Psicologia General Sanitària

L’objectiu fonamental del Màster Universitari en Psicologia General Sanitària és habilitar els estudiants com a professionals competents per a l’exercici de la professió sanitària titulada i regulada de psicòleg general sanitari. Aquesta preparació està inspirada en l’enfocament del científic-professional, que assumeix que una bona preparació com a professional implica l’adquisició de competències tant professionals com d’investigació. [Llegir més]

Modalitat: presencial.

 

Introducció

Presentació

L’objectiu fonamental d’aquest màster és habilitar els estudiants com a professionals competents per a l’exercici de la professió sanitària titulada i regulada de psicòleg general sanitari. Aquesta preparació està inspirada en l’enfocament del científic-professional, que assumeix que una bona preparació com a professional implica l’adquisició de competències tant professionals com d’investigació. Per a això es persegueix que els estudiants adquirisquen els coneixements, actituds, habilitats i competències necessaris per a la realització d’investigacions, avaluacions i intervencions psicològiques sobre aquells aspectes del comportament i l’activitat de les persones que influeixen en la promoció i millora del seu estat general de salut, sempre que les dites activitats no requerisquen una atenció especialitzada per part d’altres professionals sanitaris.

La disposició addicional setena de la Llei 33/2011, de 4 d’octubre, General de Salut Pública, conforma la professió de Psicòleg General Sanitari com a professió regulada l’exercici de la qual requereix estar en possessió del corresponent títol oficial de màster, obtingut en aquest cas, d’acord amb les condicions establides en l’Acord del Consell de Ministres de 31 de maig de 2013 i amb el que disposa l’Ordre ECD/1070/2013, de 12 de juny de 2013.

Màster interuniversitari

Aquest màster no és interuniversitari.

Tipus d'ensenyament

Ensenyament presencial

Què és important conèixer?

Duració i calendari

Duració: tres semestres (octubre 2018 / juliol 2020).
Docència presencial: (octubre 2018 / juliol de 2019).

Aula HD0114AL de la Facultat de Ciències de la Salut

Crèdits i import

90 crèdits ECTS (European Credit Transfer System). Preu en el curs 2017/18: 23,15€/crèdit

Objectius

L'objectiu fonamental d'aquest màster és habilitar als estudiants com a professionals competents per a l'exercici de la professió sanitària titulada i regulada de Psicòleg General Sanitari. Aquesta preparació està inspirada en l'enfocament del científic-professional, que assumeix que una bona preparació com a professional implica l'adquisició de competències tant professionals com d'investigació. 

Per a això es persegueix que els estudiants adquireixin els coneixements, actituds, habilitats i competències necessàries per a la realització d'investigacions, avaluacions i intervencions psicològiques sobre aquells aspectes del comportament i l'activitat de les persones que influeixen en la promoció i millora del seu estat general de salut, sempre que aquestes activitats no requereixin una atenció especialitzada per part d'altres professionals sanitaris. 

De forma més específica, es persegueix que l'alumne adquireixi els coneixements, actituds, habilitats i competències necessàries para: 

a) La utilització d'instruments i tècniques d'avaluació i diagnòstic psicològiques per a la identificació dels trastorns mentals i dels factors de risc associats a ells. 
b) L'avaluació i el diagnòstic psicològic dels trastorns mentals mitjançant tècniques d'avaluació adequades i atenint-se a sistemes de classificació i diagnòstic homologats. 
c) L'elaboració, aplicació i avaluació de programes d'intervenció i tractament psicològic a nivell individual, familiar, de grup, i comunitari. 
d) L'elaboració, aplicació i avaluació de programes d'intervenció i tractament psicològic en pacients aguts i participació en la resolució de situacions de crisis i d'urgències. 
i) L'elaboració, aplicació i avaluació de programes d'intervenció i tractament psicològic per a la població infantil i adolescent. 
f) L'elaboració i aplicació de programes de rehabilitació i atenció perllongats. 
g) L'aplicació de tècniques de relació interpersonal i de treball en equip. 
h) El desenvolupament de programes d'assessorament a altres agents socials no sanitaris. 
i) La realització d'informes clínics, certificats i peritatges psicològics. 
j) El maneig de la metodologia i dissenys d'investigació clínica, social, educativa i epidemiològica en Salut Mental. 

Aquests objectius tindran el seu desenvolupament i consecució a través de les competències bàsiques o generals i específiques contemplades en cadascuna de les matèries del pla d'estudi. 
En suma, es pretén proporcionar als estudiants una preparació sòlida, tant en coneixements teòrics com en competències pròpies de la professió de Psicòleg General Sanitari. 

Coneixements previs recomanables

Atenent a la normativa establida en l'Ordre ECD/1070/2013, de 12 de juny, constituirà un requisit necessari per a l'accés al Màster de Psicologia General Sanitària, la possessió del títol de Llicenciat/Graduat en Psicologia unit, si escau, a una formació complementària que garantisca que l'interessat ha obtingut, almenys, 90 crèdits ECTS de caràcter específicament sanitari.

Orientació

El màster habilita per a exercir la professió de Psicòleg General Sanitari.

Eixides professionals

Aquest Màster és el primer en l'àmbit de Psicologia a Espanya que és profesionalitzant pel que habilita a l'estudiant en la professió de Psicòleg General Sanitari. Aquesta titulació és necessària a partir de l'aparició de l'Ordre ECD/1070/2013, de 12 de juny (BOE de 14 de juny) per a dedicar-se a les tasques de promoció i millora de l'estat general de salut mental en l'àmbit privat i públic.

Beques pròpies i ajudes

Aquest màster no disposa de beques ni ajudes pròpies.

Com accediré?

Requisits d'accés obligatoris

Criteris d'admissió

Atenent a la normativa establerta en l'Ordre ECD/1070/2013, de 12 de juny, constituirà un requisit necessari per a l'accés al Màster de Psicologia General Sanitària, la possessió del títol de Llicenciat / Graduat en Psicologia unit, si escau, a una formació complementària que garanteixi que l'interessat ha obtingut, almenys, 90 crèdits ECTS  de caràcter específicament sanitari. 

 

D'acord amb l'ordre ECD/1070/2013 els criteris emprats per validar els 90 crèdits sanitaris previs a la realització del Màster seran els següents.

Per als Graduats en Psicologia, es validaran com a crèdits sanitaris els corresponents a: 

 • Matèries bàsiques de Branca de Ciències de la Salut. 
 • Matèries vinculades a Personalitat, Avaluació i Tractament Psicològics i Psicobiologia 
 • Itineraris, mencions o matèries optatives qualificades per la seva vinculació a la Psicologia Clínica, Psicologia de la Salut o Psicologia Sanitària. 
 • Pràcticum realitzat en contextos sanitaris. 
 • TFG realitzat en l'àmbit de la Psicologia Clínica, de la Salut o sanitària. 
 • Matèries vinculades a Processos psicològics i Metodologia que, tot i no ser específicament sanitàries, possibiliten adquirir les competències prèvies o complementàries a les definides en l'apartat 2b de l'annex de l'ordre ECD/1070/2013, de 12 de juny. 
 
 
Per als Llicenciats en Psicologia, es validaran com a crèdits sanitaris els corresponents a: 
 • Matèries vinculades a Personalitat, Avaluació i T ractament Psicològics i Psicobiologia. 
 • Especialitats, itineraris, opcions intracurriculars o matèries optatives de Psicologia Clínica, Psicologia de la Salut o Psicologia Sanitària. 
 • Pràcticum realitzat en contextos sanitaris. 
 • Matèries vinculades Processos psicològics i Metodologia que, tot i no ser específicament sanitàries, possibiliten adquirir les competències prèvies o complementàries a les definides en l'apartat 2b de l'annex de l'ordre ECD/1070/2013, de 12 de juny. 
 
Serà requisit indispensable per inscriure en el Màster adjuntar l'expedient acadèmic de la llicenciatura o grau en Psicologia per poder comprovar que es compleixen les condicions establertes en l'Ordre ECD/1070/2013, de 12 de juny. 
 
Els criteris de valoració i selecció d'estudiants (amb el pes específic, en termes percentuals, que tindrà cadascun d'ells), són els següents: 
 
 • Expedient acadèmic: 70% 
 • Experiència investigadora i de pràctica clínica: 20% 
 • Coneixements de l'idioma anglès: 10% (es valorarà coneixements de l'idioma d'anglès acreditats. Es tindrà en compte la taula d'equivalències de certificats, diplomes, títols i cursos de coneixements de llengües europees de la Universitat Jaume I). 
 • Entrevista personal: Opcional (la CTM valorarà la possibilitat de realitzar una entrevista addicionalment a la valoració dels criteris anteriors).

Normativa de permanència

L’estudiantat  ha de conèixer la normativa de permanència, d’aquesta destaquem:

 • Matrícula en el Màster Universitari en Psicologia General Sanitària

L’estudiantat pot matricular-se en els estudis universitaris oficials que s’imparteixen a la Universitat Jaume I amb una dedicació a l’estudi a temps complet o a temps parcial, encara que el règim de dedicació ordinari de l’estudiantat de la Universitat Jaume I és a temps complet.
L’estudiantat de nou ingrés pot matricular-se, amb una dedicació a l’estudi a temps complet, entre 41 i el nombre de crèdits necessaris per a completar el pla d’estudis, o amb una dedicació a l’estudi a temps parcial, entre 6 i 40 crèdits. 
En segon i posteriors cursos, temps complet i temps parcial, s’ha de matricular entre 12 i el nombre de crèdits necessaris per a completar el pla d’estudis, excepte en el cas que li quede un nombre inferior de crèdits per a finalitzar els estudis. 
Es pot autoritzar la modificació del regim de dedicació als estudis durant el mateix curs acadèmic de matrícula a temps parcial a matrícula a temps complet.

- Permanència i Rendiment

 1. L’estudiantat matriculat en un estudi de màster de la Universitat Jaume I ha de superar, cada curs acadèmic, almenys el 40 % del total de crèdits matriculats.
 2. No s’han d’aplicar aquestes normes de permanència a l’estudiantat que ha superat el 80 % dels crèdits del pla d’estudis.
 3. L’estudiantat que no supere aquest mínim pot matricular-se, després d’efectuar la preinscripció, en un estudi de màster diferent. Si no supera aquest mínim en el nou estudi, no pot matricular-se de nou a la Universitat Jaume I.
 4. A aquests efectes, les assignatures reconegudes no comptabilitzen com assignatures superades, excepte les cursades en un programa d’intercanvi.

Normativa de reconeixement i transferència de crèdits

L'estudiantat ha de conèixer la Normativa sobre Reconeixement i Transferència de Crèdits en els Estudis Oficials de Grau i Màster en la Universitat Jaume I.

En el cas específic del Màster Universitari en Psicologia General Sanitària, d'acord amb l'Ordre ECD/1070/2013, de 12 de juny (BOE de 14 de juny), als alumnes matriculats en el Màster que hagen superat el primer any de formació al que s'accedeix per la superació de la prova selectiva anual per a l'accés a la formació sanitària especialitzada (PIR), se'ls reconeixeran els crèdits corresponents a les pràctiques externes que tinguen pendents de realitzar.

Finalment, indicar que l'apartat 2.b) de la Disposició Addicional Setena de la Llei 33/2011, de 4 d'octubre, General de Salut Pública, estableix que les universitats que impartisquen aquest Màster regularan el procediment que permeta reconèixer als llicenciats/graduats en Psicologia que hagen conclòs aquests estudis amb anterioritat a l'entrada en vigor d'aqueixa llei (6 d'octubre de 2011), els crèdits europeus d'aquest Màster que en cada cas corresponguen, després d'avaluar el grau d'equivalència acreditat a través de l'experiència professional i formació adquirits per l'interessat en Psicologia de la Salut. Aquest procediment s'establirà, una vegada implantat el màster, quan s'aclarisca la interpretació i abast d'aquest article.

