Beques Fundació Balaguer Gonel Hermanos per a estudis de postgrau

22/09/2022 | VECS
Compartir

Compartir

Facebook
Twitter
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

La Fundació Balaguer-Gonel Hermanos dota la quantitat de 15.000 euros per a ajudes per estudiantat matriculat en cursos de postgrau (màsters oficials, màsters propis, cursos d’especialització i cursos d’expert/a) a la Universitat Jaume I, curs 2021/22. L’import de cada beca s’adreçarà a cobrir total o parcialment l’import de la matrícula i com a màxim 1000 €.

Aquesta beca és incompatible amb la percepció d’altres beques pel mateix concepte siga un organisme públic o privat qui concedeix la beca i haurà d’optar en el seu cas per una de les beques o bé renunciar en el moment que siga coneixedor de la concessió d’una altra beca.

Requisits de les persones aspirants

Les persones aspirants han de ser naturals o residents de la província de Castelló.

 • Per optar a la beca es requereix titulació universitària, en la data d’inici del curs 2021/22.
 • No poden optar a aquestes beques les persones que hagen acabat un màster i vulguen fer un altre diferent.
 • Queden excloses també les persones que no hagen aprovat el màster o no s’hagen presentat a les proves d’avaluació.

Criteris per a l’adjudicació

Les beques s’adjudicaran en funció dels criteris següents:

 • Nota mitjana de l’expedient acadèmic corresponent als estudis de grau. A aquest efecte l’estudiantat que demane l’ajuda i haja cursat estudis en un sistema educatiu estranger ha de sol·licitar  l’equivalència de nota mitjana a l’ANECA http://www.mecd.gob.es/mecd/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/general/educacion/203615/ficha.html. La nota mitjana no serà inferior a 7
 • Les notes mitjanes procedents de graus tècnics es multiplicaran pel coeficient 1,17.
 • Data de finalització dels estudis.
 • Entrevista personal, si escau.

Presentació de sol·licituds

Les persones sol·licitants han de presentar la documentació següent:

 • Imprès de sol·licitud de la beca segons el model normalitzat. 
 • Fotocòpia del títol acadèmic o resguard del dipòsit per obtindre’l.
 • Fotocòpia de l’expedient acadèmic.
 • Fotocòpia del document nacional d’identitat o passaport.
 • Certificat d’empadronament en el que conste que la persona sol·licitat és veïna o resident de qualsevol municipi de la província de Castelló
 • Justificació de la matrícula al curs de postgrau de la Universitat Jaume I per al qual se sol·licita la beca

Lloc i termini de presentació: Fins el 31 de maig de 2022

Adjuntar la sol·licitud i la documentació requerida en un únic pdf a través del següent  enllaç:

Consulta les bases de la convocatòria.

Resolució

Resolució d'incompatibilitat i concessió d'una beca a la persona suplent.

Campus del Riu Sec
Av. Vicent Sos Baynat, s.n.
Edifici Espaitec I, 1ª planta
12071 Castelló de la Plana
Tel.: 964 38 71 97

 

 

 

Informació proporcionada per: Vicerectorat d'Estudiantat i Compromís Social