UJI
  • UJI
  • Becas Santander Tecnologia/Conecta

Becas Santander Tecnologia/Conecta

Última modificació: 29/03/2021 | Font: VECS

Beneficiaris

Poden ser beneficiaris d’aquestes ajudes:

 a) L’estudiantat de grau matriculat d’un curs complet en el curs acadèmic 2020/2021 sempre i quan no siguen els darrers crèdits per obtindre el títol.

No obstant s’exceptuarà d’aquesta excepció l’estudiantat que estiga preinscrit en un màster UJI.

b) L’estudiantat de màster matriculat d’un mínim de 30 crèdits que no finalitze els seus estudis en el curs 2020/2021, i que estiga preinscrit en un curs de doctorat.

c) L’estudiantat matriculat en estudis de doctorat impartits a la Universitat Jaume I que obtinguen una valoració positiva del seu tutor de tesi, sempre que no estiga en disposició de llegir la tesi en la finalització del curs 20/21

Requisits

Les persones sol·licitants hauran de complir els següents requisits:

  1. Ser becari del Ministeri d’Educació i Formació Professional en el curs 20/21. Aquest requisit no es demanarà a l’estudiantat de doctorat.
  2. No disposar de mitjans informàtics o tecnològics que permeten un seguiment de la docència en línia com a conseqüència de l’absència de recursos econòmics suficients de la unitat familiar. La persona interessada haurà de fer una declaració jurada on justifique la dificultat en l’adquisició de l’equipament objecte de subvenció així com qualsevol altra situació a que s’al·legue. Es tindrà en compte en aquest apartat haver demanat durant l’any 2020 0 2021 i fins a la finalització de la data de presentació de sol·licituds els recursos per a la docència online a través del formulari de la Universitat Jaume I o del propi de Becas Santander habilitat a l’efecte per al préstec de portàtils durant el curs 19/20. La Universitat no obstant pot demanar documentació justificativa d’aquesta situació.

No poden demanar aquestes beques les persones que van resultar beneficiàries de les ajudes per a l’adquisició d’equipament informàtic i altre material tecnològic Banco Santander COVID-19 per a reducció de la bretxa digital Santander convocada en 2020. 

Criteris de selecció

Renda per càpita de la unitat familiar.

Haver sol·licitat en préstec equips portàtils o haver sol·licitat equipament en préstec en el formulari habilitat a l’efecte durant el temps que va durar l’estat d’alarma i publicat en la pàgina coronavirus. 

Que algun membre de la unitat familiar acredite l’exposició a un ERTO en els darrers mesos fins la finalització de l’estat d’alarma o bé haja demanat l’ingrés mínim vital. 

Descripció de la beca

Es concediran un màxim de 19 ajudes per a tot l’estudiantat.

Cada ajuda ajuda consistirà en:

  • La cessió d’un ordinador portàtil per un termini de 12 mesos.
  • Una aportació econòmica per un import de 350 € en concepte d’ajuda a la connectivitat.

L’ajuda es farà efectiva durant el curs acadèmic 2021/2022.

Procediment i sol·licitud (IMPORTANT)

La sol·licitud es pot descarregar d'ací.

Cal emplenar-la i pujar-la junt a la resta de documentació en un sol pdf en la seu electrònica de la Universitat

També caldrà donar-se d'alta en la plataforma de becas Santander i pujar allí la documentació requerida.  

En aquest enllaç

Més informació de la convocatòria i procediment: 

Termini: fins el 24 de maig de 2021.

 

Informació proporcionada per: Vicerectorat d'Estudiantat i Compromís Social