Ajudes socials COVID-19 Banco Santander

14/07/2020 | VECS
Compartir

Compartir

Facebook
Twitter
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Beneficiaris.

 Podran ser beneficiaris d’aquestes beques l’estudiantat matriculat a la Universitat Jaume I en el curs acadèmic 2019/20 en qualsevol de les titulacions que s’hi imparteixen, siguen aquestes titulacions de grau, màster i doctorat.

Requisits acadèmics.

Per a als estudis de grau:

  • Estar matriculat d’un mínim de 30 crèdits en el curs acadèmic 2019/2020 i aprovar-ne almenys el 50 %.
  • En el cas d’estudiantat de primer curs, estar matriculat en el curs 2019/2020 de 60 crèdits i haver aprovat 30 crèdits.

Pel que fa a l’estudiantat amb matrícula parcial, el nombre mínim de crèdits matriculats ha de ser 24 i se n’ha d’aprovar el 50 %.

Excepcionalment, s’acceptarà un nombre inferior de crèdits matriculats quan es vagen a finalitzar els estudis de la titulació corresponent i s’haurà d’aprovar almenys el 50 % dels crèdits matriculats.

Per a estudis de màster:

  • Matricular-se en el curs 2019/2020 d’un mínim de 60 crèdits i superar 30 crèdits.

Per a estudis de doctorat:

  • En el cas de l’estudiantat de doctorat, se sol·licitarà haver obtingut una valoració favorable en la darrera avaluació anual o, si escau, un informe del director o directora de tesi.

No poden obtindre la condició de beneficiàries les persones en les quals concórrega alguna de les circumstàncies següents:

  • Estar en possessió d’una titulació igual o superior per a la qual se sol·licita l’ajuda, llevat que siga màster o doctorat.

Requisits econòmics. 

No superar els llindars de renda que fixa la convocatòria. Comproveu-ho en el punt 2 de les bases.

Criteris de selecció.

Per a la concessió d’aquestes ajudes es tindran en compte els següents criteris de valoració en base a la documentació aportada per la persona interessada referida al conjunt dels ingressos dels membres de la unitat familiar en el mes anterior a la sol·licitud (mitjançant nòmines, justificants bancaris, prestacions, etc.).

Podeu comprovar els criteris en la base setena de la convocatòria.

Import.

La quantia de l’ajuda serà d’un màxim de 1200 € i que es pot destinar a abonar els següents conceptes:

  • 500 € per a despeses de matrícula ( per a l’estudiantat de doctorat i per aquest concepte serà de 300 €)
  • 500 € per a despeses de lloguer.
  • 200 € per a despeses de manutenció

Documentació a aportar.

Sol·licitud signada per tots els membres de la unitat familiar i la documentació requerida en la base quarta de la convocatòria. Tot en un sol pdf.

Presentació de les sol·licituds.

A través de la plataforma de beques del Banco Santander fins el 31 de juliol de 2020. 

Més informació sobre la convocatòria en el següent enllaç.

 

Informació proporcionada per: Vicerectorat d'Estudiantat i Compromís Social