El reconeixement per experiència professional o laboral es realitzarà, a petició de l'interessat/da, previ informe favorable de la Comissió de Titulació del Màster. Per a açò, el sol·licitant haurà d'acreditar experiència laboral/professional com a psicòleg en centres, empreses o institucions amb reconeixement sanitari, mínima de sis mesos de durada (equivalent a jornada completa). Haurà d'acreditar també, mitjançant informe/certificació del Col·legi Oficial de Psicòlegs (o de l'organisme administratiu que procedisca), que no ha estat culpable en cap procediment d'informe/expedient per mala praxi professional. El reconeixement podrà afectar a l'assignatura de “Pràctiques Externes I” del pla d'estudis que es detalla en l'apartat corresponent.

Oferta de places

30 places

Què aprendré?

Competències genèriques i específiques

En el Màster Universitari en Psicologia General Sanitària per la Universitat Jaume I es garantirà el desenvolupament per part dels estudiants de les competències bàsiques recollides en el RD1393/2007: 

 • CB6 Posseir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context d'investigació 
 • CB7 Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seua capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seua àrea d'estudi. 
 • CB8 Que els estudiants siguen capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, incloga reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis. 
 • CB9 Que els estudiants sàpiguen comunicar les seues conclusions -i els coneixements i raons últimes que les sustenten- a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats. 
 • CB10 Que els estudiants posseïsquen habilitats d'aprenentatge que els permeten continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma. 

Aquestes competències bàsiques es concreten en les següents competències avaluables i exigibles per a obtenir el títol 

COMPETÈNCIES GENÈRIQUES 

 • CG01 - Analitzar críticament i utilitzar les fonts d'informació clínica. 
 • CG02 - Utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació en l'acompliment professional. 
 • CG03 - Formular hipòtesi de treball en investigació i arreplegar i valorar de forma crítica la informació per a la resolució de problemes, aplicant el mètode científic. 
 • CG04 - Desenvolupar el seu treball des de la perspectiva de la qualitat i la millora contínua, amb la capacitat autocrítica necessària per a un acompliment professional responsable. 
 • CG05 - Saber comunicar i comunicar-se amb altres professionals, i dominar les habilitats necessàries per al treball en equip i en grups multidisciplinaris. 

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES 

 • CE01 - Adquirir, desenvolupar i posar en pràctica un concepte de salut integral, on tinguen cabuda els components biopsicosocials de la mateixa, d'acord amb les directrius establides per l'OMS. 
 • CE02 - Aplicar els fonaments de la bioètica i el mètode de deliberació en la pràctica professional, ajustant-se el seu exercici com a professional sanitari al disposat en la Llei 44/2003, de 21 de novembre, d'ordenació de les professions sanitàries. 
 • CE03 - Mostrar habilitats de comunicació interpersonal i de maneig de les emocions adequades per a una interacció efectiva amb els pacients, familiars i cuidadors en els processos d'identificació del problema, avaluació, comunicació del diagnòstic i intervenció i seguiment psicològics. 
 • CE04 - Redactar informes psicològics de forma adequada als destinataris. 
 • CE05 - Conèixer el marc d'actuació del psicòleg general sanitari i saber derivar al professional especialista corresponent. 
 • CE06 - Coneixement de les obligacions i responsabilitats del personal sanitari relatives a la confidencialitat de la informació i de la protecció de dades personals dels pacients. 
 • CE07 - Conèixer en profunditat la naturalesa psicològica del comportament humà, així com els factors socials i biològics que poden afectar-ho. 
 • CE08 - Conèixer en profunditat la naturalesa psicològica dels trastorns del comportament humà. 
 • CE09 - Conèixer en profunditat els factors psicosocials associats als problemes de salut i malaltia. 
 • CE10 - Conèixer en profunditat els factors biològics i psicosocials associats als problemes de salut i malaltia, especialment els relacionats amb la salut mental. 
 • CE11 - Conèixer en profunditat els diferents models d'avaluació i intervenció en el camp de la Psicologia General Sanitària, així com les tècniques i procediments que d'ells es deriven per a l'abordatge dels trastorns del comportament i els factors psicològics associats amb els problemes de salut. 
 • CE12 - Planificar, realitzar i, si escau, supervisar el procés d'avaluació psicològica del comportament humà i dels factors psicològics associats amb els problemes de salut per a establir l'avaluació dels mateixos. 
 • CE13 - Dissenyar, desenvolupar i si escau supervisar i avaluar plans i programes d'intervenció psicològica, en funció de l'avaluació psicològica i de les variables individuals i socials concurrents en cada cas. 
 • CE14 - Conèixer les activitats necessàries per a la constitució, engegada i gestió d'una empresa, les seues diferents formes jurídiques i les obligacions legals, comptables i fiscals associades. 
 • CE15 - Coneixements de la normativa vigent en l'àmbit sanitari espanyol. 
 • CE16 - Realitzar activitats de promoció i d'educació per a la salut psicològica individual i comunitària. 

Pla d'estudis

MÒDUL BÀSIC (6 crèdits ECTS)

 • Fonaments Científics i Professionals de la Psicologia Sanitària (6 crèdits ECTS)

MÒDUL ESPECÍFIC (30 crèdits ECTS)

 • Psicopatologia Clínica (5 crèdits ECTS)

 • Avaluació Clínica (5 crèdits ECTS)

 • Trastorns Neuropsicològics (5 crèdits ECTS)

 • Tractaments Psicològics Basats en l'Evidència (5 crèdits ECTS)

 • Intervenció Psicològica en Persones amb Malalties Mèdiques (5 crèdits ECTS)

 • Neurobiologia, Farmacologia i Genètica dels Trastorns Mentals (5 crèdits ECTS)

MÒDUL OPTATIU (12 crèdits ECTS)

 • Psicologia Clínica Infantil (4 crèdits ECTS)

 • Promoció de la Salut: Desenvolupament de Programes (4 crèdits ECTS)

 • Avaluació i Intervenció Neuropsicològica (4 crèdits ECTS)

 • Nous Models d'Actuació en Psicologia Clínica (4 crèdits ECTS)

 • Intervenció Psicològica en Trastorn Mental Greu (4 crèdits ECTS)

 • Intervenció Clínica en Problemes Sexuals (4 crèdits ECTS)

 • Clínica de les Addiccions (4 crèdits ECTS)

 • Aplicacions Clíniques de la Psicologia Positiva (4 crèdits ECTS)

PRÀCTIQUES EXTERNES (30 crèdits ECTS)

 • Pràctiques Externes I (12 crèdits ECTS)

 • Pràctiques Externes II (18 crèdits ECTS)

TREBALL DE FINAL DE MÀSTER (12 crèdits ECTS)

 • Treball de Final de Màster (12 crèdits ECTS)

Consulteu l'oferta d'assignatures optatives de cada curs acadèmic en www.sia.uji.es.

Guies docents de les assignatures

Les guies docents de les assignatures poden consultar-se en el Sistema d'Informació Acadèmica (SIA), en el següent enllaç:

Assignatures obligatòries:

http://ujiapps.uji.es/sia/rest/publicacion/2017/estudio/42173?caracteres=fbasica

Assignatures optatives:

http://ujiapps.uji.es/sia/rest/publicacion/2017/estudio/42173?caracteres=optativas

Pràctiques externes i treball final de màster:

http://ujiapps.uji.es/sia/rest/publicacion/2017/estudio/42173?caracteres=practicas

Horaris

La majoria de les classes presencials s'imparteixen de dilluns a divendres de 16 a 20h.

El calendari oficial del Màster del curs 2017/18 es pot visualitzar mitjançant aquest enllaç.

Aula HD0114AL de la Facultat de Ciències de la Salut.

Coordinació docent

Conforme a la Normativa dels estudis oficials de màsters universitaris de la Universitat Jaume I la coordinació docent del màster és a càrrec de la Comissió de Titulació del Màster (CTM). Segons aquesta normativa, la Comissió està composta per un mínim de tres professors del màster que tinguen vinculació permanent amb la Universitat Jaume I i dedicació a temps complet, i per un estudiant o estudianta del màster. En tot cas, en la seua constitució s’ha de cercar una representació adequada dels departaments participants en el màster. La comissió ha de triar d’entre els seus membres un coordinador o coordinadora i un secretari o secretària. Aquesta comissió assumeix les funcions d’ordenació acadèmica dels ensenyaments corresponents al títol de màster.

Són funcions de la Comissió de Titulació del Màster:

- Proposar als òrgans competents la programació docent anual, programes i horaris de les assignatures; calendari d’avaluació; assignació de professorat i qualsevol altra gestió relacionada amb els recursos docents necessaris per a la impartició de la docència de les assignatures del màster.

- Definir els criteris específics d’admissió i selecció de l’alumnat.

- Resoldre les sol·licituds d’admissió d’estudiantat i determinar el nombre mínim de crèdits i matèries que ha de cursar cada persona admesa en funció de la seua formació prèvia, segons els criteris d’admissió i selecció definits.

- Assignar els tutors o tutores a l’alumnat una vegada formalitzada la matrícula.

- Elaborar l’informe previ requerit per a l’autorització de l’admissió d’estudiantat amb estudis estrangers sense homologar.

- Proposar a la comissió corresponent per a la seua autorització, si escau, el personal professional o personal investigador que no siga professorat universitari i que sota la supervisió d’un o més professors o professores col·laboraren en les activitats formatives del màster.

- Indicar a la comissió corresponent, si escau, la necessitat d’establir acords de col·laboració amb altres institucions, organismes públics o privats, empreses o indústries.

- Demanar, si escau, assessorament a persones i institucions de reconegut prestigi.

- Vetllar pel compliment dels mecanismes de coordinació docent i tutories que s’hagen establert en la implantació del títol.

- Nomenar el professorat que ha de tutoritzar l’elaboració del Treball de Final de Màster.

- Establir els tribunals que han d’avaluar els treballs de final de màster.

- Informar sobre les sol·licituds de reconeixement i transferència de crèdits cursats en altres ensenyaments universitaris oficials.

- Gestionar els recursos econòmics del màster.

- Col·laborar en el disseny d’informació institucional del màster.

- Realitzar un seguiment del desenvolupament del pla d’estudis i responsabilitzar-se del seguiment i millora del sistema de garantia de qualitat que s’haja establert en el títol.

- Qualsevol altra funció necessària per a la correcta ordenació acadèmica del màster.

Amb l’objectiu de garantir la coordinació vertical i horitzontal del títol, dins d’aquesta Comissió també s’han d’establir les funcions de:

- Coordinació de Pràctiques Externes: que ha de vetllar per establir les correctes relacions amb les entitats col·laboradores i per la qualitat de les pràctiques en els àmbits d’intervenció.

- Coordinació de matèries: per a garantir la coherència i complementarietat d’activitats i propostes didàctiques entre les diferents matèries que configuren el màster (activitats integrades o interdisciplinàries) disposem d’un responsable de matèria que ha de formar part d’aquesta Comissió.

Com aprendré?

Metodologia docent i sistema d'avaluació

Les activitats d'ensenyament-aprenentatge contemplades en el Màster s'especifiquen a continuació. Es compleix amb el requisit de l'Ordre ECD/1070/2013, de 12 de juny, que l'ensenyament és presencial en almenys el 80% dels crèdits teòrics del màster. 

