UJI
 • UJI
 • Estudis
 • Màster Universitari en Rehabilitació Psicosocial en Salut Mental Comunitària

Rehabilitació Psicosocial en Salut Mental Comunitària

Última modificació: 14/04/2021 | Font: InfoCampus

El màster es promou des de la Universitat Jaume I  en col·laboració amb les associacions professionals i les de familiars i persones afectades. Naix de la pràctica quotidiana en els serveis i té una orientació comunitària i integradora. S’articula en cinc mòduls amb una proporció important d’aprenentatge pràctic; factor humà (persones, equips i comunitat), contextos de la intervenció (història i fonaments científics i ètics), instruments tècnics (intervenció basada en proves i en valors), llocs de la intervenció (els dispositius) i metodologia de la investigació. El màster naix de la confluència del moviment associatiu de professionals, familiars i usuaris i usuàries amb el món acadèmic, amb la qual cosa s’assegura un compromís amb la pràctica professional i amb els valors que la sustenten, així com amb les proves empíriques i l’abordatge científic. [Llegir més]

Modalitat: semipresencial.

 

Introducció

Presentació

El màster es promou conjuntament des de les associacions professionals i les de familiars i usuaris. Naix de la pràctica quotidiana en els serveis i té una orientació comunitària i integradora. S’articula en cinc mòduls amb una proporció important d'aprenentatge pràctic. Els mòduls són:

 • El factor humà: les persones, els equips i la comunitat.
 • Els contextos de la intervenció: història i fonaments científics i ètics.
 • Els instruments tècnics: una intervenció basada en proves i en valors.
 • Els llocs de la intervenció: els dispositius.
 • Metodologia de la investigació en rehabilitació.

Ha de realitzar-se un treball de final de màster amb opcions professional i investigadora.

La part teòrica és completament en línia i la pràctica es desenvolupa en dispositius acreditats de la xarxa pública en tot l’Estat.

El màster respon a cinc factors:

 1. L’increment de diversos dispositius de rehabilitació psicosocial en l’assistència pública a partir de la reforma psiquiàtrica.
 2. El creixement del coneixement científic i tècnic sobre la malaltia mental greu i el seu tractament.
 3. La incorporació de professionals de diverses disciplines amb la finalitat de proporcionar l’atenció i cures que requereix la persona amb malaltia mental greu.
 4. L’activitat i força creixent dels moviments associatius de familiars i afectats de patologies mentals greus.
 5. La necessitat d’oferir cobertura acadèmica als paradigmes emergents de la recuperació i l’enfortiment en salut mental.
El màster naix de la confluència del moviment associatiu de professionals, familiars i usuaris amb el món acadèmic, amb el qual s’assegura un compromís amb la pràctica professional i amb els valors que la sustenten, així com amb les proves empíriques i l’abordatge científic.

 

Entitats promotores

La iniciativa del màster naix des de diferents àmbits de professionals de la salut mental i associacions d´afectats que conviden a la universitat a desenvolupar uns estudis de postgrau amb garanties de qualitat i reconeixement acadèmic, amb la finalitat de donar resposta als reptes i oportunitats de la rehabilitació psicosocial amb una orientació comunitària. La Universitat Jaume I, atenent als seus procediments per a la creació d´estudis oficials de màsters, promou i accepta liderar el projecte per a desenvolupar un màster que responga a les iniciatives de les institucions impulsores entre les quals es troben:

logotips entitats promotores i col·laboradores

Les entitats promotores són:

 1. L´Escola de Salut Mental de l´Associació Espanyola de Neuropsiquiatria (AEN). La AEN va nàixer en els anys 20 del passat segle. És una associació científica que agrupa professionals de totes les disciplines de la Salut Mental. Els seus senyals d´identitat inclouen el seu compromís amb la societat, la seua independència, el seu caràcter multidisciplinar, la defensa d´un model d´atenció públic i l´impuls en la formació dels professionals i en la investigació en l´àmbit de la Salut Mental.
 2. La Federació Espanyola d´Associacions de Rehabilitació Psicosocial, que arreplega a professionals de la Salut Mental, va nàixer en 2001 i és una federació d´associacions de diverses professions dins de l´àmbit específic de la rehabilitació. La seua vocació és contribuir, des d´una perspectiva multiprofessional, al fet que les oportunitats de tractament i els serveis dedicats a millorar la vida de les persones amb malalties mentals greus i cròniques, aconseguisquen el nivell de disponibilitat i qualitat que els nostres ciutadans mereixen i que s´equipessin amb les millors del món.
 3. La  Confederació SALUD MENTAL ESPAÑA agrupa, des de 1983, a les federacions i associacions de persones amb malaltia mental i als seus familiars de tot el territori nacional. La missió de la  Confederació SALUD MENTAL ESPAÑA  FEAFES és la millora de la qualitat de vida de les persones amb malaltia mental i de les seues famílies, la defensa dels seus drets i la representació del moviment associatiu. És l´única entitat d´àmbit estatal existent a Espanya que representa al moviment associatiu de famílies i persones amb malaltia mental i les seues activitats estan obertes a qualsevol persona interessada en la Salut Mental. Aporta al Màster la veu dels usuaris i els seus afins.
 4. Albero Artesans que enriqueix el Màster amb l´experiència en l´organització d´un dels primers postgraus sobre aquesta temàtica i amb la seua xarxa de rehabilitació comunitària.

 

 

Màster interuniversitari

Aquest màster no és interuniversitari.

Tipus d'ensenyament

El màster és semi presencial, amb un programa teòric la docència del qual comença a l'octubre i que s'imparteix a distància a través d'un aula virtual totalment interactiva (http://rsm.evai.net), i una part pràctica, consistent en la realització d'una estada de pràctiques presencials en dispositius acreditats, d'una durada aproximada d'unes 700 hores, que es realitzarien entre els mesos de Desembre de 2015 a Octubre de 2016.

 

Esquema i estructura del Màster

Figura.1 Esquema i estructura del Màster

Què és important conèixer?

Duració i calendari

Duració: un curs acadèmic (octubre 2021/ setembre 2022)

Part teòrica a distància: octubre 2021 / maig 2022.
Pràctiques presencials en els dispositius: fins a octubre 2022.

Planificació i cronograma docent del curs 2021-2022

Crèdits i import

60 crèdits ECTS (European Credit Transfer System). Preu en el curs 2021/22: 39,27 €/crèdit.

Objectius

La finalitat del màster és que els egressats i egressades adquirisquen una formació avançada de caràcter multidisciplinari que els permeta el desenvolupament professional en el camp de la rehabilitació psicosocial en la xarxa de salut mental comunitària. Els seus objectius, en relació amb aquesta finalitat general són:

 1. Que l'alumnat desenvolupe una visió integrada i participativa de l'atenció al procés de recuperació personal.
 2. Que l'alumnat aprenga i sàpia accedir a les bases científiques multidisciplinàries que fonamenten les intervencions comunitàries per a la recuperació de les persones amb trastorn mental greu.
 3. Que l'alumnat assumisca els valors ètics formulats de manera rigorosa que permeten una pràctica clínica essencialment respectuosa amb els drets humans.
 4. Que l'alumnat entre en contacte, aprenga i practique els procediments eficaços d'avaluació i intervenció que afavoreixen la recuperació de les persones amb malaltia mental greu i els porte a la pràctica en situacions reals en els diferents dispositius dels quals es disposa.
 5. Que l'alumnat tinga contacte i es familiaritze amb tota la varietat de dispositius implicats en el procés de rehabilitació psicosocial, així com amb els diferents perfils professionals.
 6. Que l'alumnat dispose de les eines per a un aprenentatge continuat i crític en la rehabilitació psicosocial de les persones amb trastorn mental greu.
 7. Que l'alumnat siga capaç de desenvolupar una investigació en l'àmbit de la rehabilitació psicosocial de les persones amb trastorn mental greu.

Coneixements previs recomanables

El Màster té una orientació multiprofessional i permet l'accés des de les diferents disciplines que conflueixen en la rehabilitació de les persones amb malaltia mental greu. En principi, aquestes disciplines són la infermeria, la medicina, la psicologia clínica, la teràpia ocupacional i el treball social, però es pot accedir des d'altres camps del coneixement si l'aspirant demostra una projecció laboral específica en rehabilitació tant en els aspectes clínics com d'investigació. En les disciplines de Ciències de la Salut vinculades a la Salut Mental existeix una formació de postgrau reglada pel sistema de residència per a l'exercici professional de les especialitats de Psiquiatria, Psicologia Clínica i Infermeria en Salut Mental. A partir d'aquests itineraris, el màster completa la formació pràctica i teòrica necessària per a la Rehabilitació Psicosocial. Els alumnes egressats dels graus de Treball Social, Teràpia Ocupacional i uns altres que no tinguen un itinerari sanitari específic s'incorporen a partir de la seua implicació professional en Rehabilitació.

Orientació

El Màster presenta dues clares vessants: la professional i la investigadora.

Eixides professionals

Aquest màster aporta una capacitació transversal a tots els professionals que componen els equips multiprofessionals d'intervenció comunitària.

Les seues eixides professionals estan definides en la composició de professionals com a membre dels dispositius de rehabilitació social i sanitària o dels dispositius generals d'atenció en salut mental. De forma àmplia, com a component d'equips multiprofessionals que atenguen patologia crònica en l'àmbit de la salut mental.

La seua capacitació altament especialitzada complementa la formació de tots i cadascun dels membres que conformen els equips multidisciplinaris en matèria de salut mental. Tant en les professions amb formació de postgrau reglada pel sistema nacional de ‘intern resident’ (psiquiatria, psicologia clínica o infermeria en salut mental), com en aquells graus que no tinguen aquesta formació (treball social, teràpia ocupacional, etc.).

Beques pròpies i ajudes

Aquest màster no disposa de beques ni ajudes pròpies.

Com accediré?

Requisits d'accés obligatoris

Criteris d'admissió

El Màster té una orientació multiprofesional i permet l'accés des de les diferents disciplines que conflueixen en la rehabilitació de les persones amb malaltia mental greu. En principi, aquestes disciplines són la infermeria, la medicina, la psicologia clínica, la teràpia ocupacional i el treball social, però es pot accedir des d'altres camps del coneixement si l'o l'aspirant demostra una projecció laboral específica en rehabilitació tant en els aspectes clínics com d'investigació. En les disciplines de Ciències de la Salut vinculades a la Salut Mental existeix una formació postgraduada reglada pel sistema de residència per a l'exercici professional de les especialitats de Psiquiatria, Psicologia Clínica i Infermeria en Salut Mental. A partir d'aquests itineraris, el master completa la formació pràctica i teòrica necessària per a la Rehabilitació Psicosocial. Els alumnes egressats dels graus de Treball Social, Teràpia Ocupacional i uns altres que no tinguen un itinerari sanitari específic s'incorporen a partir de la seua implicació professional en Rehabilitació. 

Per a accedir al màster universitari en Rehabilitació Psicosocial en Salut Mental Comunitària els estudiants han de presentar el seu currículum i una carta en la qual hauran d'emfatitzar dos apartats:

 1. Motivació, on s’han d’expressar els motius pels quals es vol desenvolupar els continguts del màster.

 2. Projecció que detalle les possibilitats de desenvolupament professional en l'àrea de la rehabilitació psicosocial.


Tindran un cert grau de prioritat els qui estiguen treballant en dispositius de rehabilitació psicosocial. L'absència d'experiència no obstant això, no és un criteri excloent.

Criteris de puntuació

 1. Projecció: capacitat del sol·licitant per a aplicar els coneixements adquirits durant el curs en l'àmbit de la intervenció en persones amb trastorn mental greu (TMG), en funció del seu càrrec, la seua ocupació, la seua situació, etc. En aquest apartat s'inclouen els residents de Psicologia Clínica, Psiquiatria i Infermeria en Salut Mental. Es poden valorar els efectes multiplicadors de cada sol·licitant entre 0 i 15.

 2. Motivació: valorada a partir del manuscrit i de la participació del sol·licitant en activitats relacionades amb intervenció en persones amb TMG. Indica la predisposició del sol·licitant a dedicar els seus coneixements i el seu temps a favor de la intervenció en persones amb TMG. Puntuable entre 0 i 10.

 3. Experiència: valorada entre 0 i 10, també en funció de l'experiència esmentada en el currículum en temes relacionats amb les matèries del màster.

 4. Formació prèvia i expedient acadèmic: valorada entre 0 i 10, en funció de l'excel·lència acadèmica i l'adequació de la formació prèvia als objectius del màster.


Fórmula de puntuació
Cadascun dels criteris de puntuació té una importància relativa determinada, que equival al coeficient pel qual es multiplica la puntuació obtinguda en aquest per al càlcul de la puntuació total. En la present proposta es considera que les importàncies relatives són les següents:

Projecció = 35%, Motivació = 25%, Experiència = 25%, Formació i expedient = 15%

Problemes en la selecció de l'alumnat
El sistema de tutories continuades tant en línia com presencials assegura que els factors actitudinals personals dels estudiants i la seua resposta emocional a l'aprenentatge estiguen contínuament supervisats.

La realització de pràctiques en dispositius acreditats és obligatòria per a completar el màster. La Direcció del màster intentarà en tots els casos adscriure l'estudiantat a centres accessibles des del seu lloc de residència, però sempre condicionada a la disponibilitat dels dispositius.

Normativa de permanència

L’estudiantat  ha de conèixer la normativa de permanència, d’aquesta destaquem:

- Matrícula en el Màster Universitari en Rehabilitació Psicosocial en Salut Mental Comunitària

L’estudiantat pot matricular-se en els estudis universitaris oficials que s’imparteixen a la Universitat Jaume I amb una dedicació a l’estudi a temps complet o a temps parcial, encara que el règim de dedicació ordinari de l’estudiantat de la Universitat Jaume I és a temps complet.
L’estudiantat de nou ingrés pot matricular-se, amb una dedicació a l’estudi a temps complet, entre 41 i el nombre de crèdits necessaris per a completar el pla d’estudis, o amb una dedicació a l’estudi a temps parcial, entre 6 i 40 crèdits. 
En segon i posteriors cursos, temps complet i temps parcial, s’ha de matricular entre 12 i el nombre de crèdits necessaris per a completar el pla d’estudis, excepte en el cas que li quede un nombre inferior de crèdits per a finalitzar els estudis. 
Es pot autoritzar la modificació del regim de dedicació als estudis durant el mateix curs acadèmic de matrícula a temps parcial a matrícula a temps complet.

- Permanència i Rendiment

 1. L’estudiantat que durant dos anys acadèmics consecutius no supere almenys el 40 % dels crèdits matriculats, ha d’estar un curs acadèmic sense matricular-se o ha de fer la preinscripció a un estudi de màster diferent. 
 2. No s’aplicaran aquestes normes de permanència a l’estudiantat que haja superat el 80 % dels crèdits del pla d’estudis. 
 3. A aquests efectes, les assignatures reconegudes no comptabilitzaran com a assignatures superades, excepte les cursades en un programa d’intercanvi.

Normativa de reconeixement i transferència de crèdits

El estudiantat ha de conèixer la Normativa sobre Reconeixement i Transferència de Crèdits en els Estudis Oficials de Grau i Màster en la Universitat Jaume I.

L'experiència laboral i professional acreditada podrà ser també reconeguda en forma de crèdits que computaran a l'efecte de l'obtenció d'un títol oficial, sempre que aquesta experiència estiga relacionada amb les competències inherents a aquest títol. El màxim de crèdits acreditables per aquest procediment no excedirà de 9.

Oferta de places

60 places.

Què aprendré?

Competències genèriques i específiques

En el Màster Universitari en Rehabilitació Psicosocial en Salut Mental Comunitària per la Universitat Jaume I es garantirà el desenvolupament per part dels estudiants de les competències bàsiques recollides en el RD1393/2007: 

 • CB6 Posseir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context d'investigació 
 • CB7 Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seua capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seua àrea d'estudi. 
 • CB8 Que els estudiants siguen capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, incloga reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis. 
 • CB9 Que els estudiants sàpiguen comunicar les seues conclusions -i els coneixements i raons últimes que les sustenten- a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats. 
 • CB10 Que els estudiants posseïsquen habilitats d'aprenentatge que els permeten continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma. 

