Ajudes Fobesa per a estudis de grau

26/04/2021 | VECS
Compartir

Compartir

Facebook
Twitter
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

ATENCIÓ: Només per a estudiantat empadronat a Benicàssim.

Aquesta beca és compatible amb la percepció d’altres beques pel mateix concepte procedents de qualsevol organisme públic o privat.

Import màxim: 1000 €

Requisits generals dels sol·licitants:

Les persones aspirants han de ser residents a la ciutat de Benicàssim almenys amb una
antiguitat d’un any.
Estar matriculada en algun grau dels impartits a la Universitat Jaume I en el curs 2020/2021.
No estar en possessió de cap altra titulació universitària de nivell igual o superior per a la qual
es demana l’ajuda.
Haver superat almenys el 80 % dels crèdits matriculats en el curs 2019/2020.

Criteris:

Els criteris que es tindran en compte per a l’adjudicació d’aquestes beques seran criteris acadèmics i criteris econòmics, que ponderaran un 50 % cadascú, sobre una puntuació màxima de 10 punts. (Veure les bases de la convocatòria)

SOL·LICITUDS: 

Cal presentar la sol·licitud i la documentació indicada, en format pdf, al
següent enllaç: https://forms.gle/NdxW9pT6G6g19ApU9
 


IMPORTANT.- La no presentació de la totalitat de la documentació requerida serà motiu suficient per a l’exclusió de la convocatòria.

Termini de presentació: 31 de març de 2021

Bases de la convocatòria

Imprés de sol·licitud

Resolució

Informació proporcionada per: Vicerectorat d'Estudiantat i Compromís Social