 • Ensenyament teòric (hores presencials): Exposició de la teoria per part del professorat, i seminaris d'experts de reconegut prestigi a nivell nacional i internacional amb la participació activa de l'estudiantat (implica l'ús de tècniques com: lliçó magistral, debats i discussions, etc.). Els materials i lectures estan disponibles en el “Aula Virtual”. 
 • Ensenyament pràctic (problemes i laboratori; hores presencials): Classes on l'estudiant ha d'aplicar continguts apresos en la teoria. Inclou tant classes de problemes i exercicis com a pràctiques de laboratori (implica l'ús de tècniques com: resolució de problemes, casos, simulacions, experiments, ús d'eines informàtiques, etc.). Els exercicis i material complementari estan disponibles en el “Aula Virtual”. 
 • Seminaris (hores presencials): Es tracta d'un espai per a la reflexió i/o aprofundiment dels continguts ja treballats per l'alumne amb anterioritat (teòrics i/o pràctics) (implica l'ús de tècniques com: tallers monogràfics, cinefòrum, taller de lectura, convidar experts, etc.). 
 • Tutories (hores presencials): Treball personalitzat amb un estudiant o grup, en l'aula o en un espai reduït. Es tracta de la tutoria com a recurs docent de “ús obligatori” per l'estudiant per a seguir un programa d'aprenentatge (s'exclou la tutoria “assistencial” de dubtes, orientació a l'alumne, etc.). Normalment, la tutoria suposa un complement al treball no presencial (negociar/orientar treball autònom, seguir i avaluar el treball, orientar ampliació, etc.) i implica l'ús de tècniques com: ensenyament per projectes, supervisió de grups d'investigació, tutoria especialitzada, etc. A més de les tutories presencials, la Universitat disposa de la tecnologia més avançada per a facilitar la participació de l'estudiant mitjançant l'ús de tutories virtuals, i fòrums habilitats en l'aula virtual. 
 • Avaluació (hores presencials): Activitat consistent en la realització de proves (escrites, orals, pràctiques, projectes, treballs, etc.) utilitzats per a la valoració del progrés i resultats de l'aprenentatge de l'estudiant. Totes les assignatures del màster parteixen d'un examen escrit (Test, desenvolupament i / o problemes) sobre els conceptes teòric-pràctics i la complementen l'elaboració de treballs acadèmics i la resolució d'exercicis i problemes. Addicionalment, en algunes assignatures s'inclou com a activitats d'avaluació presentacions orals i observació/execució de tasques i pràctiques. 
 • Treball personal (hores NO PRESENCIALS): Preparació per part de l'estudiant, de forma individual o grupal, de seminaris, lectures, investigacions, treballs, memòries, etc. per a exposar o lliurar en les classes tant teòriques com a pràctiques. 
 • Estudi per als exàmens (hores NO PRESENCIALS): la preparació per als exàmens inclou qualsevol activitat d'estudi: estudiar per a l'examen, lectures complementàries, practicar problemes i exercicis, etc. 

Proves d'avaluació: 

 • Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes) en les seues diferents versions: (a) Resposta curta: prova escrita tancada, en la qual l'alumne construeix la seua resposta amb un temps limitat i amb un espai molt restringit), de tipus test (prova escrita estructurada amb diversos ítems en els quals l'alumne no elabora la resposta; només ha d'assenyalar la correcta o completar-la amb elements molt precisos (p. ex. emplenar buits) o d'exercicis i problemes (prova consistent en el desenvolupament i interpretació de solucions adequades a partir de l'aplicació de rutines, fórmules, o procediments per a transformar la informació proposada inicialment), o (b) Desenvolupament o resposta llarga: prova escrita de tipus obert o assaig, en la qual l'alumne construeix la seua resposta amb un temps limitat però sense quasi limitacions d'espai. Els exàmens es realitzen de manera presencial en un aula de la Facultat de Ciències de la Salut reservada amb antelació per a tal fi. 
 • Elaboració de treballs acadèmics: Desenvolupament d'un treball escrit que pot anar des de treballs breus i senzills fins a treballs amplis i complexos i fins i tot projectes i memòries propis d'últims cursos. Aquests treballs acadèmics es lliuren en paper i en format, hora i temps establits al responsable de l'assignatura. En el cas del Treball Final de Màster es requereix a més una defensa pública del treball davant un tribunal. 
 • Resolució de Casos: Suposa l'anàlisi i la resolució d'una situació professional amb la finalitat de realitzar una conceptualització experiencial i cercar solucions eficaces. La resolució del cas es lliurarà en paper i en format, hora i temps establits al responsable de l'assignatura. 
 • Presentacions orals i pòsters: Exposició i/o defensa pública de treballs per a demostrar els resultats del treball realitzat i interpretar les seues pròpies experiències. Aquesta exposició es durà a terme de manera presencial en seminaris o aules de la Faculta de Salut habilitades per a tal fi. 
 • Observació/execució de tasques i pràctiques: Estratègia basada en la recollida sistemàtica de dades en el propi context d'aprenentatge: execució de tasques, pràctiques… Pot ser sobre la base de qüestionaris i escales de valoració, registre d'incidents, llistes de verificació i /o rúbriques que definisquen els nivells de domini de la competència, amb els seus respectius indicadors (dimensions o components de la competència) i els descriptores de l'execució (conductes observables). Pot incloure el control d'assistència i/o participació en l'aula. 
 • Memòries i informes de pràctiques: Treball estructurat la funció del qual és informar sobre els coneixements i competències adquirits durant les pràctiques i sobre els procediments seguits per a obtenir els resultats. Pot tenir des de format lliure, a seguir un guió estructurat o fins i tot respondre a un qüestionari pràcticament tancat. Inclou la “memòria de pràctiques externes”. Aquestes memòries i informes de pràctiques es lliuren en paper i en format, hora i temps establits al responsable de l'assignatura. 
 • Entrevista de tutorització i/o informes d'experts: Testimoniatge escrit per un professional o tutor, sovint sobre la base de qüestionaris, on es valora la competència de l'estudiant. Pot incloure reunions individuals o grupals per al seguiment i valoració del procés de treball realitzat (a més del resultat/producte). 

 

Pràctiques externes

Mòdul de 30 ECTS compost per dues matèries obligatòries per a la capacitació professional del psicòleg sanitari. Implica el desenvolupament de l'activitat laboral en un centre sanitari (tot açò sota la supervisió del tutor/a del màster, i el supervisor/a del centre) durant un total de 500 hores presencials de pràctiques que inclou diferents activitats. La matèria Pràctiques Externes I (12 ECTS) suposa una estada en el centre de 200 hores presencials i inclou: conèixer les pràctiques clíniques basades en l'evidència i les guies clíniques existents per a diferents trastorns, identificar característiques clíniques rellevants en un cas determinat, aplicar els instruments d'avaluació requerits i ser capaç d'analitzar adequadament la informació arreplegada en el procés de diagnòstic, aplicar adequadament tècniques d'intervenció psicològica, redactar informes clínics i dissenyar i dur a terme activitats de promoció i d'educació per a la salut psicològica individual i comunitària. Per la seua banda, la matèria de Pràctiques Externes II (18 ECTS) suposa un estada en el centre de 300 hores presencials i inclou: Dur a terme els diferents passos per a l'elaboració d'un determinat diagnòstic, utilitzar adequadament els protocols d'avaluació psicològica, ser capaç d'analitzar adequadament la informació arreplegada en el procés de diagnòstic i de prendre decisions respecte al procés d'avaluació, aplicar adequadament el protocol d'intervenció requerit en una determinada problemàtica, ser capaç d'establir una adequada relació terapèutica i de comunicar-se tant amb “els altres significatius”, com amb altres professionals, dissenyar i dur a terme activitats de promoció i d'educació per a la salut psicològica individual i comunitària.

En la Normativa Acadèmica de Pràctiques Externes (Aprovada pel Consell de Govern núm. 27, de 27 de setembre de 2012) es detallen els drets i deures de l'estudiantat, supervisor d'empreses i empreses, així com els procediments i les competències de totes les parts implicades (rectorat, deganat, coordinador de pràctiques externes, Consell Assessor d'Inserció Professional, Comissió de Titulació del Màster i l'Oficina d'Inserció Professional i Estades en Pràctiques (OIPEP)).

Per a la realització d'aquesta matèria, el Màster compta amb la col·laboració diversos centres sanitaris que compleixen els requisits establits en l'Ordre ECD/1070/2013, de 12 de juny (BOE de 14 de juny).

Consulta les entitats cooperadores

Més informació en: http://ujiapps.uji.es/sia/rest/publicacion/2017/estudio/42173?caracteres=practicas

Mobilitat i programes d'intercanvi

La normativa i la gestió de intercanvis es pot consultar en la pàgina web: http://www.uji.es/serveis/ori/

Més informació: http://ujiapps.uji.es/sia/rest/publicacion/2017/estudio/42173/intercambio

Treball final de màster

Matèria obligatòria de 12 ECTS per als estudiants en el tercer semestre. L'estudiantat explicarà en tot moment amb la tutorització d'un professor/a del màster que serà adjudicat a l'inici del curs i que durà a terme la tasca de tutorització, tant per mitjà de tutories presencials, com mitjançant tutories virtuals utilitzant per a açò enregistraments online, fòrums, xat, skype i l'Aula virtual. Per a la defensa del Treball Final de Màster, l'estudiantat ha d'haver cursat i superat totes les assignatures del màster. El Treball Final de Màster versarà sobre una revisió teòrica, estudis de casos (sèries de casos o dissenys de N=1) o un treball experimental i l'alumne haurà de defensar-ho de forma oral davant un tribunal.

Línies de recerca pel TFM
El Màster de PGS de la UJI ofereix un ampli conjunt de línies temàtiques relacionades amb els continguts del Màster:

 • Les addiccions comportamentales.
 • Cibersexo, conductes sexuals de risc, compulsividad sexual, disfuncions sexuals, diferències de gènere prevenció de l'homofòbia.
 • Estudi de la sexualitat, tant en població general com en col·lectius específics.
 • Avaluació i intervenció en trastorns neuropsicológicos.
 • Factors psicosocials en dolor crònic.
 • Intervencions psicològiques innovadores (p. ex., mindfulness, psicologia positiva, etc.).
 • Avanços en psicologia clínica de la salut.
 • Nous models en psicopatología.

Utilització de les Tecnologies de la Informació i Comunicació (p. ex., sistemes assistits per Internet, realitat virtual, realitat augmentada, APPs,) en l'avaluació i intervenció en diversos problemes psicològics (p. ex., dolor crònic, trastorns relacionats amb el trauma i l'estrès, trastorns emocionals, etc.).
Aquest llistat temàtic és orientatiu, ja que queda oberta a la possibilitat que l'alumne pugui plantejar altres temes del seu interès, sempre que estigui relacionat amb els continguts impartits en aquest màster. S'oferiran temes per a tots els alumnes matriculats en cada curs acadèmic.

Més informació en: http://ujiapps.uji.es/sia/rest/publicacion/2017/estudio/42173?caracteres=practicas

Amb qui aprendré?