Aquestes competències bàsiques es concreten en les següents competències avaluables i exigibles per a obtenir el títol 

 • CE01 - Ser capaç d'incorporar al cas individual de la persona afectada d'una malaltia mental greu una perspectiva integradora que es concrete en un pla integrat, individualitzat, compartit i continuat d'intervenció. 
 • CE02 - Ser capaç d'elaborar guies d'acció rehabilitadora basant-se en l'actual estat del coneixement. 
 • CE03 - Ser capaç de recolzar les intervencions integrades de rehabilitació psicosocial en valors i en principis ètics. 
 • CE04 - Conèixer la regulació legal de la pràctica de la rehabilitació psicosocial i saber aplicar-la a supòsits concrets. 
 • CE05 - Ser capaç de treballar de manera participativa en un equip multidisciplinari d'atenció a la Salut Mental i d'assumir en el seu si rols específics i genèrics. 
 • CE06 - Ser capaç d'interaccionar amb els usuaris i els seus afins d'una manera mútuament enriquidora. 
 • CE07 - Conèixer els dispositius que conformen una xarxa complexa de serveis assistencials i ser capaç d'oferir als usuaris un itinerari segur per ells. 
 • CE08 - Ser capaç de treballar en la pràctica assistencial amb supervisió i assumpció progressiva de responsabilitats. 
 • CE09 - Ser capaç de practicar a l'entorn de treball habitual dels serveis les tècniques concretes d'avaluació i intervenció amb persones afectades per una malaltia mental greu. 
 • CE10 - Ser capaç d'atendre al seu rol com a terapeuta en el seu vessant personal. 
 • CE11 - Ser capaç d'emmarcar les intervencions de rehabilitació en els seus contextos ecosistèmics. 
 • CE12 - Ser capaç de pensar estratègies en positiu de promoció de la salut mental en diferents nivells. 
 • CE13 - Conèixer i ser capaç d'aplicar en un context real els conceptes, principis i tècniques de l'avaluació de serveis. 
 • CE14 - Ser capaç de desenvolupar projectes d'investigació en rehabilitació psicosocial de les persones amb malaltia mental greu. 

Pla d'estudis

Aquesta proposta de màster es planteja per a un any acadèmic (60 crèdits ECTS). La part teòrica del màster és completament en línia i la part pràctica exigeix la presència en un dels dispositius acreditats. Els dispositius acreditats són serveis públics d'atenció a les persones amb malaltia mental que compleixen uns requisits d'acreditació determinats per la Comissió Acadèmica del màster.

El màster consta de 45 crèdits ECTS d'assignatures obligatòries i 15 crèdits ECTS de Treball de Final de Màster.

L'estructura bàsica es divideix així en sis matèries obligatòries que s'imparteixen durant tot el curs.

Continguts teoricopràctics: 45 crèdits ECTS

 • Continguts teòrics comuns: en línia (e-learning) a través d'una aula virtual interactiva (EVAI, entorn virtual d'aprenentatge interactiu).

 • Pràctiques presencials en algun dels dispositius acreditats de la xarxa pública, entenent-se aquests com els serveis públics d'atenció a les persones amb malaltia mental que compleixen uns requisits d'acreditació determinats per la Comissió Acadèmica del màster.

Treball de Final de Màster (15 crèdits ECTS). S’ha d’elegir entre orientació professional o investigadora:

 • Orientació professional: elaboració i execució d'un pla individualitzat de rehabilitació sobre un cas real.

 • Orientació investigadora: elaboració d'un projecte d'investigació aplicada.

PLA D'ESTUDIS

- El Factor Humà: les Persones, els Equips i la Comunitat (3 crèdits ECTS)

- Els Contextos de la Intervenció (3 crèdits ECTS)

- Els Instruments Tècnics (24 crèdits ECTS)

 • Habilitats Bàsiques Metodològiques (1): Tècniques d'Avaluació/Planificació de la Intervenció i de la Motivació (4 crèdits ECTS)

 • Avaluació Funcional i Disseny de Plans Individualitzats de Rehabilitació Psicosocial (2) (4 crèdits ECTS)

 • Programes d'Intervenció (3): Psicofarmacologia i Tractaments Psicosocials amb Evidència Empírica (4 crèdits ECTS)

 • Programes d'Intervenció (4): Programes d'Enfrontament, Maneig de la Malaltia (4 crèdits ECTS)

 • Programes d'Intervenció (5): Programes de Rehabilitació amb Grups Especials: Pacients amb Recuperació Incompleta, Trastorns de la Personalitat i Patologia Dual (4 crèdits ECTS)

 • Programes d'Intervenció (6): Tractaments Psicològics de la Psicosi. Intervenció Primerenca amb Pacients Psicòtics (4 crèdits ECTS)

- Els Llocs de la Intervenció: els Dispositius (12 crèdits ECTS)

 • Definició, Estructura i Funcions dels Dispositius Específics (4 crèdits ECTS)

 • Intervencions en Entorns Naturals (4 crèdits ECTS)

 • Avaluació de Programes i Serveis de Rehabilitació Psicosocial (4 crèdits ECTS)

- Metodologia de la Investigació i Lectura Crítica (3 crèdits ECTS)

- Treball de Final de Màster (15 crèdits ECTS). S’ha d’elegir entre orientació professional o investigadora:

 • Orientació professional: elaboració i execució d'un pla individualitzat de rehabilitació sobre un cas real.

 • Orientació investigadora: elaboració d'un projecte d'investigació aplicada.

 

Guies docents de les assignatures

Es poden consultar les guies docents al següent enllaç:

Assignatures obligatòries

http://ujiapps.uji.es/sia/rest/publicacion/2021/estudio/42151?caracteres=fbasica

Treball final de màster:

http://ujiapps.uji.es/sia/rest/publicacion/2021/estudio/42151?caracteres=practicas

Horaris

El pla d'estudis s'inicia amb una setmana d'adaptació i coneixement de l'entorn virtual, de familiarització amb la plataforma i amb el procés d'ensenyament-aprenentatge del màster. Després d'aquesta setmana s'inicia la impartició de les 12 assignatures obligatòries, que es van desenvolupant de manera seqüencial. Així, cada assignatura s'inicia i acaba en uns dies concrets. La duració de cada assignatura fluctua entre les dues i les quatre setmanes, depenent dels crèdits assignats i de la disposició dels períodes no lectius. Durant el temps de duració d'una assignatura el professorat penja el material docent perquè l'alumnat el treballe i estudie; també planteja i dinamitza fòrums de debat i discussió, o altres activitats específiques d'aprenentatge (treballs en grups, casos pràctics, vídeos, etc.). Els continguts teòrics s'imparteixen on-line, per la qual cosa el repartiment de les hores d'estudi i treball correspon a cada alumne/a.

En paral·lel a la realització del treball teòric es duen a terme les pràctiques presencials i el Treball de Final de Màster (TFM). El calendari i els horaris per a la realització de les pràctiques s'estableixen per a cada alumne/a i dispositiu, en funció de les seues característiques i necessitats formatives. Com a resultat de la seua estada en pràctiques cada alumne/a plasmarà la seua experiència en els corresponents treballs teoricopràctics de les assignatures, així com en la seua TFM.

 

Planificació i cronograma docent del curs 2021-22 (.pdf) 

 

Continuar la meua formació

El Màster és una titulació oficial que dóna accés al doctorat.

Els alumnes interessats amb eixa opció han de consultar amb les programes de doctorat de cadascuna de les disciplines i titulacions.

Les i els alumnes egressats disposen d'una ampla formació tant en metodologia genèrica com específica de la investigació en Rehabilitació.

Coordinació docent

La composició del Comitè s’ha d’adaptar a la normativa d’estudis oficials de postgrau de l’UJI. Article 16.

Aquest Comitè té les funcions següents:

a) Proposar als òrgans competents la programació docent anual, programes i horaris de les assignatures; calendari d’avaluació; assignació de professorat i qualsevol altra gestió relacionada amb els recursos docents necessaris per a la impartició de la docència de les assignatures del màster.

b) Definir els criteris específics d’admissió i selecció de l’alumnat.

c) Resoldre les sol·licituds d’admissió de l’estudiantat i determinar el nombre mínim de crèdits i matèries que ha de cursar cada persona admesa en funció de la seua formació prèvia, segons els criteris d’admissió i selecció definits.

d) Assignar els tutors o tutores a l’alumnat una vegada formalitzada la matrícula.

e) Elaborar l’informe previ requerit per a l’autorització de l’admissió d’estudiantat amb estudis estrangers sense homologar.

f) Proposar a la comissió corresponent per a la seua autorització, si escau, el personal professional o personal investigador que no siga professorat universitari i que sota la supervisió d’un o diversos professors o professores col·laboraren en les activitats formatives del màster.

g) Indicar a la comissió corresponent, si escau, la necessitat d’establir acords de col·laboració amb altres institucions, organismes públics o privats, empreses o indústries.

h) Demanar, si escau, assessorament a persones i institucions de reconegut prestigi.

i) Vetllar pel compliment dels mecanismes de coordinació docent i tutories que s’hagen establert en la implantació del títol.

j) Denominar el professorat que ha d’autoritzar l’elaboració del Treball de Final de Màster.

k) Establir els tribunals que han d’avaluar els treballs de final de màster.

l) Informar sobre les sol·licituds de reconeixement i transferència de crèdits cursats en altres ensenyaments universitaris oficials.

m) Gestionar els recursos econòmics del màster.

n) Col·laborar en el disseny d’informació institucional del màster.

o) Realitzar un seguiment del desenvolupament dels plans d’estudis i responsabilitzar-se del seguiment i millora del sistema de garantia de qualitat que s’haja establert en el títol.

p) Qualsevol altra funció necessària per a la correcta ordenació acadèmica del màster.

q) Vetllar per la qualitat de les pràctiques externes.

Així mateix es constitueix una Comissió de Coordinació Externa constituïda pel Comitè de Coordinació i els representants proposats per les entitats que col·laboren en el màster. Aquesta Comissió ampliada té les funcions següents:

1. Donar veu les entitats en la gestió del màster

2. Assegurar la continuïtat dels itineraris de pràctiques.

3. Vetllar per l’adequació dels continguts teòrics i pràctics a la realitat assistencial i a l’evidència científica.

4. Informar l’acceptació dels dispositius de pràctiques d’acord amb els criteris establerts.

5. Proposar professorat i tutors i tutores de pràctiques.

 

Com aprendré?

Metodologia docent i sistema d'avaluació

ACTIVITATS FORMATIVES 

El caràcter presencial de les assignatures que s'imparteixen on-line s'acredita de dues maneres. Les activitats docents que impliquen la interacció sincrònica com els tallers, fòrums o tutories, mitjançant l'efectiva connexió en els períodes acordats. Les activitats que poden fer-se de manera asincrònica, com les classes teòriques o els exercicis, mitjançant la comprovació de l'entrada en l'aula virtual. 

A l'efecte de comprovació de la presencialitat, la plataforma electrònica permet l'emissió d'una certificació sobre el temps d'ús de l'aplicació i les activitats realitzades. 

La realització de les pràctiques externes és obligatòria i l'acredita el supervisor de cada dispositiu de pràctiques. 

TIPOLOGIA DE LES ACTIVITATS FORMATIVES 

En el Màster s'utilitzen, de manera adequada als continguts, objectius i competències de cada matèria, diferents metodologies d'aprenentatge. Es descriuen a continuació: 

Vídeoclasses 
Són classes magistrals gravades pels professors i que estaran disponibles per a l'alumnat en la plataforma digital del Màster. 
Tutoria individual on line 
Són tutories celebrades a través de la plataforma digital. Són individualitzades i programades entre el tutor de la Universitat i l'alumne. Les tutories es refereixen als següents aspectes: 
- tutoria personal en relació amb l'adquisició del rol de terapeuta. 
- guia de l'aprenentatge teòric. 
- supervisió i correcció dels materials aportats per l'alumne/a. 
Tutoria individual presencial en el dispositiu 
Són tutories presencials en el lloc de pràctiques entre el tutor o tutora de pràctiques i l'alumne o alumna. Són obligatòries i programades en l'agenda. Aquestes tutories es refereixen als següents aspectes: 
- tutoria personal en relació amb l'adquisició del rol de terapeuta. 
- supervisió i correcció dels materials aportats per l'alumne/a 
- supervisió de les interaccions i activitats en els casos assignats a l'alumne/a 
Resolució d'exercicis on line 
Els problemes i exercicis estaran disponibles en la plataforma digital que permetrà també la seua correcció per part del professor que propose els exercicis. 
Seminaris fòrum on line 
Són espais de trobada o fòrums de discussió, comentaris, propostes i esclariment de dubtes entre tots els alumnes del Màster. Són obligatoris i estan programats 
Pràctiques en els dispositius 
Suposen la freqüentació dels dispositius per un temps equivalent a la jornada laboral de 4 mesos, amb assignació d'un tutor i treball directe i individualitzat amb els usuaris i professionals itinerari de rehabilitació. Inclou visites de familiarització amb la resta dels centres de la xarxa. Les pràctiques són la base de les tutories i del treball final de Màster. 
Avaluació 
Es refereix a les activitats específiques de valoració de l'après i inclouen en percentatge variable les parts teòrica, pràctica i de treball personal. 
Treball fi de Màster 
El treball de finalització de Màster té dues modalitats o opcions: 
Opció profesionalitzant. L'alumne ha d'elaborar i defensar un Pla d'Intervenció sobre un cas real amb els quals ha estat en contacte en el període de pràctiques. Aquest pla d'intervenció serà tutoritzat conjuntament pel tutor o la tutora acadèmic i el supervisor del dispositiu. 
Aquest Pla d'Intervenció haurà de detallar de manera suficientment exhaustiva: 
- La descripció del dispositiu, el seu entorn immediat i la seua vinculació amb la comunitat. 
- La descripció de l'entorn familiar i personal del cas sobre el qual es pretén intervenir. 
- L'avaluació de les necessitats assistencials d'acord amb els procediments reglats estudiats en el curs. 
- La definició d'objectius terapèutics, la seua cronologia, el detall de les intervencions proposades amb la justificació de la seua indicació i el repartiment de - responsabilitats entre els membres de l'equip. 
- Avaluació del resultat o explicació de la seua avaluació si el procés terapèutic no ha conclòs. Control de la qualitat de la intervenció 
- Descripció de la implicació de l'usuari i la seua família en el procés. 
- Discussió de les implicacions ètiques 

Opció investigadora. L'alumne ha de presentar i defensar un projecte d'investigació aplicada que puga executar-se en l'entorn en el qual ha realitzat les pràctiques. Aquest projecte serà tutoritzat conjuntament pel tutor o tutora acadèmics i pel professor o professora responsable de les matèries d'investigació. 
Aquest projecte contindrà: 
- Una justificació de l'interès del tema a investigar 
- La revisió dels antecedents i estat actual del coneixement. 
- Detall de la metodologia i la seua justificació 
- Discussió dels aspectes ètics. 
- Cronograma i pla d'execució amb referència a la seua forma de finançament 
- Acreditació de la implicació dels usuaris i els seus afins en el procés. 

Presentació de treballs escrits 
A part del treball de finalització de Màster, els alumnes i alumnes presentaren treballs escrits sobre aspectes concrets a proposta dels professors. 

PROVES D'AVALUACIÓ 

Memòria i informes de pràctiques 
Són documents narratius que detallen les activitats realitzades durant les pràctiques referides als continguts de la matèria. Inclou el portafoli. Es valora la seua exhaustivitat, la pertinència respecte als continguts de l'assignatura i les notes del supervisor de pràctiques. 
Resolució d'exercicis o problemes 
Es proposen en l'aula virtual i han de ser remesos als professors per a la seua correcció. Existeix un llistat de respostes correctes que permet l'avaluació de l'alumne o alumna. 
Participació activa en tutories 
De cada trobada o entrevista de tutoria es redacta un acta. S'avalua la freqüència, l'exhaustivitat dels temes tractats en les tutories i l'elaboració i compliment dels objectius personalitzats acordats entre una entrevista i la següent. 
Participació en seminaris 
S'avalua la presència mitjançant la connexió on-line. El rendiment s'avalua per l'aportació de resums de les lectures guiades, l'elaboració dels treballs encarregats i la valoració de les participacions en els fòrums. 
Examen escrit 
Cada docent dels dominis que s'avaluen amb aquest procediment determina el tipus d'examen (PEM, desenvolupament, preguntes curtes,…) i unes normes transparents de correcció i reclamació. 
 

Pràctiques externes

Les pràctiques suposen la freqüentació d'algun dels Dispositius Acreditats oferts per un temps equivalent a la jornada laboral d'unes 700 hores, amb assignació d'un/a docent de pràctiques o tutor/a i treball directe i individualitzat amb els usuaris i professionals itinerari de rehabilitació. Inclou visites de familiarització amb la resta dels centres de la xarxa. Al mateix temps aquestes pràctiques seran la base de les tutories i del treball final de Màster (TFM).

En aquest sentit s'establiran tutories individuals presencial en el dispositiu, consistents en espais presencials en el lloc de pràctiques entre el/la docent de pràctiques (tutor/a o supervisor/a) i el/l'alumne/a.

Les pràctiques en els dispositius acreditats es realitzaran depenent de la disponibilitat del mateix dispositiu o centre on vagi a realitzar aquestes pràctiques el/l'alumne/a.

