Ajudes Aula Zschimmer&Schwarz de Química Sostenible i Circular

29/03/2021 | VECS
Compartir

Compartir

Facebook
Twitter
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Beneficiaris i requisits:

Poden accedir a aquesta beca l’alumnat matriculat en el curs 2020/2021 en alguns dels següents estudis de màster:

 • Màster Universitari en Química Sostenible.
 • Màster Universitari en Química Aplicada i Farmacològica.
 • Màster Universitari en Química Teòrica i Modelització Computacional.
 • Màster Universitari en Tècniques Cromatogràfiques Aplicades.

Sol·licitud i termini de presentació:

Les persones interessades han de presentar la següent documentació en un sol pdf a través de la seu electrònica de la UJI: http://www.uji.es/seu:

 1. Imprès de sol·licitud de la beca segons el model normalitzat.
 2. Currículum europeu.
 3. Certificats d'acreditació de coneixement de llengües.
 4. Certificats d'acreditació de la Formació complementària on conste la durada dels cursos.
 5. Fotocòpia de l'expedient acadèmic de grau amb nota mitjana.
 6. Justificant de preinscripció / matrícula en el curs 2020-21 en un dels màsters esmentats en els apartats anteriors.
 7. Fotocòpia de el document nacional d'identitat o NIE.

Import de la beca: cobrirà el cost de la matrícula realitzada fins a un màxim de 2357 €.

Criteris per a la concessió de la beca:

 • Nota Mitjana Expedient Acadèmic. (Fins a 50 punts)
 • Formació Complementària. (Fins a 20 punts). 
 • Idiomes certificats (Fins a 10 punts).
 • Entrevista personal si la Comissió d'Avaluació ho considera necessari (Fins a 20 punts)

Termini de presentació de sol·licituds: Fins el 14 d'abril de 2021.

Més informació: Bases de la convocatòria

Informació proporcionada per: Vicerectorat d'Estudiantat i Compromís Social