Professorat

Nom Departament Categoria
Alcántara López, Mª Vicenta
Universitat: Universidad de Murcia. Facultad de Psicología.
Doctor:
Categoria: Profesora Asociada
Adreça de correu electrònic: malcanta@uji.es
Breu currículum: FORMACIÓN ACADÉMICA 2016/17 Dirección y gestión de organizaciones no gubernamentales y otras organizaciones no lucrativas. Instituto de Innovación social y Executive Education. Business School (ESADE). Madrid. 2015/17 Formación en Terapia Gestalt. 2º curso Superior. Escuela murciana de Terapia Gestalt EIDOS. 2010/15 Terapeuta familiar y de pareja. Escuela de Terapia Familiar de Murcia. Programa básico (2010/11 y 2011/12), 20 créditos; programa avanzado (2012/13), 12 créditos; “La ruta de los orígenes” (2013/14), 10.1 créditos, y 3er nivel “Praxis Clínica” (2014/15), 15 créditos. 57.1 créditos (571 horas) acreditados por la Escuela de Salud Mental de la Asociación Española de Neuropsiquiatría (AEN). 2010 Doctora por la Universidad de Murcia. Departamento de Personalidad, Evaluación y Tratamiento psicológicos, Facultad de Psicología. Calificación: Sobresaliente por unanimidad-Matrícula de honor. PREMIOS y BECAS 2016 Premio-distinción al mejor proyecto contra la Violencia de género en la Región de Murcia. “Servicio de atención psicológica a hijos e hijas de mujeres víctimas de violencia de género”. Concedido por la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, CCAA Región de Murcia. Convocatoria 2016. ACTIVIDAD PROFESIONAL 2010/Actualidad. Directora en “Asociación para el desarrollo de la salud mental en Infancia y Juventud, Quiero crecer”. Diversas funciones: Evaluación, diagnóstico e intervención psicológica en salud mental infanto- juvenil. Intervención individual y grupal. Coordinadora del Proyecto “Fortalecimiento de las capacidades personales en menores expuestos a violencia intrafamiliar a través de equinoterapia y contacto con el medio natural”.Psicóloga en “Servicio de Atención Psicológica a hijos e hijas de mujeres expuestas a violencia de género”. Responsable técnica del área de proyectos: formulación, seguimiento y justificación de proyectos a entidades públicas y privadas.Responsable área Calidad: Implantación y seguimiento de la norma UNE-ISO 9001:2008. Responsable Recursos Humanos. 2009/Actualidad. Profesora Asociada de la Universidad de Murcia (PDI). Departamento de Personalidad, Evaluación y tratamientos psicológicos, Facultad de Psicología, Universidad de Murcia.
Professorat extern Màsters
Andreu Marín, María Luz
Empresa: ALCER CASTALIA
Categoria: PSICÓLOGA
Adreça de correu electrònic: maandreu@uji.es
Breu currículum: Formación académica: Licenciatura en Psicología. Universitat Jaume I. Castellón. Junio 2003. Máster "Psicología Clínica y de la Salud". Universidad Católica de Valencia. Valencia. 2007-2009. Duración: 1200h. Actualmente cursando Máster "Psicoterapia con EMDR". Uned. Febrero-Diciembre 2015. Curso de Adaptación Pedagógica (C.A.P.). Universitat Jaume I. Castellón. Marzo 2006. Formación y experiencia profesional vinculados con la asignatura: Psicóloga. Alcer Castalia (Asociación para la Lucha contra las Enfermedades Renales). Castellón. Enero 2007- Actualidad. Funciones: Apoyo psicológico a enfermos y familiares, psicoterapia (aceptación de la enfermedad, ansiedad, estrés, autoestima, depresión, terapia de pareja, autocontrol emocional, etc), impartición de cursos a personal sanitario, conferencias, ponencias, talleres, campañas de sensibilización, etc.
Professorat extern Màsters
Ballester Arnal, Rafael Dep. de Psicologia Bàsica, Clínica i Psicobiologia Catedràtic d'Universitat
Baños Rivera, Rosa Maria
Universitat: Universitat de València
Doctor:
Categoria: Catedràtica d´Universitat
Adreça de correu electrònic: banos@uji.es
Breu currículum: Formación académica: DOCTOR EN PSICOLOGÍA ESPECIALISTA EN PSICOLOGÍA CLÍNICA Experiencia académica: CATEDRÁTCIA DE UNVIERSIDAD. 4 SEXENIOS 5 QUINQUENIOS Líneas de investigación: Aplicaciones de las tecnologías en el ámbito de la promoción de la salud y el bienestar. Psicopatología y tratamientos de los trastornos emocionales Psicopatología y tratamientos de los trastornos alimentarios Psicología Positiva y Salud Mental Enfoques transdiagnósticos en psicopatología y tratamientos. Promoción de estilos de vida saludable. Resultados relevantes: - Baños, R.M., Cebolla, A., Moragrega, I., Van Strien, T., Fernández-Aranda, F., Agüera, Z., de la Torre, R., Casanueva, F.F., Fernández-Real, J.M., Fernández-García, J.C., Frühbeck, G., Gómez-Ambrosi, J., Jiménez-Murcia, S., Rodríguez, R., Tinahones, F.J., Botella, C. Relationship between eating styles and temperament in an Anorexia Nervosa, Healthy Control, and Morbid Obesity female simple (2014) Appetite, 76, pp. 76-83. - Banos, R.M., Mensorio, M.S., Cebolla, A., Rodilla, E., Palomar, G., Lisón, J.F., Botella, C. An internet-based self-administered intervention for promoting healthy habits and weight loss in hypertensive people who are overweight or obese: A randomized controlled trial. (2015) BMC Cardiovascular Disorders, 15 (1), - Baños, R.M., Escobar, P., Cebolla, A., Guixeres, J., Alvarez Pitti, J., Lisón, J.F., Botella, C. Using virtual reality to distract overweight children from bodily sensations during exercise. (2016) Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking, 19 (2), pp. 115-119. - Campos, D., Cebolla, A., Quero, S., Bretón-López, J., Botella, C., Soler, J., García-Campayo, J., Demarzo, M., Baños, R.M. Meditation and happiness: Mindfulness and self-compassion may mediate the meditation-happiness relationship (2016) Personality and Individual Differences, 93, pp. 80-85. - Espinoza, M., Molinari, G., Etchemendy, E., Herrero, R., Botella, C., Baños, R.M. Understanding Dispositional Hope in General and Clinical Populations. (2016) Applied Research in Quality of Life, pp. 1-12
Professorat extern Màsters
Baquero Escribano, Abel
Doctor:
Adreça de correu electrònic: baquero@uji.es
Professorat extern Màsters
Barreto Martín, Mª Pilar
Universitat: Universitat de Valencia
Doctor:
Categoria: Catedràtica d´Universitat (Personalitat, Avaluacio i Tract.Psicologics, Facultat de Psicologia)
Breu currículum: Formación académica: Dra. en Psicología por la Universitat de València. Psicóloga especialista en Psicología Clínica. Experiencia académica: 12 trienios, 4 sexenios de investigación. Año último periodo concedido: 2012. Catedrática de Universidad en el Departamento de Personalidad, Evaluación y Tratamientos psicológicos de la Facultad de Psicología en la Universitat de Valencia. Líneas de investigación: Co-directora de investigación en distintos organismos públicos sanitarios como el Hospital Clínico Universitario de Valencia, Hospital General Universitario, Hospital Universitario La Fe, Hospital La Paz, Hospital Dr. Moliner, realizando investigación en diversas áreas relativas a Psicología de la Salud. Algunas de las más importantes que han sido financiadas por organismos oficiales: Predicción de complicaciones en los procesos de duelo (factores de vulnerabilidad y protección) Toma de decisiones al final de la vida Atención a familiares de pacientes al final de la vida Psico-Oncología: Cáncer de mama y cuidados paliativos Alta precoz en neonatología Resultados relevantes: José Luis Díaz, Jesús Sancho, Pilar Barreto, Pilar Bañuls, Mercedes Renovell y Emilio Servera. Effect of a short-term psychological intervention on the anxiety and depression of amyotrophic lateral sclerosis patients. Journal Of Health Psychology. Barreto, P.; Fombuena, M.; Diego, R.; Galiana, L.; Oliver, A.; Benito, E. Bienestar emocional y espiritualidad al final de la vida. Medicina Paliativa Miguel Fombuena, Laura Galiana, Pilar Barreto, Amparo Oliver, Antonio Pascual y Ana Soto-Rubio. Spirituality in patients with advanced illness: the role of symptom control, resilience and social network. Journal Of Health Psychology. Benito E; Oliver A; Galiana L; Barreto P; Pascual A; Gomis C; Barbero J. (2014). Development and Validation of a New Tool for the Assessment and Spiritual Care of Palliative Care Patients. Journal of Pain and Symptom Management, 47 (6), 1008-1018.e1. ISSN: 0885-3924 Collette, N., Barreto, P., Ramos, A., Rufino, M., Güell, E., Fariñas, O., Prada, M.L., Secanella, C., García, S., Pascual, A. (2014). An Ethnografic Interpretative Qualitative Study to Understand Better the Effects of an Art Therapy Intervention in a Hospital Palliative Care Unit. Palliative Medicine, 28 (6), 817-817. ISSN: 0269-2163 Publicaciones más relevantes relacionadas con la asignatura: Pilar Barreto Martin y Sheila Pintado Cucarella (2011). Alteraciones de la imagen corporal en una muestra de mujeres con cáncer de mama. 000421 - Revista de Senología y Patología Mamaria, 24 (4), 136-140. 0214-1582 Clave: Artículo Código Artículo: 070787 Orden: 023 Barreto P., Rodríguez E. (2010). Tratamiento psicológico en cáncer de mama. Manula de práctica clínica en senología, 72-76. ISBN: 978-84-693-6418-5 Clave: Capítulo de libro Código Publicación: 040299 Orden: 020 Pilar Barreto Martín; José Luís Díaz Cordobés; Sheila Pintado Cucarella; Lorena Alonso Llácer; Omayra de la Torre Herrero; Rebeca Diego Pedro; Kristel Blasco Ocaña; Míriam Julián Sanchís; Elisabeth Muntó Durán; María Berenguer Pérez; Marián Pérez Marín (2011). Relación entre la comunicación de la enfermedad y el bienestar emocional en pacientes con glioblastoma multiforme y cáncer de mama. SITUACIÓN ACTUAL DE LA PSICOLOGÍA CLÍNICA (comp) Raúl Quevedo-Blasco & Víctor J. Quevedo-Blasco. Ed. Asociación Española de Psicología Conductual, 190-191. ISBN: 978-84-694-3972-2 Clave: Capítulo de libro Código Publicación: 043689 Orden: 024 Barreto Martín P y Rodríguez Bruzos E. (2012). Soporte Psicológico en Cáncer de Mama. Manual de práctica clínica en senología. Fundación Española de Senología y Patología Mamaria, 124-128. ISBN: 978-84-693-6418-5. Clave: Capítulo de libro Código Publicación: 052102 Orden: 029
Professorat extern Màsters
Belloch Fuster, Amparo
Universitat: Universitat de València
Doctor:
Categoria: Caterdràtica d´Universitat
Adreça de correu electrònic: abelloch@uji.es
Breu currículum: Formación académica: Dra. en Psicología (1980). Experiencia académica: Quinquenios: 7; Sexenios: 5 Cargo: Catedrática de Universidad (desde 1987). Líneas de investigación: Trastornos del espectro obsesivo-compulsivo Resultados relevantes: Belloch, A., Carrió, C., Cabedo. E., & García-Soriano, G. (2015) Discovering what is hidden: The role of non-ritualized covert neutralizing strategies in Obsessive-Compulsive Disorder. Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry . doi.org/10.1016/j.jbtep.2015.02.006 Radomsky, A., Alcolado, G., Abramowitz, J., Alonso, P., Belloch, A., Bouvard, M., .... & Wing, W. (2014). Part 1 - You can run but you can't hide: Intrusive thoughts on six continents. Journal of Obsessive-Compulsive and Related Disorders, 3, 269-279 . DOI: 10.1016/j.jocrd.2013.09.002 Garcia-Soriano, G. y Belloch, A. (2013). Symptom dimensions in obsessive-compulsive disorder: differences in distress, interference, appraisals and neutralizing strategies. Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry, 44, 441-448. Belloch, A., Roncero, M., y Perpiñá, C. (2012). Ego-syntonicity and Ego-dystonicity associated with upsetting intrusive cognitions. Journal of Psychopathology and Behavioral Assessment. 2012, 34, 94-106. Belloch, A., Cabedo, E., Carrió, C., Fernández-Álvarez, H., García, F., y Larsson, Ch. (2011). Group versus Individual Cognitive Treatment for Obsessive-Compulsive Disorder: Changes in non-OCD symptoms and cognitions at post-treatment and one-year follow-up. Psychiatry Research, 2011, 187, 174–179. Belloch, A. Cabedo, E., Carrió, C. & Larsson, Ch. (2010). Cognitive therapy for autogenous and reactive obsessions: Clinical and cognitive outcomes at post-treatment and 1-year follow-up. Journal of Anxiety Disorders, 24, 573-580