No obstant això, una vegada triat i assignat el dispositiu o centre de pràctiques, el/l'alumne/a consensuarà amb el/la docent de pràctiques (tutor/a o supervisor/a) de dita dispositiva o centre el període de realització de les pràctiques, així com l'horari de realització de les mateixes.

Quant als dispositius acreditats la Comissió Acadèmica del Màster ofereix centres amb àmplia disponibilitat geogràfica, encara que també es contempla l'opció que si el/l'alumne/a coneix algun centre on poder realitzar les pràctiques, es pugui formalitzar un conveni amb el mateix si el recurs assistencial complís amb els requisits requerits.

Els alumnes o alumnes que treballin en un dispositiu de rehabilitació susceptible de ser acreditat poden, en determinades condicions, realitzar les pràctiques en el seu lloc de treball.

Recordem que totes les assignatures tenen una part de pràctiques externes, podeu consultar més informació en http://ujiapps.uji.es/sia/rest/publicacion/2021/estudio/42151/eep

Consulta les entitats cooperadores del 2019-2020

Mobilitat i programes d'intercanvi

La part teòrica del Màster és on-line pel que no hi ha mobilitat física dels estudiants durant el desenvolupament del programa docent.

Els llocs de pràctiques són dispositius assistencials conveniats en els quals es realitza tot el període de pràctiques. En el cas que algun estudiant haja de canviar el dispositiu de pràctiques, el comité acadèmic del màster, d'acord amb els supervisors dels dispositius estudiarà individualment cada sol·licitud.

Més informació en: Oficina de Relacions Internacionals (ORI)

Treball final de màster

El Treball Final de Màster (TFM) pretén afermar, integrar i generalitzar els continguts teòrics i pràctics del màster, que l'alumnat ha realitzat mitjançant la formació e-learning i presencialment en els dispositius de rehabilitació psicosocial existents en l'àmbit de la Salut Mental a Espanya. Els quals han demostrat la seva viabilitat, la seva eficàcia i eficiència, atenent la doble projecció, individual i social, de la rehabilitació psicosocial de les persones amb malalties mentals greus. La primera, dirigida a la dimensió funcional i clínica de les persones, la qual té en compte la individualitat de la persona i atén les necessitats específiques que es deriven de la discapacitat que presenta cada persona. La segona, dirigida al context social i relacional en el qual viu la persona.

El Treball Final de Màster (TFM) ofereix dues opcions a l'alumnat (veure figura 1):

a) Una de caràcter professional que implica l'elaboració i execució d'un pla de continuïtat de cures sobre un cas real (assignatura SAIX013).

b) Una altra de caràcter investigadora que implica l'elaboració d'un projecte de recerca aplicada (assignatura SAIX014).

Ambdues opcions han de plasmar-se en la memòria del TFM i ser defensat públicament, com indica l'art. 15 del RD1393 sobre les directrius per al disseny de títols de màster universitari, el qual recull que “la defensa pública d'aquest treball suposa la conclusió dels ensenyaments”.
 

Esquema i estructura del TFM

Figura 2. Esquema i estructura del TFM

Tota la informació sobre el TFM pot trobar-se a les guies docents de les assignatures SAX013 i SAX014 que corresponen a les opcions investigadora i professional:

http://ujiapps.uji.es/sia/rest/publicacion/2021/estudio/42151?caracteres=practicas

Amb qui aprendré?

