc dels convenis de col·laboració de diverses institucions i empreses, fa pública la convocatòria de fins a 5 beques per a la realització d'estudis de Màster propi en Tecnologia Ceràmica, en aquesta Universitat, per al curs acadèmic 2021-22.

Requisits:

 • Titulats recentment diplomats, o estudiantat de l'últim curs als quals només els falte una assignatura i el Treball Final de Grau, en les diferents branques de l'Enginyeria Química, Química, Física, Enginyeria en Tecnologies Industrials i Mecànica o altres Graus o Enginyeries d'orientació tècnica-industrial de les Universitats Públiques i Privades de la Comunitat Valenciana.
 • Estar preinscrit o matriculat en el curs 2021-22 en el Màster en Tecnologia Ceràmica de la Universitat Jaume I. La Universitat comprovarà d'ofici que les persones sol·licitants reuneixen aquest requisit.

 

Documentació:

Adjuntar a la sol·licitud en seu electrònica

 • Fotocòpia de l'expedient acadèmic de grau amb nota mitjana (excepte si obra en poder de la Universitat.
 • Justificant de preinscripció per al curs 2021-22 en el Màster en Tecnologia (excepte si obra en poder de la Universitat.)
 • Currículum europeu.
 • Certificats d'acreditació de la formació complementària on conste la duració dels cursos. 
 • Fotocòpia del document nacional d'identitat o NIE (excepte si obra en poder de la Universitat).

 

Import de la beca:

5 ajudes de 5000 €.

 

Criteris de valoració:

a) Un màxim de 50 punts a partir dels expedients acadèmics de graduats o estudiants de les titulacions de les universitats públiques o privades de la Comunitat Valenciana següents:

• Enginyeria Química

• Grau en Química.

• Grau en Física.

• Enginyeria en Tecnologies Industrials

• Enginyeria Mecànica

• Enginyeria Electrònica

• Enginyeria Elèctrica

• Enginyeria de l'Energia

• Enginyeria Robòtica

• Altres Graus o enginyeries d'orientació tècnica-industrial posteriors a 2017., Cadascuna d'elles es valorarà d'acord amb la nota mitjana de l'expedient acadèmic, fins a 50 punts, a raó de:

 • Per damunt de 9 de nota mitjana, 50 punts.
 • Per damunt de 8 de nota mitjana, 40 punts
 • Per damunt de 7 de nota mitjana, 30 punts
 • Per damunt de 5 de nota mitjana, 10 punts

b) L'estudiantat d'últim curs, als quals només falte una assignatura i el Treball Final de Grau, de les titulacions de les Universitats Públiques o Privades de la Comunitat Valenciana següents:

 •  Enginyeria Química
 •  Grau en Químiques
 •  Grau en Físiques
 •  Enginyeria en Tecnologies Industrials
 •  Enginyeria Mecànica
 •  Enginyeria Electrònica
 •  Enginyeria Elèctrica
 •  Enginyeria de l'Energia
 •  Enginyeria Robòtica
 •  Altres Graus o enginyeries d'orientació tècnica industrial

Els expedients dels alumnes es valoraran d'acord amb la nota mitjana de l'expedient acadèmic, fins a 50 punts, a raó de:

 • Per damunt de 9 de nota mitjana, 50 punts.
 • Per damunt de 8 de nota mitjana, 40 punts
 • Per damunt de 7 de nota mitjana, 30 punts
 • Per damunt de 5 de nota mitjana, 10 punts

c) Els màsters oficials en Enginyeria Química o Enginyeria Industrial, seran valorats en 50 punts.

La resta de màsters oficials de caràcter tècnic-industrial seran valorats en 25 punts.

d) Un màxim de 25 punts a partir de la formació acadèmica complementària:

Per a la resta de formació complementària es tindran en compte els cursos relacionats amb la tecnologia ceràmica i hauran de ser certificats per entitats reconegudes oficialment, amb una duració igual o superior a 20 hores, que no siguen d'idiomes.

S'assignarà 5 punts per curs, fins a un màxim de 25 punts.

Per a poder optar a la beca s'haurà d'obtindre una nota mínima de 30 punts en el barem realitzat seguint aquests criteris de valoració.

En cas d'empat es decidirà per la nota mitjana més alta i si persisteix es decidirà per sorteig

 

Termini de presentació de sol·licituds fins el 22 de setembre de 2021.

 

Més informació, bases i tramitació.

 

 

Informació proporcionada per: Vicerectorat d'Estudiantat i Compromís Social