Professorat extern Màsters
Bergero Miguel, Trinidad
Empresa: UNIDAD DE TRASTORNOS IDENTIDAD DE GÉNERO DEL HOSPITAL UNIVERSITÀRIO CARLOS HAYA DE MÁLAGA
Càrrec: PSICÓLOGA
Adreça de correu electrònic: bergero@uji.es
Breu currículum: Formación académica: LICENCIADA PSICOLOGÍA Experiencia académica: Unidad de Interconsulta Hospitalaria. Unidad de Gestión Clínica de Salud Mental del Hospital Regional Universitario de Málaga. Tutora de rotación del Programa PIR. Año 1987-2015 Universidad de Málaga. Tutora de Prácticas Externas de Grado en Psicología en la Unidad de Interconsulta y Enlace del Hospital Civil y Hospital Carlos Haya de la Gestión Clínica de Salud Mental. Cursos lectivo 2013-2015. Universidad Jaume I. Castellón. Master Universitario de Psicopatología, Salud y neuropsicología de la. Docente (Profesorado Externo) Cursos lectivos 2009-2015. Universidad de Málaga. Facultad de Enfermería, Fisioterapia, Podología y Terapia Ocupacional.. Docente del Master Oficial en cuidados integrales de Enfermería en procesos nefrológicos. Cursos lectivos 2009-2015. Líneas de investigación: Disforia de género, transexualidad, transgenerismos. Piscooncología Tareas de investigación financiadas. Como investigador principal Año 2001-2003: Proyecto FIS (Nº Expediente 01/0447) Tema: Transexualidad en Andalucía: morbilidad psiquiátrica, endocrinológica y quirúrgica evaluación del proceso de intervención terapéutica. Experiencia de la primera unidad de referencia en España. Año 2002-2003. Proyecto Junta de Andalucía (Nº Expediente SAS 136) Tema: Factores asociados a la calidad de vida de los pacientes con Trastorno de Identidad de Género: desigualdades sociales, morbilidad psicológica y evaluación del proceso. Año 2013-2016. Proyecto Junta de Andalucía. (PI – 0251 / 2013) Terapia grupal con técnicas de Psicología Positiva para la prevención y tratamiento del distrés en pacientes con cáncer colorrectal con indicación quirúrgica. Resultados relevantes: José Guzmán-Parra, Nicolás Sánchez-Álvarez, Yolanda de Diego-Otero, Lucía Pérez-Costillas, Isabel Esteva de Antonio, Miriam Navais-Barranco, Serafina Castro-Zamudio, Trinidad Bergero-Miguel (2015) Sociodemographic Characteristics and Psychological Adjustment Among Transsexuals in Spain. Arch Sex Behav 2015 May 21. (Epub ahead of print] Jose Guzman-Parra, Pedro Paulino-Matos, Yolanda de Diego-Otero, Lucia Perez-Costillas, Amelia Villena-Jimena, Maria A Garcia-Encinas & Trinidad Bergero-Miguel. (2014) Substance Use and Social Anxiety in Transsexual Individuals. Journal of Dual Diagnosis 10(3), 162–167, 2014 Juana Martínez ; Trinidad Bergero; María Cruz Almaraz; Isabel Esteva. Tomo V. Capítulo 287 (bis)Trastornos sexuales (II) Trastornos de Identidad Sexual: transexualismo. En Maza Martín, JM y Delgado Bueno, S. coords. (2013). Tratado de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Editorial Bosch SA. (págs 873-899) Trinidad Bergero , Rafael Ballester, Isolde Gornemann, Guadalupe Cano y Susana Asiain. (2012) Desarrollo y validación de un instrumento para la evaluación del comportamiento sexual de los transexuales: el CSTM. Revista de Psicopatología y Psicología Clínica Vol. 17, N.º 1, pp. 11-30, 2012 Isabel Esteva de Antonio, Esther Gómez-Gil, M Cruz Almaraz, Juana Martínez-Tudela, Trinidad Bergero, Gabriel Olveira, Federico Soriguer y Grupo GIDSEEN. (2012) Organización de la asistencia a la transexualidad en el sistema sanitario público español. Gac Sanit. 2012;26(3):203–210 Isabel Esteva de Antonio I, Esther Gómez-Gil , María Cruz Almaraz, Juana Martinez-Tudela, Trinidad Bergero , Federico Soriguer; Grupo GIDSEEN. Challenges of the National Health System in Spain in reference to the medical care of transsexuals Gac Sanit. 2012 Jun 22. Carta al Director. Formación y experiencia profesional vinculados con la asignatura: Psicóloga Clínica del Programa de Interconsulta hospitalaria de la Unidad de Gestión Clínica de Salud Mental del Hospital Regional Universitario de Málaga. Años 1987-2015 He estado acudiendo también al Centro de Salud Mental Guadalmedina de Málaga evaluando y tratando distintas patologías psíquicas. .
Professorat extern Màsters
Borra Vegas, Cristina
Empresa: Centro Clínico PREVI
Doctor:
Categoria: Terapeuta
Adreça de correu electrònic: borra@uji.es
Breu currículum: Formación académica: Licenciada en Psicología por la Universidad de Valencia. 1998. Programa de doctorado dentro del departamento de Personalidad, Evaluación y Tratamientos Psicológicos, de la Facultad de Psicología (Universidad de Valencia). 2000 –2002. Trabajo de Investigación: “Validación del Cuestionario sobre los Pensamientos Automáticos acerca de la Imagen Corporal (BIATQ)”. 2002. Suficiencia Investigadora: 2002. Doctorado en la Universitat de Valencia: Tesis doctoral: “El atracón y sus trastornos: características psicopatológicas e implicaciones diagnósticas”. Dirigida por Dra. Conxa Perpiñá Tordera. 2008. Máster Universitario: Intervención Multidisciplinar para Trastornos de la Conducta Alimentaria y Trastornos de la Personalidad. Universidad de Valencia. 2008-2009. Experiencia académica: Profesora en el Grado de Psicología de la asignatura “Intervención y tratamientos psicológico” en la Universidad Internacional de Valencia (VIU), en el curso 2014-15. Profesora de la asignatura “Intervención en el tratamiento de la depresión en ninos y adolescentes” en el Máster en Psicología General Sanitaria de la Universitat Jaume I de Castellón, en el curso 2014-15. Profesora de la asignatura “Tratamientos validados empiricamente para los los trastornos del estado de ánimo en niños y adolescentes” en el Máster en Psicopatología, Salud y Neuropsicología de la Universitat Jaume I de Castellón, en los cursos 2012-13 y 2013-14. Directora de Trabajo Fin de Máster en el Máster en Terapias de Tercera Generación de la Universidad Internacional de Valencia (VIU). Curso 2012-13. Supervisora de Practicum, desde 2010, en distintos màsters. Resultados relevantes: ARTÍCULOS: Perpiñá, C., Borra, C. (2010). Estima corporal y burlas en mujeres con atracones: desarrollo de una imagen corporal negativa. Psicología Conductual, Vol. 18, Nº 1, pp. 91-104. POSTERS Y COMUNICACIONES A CONGRESOS: Perpiñá, C. Brines, S. Borra, C. Póster “Fat and Thin related words: A study of Spanish verbal stimuli for experimental tasks in the research on eating disorders”. En el IV Congreso Hispano Latino Americano de Trastornos de la Conducta Alimentaria. Junio, 2006, Barcelona. Perpiñá, C. Brines, S. Borra, C. Póster “Imagen corporal en mujeres ciegas: un estudio exploratorio utilizando una tarea de auto-adscripción de adjetivos”. En el IV Congreso Hispano Latino Americano de Trastornos de la Conducta Alimentaria. Junio, 2006, Barcelona. Marco, J. H., Perpiñá, C., Baños, R.M., Botella, C., Borra, Gallego, M.J. y Salvador S. Comunicación “La importancia de la Imagen Corporal en los Trastornos Alimentarios”. V Congreso Virtual de Psiquiatría (Barcelona, 2004). http://interpsiquis.com/2004. Perpiñá, C. Borra, C., Baños, R. M., Botella, C., Quero, S., Jorquera, M. Poster “Psychometric Properties of the Body Image Automatic Thoughts Questionnare (BIATQ) in a Spanish population”. 37th Annual Convention of AABT. Boston: 20- 11- 2003. International 2003 Association for advancemente of behavior therapy. Código: Poster-ED-ED-Perpina-508846 Formación y experiencia profesional vinculados con la asignatura: Terapeuta clínica en la Unidad de Trastornos Alimentarios y de la Personalidad Previ desde 2007. Terapeuta clínica en el centro Psicólogos SM (2004-2007). Terapeuta clínica en el tratamiento individual y grupal de las adicciones en la Clínica Bétera-48 (2003). Redacción de artículos de divulgación y Consultorio Psicológico para la revista Tele–Indiscreta (2002-2003). Estudios de validación de cuestionarios con el Gabinete de Psicodiagnóstico y Reeducación (Valencia). Año 2000. Prácticas formativas en la Mancomunidad Costero-Canal, en la Unidad de Prevención Comunitaria (UPC) de Xàtiva (1997-1998).
Professorat extern Màsters
Botella Arbona, Cristina Dep. de Psicologia Bàsica, Clínica i Psicobiologia Catedràtica d'Universitat
Bretón López, Juana Maria Dep. de Psicologia Bàsica, Clínica i Psicobiologia Professora Contractada Doctora
Castilla López, Diana Virginia Dep. de Psicologia Bàsica, Clínica i Psicobiologia Professora Associada Laboral
Castro Calvo, Jesús Dep. de Psicologia Bàsica, Clínica i Psicobiologia Personal investigador fase postdoctoral - Programa VALi+D(GV)
Cebolla Martí, Ausias Josep
Universitat: Universitat de València
Doctor:
Categoria: Professor Ajudant Doctor
Adreça de correu electrònic: acebolla@uji.es
Breu currículum: Formación académica: DOCTOR EN PSICOLOGIA Experiencia académica: PROFESOR AYUDANTE DOCTOR. Líneas de investigación: ESTILOS DE VIDA OBESIDAD MINDFULNESS Y COMPASIÓN Resultados relevantes: Autoria (per ordre de firma): Baños, R., Escobar, P., Cebolla, A., Guixeres, J., Alvarez-Pitti, J., Lison, JF, Botella, C Títol: Using virtual reality to distract overweight children from bodily sensations during exercise Ref. revista/llibre: Cyberpsychology, Behavior and Social Netweorking (in press) Pàgines i any de publicació: 2016. Índex d’impacte de la revista: 2.188 Base de dades: ISI. Any: 2015 Posició de la revista dins de la seua categoria: 17/62 Q2 Social Psychology Autoria (per ordre de firma): Daniel Campos, Ausiàs Cebolla, Soledad Quero, Juana Bretón-López, Cristina Botella,Joaquim Soler, Javier García-Campayo, Marcelo Demarzo, Rosa María Baños Títol: Meditation and happiness: Mindfulness and self-compassion may mediate the meditation–happiness relationship Ref. revista/llibre: Personality and individual differences ISSN/ISBN: 0191-8869 Editorial: Elsevier Pàgines i any de publicació: 2015. Índex d’impacte de la revista : 1,946 Base de dades: ISI. Any: 2014. Posició de la revista dins de la seua categoria: 21/62 Q2 Social Psychology Clau: R Autoria (per ordre de firma): Aguado, J., Luciano, JV., Cebolla, A., Soler, J., & Garcia-Campayo, J. Títol: Bifactor analysis and construct validity of the Five Facet Mindfulness Questionnaire (FFMQ) in non-clinical Spanish samples Ref. revista/llibre: Frontiers in Psychology ISSN/ISBN: 1664-1078 Editorial: FRONTIERS RESEARCH FOUNDATION Pàgines i any de publicació: 2015. Índex d’impacte de la revista: 2.463 Base de dades: ISI. Any: 2015. Posició de la revista dins de la seua categoria: 29/129 Q1 Psychology, multidisciplinar. Clau: R Autoria (per ordre de firma): Baños, R., Cebolla, A., Moragrega, I., Van Strien, T., Fernández-Aranda, F., Agüera, Z., de la Torre, R., Casanueva, F., Fernández-Real, J.M., Fernández-García, J.C., Frühbeck, G., Gómez-Ambrosi, J., Jiménez-Murcia, S., Rodríguez, R., Tinahones, F., Botella, C. Títol: Relationship between eating styles and temperament in an Anorexia Nervosa, Healthy Control, and Morbid Obesity female sample. Ref. revista/llibre: Appetite. ISSN/ISBN: 0195-6663. Editorial: Academic Press LTD-Elsevier Science LTD. Any de publicació: 2014. Volum: 76 pàgines: 76-83 Índex d’impacte de la revista: 2.691. Base de dades: ISI. Any: 2014. Posició de la revista dins de la seua categoria: 23 de 51 (Q3)/ 30 de 70 (Q2). Categoria: Behavioural sciences/ Nutrition & Dietetics. Autoria (per ordre de firma): Barrada, J. R., Van Strien, T., Cebolla, A., Títol: Internal Structure and Measurement Invariance of the Dutch Eating Behavior Questionnaire (DEBQ) in a (Nearly) Representative Dutch Community Sample Ref. revista/llibre: European Eating disroders review Pàgines i any de publicació: 2016. Índex d’impacte de la revista: 2.91 Base de dades: ISI. Any: 2015. Posició de la revista dins de la seua categoria: 19/121 Q1 (Clinical, Psychology)
