panoramica UJI
Presentació

L’objectiu fonamental d’aquest màster és habilitar els estudiants com a professionals competents per a l’exercici de la professió sanitària titulada i regulada de psicòleg general sanitari. Aquesta preparació està inspirada en l’enfocament del científic-professional, que assumeix que una bona preparació com a professional implica l’adquisició de competències tant professionals com d’investigació. Per a això es persegueix que els estudiants adquirisquen els coneixements, actituds, habilitats i competències necessaris per a la realització d’investigacions, avaluacions i intervencions psicològiques sobre aquells aspectes del comportament i l’activitat de les persones que influeixen en la promoció i millora del seu estat general de salut, sempre que les dites activitats no requerisquen una atenció especialitzada per part d’altres professionals sanitaris.

La disposició addicional setena de la Llei 33/2011, de 4 d’octubre, General de Salut Pública, conforma la professió de Psicòleg General Sanitari com a professió regulada l’exercici de la qual requereix estar en possessió del corresponent títol oficial de màster, obtingut en aquest cas, d’acord amb les condicions establides en l’Acord del Consell de Ministres de 31 de maig de 2013 i amb el que disposa l’Ordre ECD/1070/2013, de 12 de juny de 2013.

Informació proporcionada per: Unitat de suport educatiu
Informació i consultes: Bústia UJI | Centre de seguretat i privacitat
Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. de Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16