Beques Fundació Balaguer Gonel Hermanos per a estudis de postgrau

14/02/2024 | VECS
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

La Fundació Balaguer Gonel Hermanos dota la quantitat de 15.000 euros per a ajudes per estudiantat matriculat en cursos de postgrau (màsters oficials, màsters propis, cursos d’especialització i cursos d’expert/a) a la Universitat Jaume I, curs 2022/23. L’import de cada beca s’adreçarà a cobrir total o parcialment l’import de la matrícula i com a màxim 1000 €.

Aquesta beca és incompatible amb la percepció altres beques pel mateix concepte siga un organisme públic o privat qui concedeix la beca. S'haurà d'optar en el seu cas, per una de les beques o bé renunciar en el moment que siga coneixedor de la concessió d'una altra beca.

Requisits de les persones aspirants

Les persones aspirants han de ser naturals o residents de la província de Castelló.

  • Per optar a la beca es requereix titulació universitària, en la data d’inici del curs 2022/23.
  • No poden optar a aquestes beques les persones que hagen acabat un màster i vulguen fer un altre diferent.
  • Queden excloses també les persones que no hagen aprovat el màster o no s’hagen presentat a les proves d’avaluació.

Criteris per a l’adjudicació

Les beques s’adjudicaran en funció dels criteris següents:

Presentació de sol·licituds

Les persones sol·licitants han de presentar la documentació següent:

  • Imprès de sol·licitud de la beca segons el model normalitzat. 
  • Fotocòpia del títol acadèmic o resguard del dipòsit per obtindre’l.
  • Fotocòpia de l’expedient acadèmic.
  • Fotocòpia del document nacional d’identitat o passaport.
  • Certificat d’empadronament en el que conste que la persona sol·licitant és veïna o resident de qualsevol municipi de la província de Castelló.
  • Justificació de la matrícula al curs de postgrau de la Universitat Jaume I per al qual se sol·licita la beca.

Lloc i termini de presentació: Fins el 15 de maig de 2023

Adjuntar la sol·licitud i la documentació requerida en un únic pdf a través del següent enllaç 

Consulta les bases de la convocatòria.

Resolució

 

Campus del Riu Sec
Av. Vicent Sos Baynat, s.n.
Edifici Espaitec I, 1ª planta
12071 Castelló de la Plana
Tel.: 964 38 71 97

 

 

 

Informació proporcionada per: Vicerectorat de Campus i Vida Saludable