Ajudes Fobesa per a estudis de grau

03/10/2023 | VECS
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

ATENCIÓ: Ampliació del termini de presentació fins el 27 de març de 2023.

 

ATENCIÓ: Només per a estudiantat empadronat a Benicàssim.

Aquesta beca és compatible amb la percepció d’altres beques pel mateix concepte procedents de qualsevol organisme públic o privat.

Import màxim: 1000 €

Requisits generals dels sol·licitants:

Les persones aspirants han de ser residents a la ciutat de Benicàssim almenys amb una antiguitat d’un any.
Estar matriculada d’un mínim de 60 crèdits en algun grau dels impartits a la Universitat Jaume I en el curs 2022-2023.
No estar en possessió de cap altra titulació universitària de nivell igual o superior per a la qual es demana l’ajuda.
Haver superat almenys el 80 % dels crèdits matriculats en el curs 2021-2022.

Criteris:
Els criteris que es tindran en compte per a l’adjudicació d’aquestes beques seran criteris acadèmics i criteris econòmics, que ponderaran un 50 % cadascú, sobre una puntuació màxima de 10 punts. (Veure les bases de la convocatòria)

SOL·LICITUDS: 

Cal presentar l'imprés de sol·licitud i la documentació indicada, en format pdf, al següent enllaç: https://forms.gle/Edr97TsNtuNUFF6f9


IMPORTANT.- La no presentació de la totalitat de la documentació requerida serà motiu suficient per a l’exclusió de la convocatòria.

Termini de presentació:  del 22 de febrer al 20 de març de 2023

Bases de la convocatòria

Imprés de sol·licitud

Resolució

Informació proporcionada per: Vicerectorat d'Estudiantat i Vida Saludable