Professorat

Nom Departament Categoria
Agost Felip, María Raquel Dep. de Psicologia Evolutiva, Educativa, Social i Metodologia Professora Titular d'Universitat
Barrós Loscertales, Alfonso Roberto Dep. de Psicologia Bàsica, Clínica i Psicobiologia Catedràtic d'Universitat
Belinchón Hernández, Sergio
Empresa: Centro de Rehabilitación Laboral “Espartales Sur”. Alcalá de Henares. Grupo 5 Acción y Gestión Social
Categoria: Psicólogo
Càrrec: Psicólogo. Centro de Rehabilitación Laboral “Espartales Sur”. Alcalá de Henares.
Adreça de correu electrònic: sbelinch@uji.es
Breu currículum: Experiencia profesional: - Psicólogo. Centro de Rehabilitación Laboral “Espartales Sur”. Alcalá de Henares. Grupo 5 Acción y Gestión Social. Septiembre 2015- Actualidad. - Psicólogo. Centro de Rehabilitación Psicosocial. CRPS Latina. Madrid. Grupo 5 Acción y Gestión Social. Julio de 2010 – septiembre de 2015 - Director-psicólogo. Recurso Residencial para Personas con Trastorno Mental Severo. Grupo 5 Acción y Gestión Social Agosto de 2006 – junio de 2010 Formación académica: - Licenciado en Psicología. Universidad Autónoma de Madrid UAM. Fechas de graduación 2000 – 2005 - Experto en Psicoterapia Breve. Sociedad Española de Medicina Psicosomática y Psicoterapia (SEMPyP). ´16-´17. - Máster en Terapias Contextuales. Terapia de Aceptación y Compromiso/Psicoterapia Analítico Funcional. Instituto de Psicología y Terapia Psicológica, SLP. Equipo de Dra. Carmen Luciano. 2009-2011. - Experto en Psicología Clínica Cognitivo-Conductual. Centro ELLIS Psicología. Madrid.2005 – 2006. Experiencia académica: - Formador interno. Grupo 5 Acción y Gestión Social. RPS. - Docente / Tutor. Máster Sanitario de Práctica Clínica. AEPCCC. 2012-2015. Líneas de investigación: Resultados relevantes: - Ponencia XXVII Jornadas Estatales Salud Mental AEN. Junio 2017. Subjetividad, realidad y evidencia: ¿perspectivas irreconciliables?. - Programa de intervención grupal para personas con trastorno mental severo desde una perspectiva contextual. "Grupo de Experiencias" Congreso Virtual de Psiquiatria.com. Interpsiquis 2014. Febrero 2014. Descripción de la publicación: Rehabilitación psicosocial, Terapias contextuales y Recuperación. - Ponencia. Patologización de la Condición Humana VIII Congreso Nacional de Estudiantes de Psicología. CEP - PIE. Salamanca. Abril 2014. Análisis del fenómeno de la patologización del sufrimiento psíquico tomando como referencia los principios generales del Contextualismo Funcional. Así mismo, se llevó a cabo una revisión crítica del impacto de este hecho en la salud mental y la calidad de vida de las personas y la sociedad. - Comunicación póster: Intervención grupal para personas con trastorno mental severo desde una perspectiva contextual. Grupo de experiencias. XVIII Curso Anual de Esquizofrenia. Fundación para la Investigación y el Tratamientos de la Esquizofrenia y otras psicosis. Madrid. Noviembre 2013. Descripción de la publicación: Contextualismo funcional, recursos de la Terapia de Aceptación y Compromiso. Intervención grupal.
Professorat extern Màsters
Benabarre Ciria, Sergio
Empresa: Fundación Agustín Serrate / : Doctor por la universidad de Zaragoza departamento de medicina, psiquiatría y dermatología
Categoria: Psicólogo
Càrrec: Coordinador de Centro de Día de personas con enfermedad mental grave
Adreça de correu electrònic: benabarr@uji.es
Breu currículum: Experiencia académica (incluyendo número de quinquenios, sexenios y cargo): Profesor colaborador de la Unidad Docente de Medicina Familiar y Comunitaria de Huesca desde junio de 2005 Profesor asociado con contrato para personal docente o investigador de universidades. Universidad de Zaragoza, Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación. Departamento de psicología y sociología. Área o asignatura de psicología evolutiva y de la educación. Dedicación a tiempo parcial (4 horas lectivas semanales). Del 6 de octubre de 2009 al 20 de Septiembre de 2010. Profesor asociado con contrato para personal docente o investigador de universidades. Universidad de Zaragoza, Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación. Departamento de psicología y sociología. Área o asignatura de psicología evolutiva y de la educación. Dedicación a tiempo parcial (6 horas lectivas semanales. 176 horas). Del 26 de ocutubre de 2010 al 18 de Septiembre de 2011 Profesor asociado con contrato para personal docente o investigador de universidades. Universidad de Zaragoza, Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación. Departamento de psicología y sociología. Área o asignatura de psicología evolutiva y de la educación. Dedicación a tiempo parcial (6 horas lectivas semanales. 168 horas). Del 17 de Octubre de 2011 al 16 de Septiembre de 2012 Tutor de prácticas externas en la asignatura de "Prácticum" del Grado de Psicología del Departamento de Psicología y Sociología, de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de Teruel. Universidad de Zaragoza. 2011-2014. Profesor colaborador con la Facultad de Psicología de la universidad de Teruel en la asignatura de Prácticum (100 horas). Año 2012-2013. Tutor de prácticas externas del Grado de Psicología de la Universitat Oberta de Cataluña Líneas de investigación: Perteneciente al Grupo Emergente de Investigación en psicogeriatría de la Unidad Docente de Medicina Familiar y Comunitaria y reconocido por el Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud Formación y experiencia profesional vinculados con la asignatura (para profesorado del máster no universitario): MÁSTER EN PSICOLOGÍA CLÍNICA Y DE LA SALUD (2000-2002). Escuela de Terapeutas de Conducta (Valencia) PSICOTERAPEUTA FAMILIAR Y DE PAREJA Escuela Vasco Navarra de terapia familiar. 3 años de duración POSTGRADO EN NEUROPSICOLOGÍA Y DEMENCIAS Altos estudios universitarios. Universidad de Barcelona Psicólogo reconocido por el European Certificate in Psychology (EuroPsy) de la European Federation of Psychologists' Association (EFPA)en las áreas de clínica y salud Especialista en psicoterapia reconocido por el European Certificate in Psychotherapy (EuroPsy) de la European Federation of Psychologists' Associations (EFPA) Experiencia profesional Psicólogo en el Centro de Solidaridad Proyecto Hombre de Huesca a media jornada durante 6 meses (2001-2005). Becario de investigación (Detección de ancianos con alto riesgo psíquico en la comunidad) del Instituto Carlos III de Madrid en la Unidad Docente de Medicina de Familia y Comunitaria de Huesca, ofrecida por el Instituto Carlos III de Madrid y el Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud (2005-2008). Fundación Agustín Serrate como psicólogo del Centro de Día Arcadia de Rehabilitación Psicosocial para Personas con Enfermedad Mental Grave.
Professorat extern Màsters
Bravo Ortiz, María Fe
Universitat: Hospital Universitario La Paz
Doctor:
Categoria: Psiquiatra. Jefa de Servicio y Profesora Asociada.
Càrrec: Jefa de Servicio de Psiquiatría del Hospital Universitario la Paz (HULP) y Profesora Asociada del Departamento de Psiquiatría de la UAM
Adreça de correu electrònic: mbravo@uji.es
Breu currículum: FORMACIÓN Y EXPERIENCIA PROFESIONAL: En la actualidad es Jefa de Servicio de Psiquiatría del Hospital Universitario la Paz (HULP) y Profesora Asociada del Departamento de Psiquiatría de la UAM, siendo responsable de la Unidad Docente del HULP de la Facultad de Medicina de la UAM y de la Unidad Docente Multiprofesional de Salud Mental del HULP Ha desempeñado su actividad clínica en diversas áreas, tales como la hospitalización psiquiátrica de agudos, la interconsulta y el enlace, la atención a los pacientes con esquizofrenia y con trastorno bipolar y sobre todo en la atención comunitaria de salud mental. En los últimos años también ha trabajado en el área de los trastornos de sueño, formando parte de la Unidad Multidisciplinar de Sueño del Hospital Universitario La Paz. Durante quince años fue responsable de la gestión de dos CSM en Madrid, y actualmente dirige el Servicio de Psiquiatría y Salud Mental del Hospital Universitario La Paz desde 2005, momento en que obtuvo la plaza por concurso oposición. En este servicio ha gestionado la actividad asistencial que se realiza tanto en las Unidades de Hospitalización, de Enlace, y de Infantil, que existen dentro del hospital, como la actividad de los 3 CSM adscritos al mismo. Así mismo es responsable, tanto de la formación pregrado y postgrado (Unidad Docente del Departamento de Psiquiatría, del HULP), como de la formación especializada en Psiquiatría y Psicología Clínica (Unidad Docente de Psiquiatría y Psicología Clínica, Unidad Docente Multiprofesional de Salud Mental). Ha sido presidenta de la Asociación Española de Neuropsiquiatría (Profesionales de Salud Mental) desde junio de 2009 hasta junio de 2012 y vicepresidenta de SMES Europa (Salud Mental Exclusión Social). Fue presidenta de la Asociación Madrileña de Salud Mental durante 6 años y otros 3 como vicepresidenta, y fue miembro de la junta directiva de la Asociación Madrileña de Rehabilitación Psicosocial durante 3 años. Ha coordinado como miembro de la AEN, la realización del Documento de Consenso de Atención Temprana a la Psicosis, financiado por el Ministerio de Sanidad y Consumo, que se ha publicado como Cuaderno Técnico de la AEN. Ha participado en el grupo de trabajo sobre Competencia Intercultural del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, que ha sido publicado recientemente. Ha sido coordinadora técnica y científica y miembro del Grupo de elaboración de la Guía de Trastorno Bipolar del Sistema Nacional de Salud, dentro del Plan de Calidad del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, que acaba de ser publicada. Ha participado en la elaboración del Protocolo de Transexualidad del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad. Ha sido miembro de la Comisión de Seguimiento de la Estrategia Nacional en Salud Mental del Sistema Nacional de Salud.
Professorat extern Màsters
Clemente Estevan, Rosa Ana Dep. de Psicologia Evolutiva, Educativa, Social i Metodologia Professora Emèrit
Collado Boira, Eladio Joaquin Unitat Predepartamental d'Infermeria Professor Ajudant Doctor Tipus II
Fernández Blanco, Juan Ignacio
Empresa: Centro de día - Alcalá de Henares
Categoria: Psicologo especialista en rehabilitación psicosocial
Adreça de correu electrònic: jublasco@uji.es
Breu currículum: Licenciado en psicología, Psicólogo Especialista en Psicología Clínica, Psicólogo Especialista en Psicoterapia, Master en Psicología Clínica Conductual, Director de Centros de Servicios Sociales. Desde 1986 ejerciendo la profesión. Los 25 últimos años en el ámbito de la Rehabilitación Psicosocial de personas con trastorno mental severo (principalmente esquizofrenia y trastornos graves de la personalidad). 15 de estos 21 años como psicólogo del Centro de Rehabilitación Psicosocial de Alcalá de Henares (Consejería de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid) y 10 como Director del Centro de Día y del Equipo de Apoyo Social Comunitario de Alcalá de Henares. Presentación de comunicaciones y ponencias en congresos y jornadas. Publicación de numerosos artículos y capítulos de libros sobre rehabilitación psicosocial de trastornos mentales severos. Se aporta referencia de artículos en los que se trata exclusivamente el tema de intervención con familias: - Fernández Blanco, J. (2002), “Aportaciones al trabajo grupal con familias de personas afectadas por trastornos mentales crónicos”, AMRP n¿14 33-39. Depósito Legal M. 763-1994. - Fernández Blanco, J. (2010) Modelos de intervención con familias de personas afectadas por una enfermedad mental grave y duradera. INFOCOP; 47: 6-10 - FERNÁNDEZ BLANCO, J. (2002). Apoyo, psicoeducación y asesoramiento a las familias. En J. González y A. Rodríguez (Coordinadores), Rehabilitación psicosocial y apoyo comunitario de personas con enfermedad mental crónica: programas básicos de intervención (pp.201-210). Madrid: Consejería de Servicios Sociales (Comunidad de Madrid). ISBN 84-451-2361-0. EXPERIENCIA DOCENTE - DOCENCIA Y TUTORIZACIÓN DE ALUMNOS en el MASTER DE MODIFICACIÓN DE CONDUCTA: INTERVENCIÓN CONDUCTUAL EN PSICOLOGÍA DE LA SALUD DE LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID, durante los años académicos 1990-91, 1991-92, 1992-93, 1994-95, 1995-96, 1996-97 y 1997-98. - CURSOS GENERALES DE FORMACIÓN EN REHABILITACIÓN DE PERSONAS CON PROBLEMAS PSIQUIÁTRICOS, celebrados en Madrid en los años 1991 y 1992 y con una duración de treinta y tres y treinta y seis horas lectivas, respectivamente. - "INTERVENCIÓN CON FAMILIAS DE PERSONAS CON PROBLEMAS PSIQUIÁTRICOS CRÓNICOS", cursos de doce horas lectivas de duración impartidos en Madrid los días 23 y 24 de Mayo y 17 y 18 de Octubre de 1992. - Módulo de 36 y 4,5 horas lectivas, respectivamente en el "CURSO GENERAL DE FORMACIÓN EN REHABILITACIÓN DE PERSONAS CON PROBLEMAS PSIQUIÁTRICOS CRÓNICOS", organizado por U.N.E.D. Ávila y la Fundación Cultural Santa Teresa, y celebrado en Ávila en los meses de noviembre y diciembre de 1992 y de 1993 - “Evaluación de la problemática psiquiátrica crónica: diseño de un plan individualizado de rehabilitación", en el Módulo "Rehabilitación de Personas con trastornos mentales crónicos" en el MASTER DE MODIFICACIÓN DE CONDUCTA: INTERVENCIÓN CONDUCTUAL EN PSICOLOGÍA DE LA SALUD DE LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID, año académico 1992-93. - “EVALUACION DE LA PROBLEMATICA PSIQUIATRICA CRONICA. DISEÑO DE UN PLAN INDIVIDUALIZADO DE REHABILITACION” impartido en el módulo "Rehabilitación Psicosocial de Personas con Trastornos Mentales Crónicos", en el MASTER EN MODIFICACION DE CONDUCTA: "INTERVENCION CONDUCTUAL EN PSICOLOGIA DE LA SALUD" de la UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID, en Marzo de 1993.
Professorat extern Màsters
Fernández Galindo, Vanesa Dep. de Psicologia Evolutiva, Educativa, Social i Metodologia Professora Associada Laboral
Fernández Nespereira, Lorena
Empresa: Centro de Día de Soporte y Apoyo Social para personas con trastorno mental grave y persistente de Alcalá de Henares
Categoria: Psicologa especialista en rehabilitación psicosocial
Adreça web personal: lfernandez@grupoexter.com
Adreça de correu electrònic: nesperei@uji.es
Breu currículum: Desde Diciembre 2005 hasta la actualidad: Psicóloga del Centro de Día de Soporte y Apoyo Social para personas con trastorno mental grave y persistente de Alcalá de Henares. Centro Concertado con Grupo EXTER y la Consejería de Políticas Sociales y Familia de la Comunidad de Madrid. (Alcalá de Henares, Madrid). Desde el año 2006: Tutorización, en el Centro de Día, de alumnos del Prácticum de Psicología de la Universidad Complutense y la UNED de Madrid. Desde el año 2015: supervisión de PIRes en su rotación por el Centro de Día. Octubre 2003-Septiembre 2005: Psicóloga del Centro de especialidades- Psicotécnico Dr. Sieiro, (O Barco de Valedorras –Ourense-). Psicoterapia Cognitivo-Conductual (niños y adultos) y evaluaciones psicotécnicas. Abril 2004-Septiembre 2005: Psicóloga del C.R.P.L. de la Asociación de Familiares y Enfermos Mentales “Morea”, en Verín (Ourense). FORMACIÓN ACADÉMICA: Doctora en Ciencias de la Salud. Universidad de Alcalá de Henares (Facultad de Medicina, departamento de especialidades médicas). Año 2017. Licenciada en Psicología. Universidad de Santiago de Compostela. Año 2002. Máster en Psicoterapia cognitivo-Conductual, Grupo Luria. Madrid. Curso: 2003-2005. Acreditado por la Comisión de Formación de Programas Sanitarios. Agencia Laín Entralgo. Experto en Psicoterapia Infanto-Juvenil, Grupo Luria. Curso: 2005-2006. Acreditado por la Comisión de Formación de Formación de Programas Sanitarios. Agencia Laín Entralgo. Postgrado en Rehabilitación Psicosocial de Personas con Enfermendad Mental Grave y Crónica. Curso de Noviembre 2006 – Febrero 2007. Grupo 5 Acción y Gestión Social. Postgrado en Neuropsicología clínica. Febrero 2007-Febrero 2008. ISEP. FORMACIÓN IMPARTIDA: Marzo de 2008: Seminario “Funciones del psicólogo en un Centro de Día para personas con Enfermedad Mental Grave y Crónica”. En la Universidad Complutense de Madrid. 3/03/08. Marzo de 2008: Sesión clínica abierta: “Funciones del psicólogo en un Centro de Día para personas con Enfermedad Mental Grave y Crónica”. En Grupo Luria. Años 2009-2010: Máster en Psicoterapia Cognitivo-Conductual. En Grupo Luria, S.A. Módulos: trastornos de la personalidad, trastornos psicóticos y rehabilitación psicosocial y trastornos bipolares. PUBLICACIONES: "Evaluación y planificación de la intervención en los Centros de Día". Centros de Día para personas con enfermedad mental crónica: programas de intervención, 2009, pp: 97-116. - "Habilidades sociales y mejora de las relaciones sociales". Centros de Día para personas con enfermedad mental crónica: programas de intervención, 2009, pp: 162- 180. - “Construcción y validación de un instrumento de evaluación de HH.SS. para personas con esquizofrenia y severo deterioro”. IV Jornadas de Jóvenes investigadores de la Universidad de Alcalá. Universidad de Alcalá de Henares. Obras colectivas humanidades 35, 2013, pp: 501-510. - "¿Por qué crear la figura del “usuario observador-activo” en los grupos de habilidades sociales?" AMRP, núm. 28, Junio 2015, pp: 49-54. - "Intervención en síntomas positivos con ACT en un caso de esquizofrenia y discapacidad intelectual". AMPR, núm. 30, Diciembre 2017, pp: 5-12.
Professorat extern Màsters
Giménez García, Cristina Dep. de Psicologia Bàsica, Clínica i Psicobiologia Professora Contractada Doctora
González Aguado, Francisco
Empresa: IMSAM. SSM Área III. Alcalá de Henares
Càrrec: Facultativo Especialista. Psiquiatra adjunto de los SSM Área III. Alcalá de Henares
Adreça de correu electrònic: faguado@uji.es
Breu currículum: Formación académica: Licenciado en Medicina y Cirugía. Psiquiatra Experiencia académica (incluyendo número de quinquenios, sexenios y cargo): Facultativo especialista de área. Psiquiatra (3 quinquenios y 2 sexenios) Interino desde enero de 1996 hasta junio de 2005 Estatutario Fijo desde junio de 2005 hasta la actualidad Líneas de investigación: Resultados relevantes (selección de 5-6 publicaciones): Dieguez Porres M, González Aguado F, Fernández Liria A. Terapia Interpersonal. Psicología Clínica. Guías Clínicas. Editorial Síntesis. Madrid, 2012. González Aguado F, Ortiz Lobo A. Habilidades de entrevista en salud mental. En Desviat M, Moreno A (Edit). Acciones de Salud Mental en la Comunidad. Asociación Española de Neuropsiquiatría. Estudios/47. Madrid, 2012. González Aguado F, Rullas Trincado M. Alucinaciones auditivas en personas sordas con trastorno mental grave. En Átopos, n 13: Oír voces. Madrid, septiembre 2012 González Aguado F, Gironés López M, González Cases J, Polo Usaola C, Rullas Trincado M. "Guía para profesionales para la detección y el manejo de mujeres con Trastorno Mental Grave que sufren Violencia de Género". Servicio Regional de Salud - SERMAS, Comunidad de Madrid, 2010. González Cases J, González Aguado F, Fernández Liria A, Rodríguez Vega B. La entrevista de evaluación en rehabilitación psicosocial. En Fernández Jaime A, Touriño R, Benítez N, Abelleira C (Ed). Evaluación en Rehabilitación Psicosocial. Publicación Oficial de la Federación Española de Asociaciones de Rehabilitación Psicosocial (FEARP), Valladolid, 2010. Formación y experiencia profesional vinculados con la asignatura (para profesorado del máster no universitario): Profesor de Máster Universitario en Rehabilitación Psicosocial en Salud Mental Comunitaria de la Universitat Jaume I de Castellón. Curso 2012-2013 hasta la actualidad. Profesor Asociado de la Universidad de Alcalá de Henares desde el 2013. Profesor Clínico y Honorífico de la Universidad de Alcalá de Henares desde 1992. Actividades docentes y formativas para alumnos de 5º y 6º de medicina, Clases de Psiquiatría para 5º y 6º, formación y supervisión de MIR, PIR y MIR de Medicina Familiar y Comunitaria desde el año 1992 hasta la actualidad. Universidad de Alcalá de Henares y Área III de Madrid. Profesor del Máster de la Universidad de Alcalá de Henares: Especialista en Psicoterapia (Perspectiva Integradora) Primer Grado, Especialista de Segundo Grado. Es profesor en dicho Máster desde 1999 hasta la actualidad. En cada curso imparte las clases de Habilidades de Entrevista en Psicoterapia (16 horas), Terapia Interpersonal de la Depresión (8 horas), supervisiones y coordina los grupos "Balint" llamados de Adquisición de Rol de Terapeuta que realizan los alumnos (unas 10 sesiones al año cada uno de los cursos) Profesor Clínico de la Universidad de Alcalá de Henares desde 1996 hasta hoy. Nombrado por la Unidad Multiprofesional de Docencia de Salud Mental del HUPA como Tutor de Residentes de Psiquiatría en Abril de 2009 hasta febrero de 2012. Miembro de dicha Unidad de Docencia desde esa misma fecha.
Professorat extern Màsters
González Cases, Juan Carlos
Empresa: GRUPO EXTER S.A.
Doctor:
Categoria: DIRECTOR- PSICOLOGO
Càrrec: DIRECTOR CENTRO DE REHABILITACIÓN PSICOSOCIAL ALCALA DE HENARES
Adreça de correu electrònic: cases@uji.es
