UJI

Ajudes Fobesa per a estudis de grau

Última modificació: 25/03/2020 | Font: VECS

ATENCIÓ: Només per a estudiantat empadronat a Benicàssim.

Aquesta beca és compatible amb la percepció d’altres beques pel mateix concepte procedents de qualsevol organisme públic o privat.

  • S’atorgaran 10 beques per a l’estudiantat que es matricula per primera vegada en primer curs d’un grau a la Universitat Jaume I.
  • La resta s’atorgarà per a les persones matriculades en segon curs i posteriors a la Universitat Jaume I en el curs acadèmic 2019/2020.

Import màxim: 1000 €

Requisits generals dels sol·licitants:

Les persones aspirants han de ser residents a la ciutat de Benicàssim almenys amb una
antiguitat d’un any.
Estar matriculada en algun grau dels impartits a la Universitat Jaume I en el curs 2019/2020.
No estar en possessió de cap altra titulació universitària de nivell igual o superior per a la qual
es demana l’ajuda.
Haver superat almenys el 80 % dels crèdits matriculats en el curs 2018/2019.

Criteris:

Els criteris que es tindran en compte per a l’adjudicació d’aquestes beques seran criteris acadèmics i criteris econòmics, que ponderaran un 50 % cadascú, sobre una puntuació màxima de 10 punts. (Veure les bases de la convocatòria)

SOL·LICITUDS: es poden presentar, personalment o mitjançant correu certificat:


a) A la seu de la Fundació General de la Universitat Jaume I, Av. Vicent Sos Baynat, s/n,
Edifici Espaitec I - primera planta..
b) A la seu de FOBESA, Ctra. Desert 1-3, 12560 Benicàssim (Castelló).


IMPORTANT.- La no presentació de la totalitat de la documentació requerida serà motiu suficient per a l’exclusió de la convocatòria.

Termini de presentació: 21 de febrer de 2020

Bases de la convocatòria

Imprés de sol·licitud

Resolució

Informació proporcionada per: Vicerectorat d'Estudiantat i Compromís Social