Professorat extern Màsters
Clemente Estevan, Rosa Ana Dep. de Psicologia Evolutiva, Educativa, Social i Metodologia Catedràtica d'Universitat
Crespo Delgado, Elena Dep. de Psicologia Bàsica, Clínica i Psicobiologia Professora Associada Laboral
Espada Sánchez, José Pedro
Universitat: Universidad Miguel Hernández de Elche
Doctor:
Categoria: Profesor Titular (Area de Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico)
Adreça de correu electrònic: espada@uji.es
Breu currículum: Formación académica: DOCTOR EN PSICOLOGÍA Experiencia académica: Profesor Asociado. Facultad de Medicina. Universidad Miguel Hernández. 8/10/2002-30/09/2003. Profesor Colaborador. Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas. Universidad Miguel Hernández. 30-09-2003-27-03-2007 Profesor Contratado Doctor Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas. Universidad Miguel Hernández. 27-03-2007- 27/01/2009 Profesor Tutor, Universidad Nacional de Educación a Distancia. 08/02/2002- 28/02/2008 Profesor Titular de Universidad desde 27/01/2009-hasta la actualidad. Ha recibido la valoración positiva por parte de la CNEAI de dos tramos investigadores (2000-2005 y 2006-2011). Evaluación positiva de dos tramos docentes (quinquenios): Periodo 2001-2005 y 2006-2010 Líneas de investigación: Desde su creación en el año 2010 dirige el grupo de investigación Análisis, Intervención y Terapia Aplicada con Niños y Adolescentes (AITANA) de la Universidad Miguel Hernández. Sus principales líneas de investigación se han centrado en la prevención y tratamiento de las conductas adictivas y en la modificación de conducta aplicada a problemas emocionales y de salud en la infancia y adolescencia. A lo largo de su carrera investigadora ha sido autor de 114 artículos publicados en revistas indexadas y con sistema de revisión por pares, de los que 54 están incluidos en el JCR y los restantes en otros índices (Scopus, Latindex, etc). El promedio de citas total es 194, y de 19.4 citas por años desde 2000 (Scopus, Author ID: 7004030078). Tiene 12 publicaciones totales en primer cuartil (Q1) y su índice h es 8 (Scopus, Author ID: 7004030078). Ha publicado un total de nueve libros científicos (seis como autor y tres como editor) en editoriales con difusión internacional. Ha presentado un total de 221 trabajos en forma de comunicación, poster o ponencia invitada en congresos. Ha participado como investigador en un total de veinte proyectos de convocatorias competitivas. Ha sido investigador principal en cinco proyectos de convocatorias competitivas, entre los que destacan dos proyectos multicéntricos nacionales. Ha dirigido catorce tesis doctorales, ocho de ellas con mención internacional, centradas en las líneas de conductas adictivas, conductas sexuales de riesgo, y problemas emocionales infantiles. Resultados relevantes: Espada, J. P., Gonzálvez, M. T., Orgilés, M., Guillén-Riquelme, A., Soto, D. y Sussman, S. (2015). Pilot clinic study of Project EX for smoking cessation with Spanish adolescents. Addictive Behaviors, 45, 226-231. Morales, A., Espada, J. P. y Orgilés, M. (2015). A one-year follow-up evaluation of a sexual-health education program for Spanish adolescents compared to a well-established program. European Journal of Public Health. doi:http://dx.doi.org/10.1093 /eurpub/ ckv074 Espada, J. P., Gonzálvez, M. T., Orgilés, M., Lloret, D. y Guillén-Riquelme, A. (2015). Meta-Analysis of the effectiveness of school substance abuse prevention programs in Spain. Psicothema, 27(1), 5-12. Espada, J. P., Morales, A., Orgilés, M. , Jemmott, J. B. y Jemmott, L. S. (2015). Short-term evaluation of a sexual education program based on skills development compared to a well-established program. Journal of Adolescent Health, 56(1), 30-37. Espada, J. P., Escribano, S., Orgilés, M., Morales, A. y Guillén-Riquelme, A. (2015). Sexual risk behaviors increasing among adolescents over time: comparison of two cohorts in Spain. AIDS care, 27(6), 783-788.
Professorat extern Màsters
Espinosa Mata, Matilde Dep. de Psicologia Bàsica, Clínica i Psicobiologia Professora Associada Assistencial
Ferrando Daufi, Eva Dep. de Psicologia Evolutiva, Educativa, Social i Metodologia Professora Associada Laboral
Forn Frias, Cristina Dep. de Psicologia Bàsica, Clínica i Psicobiologia Professora Titular d'Universitat
Galdón Garrido, María José
Universitat: Universidad de Valencia
Doctor:
Categoria: Profesor Titular de Unviersidad
Adreça de correu electrònic: galdon@uji.es
Breu currículum: Formación académica: Dra. en Psicología Profesora Titular de Universidad Acreditada a Cátedra Experiencia académica: Número de quinquenios:5 Número de sexenios:3 Co-directora Máster de Psico-Oncología (Título Propio de la Universidad de Valencia) Líneas de investigación: Psicología de la Salud Psico-oncología Resultados relevantes: Andreu, Y.; Galdón, M.J.; Durá, E.; Martinez, P.; Pérez, S.; Murgui, S. (2011) A longitudinal study of psychosocial distress in breast cancer: prevalence and risk factors. Psychology & Health (27 ) 72 -87. Ferrando, M.; Galdón, M.J.; Durá, E.; Andreu, Y.; Jimenez, Y.; Poveda, R. (2012) Enhancing the efficacy of treatment for temporomandibular patients with muscular diagnosis through cognitive-behavioural intervention including hypnosis: a randomized research.Oral Surgery Oral Medicine Oral Pathology Oral Radiology and Endodontics (113). 81-89. Martínez, P., Durá, E., Andreu, Y, Galdón, M.J., Murgui, S., Ibáñez, E. (2012) Structural validity and distress screening potential of the Hospital Anxiety and Depression Scale in cancer. Journal of Clinical and Health Psychology (12 ) 435-447. Martínez P., Galdón M.J., Andreu Y.,Ibáñez E. (2013) The Distress Thermometer in Spanish cancer patients: convergent validity and diagnostic accuracy. Supportive Care in Cancer (21) .3095- 3102. Pérez S., Galdón M.J., Andreu Y.,Ibáñez E., Durá E., Conchado A., Cardeña E. (2014) Posttraumatic stress symptoms in breast cancer patients: temporal evolution, predictors, and mediation. Journal of Traumatic Stress (27) 1- 8. Martínez P., Andreu Y., Galdón M.J. e Ibáñez E. (in press). Can the diagnostic accuracy of the Distress Thermometer be improved? The Impact Thermometer as modulate variable. Journal of Pain and Symptom Management.
Professorat extern Màsters
García Palacios, Azucena Dep. de Psicologia Bàsica, Clínica i Psicobiologia Professora Titular d'Universitat
Gil Juliá, Beatriz Dep. de Psicologia Bàsica, Clínica i Psicobiologia
Gil Llario, María Dolores
Universitat: UNIVERSITAT DE VALÈNCIA
Doctor:
Categoria: TITULAR DE UNIVERSITAT
Adreça de correu electrònic: llario@uji.es
Breu currículum: Formación académica: Licenciada en Psicología en 1989 y Dra. Psicología desde 1995 ambos títulos por la Universidad de Valencia. Experiencia académica: En 1995 entró en el departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación de la Universidad de Valencia como Profesora Ayudante y desde 2002 es Profesora Titular de Universidad. Tiene tres quinquenios (en un par de meses solicitará su cuarto quinquenio) y dos sexenios. Líneas de investigación: Su producción científica iniciada en 1995 se enmarca principalmente en una línea de estudio de la prevención e intervención en el área de la educación para la salud. Cuenta con más de 70 artículos publicados en diferentes revistas de fuerte relevancia científica (12 de ellos se ubican en el primer cuartil, Q1), la mayoría de los cuales son fruto de los 11 proyectos financiados por la Conselleria y el Ministerio y en los que ha participado tanto como Investigadora Principal como colaboradora. Actualmente es la IP de un proyecto I+D+I financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad. Ha dirigido hasta la fecha 4 tesis doctorales habiéndoles sido otorgada a todas ellas la calificación máxima de sobresaliente cum laude y en breve se concluirán otras 5 que están en fase muy avanzada de elaboración. También ha dirigido en los últimos años 15 tesinas y trabajos fin de master. Una de las tesis obtuvo una Mención Honorífica en la Convocatoria de Premios Nacionales de Investigación e Innovación Educativa de 2007 (ORDEN ESD/3378/2008 de 14 de Noviembre). De su actividad docente cabe destacar su participación hasta la actualidad en el Máster de Neurociencia Cognitiva y Necesidades Específicas de Apoyo Educativo habiendo sido directora del mismo en su primera edición; en el Máster de Necesidades Educativas Especiales de ADEIT en sus 18 ediciones; en el Máster de Intervención Psicológica en el Ámbito Social siendo la responsable del módulo de prevención de prácticas de sexualidad no saludables; en el Máster en Psicopatología, Salud y Neuropsicología en la UJI siendo responsable del módulo de elaboración de programas de salud. Por último, recientemente se ha incorporado al Máster General Sanitario de la Universidad de Valencia impartiendo el módulo de evaluación e intervención en contextos educativos y en el Máster General Sanitario ofertado por la Universitat Jaume I de Castellón (UJI) donde imparte el módulo de elaboración de programas de salud y la prevención de problemas relacionados con la imagen corporal. Ha recibido diferentes premios de investigación entre los cuales cabe destacar el otorgado en la modalidad de Divulgación Científica al grupo 'Psicología de la salud: prevención y tratamiento' Resultados relevantes: GIL, M.D., MORELL, V., BALLESTER, R., GIMÉNEZ, C. y CASTRO, J. (2014). Sexual sensation seeking in Spanish young men and women with different sexual orientation. Journal of Sex & Marital Therapy DOI: 10.1080/0092623X.2014.931316 GIL, MD, BALLESTER, R, GIMÉNEZ, C, SALMERÓN, P. (2014). Effectiveness of HIV Prevention for Women: What Is Working? Aids and Behavior, 3, 19. DOI 10.1007/s10461-014-0703-5 BALLESTER, R., GIL, M.D., RUIZ, E., Y GIMÉNEZ, C. (2013). Autoeficacia en la prevención sexual del Sida: la influencia del género. Anales de Psicología, 1 (29), 76-82. GIL, M.D., CECCATO, R., MOLERO, R. Y BALLESTER, R. (2013). Socioemotional characteristics of minors in foster care: a comparison between the estimation of parents, teachers and children. Children and Youth Services Review, 4(35), 664-667. DOI: 10.1016/j.childyouth.2013.01.013. BALLESTER, R. Y GIL, M.D. (2013). Psicología Clínica de la Salud. Suffolk (Great Britain): Pearson. ISBN: 978-1-78273-543-4 BALLESTER, R. Y GIL, M. D. (2011). Infección por VIH y psicología: Prevención e intervención. Madrid: Editorial Klinik. ISBN: 978-84-95884-26-8