Breu currículum: Experiencia académica (incluyendo número de quinquenios, sexenios y cargo): - Profesor y miembro del comité académico del master universitario oficial de la Universitat Jaume I de Castellón: "Rehabilitación Psicosocial en Salud Mental Comunitaria". Curso académico 2012/13, 2013/14 y 2014/15 - Docente en el prácticum de la Facultad de Psicología de la Universidad Complutense de Madrid. Cursos 1997/98, 98/99, 99/00, 00/01 y 00/02. - Colaborador en el MASTER de Modificación de Conducta "INTERVENCIÓN CONDUCTUAL EN PSICOLOGÍA DE LA SALUD" de la Universidad Complutense de Madrid. Años académicos 90/91, 91/92, 92/93, 93/94, 94/95, 95/96, 96/97, 97/98 y 98/99. Líneas de investigación: PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN SUBVENCIONADOS: - TÍTULO DEL PROYECTO: "Elaboración de la Guía del Sistema Nacional de Salud de Trastorno Bipolar". ENTIDADES PARTICIPANTES: Universidad de Alcalá. Asociación Española de Neuropsiquiatria. ENTIDAD FINANCIADORA: Ministerio de Sanidad. Plan Nacional de Calidad. FINANCIACIÓN: 151.000�. DURACIÓN, desde: 2008 hasta: 2011. INVESTIGADOR PRINCIPAL: Bravo Ortiz, MF; Fernández Liria A; Lalucat L. INVESTIGADORES COLABORADORES: Lahera G, De Dios Perrino C, González Cases J. et al. - "ENSAYO ALEATORIZADO SOBRE LA EFICACIA DE UN PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO EN COGNICIÓN SOCIAL PARA PACIENTES EUTÍMICOS CON TRASTORNO BIPOLAR . Beca F.I.S. 2010. Instituto se Salud Carlos III. - "Violencia de género en mujeres con trastorno mental grave" Estrategia del Sistema Nacional de Salud. Subvención relativa a la implementación de las estrategias del sistema nacional de salud en el año 2010. RD 829/2010, de 25 de junio (BOE 09/07/10) encuadrado en el punto 3. "Prevención de violencia de género". Ministerio de Sanidad y Política Social. 2010 Resultados relevantes (selección de 5-6 publicaciones): - González Cases J, González Aguado F, Fernández Liria A, Rodríguez Vega B. La entrevista de evaluación en rehabilitación psicosocial. En Fernández Fernández JA, Touriño González R, Benítez Zarza N, Abelleira Vidal C (Edit.): Evaluación en rehabilitación psicosocial. Valladolid, FEARP, 2010, pp. 39-50. ISBN: 978-84-614-1605-9. - Grupo de Trabajo de la Guía de Práctica Clínica sobre Trastorno Bipolar. Guía de Práctica Clínica sobre Trastorno Bipolar. Madrid: Plan de Calidad para el Sistema Nacional de Salud del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Universidad de Alcalá. Asociación Española de Neuropsiquiatría. 2012. UAH / AEN Núm. 2012/1. ISBN: 978-84-95287-64-9 - González Cases J., Rodríguez González A. "Programas de rehabilitación psicosocial en la atención comunitaria a las personas con psicosis". Clínica y Salud, 21(3), 2010 - Págs. 319-332. ISNN: 1130-5274 - González Cases J, Polo Usaola C, González Aguado F, López Gironés M, Rullas Trincado M, Fernández Liria F. Prevalence and Characteristics of Intimate Partner Violence Against Women with Severe Mental Illness: A Prevalence Study in Spain. Community Mental Health Journal, 2014, 50(7), pp. 841-847. Online ISSN 1573-2789. Print ISSN 0010-3853. DOI 10.1007/s10597-014-9703-1 - Lahera G , Herrera S , Reinares M , Benito A , Rullas M , González-Cases J , Vieta E. Hostile attributions in bipolar disorder and schizophrenia contribute to poor social functioning. Acta Psychiatr Scand 2015: 1-11. DOI: 10.1111/acps.12399 Formación y experiencia profesional vinculados con la asignatura (para profesorado del máster no universitario): Desde Diciembre 88 y hasta la actualidad, contrato GRUPO EXTER S.A. como psicólogo director del Centro de Rehabilitación Psicosocial de Alcalá de Henares de la Consejería de Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid (Red pública de Atención Social a Personas con Enfermedad Mental Grave. Dirección General de Servicios Sociales).
Professorat extern Màsters
Gutiérrez Pelaez, Miguel
Universitat: Universidad del Rosario (Colombia)
Doctor:
Càrrec: Director del Programa de Psicología
Adreça de correu electrònic: migutier@uji.es
Breu currículum: Profesor Miguel Gutiérrez-Peláez, PhD, es Director del Programa de Psicología de la Universidad del Rosario, en la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud, donde dirige la revista Avances en Psicología Latinoamericana. Es también miembro del Grupo de Estudios Interdisciplinarios sobre Paz y Conflicto (JANUS) de la Universidad del Rosario.  El Dr. Gutiérrez-Peláez es psicólogo de la Pontificia Universidad Javeriana (PUJ), Magíster en Psicoanálisis y Doctor en Psicología de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Es psicoanalista miembro de la Asociación Mundial de Psicoanálisis (AMP) y de la Nueva Escuela Lacaniana (NEL).  Además, es secretario para Colombia de la Asociación Mundial de Rehabilitación Psicosocial (WAPR).  Ha trabajado como profesor en varias universidades en Colombia y Argentina y como clínico en instituciones de salud mental, también en Colombia y Argentina.   Ha trabajado con soldados y policías colombianos combatientes en zonas de orden público, al igual que con otros actores del conflicto armado colombiano con trastornos psicológicos derivados del conflicto.  Tiene varias publicaciones en revistas académicas indexadas sobre los temas de trauma, arte y enfermedad mental e intervenciones psicosociales y de salud mental en escenarios de conflicto armado.  LIBROS DE INVESTIGACIÓN PUBLICADOS Gutiérrez-Peláez, M. & García-Moreno, B. (2018). Arte y psicoanálisis. Invenciones (artísticas) inéditas en sujetos singulares. Bogotá, Colombia: Editorial Universidad del Rosario. Gutiérrez-Peláez, M. (2018). Confusion of Tongues. A Return to Sandor Ferenczi. London, UK: Routledge. Gutiérrez-Peláez, M. (2012), Confusión de lenguas. Un retorno a Sandor Ferenczi, Eudem: Argentina. ISBN: 978-987-1371-84-6 PUBLICACIONES EN REVISTAS CIENTÍFICAS INDEXADAS Ramírez, L., Gutiérrez-Peláez, M. & Pérez-Acosta, A.M. (2019). El movimiento de acceso abierto a la ciencia: referentes globales, regionales y locales. Avances en Psicología Latinoamericana, 37(1), p. 1-4. Gutiérrez-Peláez, M. (2019). El arte como fortín. Lo que la guerra no podrá erosionar. Avances en Psicología Latinoamericana, 36(1), 225-226. Gutiérrez-Peláez, M., Blanco-González, L.A. & Marquez, C. (2018). Aportes de la teoría psicoanalítica para la comprensión de las adicciones. Civilizar Ciencias Sociales y Humanas, 18(34), 201-222. Gutiérrez-Peláez, M. (2018). Contributions of Psychoanalysis for Psychosocial Interventions in Armed Conflict Scenarios. Peace and Conflict: Journal of Peace Psychology, 24(1), 117-120. http://dx.doi.org/10.1037/pac0000270 Gutiérrez-Peláez, M. & González-Beltrán, A. (2017). Salvador Dalí y el psicoanálisis: una relación revisitada. Pensamiento, Palabra y Obra, 18, 64-77. ISSN 2011-804X Gutiérrez-Peláez, M. & Herrera-Pardo, E. (2017). Environment, Trauma and Technical Innovations: Three Links Between Donald W. Winnicott and Sándor Ferenczi. Revista Colombiana de Psiquiatría, 46(2), 121-126. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.rcp.2015.12.001 Gutiérrez-Peláez, M. (2017). Retos para las intervenciones psicológicas y psicosociales en Colombia en el marco de la implementación de los acuerdos de paz entre el gobierno y las FARC-EP. Avances en Psicología Latinoamericana, 35(1), 1-8. Fergusson, A. & Gutiérrez-Peláez, M. (2017). Rethinking Schizophrenia in the Light of New Evidence: Thirty Years after the Vermont Longitudinal Study of Persons with Severe Mental Illness. Avances en Psicología Latinoamericana, 35(2), 199-204. DOI: http://dx.doi.org/10.12804/revistas.urosario.edu.co/apl/a.5753 Gutiérrez-Peláez, M. & Ramírez-Rueda, L. (2016). Elevando la barra en los estándares de ética y transparencia en las publicaciones científicas. Avances en Psicología Latinoamericana, 34(2), 191-193. Gutiérrez-Peláez, M. & Ramírez-Rueda
Professorat extern Màsters
Hernández Monsalve, Mariano
Universitat: nstituto Psiquiátrico-Servicios de Salud Mental José Germain. Servicio Madrileño de Salud . Adscrito a Servicios de Salud Mental del distrito de Tetuán
Doctor:
Categoria: Profesor Tutor de Psicobiología-UNED / Psiquiatra
Càrrec: efe de los Servicios de Salud Mental del distrito de Tetuán. Hospital Universitario La Paz . Madrid
Adreça de correu electrònic: monsalvm@uji.es
Breu currículum: Formación académica: - Licenciado en Medicina y Cirugía ( Universidad de Valladolid . 1976 ) - Especialista en Psiquiatría ( MIR en hospital Ramón y Cajal. Madrid . 1981) - Doctor en Medicina ( Universidad de Alcalá. 1991) Experiencia académica (incluyendo número de quinquenios, sexenios y cargo): - Tutor de Psicobiología ( Facultad de Psicología. UNED) desde 1985 hasta la actualidad - Profesor y Co-Director del Curso de Especialista y del curso de Experto en "Tratamiento integral de los trastornos mentales. Perspectiva Integradora". UNED . (1998-2002) - Profesor del máster de "Integración de personas con discapacidad: habilitación y rehabilitación" . Universidad de Salamanca ( 2003-2005) - Profesor del curso universitario post-grado "Intervención en Trastorno Mental Grave" . IFIS-Instituto Universitario La Salle ( 2009-actualidad) - Profesor en el master de "Psicoterapia - perspectiva integradora". Universidad de Alcalá de Henares (2001-actualidad) - Profesor master "Rehabilitación Psicosocial en Salud Mental Comunitaria" . Universidad Jaume I Castellón ( desde 2013 hasta la actualidad Líneas de investigación: - Rehabilitación psicosocial. La perspectiva de "recuperación" - Terapia narrativa de psicosis. - Psicoterapia de grupos. Perspectiva interpersonal Resultados relevantes (selección de 5-6 publicaciones): - Hernández Monsalve M, Nieto de Gregori MP . Psicoterapia y rehabilitación del paciente con psicosis. Ed Grupo 5. Madrid 2011 - Rosillo Herrero M, Hernández Monsalve M, Smith SMK. La recuperación: servicios que ponen a las personas en primer lugar. Revista de la Asociación Española de Neuropsiquiatría 2013; 33 (118) : 257-271 - Irazábal Martín E, Hernández Monsalve M. Intervenciones grupales en salud mental. Ed rupo 5. Madrid 2013 - Hernández Monsalve M. Psicopatología y recuperación . Informaciones psiquiátricas 2013; 13(3): 285-319 - Martínez Perez -Canales AM, Hernández Monsalve. Literaria(mente). El yo disidente (2015). Ed UNO
Professorat extern Màsters
Herrero Machancoses, Francisco Unitat Predepartamental de Medicina Professor Ajudant Doctor Tipus II
Huertas Zarco, Maria
Empresa: Consulta médica propia
Categoria: Médica psiquiatra en ejercicio
Adreça de correu electrònic: huertas@uji.es
Breu currículum: Experiencia académica: -Docente y tutora de practicas de los Màster Universitarios Rehabilitación psicosocial en Salud Mental Comunitària, de la Universidad Jaime I de Castellón, desde su inicio hasta la actualidad. -Docente y tutora de practicas en el Màster Universitario: Salud Mental Comunitària: Rehabilitación psico social y reinserción laboral de personas con T.M.S. (2ª edición). Universidad de Valencia. (2005-2006) -Docente y tutora de practicas en el Màster universitario: Salud Mental comunitària: Rehabilitación psico social y reinserción laboral de persona con T.M.S. (1ª edición) Universidad de Valencia (1996-1997). - Docente de la matèria Impacto de la Salud en la vida de las mujeres, en los Màsters Universitarios telemáticos "Igualdad y genero en el Ambito publico y privado" Ediciones 2007-2009 y 2008-2009, 2010, 2011, 2012 y 2013. Fundación Isonomia y UJI de Castellón. -Docente en el curso. Intervencion comunitaria intensiva en salud mental, para profesionales de la salud, del Instituto de Ciencias de la Salud de Castilla la Mancha. Talavera de la Reina, 5 a 7 de Junio de 2013. Formación y experiencia professional vinculados con la asignatura: -Promotora y participe de la creación y programación del Màster Universitario Rehabilitación psicosocial en Salud Mental Comunitària, de la Universidad Jaime I de Castellón. -Promotora y Directora de los Màsters universitarios: Salud Mental Comunitària. Rehabilitación y Reinserción de Enfermos Mentales. Departamento de Trabajo Social y de Psicología Social y Facultad de Psicologia de la Universidad de Valencia. Aprobado y financiado por el Fondo Social Europeo, Iniciativa Horizón III. Ediciónes I y II Años 1998-99 y 2006-2007(*). -Promotora y Directora del Programa Alalba (2005-2007): Nuevos perfiles profesionales para la inserción de colectivos con dificultades especiales. Proyecto de investigación participación acción, aprobado y financiado por Fondo Social Europeo, Iniciativa Equal.(**) -Promotora y Directora del Programa Ágora: Desarrollo de Nuevas Inciativas de Fomento de Empleo para la Reinserción Socio-Laboral de Enfermos Mentales. Proyecto de investigación-acción, aprobado y financiado por el Fondo Social Europeo, Iniciativa Horizón III. Años 1997-98-99. - Promotora y Directora del Programa Albanta: Rehabilitación y Reinserción Socio-Laboral de Enfermos Mentales. Proyecto de investigación-acción, aprobado y financiado por el Fondo Social Europeo, Iniciativa Horizón II. Años 1995-96-97. -Asesora y colaboradora en la elaboración del Programa Docente del Proyecto Europeo Now, Master sobre Salud, Paz y Ecología. Universidad Jaime I de Castellón. 1995. (*) estos Màsters Universitarios fueron los primeros en esta matèria, de todo el estado espanyol y precursores del actual Master de Rehabilitación de la UJI. Contaron con la docència directa de profesionales e investigadores, creadores de las diferentes teràpies que empleamos en rehabilitación: Julian Leff para el modulo de "emociones expresadas y teràpia familiar", Marianne Farkas en "recovery", Liberman en "habilitades sociales", o Walker Roder en teràpia cognitiva. (**) Albanta fue el primer programa de rehabilitación psicosocial de la Comunidad Valenciana. Como continuidad de ese proyecto y de los dos posteriores de Fondos Europeos, en la actualidad contamos en el dpto 09 de Valencia con programas de acompañamiento terapeútico y rehabilitación psicosocial, talleres de jardineria, bisuteria y ceràmica, calificados de Centros Ocupacionales y dos empreses sociales, calificadas de Centro Especial de Empleo. Tanto los Centros Ocupacionales como los Centros Especiales de Empleo son pioneros y únicos, con esta calificación para enfermos mentales, en la Comunidad Valenciana
Professorat extern Màsters
Jimeno Bulnes, Natalia
Universitat: Universidad de Valladolid
Doctor:
Categoria: Professora titular
Adreça de correu electrònic: njimeno@uji.es
Breu currículum: - Desde 1989, docente en las asignaturas del área de psiquiatría en las titulaciones de Medicina, Logopedia y Nutrición Humana y Dietética de la Universidad de Valladolid, así como tutora de Trabajos de Fin de Grado de dichas titulaciones - Cargo: Profesora titular de psiquiatría (tiempo completo) - Excoordinadora de relaciones internacionales de la titulación de logopedia. Experiencia docente en las sucesivas ediciones de la Speech and Language Therapy Summer School (antiguo Intensive Programme), impartido íntegramente en inglés (1999 a 2015). Líneas de investigación: - Psicopatología de las esquizofrenias. - Tratamientos farmacológicos y cognitivo-conductales de las esquizofrenias. - Evaluación neurocognitiva en la enfermedad de Alzheimer. Resultados relevantes (selección de 5-6 publicaciones): 1. Carvajal, A.; Martín Arias L.H.; Jimeno, N. Antipsychotic drugs. In: Aronson, J.K. (ed.). “Side effects of drugs, Annual 33”, pp. 89-123. Elsevier Science B. V. Amsterdam, 2011. ISBN: 978-0-444-53741-6. Holanda. 2. Jimeno A, Jimeno N, Vargas ML. Síntomas básicos y rehabilitación psicosocial. Rehabilitación Psicosocial 5: 57-65, 2008. ISSN: 1696-9936. 3. Andres, K.; Pfammatter, M.; Brenner, H.D.; Jimeno Bulnes, N. Terapia de grupo orientada a la superación de la esquizofrenia. Manual de entrenamiento y aplicación. Aula Médica. Madrid, 2000. 216 páginas. ISBN 84-7885-252-2. España. 4. Roder, V.; Jimeno, N. Tratamientos logopédico-cognitivos del déficit psicótico: el programa IPT. Avances en Salud Mental núm. 2: 8-14, 1998. España. 5. Jimeno Bulnes, N.; Jimeno Valdés, A., Vargas Aragón, M.L.; López Fernández, Mª N. Psychopathological verbal expression of self-perceived stress in three groups of psychotic patients. Psychopathology 30,1: 39-48, 1997. Suiza. Indice de impacto: 0,575. 6. Jimeno Bulnes, N.; Jimeno Valdés, A. y Vargas Aragón, M.L. El síndrome psicótico y el Inventario de Frankfurt. Conceptos y resultados. Springer-Verlag Ibérica. Barcelona, 1996. 184 páginas. ISBN 84-07-00156-2. España.
Professorat extern Màsters
López Álvarez, Marcelino
Empresa: FAISEM (Fundación Pública Andaluza para la Integración Social de Personas con Enfermedad Mental)
Càrrec: Personal directivo. Director de programas, evaluación e investigación
Adreça de correu electrònic: alvarezm@uji.es
Breu currículum: Formación académica: Licenciado en Medicina, Especialista en Psiquiatría Licenciado en Sociología Experiencia académica (incluyendo número de quinquenios, sexenios y cargo): (No vinculación universitaria) Líneas de investigación: Organización y evaluación de servicios sanitarios, sociales y laborales para personas con trastornos mentales graves Estigma y discriminación en salud mental Epidemiología psiquiátrica Resultados relevantes (selección de 5-6 publicaciones): López M, Laviana M; Alvarez F, González S, Fernández M, Vera MP. Actividad productiva y empleo de personas con trastorno mental severo. Algunas propuestas de actuación basadas en la información disponible. Revista de la Asociación Española de Neuropsiquiatría, 2004, (90): 31-65. Saavedra J, López M, González S, Arias S, Crawford P. Cognitive and Social Functioning Correlates of Employment Among People with Severe Mental Illness Community Mental Health Journal 04/2015; DOI:10.1007/s10597-015-9874-4 · López M, Fernández L, Laviana M. Evaluación en entornos residenciales comunitarios. En Fernández JA, Touriño R, Benítez N, Abelleira C. Evaluación en Rehabilitación Psicosocial. Madrid, Rehabilitación Psicosocial (FEARP), 2010: 195-211. López M, Laviana M, García-Cubillana P, Fernández L, Moreno B, Maestro JC. Evaluación del programa residencial para personas con trastorno mental severo en Andalucía (I): Descripción general del programa y del estudio. Rehabilitación Psicosocial, 2005, 2,1: 2-15. López M, Laviana M, Fernández L, López A, Rodríguez AM, Aparicio A. La lucha contra el estigma y la discriminación en salud mental. Una estrategia compleja basada en la información disponible. Revista de la Asociación Española de Neuropsiquiatría, 2008, 28, 101:43-83. López M, Fernández L, Laviana M, Aparicio A, Perdiguero D, Rodriguez A. Problemas de salud mental y actitudes sociales en la ciudad de Sevilla. Resultados generales del estudio "Salud Mental: imágenes y realidades". Revista de la Asociación Española de Neuropsiquiatría, 2010, 30, 106:219-248. López M, Saavedra J, López A, Laviana M. Prevalencia de problemas de salud mental en varones que cumplen condena en centros penitenciarios en Andalucía. Revista Española de Sanidad Penitenciaria (en prensa) Formación y experiencia profesional vinculados con la asignatura (para profesorado del máster no universitario): Desarrollo y organización de servicios de salud mental en Andalucía: Director de ordenación asistencial del Instituto Andaluz de Salud Mental (1985-1990) Director del Programa de Salud Mental del Servicio Andaluz de Salud (1991-1999) Director de programas, evaluación e investigación de la Fundación Pública Andaluza para la Integración Social de Personas con Enfermedad Mental. FAISEM (desde 1999) Director del Centro colaborador de la OMS en Salud Mental en Andalucía (1996-2003) Consultor de la Organización Panamericana de la Salud en programas de reestructuración de la asistencia psiquiátrica en países de América latina (1990-2009) Miembro de la "Task Force" sobre Estigma y Discriminación en Salud Mental de la Oficina Regional Europea de la OMS (2000-2004) Representante español en el Comité Ejecutivo de Social Firms Europe-CEFEC (Confederación europea de empresas sociales e iniciativas de empleo para personas con enfermedad mental). Presidente durante 2005-2006.
Professorat extern Màsters
López Navarro, Emilio
Universitat: Universidad de las Islas Baleares, Grupo EvoCog, IFISC, Unidad Asociada al CSIC
Categoria: Capítulo VI - Licenciado en Psicología - Máster en Evolución y Cognición Humana
Càrrec: Becario Predoctoral CAIB/Fondo Social Europeo
Adreça de correu electrònic: emlopez@uji.es
Breu currículum: Formación académica: Licenciado en Psicología, Máster Universitario en Evolución y Cognición Humana Experiencia académica (incluyendo número de quinquenios, sexenios y cargo): Codirección del TFM "El afrontamiento como predictor de Calidad de Vida en pacientes con Trastorno Mental Grave" del M.U. Rehabilitación Psicosocial en Salud Mental Comunitaria. Año 2014-2015. Líneas de investigación: - Mindfulness en psicosis - Déficits cognitivos asociados a la esquizofrenia - Déficits cognitivos asociados a la depresión mayor Resultados relevantes (selección de 5-6 publicaciones): López-Navarro, E., Del Canto, C., Belber, M., Mayol, A., Fernández-Alonso, O., Lluis, J., ¿ Chadwick, P. (2015). Mindfulness improves psychological quality of life in community-based patients with severe mental health problems: A pilot randomized clinical trial. Schizophrenia Research. http://doi.org/10.1016/j.schres.2015.08.016 Roca, M., López-Navarro, E., Monzón, S., Vives, M., García-Toro, M., García-Campayo, J., ¿ Gili, M. (2015). Cognitive impairment in remitted and non-remitted depressive patients: A follow-up comparison between first and recurrent episodes. European Neuropsychopharmacology, 1-8. http://doi.org/10.1016/j.euroneuro.2015.07.020 Formación y experiencia profesional vinculados con la asignatura (para profesorado del máster no universitario): - Enero 2008 - Noviembre 2008: Terapeuta en CIEL - Centro de Investigación y Enseñanza del Lenguaje. Sector de actividad Actividades sanitarias (851 ) - Enero 2012 - Septiembre 2012: Study coordinator en Icon Clinical Research España S.L. Sector de actividad Investigación y desarrollo sobre ciencias de la salud y técnicas (731). - Diciembre 2012 - Abril 2013: Psicólogo General Sanitario en Unión Comunitaria de Rehabilitación "UCR Serralta". Sector de actividad Actividades sanitarias (851) - Junio 2013 - Enero 2014: Investigador titulado superior en Universitat de les Illes Balears dentro del proyecto RD/07/0018/2003 "Red de investigación en actividades preventivas y promoción de la salud en atención primaria (REDIAPP)" financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad. Sector de actividad Investigación y desarrollo sobre ciencias sociales y humanidades (732) - Junio 2013 - Junio 2015: Becario colaborador de la Universitat de les Illes Balears dentro del proyecto "Marc de cooperació científica i tecnológica entre la Universitat de les Illes Balears y UCMAS SPAIN, S.L." Sector de actividad Investigación y desarrollo sobre ciencias sociales y humanidades (732) - Febrero 2014 - Diciembre 2015: Personal Docente e Investigador en Universitat de les Illes Balears dentro del proyecto "Multi-country cOllaborative project on the rOle of Diet, FOod-related behaviour, and Obesity in the prevention of Depression" (MooDFOOD) financiado por la European Comission. Sector de actividad Investigación y desarrollo sobre ciencias sociales y humanidades (732) - Octubre 2014 - Diciembre 2015: Psicólogo General Sanitario en Servei Universitari de Atenció Psicològica - SUAP de la Universitat de les Illes Balears. Sector de actividad Actividades sanitarias (851 ) - Diciembre 2015 - Actualidad: Becario predoctoral de la Consejería de Innovación, Investigación y Turismo del Govern de les Illes Balears dentro del "Plan de Ciencia, Tecnología, Innovación y Emprendimiento de las Illes Balears 2013-2017" cofinanciado por el Fondo Social Europeo. Sector de actividad Investigación y desarrollo sobre ciencias sociales y humanidades (732)
Professorat extern Màsters
Lucas Miralles, María Vicenta Unitat Predepartamental d'Infermeria Professora Associada Laboral
Martínez Jambrina, Juan José
Empresa: Hospital San Agustín, Avilés, Asturias
Càrrec: Director del Área de Gestión Clínica de Salud Mental
Adreça de correu electrònic: jambrina@uji.es
Breu currículum: Experiencia académica: Ejercicio profesional desde 1993 Actualmente Jefe del Área de Gestión Clínica de Salud Mental de Avilés, desde hace 10 años. Líneas de investigación: -Intervenciones Psicoeducativas en la esquizofrenia. -Tratamiento Asertivo Comunitario -Filosofía de la psiquiatría -Psicosis unitaria -Suicidología Resultados relevantes: -El tratamiento del suicidio en la prensa española: ¿efecto werther o efecto papageno? Rocío Herrera Ramírez, María Belén Ures Villar, Juan José Martínez Jambrina Revista de la Asociación Española de Neuropsiquiatría, ISSN 0211-5735, Vol. 35, Nº. 125, 2015, págs. 123-134 -Impacto de la "Ley de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia" en las personas con trastorno mental grave Teodosia Sobrino Calzado, Francisco Rodríguez Pulido, Ana Vallespí Cantabrana, Marcelino López Álvarez, Desiderio López Gómez, Abelardo Rodríguez González, María Jesús San Pío, Miguel Simón Expósito, José Juan Uriarte Uriarte,Francisco Villegas Miranda, Beatriz Ferrera Rodríguez, Bartolomé Ruiz Periago, Pilar Balanza Martínez, Esther Blas Vicente, Mª Fe Bravo Ortiz, Juan José Martínez Jambrina, Ananías Pastor Martínez, Fermín Pérez Pérez Revista de la Asociación Española de Neuropsiquiatría, ISSN 0211-5735, Vol. 32, Nº. 114, 2012, págs. 329-348 -Tratamiento asertivo comunitario: el modelo avilés Juan José Martínez Jambrina, Enrique Peñuelas Carnicero Archivos de psiquiatría, ISSN 1576-0367, Vol. 70, Nº. 2, 2007, págs. 77-82 -El modelo Avilés para la implantación del tratamiento asertivo comunitario Juan José Martínez Jambrina Cuadernos de Psiquiatría comunitaria, ISSN 1578-9594, Vol. 7, Nº. 2, 2007 (Ejemplar dedicado a: Rehabilitación Psicosocial / coord. por José Juan Uriarte Uriarte), págs. 147-159 -Debate sobre Teoría de la Asistencia Psiquiátrica Alberto Fernández Liria, Manuel Valdés, José Luis Vázquez-Barquero, Juan José Martínez Jambrina, J. Giner, Juan Medrano Albéniz, Enrique Baca Baldomero, Francisco Torres, Carlos Ballús Pascual, Valentín Conde, Luis Caballero,Fernando Márquez, Jorge Luis Tizón García, Antonio Medina León, José María Villagrán Moreno Archivos de psiquiatría, ISSN 1576-0367, Vol. 68, Nº. 3, 2005 (Ejemplar dedicado a: Teoría actual de la psiquiatría),págs. 241-252 -El síndrome de Asperger en la edad adulta Juan José Martínez Jambrina, Alberto Durán Rivas Archivos de psiquiatría, ISSN 1576-0367, Vol. 68, Nº. 2, 2005, págs. 123-140 -El País y el cáncer: errores sin propósito de enmienda Juan José Martínez Jambrina, Fernando Peregrín Quark: Ciencia, medicina, comunicación y cultura, ISSN 1135-8521, Nº 34, 2004, págs. 98-110 -Trastornos somatomorfos urogenitales: Una psiquiatría para urólogos M. Lozano Suárez, Juan José Martínez Jambrina, Alonso Soto Clínicas urológicas de la Complutense, ISSN 1133-0414, Nº. 4, 1995-1996, págs. 57-"Cuadernos de Psiquiatría comunitaria. Vol. 2, Nº. 2, 2002 (Ejemplar dedicado a: Historia de la Psiquiatría en España / coord. por Juan José Martínez Jambrina, Víctor Aparicio Basauri) Formación y experiencia profesional vinculados con la asignatura (para profesorado del máster no universitario): 22 años de ejercicio psiquiátrico Director del ETAC de Avilés desde su fundación hasta ahora Director de Area de Gestión Clínica
Professorat extern Màsters
Méndez Flores, José Luis
Empresa: FEAFES
Categoria: Diplomado en Trabajo Social
Càrrec: Técnico del Servicio de Información y formación
Adreça de correu electrònic: jmendez@uji.es
Breu currículum: Formación académica: 1.Diplomado en Trabajo Social. Universidad Complutense de Madrid 2.Máster en Animación Sociocultural. Universidad Complutense de Madrid 3.Máster en Dirección de Centros de Servicios Sociales. Experiencia académica: Líneas de investigación: Resultados relevantes (selección de 5-6 publicaciones): Formación y experiencia profesional vinculados con la asignatura (para profesorado del máster no universitario): -Responsable del servicio de información y formación de la Confederación SALUD MENTAL ESPAÑA desde noviembre de 2008. -Docente en cursos gestionados por la Confederación SALUD MENTAL ESPAÑA relacionados con el empoderamiento, la autonomía y los derechos de las personas con enfermedad mental. "Informando. En primera persona" "PROSPECT" "Derechos Humanos y Convención de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad"
Professorat extern Màsters
Morales Cano, Guadalupe
Empresa: Fundación Mundo Bipolar
Càrrec: Directora
Adreça de correu electrònic: gmorales@uji.es
Breu currículum: Formación académica: Licenciatura Ciencias de la Información. Universidad Complutense de Madrid. Cursos de Doctorado Documentación. UCM Cursos Master en Literatura Española e Hispanoamericana. University of California, Davis.Diplomatura en Biblioteconomía y Documentación. Ministerio de Cultura. España. Experiencia académica: Profesora universitaria (1 año) University of California, Davis. (3 años). Universidad Europea de Madrid. Ciencias de la Información. (2 años) Profesora "Estigma y Medios de Comunicación" Master Rehabilitación Psicosocial. Universitá Jaume I. Castellón. (4 años) Coordinadora y Docente curos: La formación: una herramienta para la recuperación y la lucha contra el estigma. Líneas de investigación: Estigma, Discriminación y Salud Mental. Estigma y Medios de Comunicación. Formación de Formadores: Peers to Peers en Salud Mental. Resultados relevantes (selección de 5-6 publicaciones): Journal of Affective Disorders. Self-stigma, empowerment and perceived discrimination among people with bipolar disorder or depression in 13 EU contries. Gamian-Europe, Kings Coillege. 2010 Libro: Conviviendo con el trastorno bipolar. Co autora. 2011 Artículo: "La Fundación Bipolar: el aprendizaje entre pares al servicio de la recuperación", publicado en Vertex, Revista Argentina de Psiquiatría 112. 2014 Formación y experiencia profesional vinculados con la asignatura (para profesorado del máster no universitario): Ponencias, Docencia en Estigma y Medios de Comunicación. Miembro de la Sección de Estigma y de la Sección Estigma y Salud Mental de la World Psychiatry Association (WPA)
Professorat extern Màsters
Munarriz Ferrandis, José Miguel Unitat Predepartamental de Medicina Professor Associat Laboral
Muñoz Escandell, Irene
Empresa: FEAFES
Càrrec: Abogada Asesoria Jurídica
Adreça de correu electrònic: imunoz@uji.es
Breu currículum: Experiencia académica: Mi experiencia docente en el ámbito universitario se circunscribe a este máster. La formación que he impartido siempre ha sido en otros sectores. Entre los cursos impartidos se destacan: - Personas con discapacidad psicosocial: Apuesta por los derechos vs. la consolidación de los mitos (Costa Rica) - Derechos Humanos de la Convención ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (España) - Derechos del paciente en Salud Mental (España) - El Derecho de las Personas con Enfermedad Mental y sus Familias (España) Formación vinculada a los requerimientos de la asignatura. Cursos y Congresos: -Conferencia Internacional Cinco años de vigencia de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, Universidad Carlos III de Madrid, 6 y 7 de mayo de 2013; -Los Desafíos del Nuevo Milenio para las Mujeres con Discapacidad, Conferencia Internacional de Mujeres con Discapacidad, CERMI, Madrid, 27, 28 y 29 de julio de 2012; -El Reto de la Coordinación Sociosanitaria, XVII Congreso de FEAFES, Valladolid, 5, 6 y 7 de mayo de 2011; -El Derecho de Familia ante la Crisis Económica, XVII Encuentro AEAFA, Madrid, 5 y 6 de marzo de 2010; -De la Implementación de la Convención de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad y su aplicación por los operadores jurídicos y sociales: especial referencia al Art. 12, organizado por el Consejo General del Poder Judicial, Zaragoza, 5, 6 y 7 de mayo de 2010; -Estrategia en Salud Mental: un compromiso de participación, XVI Congreso FEAFES, Cuenca, 22, 23 y 24 de octubre de 2009; -Dificultad en los Planteamientos de las Acciones de Modificación de Medidas (Visión Judicial), curso organizado por Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, 31 de marzo de 2009; -El Derecho de Familia: Novedades en dos Perspectivas, XVI Encuentro AEAFA, Madrid, 6 y 7 de marzo de 2009; Experiencia profesional vinculada a los requerimientos de la asignatura: -Abogada por cuenta propia y Asesora Jurídica de la Confederación Salud Mental España. Como asesora jurídica de la Confederación soy responsable de liderar su Comité Jurídico, que aúna al equipo de juristas de todas las federaciones miembro a nivel nacional, con el fin de atender y asesorar a la Junta Directiva de la entidad, elaborando informes y todo tipo de documentos que permitan apoyar sus diferentes acciones. Además, mi labor incluye también la atención y asesoramiento directos a las personas con discapacidad psicosocial y sus familias. -Participante en la Comisión de seguimiento de la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad del CERMI Estatal (Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad) y de la Comisión de Expertos del Real Patronato sobre Discapacidad para el estudio de la adaptación del ordenamiento jurídico español a dicha Convención de la ONU. -Experta internacional en el programa EUROsociAL II, iniciativa de cooperación técnica de la Comisión Europea para promover la cohesión social en América Latina, mi labor se desarrolla en el sector Justicia, efectuando tareas de acompañamiento en la ejecución del Plan de Acción de Costa Rica para fortalecer el cumplimiento de las políticas institucionales en el Poder Judicial de este país e implementar nuevas acciones tendentes a garantizar el acceso a la justicia de las personas en situación de vulnerabilidad, específicamente aquellas que tienen discapacidad psicosocial (mental). Frutos de este trabajo han sido la aprobación y publicación por el Poder Judicial de este país del Protocolo de atención para el efectivo acceso a la justicia de personas con discapacidad psicosocial, un Informe diagnóstico de la situación, una línea de base y un instrumento de monitoreo. -Participación como ponente en congresos, foros de debate y medios de comunicación. -Intervenciones en programas de radio y prensa escrita.
Professorat extern Màsters
Muñoz López, Manuel
Universitat: Universidad Complutense de Madrdi
Doctor:
Categoria: T.U
Càrrec: DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE PSICOLOGÍA CLÍNICA
Adreça de correu electrònic: munozma@uji.es
Breu currículum: Formación académica: DOCTOR EN PSICOLOGÍA PSICÓLOGO ESPECIALISTA EN PSICOLOGÍA CLÍNICA Experiencia académica (incluyendo número de quinquenios, sexenios y cargo): CATEDRÁTICO DE UNIVERSIDAD 5 QUINQUENIOS 4 SEXENIOS Líneas de investigación: FACTORES SOCIALES Y SALUD MENTAL SALUD MENTAL EN MAYORES EVALUACIÓN PSICOLÓGICA Resultados relevantes (selección de 5-6 publicaciones): Muñoz, M., Guillén, A.I., Pérez-Santos, E. Corrigan, P. (en revisión) A structural equation modeling study of the Spanish Mental Illness Stigma Attribution Questionnaire (AQ-27-E) Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology.. Wittchen, H.U., Strehle1 J., Gerschler, A., Volkert, J., Dehoust, M., Sehner, S., Wegscheider, K., Ausín B., Canuto, C., Crawford, M., Da Ronch, C., Grassi, L., Hershkovitz, Y., Munoz, M., Quirk, A., Rotenstein, O., Santos-Olmo, A.B., Shalev, A., Weber, K., Schulz, H., Härter, M., & Andreas, S. (en revision) Measuring Symptoms and Diagnosing Mental Disorders in the Elderly Community: The Test-Retest Reliability of the CIDI65+. International Journal of Methods in Psychiatry Research. Andreas, S., Schulz, H., Volkert, J., Dehoust, M., Sehner, S., Drabik, A., Ausín, B., Canuto, A., Crawford, M., Da Ronch, C., Grassi, L., Hershkovitz, Y., Muñoz, M., Quirk, A., Rotenstein, O., Santos-Olmo, A.B., Shalev, A., Siegert, J., Weber, K., Wegscheider, K., Wittchen, H.U., Härter, M. (en revision) Prevalence of mental disorders in the elderly: The MentDis_ICF65+ study in different European countries. Archives of General Psychiatry. Muñoz, M., Sanz, M., Pérez-Santos, E.; Quiroga, M.A. (2010) Proposal of a socio-cognitive-behavioral structural equation model of internalized stigma in people with severe and persistent mental illness. Psychiatry Research, 186, 402-408. Ausín, B., Muñoz, M.; Pérez-Santos, E. (2010) Development of the Self-Administered Spanish Version of the Health of the Nation Outcome Scales for Older Adults: HoNOS65+A. European Psychiatry.25, 164-171 Crespo, M., Pérez-Santos, E., Muñoz, M., Guillén, A.I. (2008) Descriptive Study of Stigma Associated with Severe and Persistent Mental Illness Among the General Population of Madrid (Spain). Community Mental Health Journal, 44: 393-403. Muñoz, M., Panadero, S., Pérez Santos, E.; Quiroga, M.A. (2005). Role of stressful life events in homelessness: An Intragroup analysis. American Journal of Community Psychology, 35, 1/2, 35-47. Muñoz, M.; Pérez, E.; Panadero, S. (2004) Socio-sanitary programs and homeless people characteristics in 10 European capitals. International Journal of Psychology, 39,586-586. Muñoz, M., Koegel, P., Vázquez, C., Sanz, J.; Burnam, A. (2002). An empirical comparison of substance and alcohol dependence patterns in the homeless in Madrid (Spain) and Los Angeles (ca, USA). Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology, 37(6): 289-298.
Professorat extern Màsters
Navarro Bayón, Daniel
Empresa: Fundación sociosanitaria de Castilla-La Mancha
Càrrec: Psicologo. Jefe de Área
Adreça de correu electrònic: dbayon@uji.es
Breu currículum: Formación académica: LINCENCIADO en Psicología Clínica por la Universidad Complutense de Madrid. Máster en Psicología Clínica y de la Salud Experiencia académica (incluyendo número de quinquenios, sexenios y cargo): Docente externo en: - Máster de Psicología Clínica de la UCm https://www.ucm.es/titulospropios/psicologiaclinica/inicio - Especialista en Intervención en Trastorno Mental Grave. Instituto IFIS. http://ifisgrupo5.com/intervencion-en-trastorno-mental-grave-5-ed.html - Tribunal de TFM del Máster en Psicología Sanitaria de la Universidad Europea. http://madrid.universidadeuropea.es/estudios-universitarios/master-universitario-en-psicologia-general-sanitaria Líneas de investigación: - Evaluación de Necesidades en personas con trastornos mentales graves, en colaboración con la UCM. - Eficacia de grupos multidisciplinares en rehabilitación psicosocial, en colaboración con la UCM. - Metodología de intervención en rehabilitación psicosocial. - Eficacia de la relación terapéutica en el proceso de rehabilitación psicosocial. En colaboración con l Universidad Autónoma de Madrid. Resultados relevantes: Pastor A., Blanco A. y Navarro D. (Eds.) (2010). Manual de rehabilitación del trastorno mental grave. Editorial: Síntesis. Madrid. Orientado a su difusión en el contexto profesional y académico de la Psicología Clínica, y psiquiatría comunitaria. Navarro D. (2011). Cómo aplicar intervenciones basadas en la evidencia en Rehabilitación Psicosocial de personas con Trastorno Mental Grave. Problemas, soluciones y metaperspectiva. Clínica Contemporánea, Vol 2, Nº3, 229-247. ISSN: 1989-9912. Navarro, D, Chevez A et al. (2013). Modelos de tratamiento y características de la población con esquizofrenia con necesidades de programas de rehabilitación psicosocial. En Quevedo R y Quevedo V (comp): Avances en Psicología Clínica. Santiago de Compostela ISBN: 978-84-695-6987-0. Navarro D y Chevez A. (2014) Elementos esenciales en la Rehabilitación Psicosocial de personas con trastorno mental grave: opinión de los expertos mediante un estudio Delphi. Rehabilitación Psicosocial 2014; 11(1): 6-16 Formación y experiencia profesional vinculados con la asignatura (para profesorado del máster no universitario): - Suficiencia investigadora en Psicología Clínica y Psicopatología por la UCM. Año 2.000. - Psicólogo Especialista en Psicoterapia por la EFPA, EUROPSY y el COP. Desde el Año 2.009. - Psicólogo acreditado para el ejercicio sanitario. Año 2014. - Psicólogo Jefe de Programas Asistenciales de la Fundación Sociosanitaria de Castilla La Mancha y de la Red Pública de recursos de rehabilitación psicosocial para personas con enfermedad mental grave de Noviembre de 2.004 a diciembre de 2012. Incluye recursos ambulatorios residenciales y laborales con un total de 2.000 plazas. - Actual: Subdirector Técnico de Grupo 5 Gestión y Rehabilitación Psicosocial. Empresa especializada en la gestión de recursos de atención psicosocial y rehabilitación de personas con enfermedad mental grave. La empresa gestiona un total de 47 recursos públicos, 1.400 plazas, en diferentes ubicaciones de Madrid y Extremadura. - Desde el año 1.997 numerosas ponencias y comunicaciones en congresos y jornadas profesionales nacionales e internacionales en temas relacionados con la rehabilitación psicosocial, los trastornos mentales graves, la discapacidad y la intervención comunitaria. - Participación en numerosos grupos de expertos en intervención en salud mental, programas psicosociales y comunitarios, desarrollo de procesos asistenciales en salud mental y en tribunales de selección de personal de diferentes profesionales sociosanitarias. - Asesor externo miembro del grupo de trabajo de la Guía de práctica Clínica del Ministerio d sanidad: GPC de Intervenciones Psicosociales en Personas con Trastorno Mental Grave.
Professorat extern Màsters
Oliver Germes, Mª Amparo
Universitat: Universidad de Valencia
Doctor:
Categoria: CU
Adreça de correu electrònic: oliverm@uji.es
Breu currículum: Formación académica: Doctora en Psicología Experiencia académica (incluyendo número de quinquenios, sexenios y cargo): Catedrática de Metodología de las CC del Comportamiento de la Universidad de Valencia. Cuatro quinquenios y tres sexenios Líneas de investigación: Envejecimiento activo, Atención paliativa integral, Prevención de violencia, Aplicación de Modelos de Ecuaciones Estructurales Avanzados (Multinivel y Longitudinal) a investigación en promoción de calidad de vida, Transferencia de I+D en calidad de vida a la ciudadanía Resultados relevantes (selección de 5-6 publicaciones): Galiana, L; Oliver, A.; Sancho, P.; Tomás, J. M. (2014). Dimensionality and Validation of the Dispositional Hope Scale in a Spanish Sample. Social Indicators Research, 29, 346-370. Sansó, N.; Galiana, L.; Oliver, A.; Pascual, A.; Sinclair, S.; & Benito, E. (2015). Palliative Care Professionals' Inner Life: Exploring the Relationships Among Awareness, Self-Care and Compassion Satisfaction and Fatigue, Burn Out, and Coping with Death. Journal of Pain and Symptom Management, en prensa. Galiana, L.; Oliver, A.; Gomis, C.; Barbero, J.; Benito, E. (2014). Cuestionarios de evaluación e intervención espiritual en cuidados paliativos: Una revisión crítica. Medicina Paliativa, 21, 62-74. Benito E; Oliver A; Galiana L; Barreto P; Pascual A; Gomis C; Barbero J. (2014). Development and Validation of a New Tool for the Assessment and Spiritual Care of Palliative Care Patients. Journal of Pain and Symptom Management, 47, 1008-1018. Lila, M.; Oliver, A.; Catalá-Miñana, A.; Galiana, L.; Gracia, E. (2014). The Intimate Partner Violence Responsibility Attribution Scale (IPVRAS). The European Journal of Psychology Applied to Legal Context, 6, 29 -36. Formación y experiencia profesional vinculados con la asignatura (para profesorado del máster no universitario): Responsable convenio UV-Federación de 66 Asociaciones de Vecinos de Valencia, proyecto interdisciplinar de transferencia de avances científicos en promoción de calidad de vida en la ciudadanía. Directora del Programa interdisciplinar de doctorado en Promoción de la Autonomía y Atención Socio-Sanitaria a la Dependencia de la Universidad de Valencia. Profesora de metodología cuantitativa en postgrados además de en UJI en Universitat de Valencia, Universitat Autónoma de Barcelona, además de otros impartidos en contextos multiculturales de cooperación en América Latina (Perú) y Caribe (Universidad Autónoma de Santo Domingo). Mantiene estrecha colaboración con diferentes universidades en Reino Unido, Canadá y Estados Unidos, actualmente Visiting Professor en el Programa de Gerontología de UNCC en Charlotte, North Carolina, USA. Responsable de consultoría estadística para grupos de trabajo de SECPAL (Sociedad Española de Cuidados Paliativos/Hospital Sant Pau Barcelona/Estrategia Balear).
Professorat extern Màsters
Pena Garijo, Josep Andreu
Universitat: Unitat de Salut Mental. Centre de Salut Font de Sant Lluís.
Doctor:
Càrrec: Especialista en Psicologia Clínica
Adreça de correu electrònic: jpena@uji.es