Professorat extern Màsters
Giménez García, Cristina Dep. de Psicologia Bàsica, Clínica i Psicobiologia Professora Ajudanta Doctora Tipus II
Guillén Botella, Veronica
Empresa: Centro Clínico PREVI, Valencia
Doctor:
Categoria: Psicóloga Clínica
Càrrec: Psicóloga Clínica
Adreça de correu electrònic: guillen@uji.es
Breu currículum: Doctora en psicología desde 2008 y Especialista en Psicología Clínica desde 2010. Máster Universitario en Psicoterapia Familiar por la Universidad Maimónides, B.A, Argentina (2009-2011). Coordinadora de la Unidad de Trastornos de la personalidad y Trastornos alimentarios PREVI desde 2001 a 2016. Ha sido profesor asociado de la Universidad de Valencia (2008-2012) y profesor asociado de la Universidad Jaume I de Castellón (2012-2016). Actualmente, es Profesor Ayudante Doctor de la Universidad de la Universidad de Valencia y Co-directora del Máster en Intervención Interdisciplinar en Trastornos de la Conducta Alimentaria, Trastornos de la Personalidad y Trastornos Emocionales, con Título Propio de la Universidad de Valencia desde 2007 hasta la actualidad. Imparte cursos de postgrado y máster en diversas universidades españolas. Su línea principal línea de investigación son la aplicación y mejora de los tratamientos basados en la evidencia para las personas con trastornos de la personalidad (TP) y para personas con graves problemas en la regulación del afecto. Se somete a prueba la Terapia Dialéctico-Comportamental (TDC) desarrollado por Marsha Linehan (1993) y se analizan los resultados obtenidos tanto individual como en grupo. Se estudian las variables a tener en cuenta en la toma de decisiones acerca de qué tratamiento es más eficaz y en qué tipo de dispositivo para llevar a cabo el tratamiento del TP y en función del momento de enfermedad en el que se encuentra cada paciente y su gravedad. Se realizan estudios de eficacia, seguimiento y mantenimiento de resultados. Se someten a prueba tratamientos aplicados a familiares (grupos psicoeducativos, mindfulness y compasión, etc.) y se estudia la psicopatología de los familiares de personas con TP. Asimismo, se intenta mejorar los tratamientos actuales con ayuda de las nuevas tecnologías, como por ejemplo, realidad virtual, realidad aumentada, tratamientos computerizados, plataformas de telepsicología como parte del tratamiento.
Professorat extern Màsters
Herrero Camarano, Rocío Dep. de Psicologia Bàsica, Clínica i Psicobiologia Personal investigador contractat doctor
Jorquera Rodero, Maria Mercedes
Empresa: Centro Clínico PREVI, Valencia
Càrrec: Psicóloga Clínica
Adreça de correu electrònic: jorquera@uji.es
Breu currículum: Formación académica: Licenciada en psicología (Universidad de Valencia) en 2000, con premio extraordinario de licenciatura. En 2001 beca FPU, realizando una estancia breve en Goldsmith (University of London), en calidad de investigadora. En 2003 Suficiencia investigadora en la especialidad de Psicología Clínica (Universidad de Valencia) Noviembre de 2008 Dra. en Psicología, con la calificación de Excelente cum laude. Experiencia académica: Profesora adjunta de la Universidad Católica de Valencia. Grado de Psicología, asignatura “Evaluación y Diagnóstico I”, desde 2010. 2007 –actualidad Profesor del Máster “Tratamiento multidisciplinar de los Trastornos alimentarios, trastornos de la personalidad y trastornos emocionales”. Materias: “Tratamiento Cognitivo – Comportamental para la Bulimia Nerviosa”; “Un programa de prevención para los trastornos de la conducta alimentaria”. Universidad de Valencia y ADEIT. 2007 – 14 Profesor externo del Máster en “Psicopatología, Salud y Neuropsicología”. Universidad Jaume I de Castellón. 2015 – actualidad: Profesor externo del Máster Psicólogo general sanitario. Universidad Jaume I de Castellón. Líneas de investigación: Marco, JH, García-Alandete, J., Pérez, S. Guillen, V., Jorquera, M., Espallargas, P. y Botella, C. (2015). Meaning in life and non-suicidal self-injury: A follow-up study with participants with Borderline Personality Disorder. Psychiatry Research, http://dx.doi.org/10.1016/j.psychres.2015.10.004i Jorquera, M. (2015) Intervención en familiares de pacientes con trastornos alimentarios. Todo sobre los trastornos de la conducta alimentaria. Ed. Altaria. Jorquera, M., Baños, R.M., Cebolla, A., Rasal, P., Etchemendy, E. (2012). Psychometric Properties of the Questionnaire on Sociocultural Influences on the Aesthetic Body Shape Model (CIMEC-26) in a Spanish Female Adolescent sample. European Eating Disorders Review, 26 (2) 255- 256. Navarro, M. V., Jorquera, M., Garcia-Palacios, A. y Botella, C. (2010). Terapia dialéctica comportamental (DBT) en un caso con rasgos de personalidad límite y trastorno de la conducta alimentaria. Revista de Psicopatología y Psicología Clínica, 15, 61-74. Formación y experiencia profesional vinculados con la asignatura: Experiencia profesional: 2003 –actualidad: Psicóloga clínica en el Centro PREVI (Psicología y Realidad Virtual). Terapia clínica individual y grupal, tanto en el área de la Psicopatología general, como en la Unidad de Trastornos Alimentarios y Centro de Atención Continuada y Trastornos de la Personalidad (hospital de día y Centro de Atención Continuada). 2008 – actualidad: Coordinadora del Centro Clínico PREVI Alicante: formación y coordinación de equipo clínico; coordinación con centros de salud y unidades hospitalarias de la red pública. 2006 –actualidad: Tutora en el programa de Prácticas Externas en Empresas de la Universidad de Valencia y la Fundación Universidad Empresa (ADEIT).
Professorat extern Màsters
Lorente Rovira, Ester
Empresa: Hospital Clinico Universitario de Valencia. Agencia Valenciana de Salud
Doctor:
Categoria: Facultativo Especialista
Càrrec: Psicologo Clínico Consultas Externas de Psiquiatria
Adreça de correu electrònic: elorente@uji.es
Breu currículum: Formación académica: Licenciada en Psicología (1991-95), Departamento de Psicología. Facultad de Ciencias Humanas y Sociales Universidad Jaume I Especialista en Psicología Clínica (1999-2002), Ministerio Sanidad y Consumo Master (MPhil) en Ciencias Médicas en el Departamento de Psiquiatría de la Universidad de Cambridge, Reino Unido. Oct 2003-Sept 2004 Doctora en Psicología (2009), Dpto. de Psicología Básica, Clínica y Psicobiología, Universidad Jaume I Líneas de investigación: Síntomas psicóticos (aspectos neuropsicológicos, validación escalas) y tratamientos psicológicos en las psicosis (TCC para síntomas persistentes, tratamiento psicoeducativo, Entrenamiento metacognitivo) Resultados relevantes: Lorente-Rovira, E., Pomarol-Clotet, E., McCarthy, R.A., Berrios, G.E., McKenna, P.J. (2007). Confabulation in schizophrenia and its relationship to clinical and neuropsychological features of the disorder. Psychological Medicine, 37: 1403-1412 Luengo Martín, A., Brotons Girona, O., Lorente, E. y cols. (2009). Respuesta emocional ante estímulos amenazantes en psicosis y trastornos de ansiedad. Psicothema, 21 (1), 51-56 Lorente-Rovira, E., Santos-Gomez, J.L., Moro, M., Villagrán, J.M., McKenna, P.J. (2010) Confabulation in schizophrenia: a neuropsychological study. Journal of the International Neuropsychological Society, 16 (6): 1018-26 Lorente-Rovira, E., Berrios, G.E., Mckenna, P.J., Moro-Ipola, M., Villagrán-Moreno, J.M. (2011). Confabulationes (I): Concepto, clasificación y neuropatogía. Actas Españolas de Psiquiatría, 39 (4), 251-9 Lorente-Rovira, E., McKenna, P.J., Berrios, G.E., Villagrán-Moreno, J.M., Moro-Ipola, M. (2011). Confabulationes (II): Modelos explicativos. Actas Españolas de Psiquiatría, 39 (6), 384-92 Barbeito S, Vega P, Ruiz de Azua S, Balanza-Martinez V, Colom F, Lorente E, Luengo A, Cerrillo E, Crespo JM, González Pinto A. Integrated treatment of first episode psychosis with online training (e-learning): study protocol for a randomised controlled trial. Trials. 2014 Oct 27; 15:416 Formación y experiencia profesional vinculados con la asignatura: Formación en psicosis: Experto en Rehabilitación Psicosocial. Universidad de Castilla-La Mancha (UCM) 2006 Taller “CBT for psychosis” impartido por A. Pinto y taller “CBT for negative symptoms of schizophrenia” impartido por D. Kindgon y D. Turkington en el XXXV Annual Congress of the European Behavioral Cognitive Therapy (EABCT). Salónica, Grecia. Septiembre 2005 Taller “CBT and Decentering Techniques for Auditory Verbal Hallucinations” impartido por M. Van der Gaag en el V Congreso Mundial de Terapias Cognitivas y Conductuales. Barcelona, Julio 2007 Talleres “CBT for voices” y “CBT for Delusions” impartido por K. Greenwood y E. Peters. Institut of Psychiatry & PICuP (Psychological Interventions Clinic for oUtpatients with Psychosis). Hospital Maudsley, Londres. Noviembre 2007 Cursos “CBT for hallucinations: theory and practice”, “CBT for voices” y “CBT for hallucinations and voices”, impartidos por los Drs. D. Turkington y Alison Brabban, y organizados por el G-23 del CIBERSAM, Valencia, 2009 y 2010 Experiencia profesional: Psicóloga Clínica Hospital Clínico Universitario de Valencia, Agencia Valenciana de Salud (AVS), desde julio de 2006 hasta la actualidad. Con plaza en propiedad desde enero de 2013, realizando la actividad en las consultas externas del servicio de psiquiatría, que implica la atención ambulatoria de todo tipo de trastornos mental en el adulto y, referente del Programa de Primeros Episodios de Psicosis desde sept 2013 Experiencia de investigación y clínica (terapeuta) en diversos proyectos relacionados con tratamientos psicológicos en pacientes con psicosis
Professorat extern Màsters
Marco Salvador, José Heliodoro
Universitat: Universidad Católica de Valencia
Doctor:
Categoria: Profesor Ordinario Doctor Acreditado
Adreça de correu electrònic: jsalvado@uji.es