Breu currículum: Llicenciat en Psicologia per la Universitat de València. Va obtindre el Títol de Psicòleg Especialista en Psicologia Clínica a la primera promoció a l'any 2003. És Doctor en Psicologia per la Universitat Jaume I de Castelló. Ha sigut professor del Departament de Psicologia Bàsica, Clínica i Psicobiologia a la UJI. Des de 1994 exerceix com a Facultatiu Especialista en Psicologia Clínica a la Unitat de Salut Mental "Illes Columbretes" de l'Hospital General de Castelló. A aquest centre, realitza les tasques assistencials i d'altres pròpies de la seua especialitat. Dirigeix grups de teràpia cognitiva per a usuaris amb malestar emocional i per pacients amb malalties mentals comunes. Està desenvolupant grups d'entrenament metacognitiu (MCT) per a pacients amb esquizofrènia. També está col·laborant a una investigació sobre l'aplicació d'un Programa Transversal online per a Trastorns emocionals dirigit per la Professora Botella. És autor d'una decena d'articles i més de 30 ponències de la seua especialitat, aíxí com diferents capítuls de llibre. Ha publicat els quaderns "Psicoteràpies en esquemes" dins la col·lecció "Materials" de Publicacions de la Universitat Jaume I. Ha participat en dos projectes d'investigació sobre Personalitat i psicopatologia i sobre avaluació de la discapacitat. Ha dirigit o està dirigint distints Treballs de Fí de Màster i una tesi doctoral sobre cognició social i sesgos cognitius a l'esquizofrènia. La seua trajectòria docent inclou docència en primer i segon cicle dels graus de Psicologia, Medicina i Ciències policials. Des dels seus inicis és professor del Màster de Rehabilitació Psicosocial en Salut Mental Comunitària. A més a més de la seua tasca assistencial vinculada a l'Hospital General de Castelló, es Tutor de Formació de l'Especialitat de Psicologia Clínica dels Residents (PIR) adscrits a l'Hospital de la Plana i és membre de la seua Comissió de Dòcència. Ha participat als Grups per a l'elaboració del Pla de Salut Mental de la Comunitat Valenciana i actualment pertany al Grup de la Conselleria de Sanitat encarregat de validar Intervencions Grupals en auto-cures per a usuaris amb malalties de llarga durada. És Membre de l'Associació Espanyola de Psicologia Clínica i Psicopatologia (AEPCP) i de l'Associació Espanyola de Neuropsiquiatria (AEN).
Professorat extern Màsters
Periago Morant, Juan José Dep. de Dret Públic Professor Ajudant Doctor Tipus II
Pinazo Calatayud, Daniel Dep. de Psicologia Evolutiva, Educativa, Social i Metodologia Professor Titular d'Universitat
Rebolleda Gil, Carlos
Empresa: Hermanas hospitalarias del sagrado corazón de Jesús
Categoria: Psicólogo en el centro de rehabilitación psicosocial de Aranjuez (2004 hasta la actualidad)
Adreça de correu electrònic: rebolled@uji.es
Breu currículum: Licenciado en Psicología en la Univ. Complutense de Madrid (1996-2002). Máster en psicología clínica y de la salud en la Universidad Complutense de Madrid (2001- 2003) Título de especialista en rehabilitación psicosocial y laboral en salud mental organizado por el centro de estudios socio sanitarios (CESS) y fundación socio sanitaria de Castilla la Mancha para la integración sociolaboral del enfermo mental (FISLEM) y concertado con la universidad de Castilla la Mancha. (De Marzo a Junio de 2006) Publicaciones: 1. Artículo : “propuestas de abordaje en la intervención precoz de la psicosis con usuarios de un CRPS y sus familias” publicado en “Informaciones psiquiátricas” numero 194 (4º trimestre de 2008) paginas 343-369 2. Artículo: “Intervención precoz: Actuales necesidades detectadas desde un CRPS” publicado en “Boletín AMRP” numero 23 (2009) paginas 3-10 3. Artículo : “Intervención precoz : abordaje de las familias desde un CRPS” publicado en “Boletín AMRP” numero 23 (2009) paginas 11-16 4. Artículo: “Intervención centrada en el reconocimiento de pródromos llevada a cabo desde un CRPS” publicado en “Boletín AMRP” numero 24 (2009) paginas 31-41 5. Artículo: “Del concepto de rehabilitación al de recuperación” publicado en “Informaciones psiquiátricas” numero 201(3) (2010) paginas 225-236 6. Artículo: “Intervención centrada en el reconocimiento de pródromos: problemática observada desde un CRPS” publicado en “Informaciones psiquiátricas” numero 201(3) (2010) paginas 259-280 7. Artículo: “Experiencias en redes de atención” publicado en “Informaciones psiquiátricas” numero 210 (2010) paginas 293-300 8. Artículo: “Aplicación de un programa destinado a la prevención de recaídas en esquizofrenia y trastorno bipolar: efectos sobre el insight y la alianza terapéutica” publicado en “Informaciones psiquiátricas” numero 210, 441-478. 9. Artículo: “El medio es el fin: investigación sobre el estigma social y la sobrecarga familiar en personas con trastorno mental grave” publicado en “Informaciones psiquiátricas” numero 214(4), 357-365. 10. Artículo: “A Multisite, Randomized Controlled Clinical Trial of Computerized Cognitive Remediation Therapy for Schizophrenia” publicado en “Schizophrenia Bulletin” número 41(6): 1387–1396. Publicado online 25 de mayo de 2015. doi: 10.1093/schbul/sbv059 11. Artículo: “Recuperando los márgenes: Rehabilitación y recuperación de nuevos perfiles.” publicado en “Informaciones psiquiátricas” numero 222(4), 9-14. Máster en investigación en psicología en la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) (2009- 2012). Doctorado en psicología por la Universidad Complutense de Madrid obtenido el día 8 de marzo de 2016 tras la defensa de la tesis doctoral “Déficits neurocognitivos y en cognición social en pacientes esquizofrénicos con un nivel preservado de funcionamiento intelectual general”
Professorat extern Màsters
Reboreda Amoedo, Alejandra
Empresa: A.S. FERROL
Doctor:
Categoria: ADX. ESPECIALISTA AREA CON CE/PSICOLOXIA CLINICA
Adreça web personal: Email: sandramoedo@yahoo.es
Adreça de correu electrònic: reboreda@uji.es
Breu currículum: LICENCIADA PSICOLOGIA.UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA, 02/09/1999. Post Grados Plan: RD 185/1985, 778/1998. Nivel de Suficiencia Investigadora. Diploma de Estudios Avanzados. Plan: RD 185/1985, 778/1998. Tesis Doctoral EFICACIA COMPARATIVA DE DOS IN-TERVENCIONES DE ENTRENAMIENTO EN COGNICIÓN SOCIAL EN PACIENTES AMBULA-TORIOS CON ESQUIZOFRENIA. Universidad UNIVERSIDAD DE ALCALÁ. Título de Especialista en Ciencias da Salud Título: PSICOLOGIA CLINICA. EXPERIENCIA PROFESIONAL Experiencia Servicio Galego de Saúde, 15/01/2019.Centro A.S. FERROL, como ADX. ESPECIALISTA AREA CON CE/PSICOLOXIA CLINICA. MIR - PSICOLOGÍA CLÍNICA. CENTRO DE REHABILITACION PSICOSOCIAL “NUESTRA SEÑORA DEL PILAR”. 19/07/2000 a 18/07/2003. FACULTATIVOA ESPECIALISTA EN PSICOLOXÍA CLÍNICA, CENTRO DE REHABILITACION PSICOSOCIAL “SAN JUAN DE DIOS“,03/10/2005 a 15/09/2015. FACULTATIVOA ESPECIALISTA EN PSICOLOXÍA CLÍNICA. HOSPITAL OBISPO POLANCO, 16/09/2015 a 14/01/2019. ACTIVIDAD DOCENTE Formación continuada Impartida MEJORA DEL MANEJO DEL PACIENTE AGITADO. TECNICAS DE CONTENCION MECANICA. Entidad: ACREDITADO POR LA COMISIÓN DE FORMACIÓN CONTINUADA AUTONÓMICA. Organizado por SERVICIOS PÚBLICOS DE SALUD Y CENTROS SANITARIOS PÚBLICOS, 01/06/2015 a 30/05/2016. COMUNICACION TERAPEUTICA Y MANEJO DE SITUACIONES COMPLICADAS CON FAMILIARES Y PACIENTES EN PSIQUIATRIA. Entidad: ACREDITADO POR LA COMISIÓN DE FORMACIÓN CONTINUADA AUTONÓMICA. Organizado por SERVICIOS PÚBLICOS DE SALUD Y CENTROS SANITARIOS PÚBLICOS, 11/11/2016. a 12/11/2016. PSICOPATOLOGIA PARA TODOS. FUNDAMENTOS PARA EL TRABAJO RELACIONADO CON LA SALUD MENTAL. Entidad: AVALADO POR ORGANISMO PÚBLICO. Organizado por ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA, 18/06/2018 a 28/06/2018. LOS CELADORES EN EL AMBITO SANITARIO. Entidad: AVALADO POR ORGANISMO PÚBLICO. Organizado por ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA. 12/11/2018 a 15/11/2018. APRENDIZAJE Y MEJORA DE LAS TECNICAS DE CONTENCION MECANICA EN PACIENTES AGI-TADOS. Entidad: ACREDITADO POR LA COMISIÓN DE FORMACIÓN CONTINUADA AUTONÓMICA. Organizado por ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA, 20/11/2018 a 20/11/2018. Formación Especializada. Colaborador: UNIDAD DOCENTE DEL HOSPITAL OBISPO PO-LANCO DE TERUEL. Especialidad PSICOLOXIA CLINICA. 03/10/2005 a 11/10/2016 HOSPITAL OBISPO POLANCO. SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD. Especialidad PSIQUIATRIA. 03/10/2005 a 14/01/2019. AREA SANITARIA DE FERROL. Especialidad PSICO-LOXIA CLINICA. Fecha 15/01/2019 a 19/12/2019. ACTIVIDAD INVESTIGADORA Libros A. VALLESPÍ,A. REBOREDA Y A.I. REDRADO: LA ATENCIÓN AL PACIENTE CON TRASTORNO MENTAL GRAVE. EL TRABAJO CON LAS FAMILIAS Y EN LA COMUNIDAD MANUAL DEL RESIDENTE EN PSICOLOGÍA CLÍNICA. MADRID: ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE NEUROPSIQUIATRÍA; 01/01/2012. Premios InvesTIgación ESTUDIO DE PACIENTES REINGRESADOS EN PLANTA DE PSIQUIATRÍA EnZdade Concensiona-ria SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD Tipo de EnZdade SOCIEDADE CIENTÍFICA Tipo de Pre-mio COMUNICACIÓNS A CONGRESOS CIENTÍFICOS Ano 2008 Ámbito AUTONOMICO/LOCAL.
Professorat extern Màsters
Rullas Trincado, Margarita
Empresa: Entidad: Grupo Exter, S.A
Categoria: Psicóloga
Càrrec: Directora CRPS, Equipo de Apoyo Social y Comunitario y Pisos Supervisados de Coslada-San Fernando (Consejería de Políticas Sociales y Familia. Comunidad de Madrid)
Breu currículum: Formación académica: Licenciada en Psicología. Universidad Autónoma de Madrid (1983-1988). Título expedido por el Ministerio de Educación y Ciencia el 4 de Octubre de 1988. Título oficial de Psicóloga Especialista en Psicología Clínica, homologado por el Ministerio de Educación y Ciencia el 20 de julio de 2004. Master en Psicología Clínica de Adultos. Psicología Aplicada. Centro de formación Luria-Nexo. Madrid (1990-1992). Directora de Centros de Servicios Sociales. Curso homologado por la Secretaría General Técnica de la Comunidad de Madrid. Grupo5. 250 horas. Curso académicos 2007/2008. Experiencia académica (incluyendo número de quinquenios, sexenios y cargo): Docente del "Master en Psicoterapias desde el sector público". Universidad de Alcalá de Henares. Cursos 2003-04/ 2004-05, 2005-06, 2006/07, 2007/2008 y 2008/2009. Docente del curso de Formación Continuada de Postgrado: Psicoterapias de Integración en el Sector Público. "Pautas construidas desde la conducta". 15 horas. Organizado por la Comisión de Docencia del Complejo Hospital Psiquiátrico Pere Mata (Reus, Tarragona). Años 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012. Docente en el curso de Formación de Formadores "Manejo Conductual de personas con discapacidad intelectual y enfermedad mental". Complejo Hospitalario Vilablanca. Pere Mata (Reus, Tarragona). Enero 2009. Docente del Curso "Psicoterapia Perspectiva Integrada". Organizado por el Servicio Andaluz de Salud. Consejería de Salud. Junta de Andalucía. Marzo 2009. 6 horas lectivas Docente en el curso de formación de residentes de Psiquiatría y Psicología de la Unidad Docente de Psiquiatría y Salud Mental del Hospital Universitario de la Princesa. Curso "Abordaje rehabilitador del Paciente Crónico". 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014. Participación en la Docencia de Residentes de Psicología y Psiquiatría de Área 3, Área 2 y Área 9. Años 2002, 2003, 2004, 2007, 2009, 2010 y 2011. Docente en curso "Psicoterapias en el sector público". Universidad de Alcalá de Henares. Burgos. Enero 2013. Docente en curso "Psicoterapias en el sector público". Universidad de Alcalá de Henares. Las Palmas de Gran Canarias. Enero 2014. Formación y experiencia profesional vinculados con la asignatura (para profesorado del máster no universitario): Docente del Curso "Atención Social y Apoyo Comunitario de Personas con Enfermedad Mental Crónica" Organiza el Centro Regional de Formación e investigación en Servicios Sociales Consejería de Familia y Asuntos Sociales. Comunidad de Madrid. Años 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 y 2012. Docente y coordinadora del Curso: "Tratamiento cognitivo-conductual al trastorno mental grave". Organizado por la Agencia Laín Entralgo. Hospital Rodriguez Lafora. 1- 4 diciembre. 20 horas. Docente en el taller "Rehabilitación de roles parentales en mujeres con enfermedad mental severa". XVII Curso Anual de Esquizofrenia. "Biografía, familia, narrativas y psicoterapia de la psicosis". Madrid, 29 de noviembre de 2012. Colaboración con Médicos del Mundo. Curso "Rehabilitación Psicosocial en Personas con Trastorno Mental Grave" y evaluación de los Servicios de Atención a la Persona con Trastorno Mental Grave en Cisjordania.. Bethelem, Cisjordania. 16-24 octubre 2009.
Professorat extern Màsters
Tomas Miguel, Jose Manuel
Universitat: Universidad de Valencia
Doctor:
Categoria: CU
Càrrec: CU
Adreça de correu electrònic: miguelj@uji.es
Breu currículum: Formación académica: Doctor en Psicología Experiencia académica (incluyendo número de quinquenios, sexenios y cargo): Catedrático de Metodología de las CC del Comportamiento de la Universidad de Valencia. Cuatro quinquenios y tres sexenios Líneas de investigación: Envejecimiento activo, Efectos de Método, Aplicación de Modelos de Ecuaciones Estructurales Avanzados (Multinivel y Longitudinal) a investigación en promoción de calidad de vida Resultados relevantes (selección de 5-6 publicaciones): Tomás, J. M.; Oliver, A.; Galiana, L.; Sancho, P.; Lila, M. (2013). Explaining method effects associated to negatively worded items in trait and state global and domain-specific self-esteem scales. Structural Equation Modeling-a Multidisciplinary Journal 20, 299-313. Galiana, L; Oliver, A.; Sancho, P.; Tomás, J. M. (2014). Dimensionality and Validation of the Dispositional Hope Scale in a Spanish Sample. Social Indicators Research, 29, 346-370. Tomás, J. M.; Sancho, P.; Gutiérrez, M.; Galiana, L. (2014). Predicting Life Satisfaction in the Oldest-Old: A Moderator Effects Study. Social Indicators Research, 117, 601-613. Tomás, J. M.; Sancho, P.; Meléndez, J. C.; Mayordomo, T. (2012). Resilience and coping as predictors of general well-being in the elderly: a structural equation modeling approach. Aging & Mental Health, 16, 317-326. Tomas, J.M., Melendez, J.C., Sancho, P. y Mayordomo, T. (2012). Adaptation and Initial Validation of the BRCS in an Elderly Spanish Sample. European Journal of Psychological Assessment, 28, 283-289. Formación y experiencia profesional vinculados con la asignatura (para profesorado del máster no universitario): Codirector proyecto longitudinal sobre Active Aging MINECO 2014-17. Profesor de metodología cuantitativa en postgrados además de en UJI en Universitat de Valencia en contextos multiculturales de cooperación en América Latina (Perú) y Caribe (Universidad Autónoma de Santo Domingo). Mantiene estrecha colaboración con diferentes universidades en Reino Unido, Canadá y Estados Unidos, Visiting Professor en Loughborough University, UK.
Professorat extern Màsters
Vallina Fernández, Óscar
Empresa: SERVICIO CANTABRO DE SALUD
Doctor:
Càrrec: Psicologo Clínico
Adreça de correu electrònic: vallina@uji.es
Breu currículum: Experiencia académica: 2001- A la actualidad. Profesor Tutor de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Educación a Distancia de las asignaturas: Técnicas de intervención cognitivo-conductuales Terapia Cognitivo-conductual Líneas de investigación: 2003- Actualidad. Miembro del Grupo de Investigación de Psicopatología. Grupo de investigación de la facultad de Psicología de la Universidad de Oviedo Lineas de investigación: Detección e intervención temprana en psicosis Tratamientos psicológicos en la esquizofrenia Actividad investigadora: Investigador del Proyecto I+D+I: Programa de intervención temprana en psicosis. Llevado a cabo en el Hospital Sierrallana, perteneciente al Sistema Cántabro de Salud en colaboración con la Facultad de Psicología de la Universidad de Oviedo. (Proyecto BSO2002-03436), financiado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología para el periodo 2002-2005. Investigador del Proyecto I+D+I: Cognición, personalidad y vulnerabilidad a la psicosis: Optimización de un programa de detección e intervención temprana. Llevado a cabo en el Hospital Sierrallana, perteneciente al Sistema Cántabro de Salud en colaboración con la Facultad de Psicología de la Universidad de Oviedo. (Proyecto MEC- SEJ-05-08357) Financiado por el Ministerio de Educación y Ciencia para el periodo 2005-2008. Investigador del Proyecto I+D+I: Transición de los estados mentales de alto riesgo a la psicosis: factores determinantes y eficacia del programa P3. Llevado a cabo en el Hospital Sierrallana, perteneciente al Sistema Cántabro de Salud en colaboración con la Facultad de Psicología de la Universidad de Oviedo. (Proyecto PSI2008-06220) Financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación para el periodo 2009-2011. Investigador del Proyecto I+D+I: Evaluación del proceso de recuperación de la psicosis Llevado a cabo en el Hospital Sierrallana, perteneciente al Sistema Cántabro de Salud en colaboración con la Facultad de Psicología de la Universidad de Oviedo. (Proyecto) Financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación para el periodo 2012-2014. Investigador del proyecto Estudio Observacional de cohorte prospectiva de pacientes con síntomas persistentes de esquizofrenia para describir el curso y la carga de la enfermedad. Estudio PATTERN. Promovido por F. Hoffmann- La Roche y Llevado a cabo en el Hospital Sierrallana, perteneciente al Sistema Cántabro de Salud. Referencia MN28151. Periodo 2012-2014. Investigador del proyecto Estudio transversal y revisión retrospectiva de los pacientes con síntomas persistentes de Esquizofrenia para estudiar la utilización de recursos médicos y la carga de la enfermedad. Estudio BOI. Promovido por F. Hoffmann- La Roche y Llevado a cabo en el Hospital Sierrallana, perteneciente al Sistema Cántabro de Salud. Referencia MN28222. Periodo 2013-2014. Formación y experiencia profesional vinculados con la asignatura (para profesorado del máster no universitario): 1990-1991. Psicólogo Clínico del centro de Salud Mental de Luarca. Servicio de Salud del Principado de Asturias 1993-1994. Psicologo de la Consejeria de Industria turismo y empleo del Principado de Asturias. 1994-Actualidad. Psicólogo clínico del centro de Salud Mental de Torrelavega I. Servicio Cántabro de Salud. 1994-2000. Coordinador del Programa de Rehabilitación Psicosocial Integral para los Enfermos Mentales Cónicos de la Unidad de Salud Mental del Área Sanitaria de Torrelavega - Reinosa. Cantabria.. 2000- Actualidad. Coordinador del Programa de Detección e Intervención Temprana en Psicosis de la Unidad de Salud Mental del Área Sanitaria de Torrelavega - Reinosa. Cantabria 2015.-Actualidad. Coordinador del Programa de Trastorno Mental Grave de la Unidad de Salud Mental del Área Sanitaria de Torrelavega - Reinosa. Cantabria
Professorat extern Màsters
Vargas Aragón, Martín Lorenzo
Empresa: SACYL (Servicio de Salud de Castilla y León) / Doctor en Medicina por la Universidad de Valladolid
Categoria: Médico Especialista en Psiquiatría
Càrrec: Jefe del Servicio de Psiquiatría. Complejo Asistencial de Segovia
Adreça de correu electrònic: mvargas@uji.es
Breu currículum: Formación académica: " Licenciado en medicina y Cirugía. Universidad de Valladolid. 1990. " Médico Especialista en Psiquiatría. Hospital Universitario de Valladolid. 1995. " Doctor en Medicina. Universidad de Valladolid. 2001. " Máster en Metodología de la Investigación: Diseño y Estadística en Ciencias de la Salud. Universidad Autónoma de Barcelona. 2007. Experiencia académica: Actividad Docente Reglada impartida recogida en los POD (Plan de Ordenación Docente): CURSO ACADÉMICO: 2005/2006 Suma de créditos teóricos, problemas o análogos impartidos en todas las asignaturas: 3 Suma de créditos prácticos (laboratorio o campo) impartidos en todas las asignaturas: 0 Denominación de la(s) asignatura(s) impartidas: Modelos actuales en psicopatología. Titulación/es: Medicina. Universidad de Valladolid. CURSO ACADÉMICO: 2004/2005 Suma de créditos teóricos, problemas o análogos impartidos en todas las asignaturas: 3 Suma de créditos prácticos (laboratorio o campo) impartidos en todas las asignaturas: 0 Denominación de la(s) asignatura(s) impartidas: Modelos actuales en psicopatología. Titulación/es: Medicina. Universidad de Valladolid. CURSO ACADÉMICO: 2003/2004 Suma de créditos teóricos, problemas o análogos impartidos en todas las asignaturas: 3 Suma de créditos prácticos (laboratorio o campo) impartidos en todas las asignaturas: 0 Denominación de la(s) asignatura(s) impartidas: Modelos actuales en psicopatología. Titulación/es: Medicina. Universidad de Valladolid. CURSO ACADÉMICO: 2002/2003 Suma de créditos teóricos, problemas o análogos impartidos en todas las asignaturas: 3 Suma de créditos prácticos (laboratorio o campo) impartidos en todas las asignaturas: 0 Denominación de la(s) asignatura(s) impartidas: Modelos actuales en psicopatología. Titulación/es: Medicina. Universidad de Valladolid. Líneas de investigación: 1. Neuropsiquiatría cognitiva de los trastornos psicóticos. 2. Síntomas básicos de los trastornos psicóticos. 3. Rehabilitación psicosocial. 4. Estudio de mediadores inflamatorios en los trastornos psicóticos. Formación y experiencia profesional vinculados con la asignatura (para profesorado del máster no universitario): " Jefe de Servicio de Psiquiatría del Complejo Asistencial de Segovia. " Fundador y editor de la revista Rehabilitación Psicosocial entre 2004-2010 y desde 2015. " Presidente del Comité Organizador del III Congreso y Reunión Regional Europea de la FEARP. " Asesor científico de FEAFES Castilla y León. " Presidente de la Sección de Neurociencia Clínica de la Asociación Española de Neuropsiquiatría. " Responsable de la Unidad de Investigación del Complejo Asistencial de Segovia. " Miembro del Consejo Técnico de la Estrategia Nacional de Salud Mental. " Acreditado como Profesor contratado doctor y como profesor de Universidad Privada por la Agencia para la Calidad Docente del Sistema Universitario de Castilla y León.
Professorat extern Màsters

Coordinació del màster

Daniel Pinazo Calatayud

Departament de Psicologia Evolutiva, Educativa, Social i Metodologia.
Telefon 
+34 964 729716.
Correu electrònic 
daniel.pinazo@uji.es

 

Departaments implicats

 • Departament de Psicologia Bàsica, Clínica i Psicobiologia
 • Departament de Psicologia Evolutiva, Educativa, Social i Metodologia
 • Unitat Predepartamental d'Infermeria
 • Unitat Predepartamental de Medicina
 • Departament de Dret Públic

Coordinació de pràctiques en empresa, itinerari professional

Vanesa Fernández Galindovfernand@uji.es

Departament de Psicologia Evolutiva, Educativa, Social i Metodologia

Mikel Munarriz Ferrandismunarriz@uji.es

Unitat Predepartamental de Medicina

INFORMACIÓ ACADÈMICA:
master_rsm@uji.es

Coordinació del treball final de màster

Paco Herrero Manchacoses

Unitat Predepartamental de Medicina
+34 964387833

herrerof@uji.es

INFORMACIÓ ACADÈMICA:
master_rsm@uji.es

Tota la informació sobre el TFM pot trobar-se a les guies docents de les assignatures SAX013 i SAX014 que corresponen a les opcions investigadora i professional:

http://ujiapps.uji.es/sia/rest/publicacion/2020/estudio/42151?caracteres=practicas

Qualitat del títol

Sistema d’assegurament intern de qualitat

Indicadors del títol

Els membres de la comunitat universitària de la Universitat Jaume I poden consultar els indicadors en:
https://e-ujier.uji.es/pls/www/grs_gpp.gpp_info.indicadores_avap?est=42151

Informes de les agències de qualitat

Satisfacció dels grups d'interès

Es pot consultar la informació en aquesta adreça https://e-ujier.uji.es/pls/www/grs_gpp.gpp_info.evidencias_avap?&est=42151

Altres
Normatives
Informació proporcionada per: InfoCampus