Breu currículum: Formación académica: Licenciado en grado en Psicología por la Universidad Jaume I de Castellón (1996). Doctor en Psicología por la Universidad Jaume I de Castellón (2004). Premio Extraordinario de Doctorado (Curso 2004-2005). Psicólogo Especialista en Psicología Clínica por el Ministerio de Educación, 2009. Experiencia académica: Profesor Contratado Doctor. Director del Departamento de Personalidad, Evaluación e intervención Terapéutica. Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir desde el curso 2010-2011. Acreditado por la ANECA y por la AVAP (2010) para las figuras de Profesor Doctor de Universidad Privada, Profesor Contratado Doctor y Profesor Ayudante Doctor. Profesor Asociado de la Universitat Jaume I de Castellón. Profesor Asociado Laboral. Departamento de psicología básica, clínica y psicobiología. Área de Personalidad, Evaluación y Tratamientos Psicológicos. Universidad Jaume I (2008-2010). Profesor externo del Máster Oficial en Master en Psicopatología, Salud y Neuropsicología de la Universidad Jaume I de Castellón (2007–actualidad). Profesor externo del Master en “Intervención Multidisciplinar en los Trastornos de la Conducta Alimentaria y Trastornos de la Personalidad” (Universitat de Valencia). (2007-actualidad). Profesor del Máster Oficial en Psicología de la Salud de la Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir (2010-actualidad). Profesor del Máster en Psicología Jurídica de la Universidad Católica de Valencia San Vicente Martir (2011-actualidad). Profesor del Máster en Prevención e intervención Psicológica en problemas de conducta en la escuela. Universitat International Valenciana (2011-actualidad). Profesor del Máster en Bioética de la Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir (2011-actualidad). Profesor del Título de Experto en Evaluación e intervención en psicopatología infantil y del adolescente. Universidad Jaume I, Castellón (2015). Líneas de investigación: Reconocido un Sexenio de investigación por el Comité Asesor de la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora (CNEAI) tramo 1999-2013. Director del Grupo de investigación en Psicopatología de los Trastornos alimentarios y los trastornos de la personalidad. Resultados relevantes: Marco, J.H., Perpiñá, C., & Botella (2013). Effectiveness of cognitive behavioral therapy supported by virtual reality in the treatment of body image in eating disorders: One year follow-up. Psychiatry Research, 209(3), 619-625. doi:10.1016/j.psychres.2013.02.023 Marco, J.H., García-Palacios, A., & Botella, C. (2013). Dialectical behavioral therapy for oppositional defiant disorder in adolescents: a case series. Psicothema, 25 (2), 158-163. Marco, J.H., Perpiña, C., & Botella, C. (2014). Tratamiento de la imagen corporal en los trastornos alimentarios y cambio clínicamente significativo. Anales de Psicología, 30(2),422-430. doi: 10.6018/analesps.30.2.151291 Marco, J.H., Garcia-Alandete, J., Perez, S. & Botella, C. (2014). El sentido de la vida como variable mediadora entre la depresión y la desesperanza en pacientes con trastorno límite de la personalidad. Behavioral Psychology, 22(2), 291-303. Perez, S, Marco, J.H., & Garcia-Alandete, J.(2014). Comparison of clinical and demographic characteristics among borderline personality disorder patients with and without suicidal attempts and non-suicidal self-injury behaviors. Psychiatry Research, 220, 935-940. doi: 10.1016/j.psychres.2014.09.001 Roncero, M., Perpiña, C, Marco, J. H., & Sanchez-Reales, S. (2015). Confirmatory factor analysis and psychometric properties of the Spanish version of the Multidimensional Body-Self Relations Questionnaire-Appearance Scales. Body Image, 14, 47-53. doi: 10.1016/j.bodyim.2015.03.005 Formación y experiencia profesional vinculados con la asignatura: Psicologo Clinico Hospital de Día PREVI para los Trastornos de la Conducta Alimentaria.
Professorat extern Màsters
Miquel Salgado-Araujo, Marta Asunta Dep. de Psicologia Bàsica, Clínica i Psicobiologia Catedràtica d'Universitat
Molés Amposta, Maria del Mar Dep. de Psicologia Bàsica, Clínica i Psicobiologia Professora Associada Laboral
MOLES GIMENO, MARIA CARMEN
Empresa: Centro de Medicina del Deporte. CEMESPORT
Categoria: Psicóloga
Càrrec: Responsable del área de Psicología
Adreça de correu electrònic: mamoles@uji.es
Breu currículum: Formación académica: Licenciada en Psicología. Master en Psicología del Deporte y Actividad Física Formación y experiencia profesional vinculados con la asignatura: Profesora del Master en Psicología del Deporte y Actividad Física (IX Edición) desde su inicio. Miembro de la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Psicólogos de la Comunidad Valenciana desde marzo de 2015. Colaboradora habitual del Patronato de Deportes del Excmo. Ayuntamiento de Castellón. Impulsora del programa “Un deporte, un valor” del Excmo. Ayuntamiento de Castellón. Ejercicio privado de la profesión desde 1992. Psicóloga del Cuerpo Técnico de la Selección Española de Hockey Linea.
Professorat extern Màsters
Morelló Tomás, Eduardo
Empresa: VILLARREAL CF
Categoria: Psicólogo
Càrrec: Coordinador del Departamento de Psicología
Adreça de correu electrònic: morello@uji.es
Breu currículum: Formación académica: Licenciado en Psicología por la Universitat de València, Máster en Psicología del Deporte del COPCV. Experiencia académica: profesor del Máster de Psicología del Deporte del COPCV, profesor del Máster Universitario en Psicología General Sanitaria de la UJI. Líneas de investigación: miembro del equipo de investigación Penyagolosa Trails Saludable, doctorando de los profesores Rafael Ballester y Carlos Hernando. Formación y experiencia profesional vinculados con la asignatura: Técnico Superior en Animación de Actividad Física y Deportiva, coordinador del Departamento de Psicología del Villarreal CF, secretario del Grupo de Psicología del Deporte del COP de Castellón.
Professorat extern Màsters
Moro Ipola, Micaela Dep. de Psicologia Bàsica, Clínica i Psicobiologia Professora Titular d'Universitat
Navarro Sánchez, Amparo
Empresa: PREVI S.L
Categoria: PSICÓLOGA CLÍNICA
Adreça de correu electrònic: amnavarr@uji.es
Breu currículum: Formación académica: Licenciatura Psicología. Universidad de Valencia 1998-2003 Especialista en Psicología Clínica Vía Pir. 2009-2014 Máster en Psicología Clínica y de la Salud. ISEP (Instituto superior de estudios psicológicos). 2005-2007 (510 Horas) Máster de Práctica Clínica en Salud Mental. AEPCCC (Asociación española de Psicología clínica cognitivo conductual) 2008 - 2009. (600 Horas) Posgrado “Neuropsicología de los trastornos del desarrollo”. ISEP Instituto superior de estudios psicológicos. Marzo 2014. Experiencia académica: Docente de master “Psicología general sanitario”, impartido en la UJI, año 2014-2015. Seminario “Habilidades terapéuticas” dentro de asignatura “Fundamentos científicos y profesionales de la psicología sanitaria”. Consultor de la asignatura “Psicología de la salud infanto-juvenil: evaluación y diagnóstico” en la Universidad de valencia a distancia (VIU). Curso 2014-2015. Directora Trabajo fin de grado. Universidad de Valencia a distancia. 2015. Tutora de alumnos de Master general sanitario, así como alumnos MIR, en centro clínico PREVI. Líneas de investigación: Actualmente no participo en ninguna línea de investigación, y durante la residencia, participe en diferentes proyectos de investigación relacionados con el déficit cognitivo en la esquizofrenia. Resultados relevantes: “E¿cacia de la rehabilitación cognitiva en Esquizofrenia residual”. Publicado en Psicoevidencias. Marzo 2012 “Recuperación y grupo. Una experiencia comunitaria” A. Unidad de Salud Mental Comunitaria de Morón de la Fra. Área Hospitalaria de Valme (Sevilla). Presentado en: XIV Curso anual de Esquizofrenia “Psicosis: Comunicación, motivación y cambio” 26-28 Noviembre 2009 Madrid. “Una Experiencia satisfactoria de contacto con la realidad: Caballos y psicosis” Unidad de Salud Mental Comunitaria de Morón de la Fra. Área Hospitalaria de Valme (Sevilla). Presentado en: XIV Curso anual de Esquizofrenia “Psicosis: Comunicación, motivación y cambio” 26-28 Noviembre 2009 Madrid. “Valoración funcional de pacientes con trastorno mental grave previa a su inclusión en un grupo terapéutico” Presentado en las II jornadas sobre funcionalidad. Celebrado en Valencia del 6 al 7 de Mayo de 2011. Adolescencia Hoy: “La incorporación de las voces de los adolescentes en nuestras estrategias terapéuticas desde el marco del Hospital de día” Presentado en congreso nacional de SEPYPNA, Abril, 2012. “Análisis conductas automáticas en un programa de enlace de salud mental” Presentado en encuentros en Psiquiatría, conducta suicida, Sevilla 20 y 21 de Abril. “Análisis de conductas automáticas en población psicogeriátrica en UGC salud mental HUV Valme”. Presentado en II reunión anual de la sociedad española de Psicogeriatría (SEPG). 24-26 Octubre. 2012 “Análisis de atención urgente en población psicogeriátrica UGC salud mental HUV Valme” Presentado en II reunión anual de la sociedad española de Psicogeriatría (SEPG). 24-26 Octubre. 2012 Formación y experiencia profesional vinculados con la asignatura (para profesorado del máster no universitario): Psicóloga Clínica. Centro Clínico Previ S.L. Valencia. Desde Mayo 2014. Evaluación, diagnóstico y tratamiento de pacientes con diferentes patologías psiquiátricas, principalmente abordaje de pacientes con trastornos emocionales, trastornos de personalidad Residente Psicología Clínica. Hospital Virgen de Valme. Sevilla. 2009 – 2014.Rotación por diferentes dispositivos del servicio de salud mental
Professorat extern Màsters
ORGILES AMOROS, MIREIA
Universitat: Universidad Miguel Hernández de Elche
Doctor:
Categoria: Titular de Universidad
Adreça de correu electrònic: orgiles@uji.es
Breu currículum: Formación académica: DOCTORA EN PSICOLOGÍA Experiencia académica: 2 SEXENIOS, 2 QUINQUENIOS PROFESORA TITULAR DE UNIVERSIDAD Líneas de investigación: PROBLEMAS EMOCIONALES EN POBLACION INFANTO-JUVENIL Resultados relevantes (selección de 5-6 publicaciones): 1. Orgilés, M., Méndez, X., Spence, S. H., Huedo-Medina, T. B. y Espada, J. P. (2012). Spanish validation of the Spence’s Children Anxiety Scale. Child Psychiatry and Human Development, 43, 271-281. Doi: 10.1007/s10578-011-0265-y JCR: 1,854. Q2 2. Orgilés, M., Owens, J., Piqueras, J. A., Espada, J. P. y Carballo, J. L. (2013). Psychometric properties of the Sleep Self-Report (SSR) in Spanish Children. Child: Care, Health and Development, 39(2), 288-295. doi:10.1111/j.1365-2214.2012.01389.x JCR: 1,832. Q2 3. Orgilés, M., Spence, S. H., Marzo, J. C., Méndez, X., y Espada, J. P. (2014). Psychometric properties and factorial structure of the Spence’s Children Anxiety Scale in Spanish adolescents. Journal of Personality Assessment, 96, 95-102. DOI:10.1080/00223891.2013.816716 JCR: 2,008. Q1 PSYCHOLOGY, SOCIAL 4. Orgilés, y Espada, J. P. (2014). Spanish version of the Children’s Somatization Inventory-Revised Form (CSI-24): Factorial structure and psychometric properties in a community sample. International Journal of Behavioral Medicine, 21, 556-560. JCR: 2,210. Q2 5. Méndez, X. Espada, J. P., Orgilés, M., Llavona, L. M., y García-Fernández, J. M. (2014). Separation Anxiety Scale for Children–Revised (SASC–R): psychometric properties and utility. Plos One. 3,534 Q1
Professorat extern Màsters
Osma López, Jorge Javier
Universitat: Universidad de Zaragoza
Doctor:
Categoria: Profesor Ayudante Doctor
Adreça de correu electrònic: osma@uji.es
Professorat extern Màsters
Pastor Verchili, María del Carmen Dep. de Psicologia Bàsica, Clínica i Psicobiologia Professora Titular d'Universitat
Presentación Herrero, María Jesús Dep. de Psicologia Evolutiva, Educativa, Social i Metodologia Professora Titular d'Universitat
Quero Castellano, Soledad Dep. de Psicologia Bàsica, Clínica i Psicobiologia Professora Titular d'Universitat
Robert Flors, Cristina
Empresa: Hospital Dr. Peset de Valencia, Unidad Salud Mental Fuente San Luis
Categoria: Psicóloga
Càrrec: Psicóloga
Adreça de correu electrònic: crobert@uji.es
Breu currículum: Formación académica: Licenciada en Psicología por la Universidad de Valencia. Junio de 1987 Especialista en Psicología Clínica. Octubre de 2003 Cursos del tercer ciclo universitario (32 créditos) dentro del área de Psicología de la Salud. Departamento de Personalidad, Evaluación y Tratamientos Psicológicos de la Universidad de Valencia, obteniendo, por tanto, la Suficiencia Investigadora. Cursos: 1987-1988 y 1988-1989 Máster de 465 horas de duración en Psicología Clínica, centrado en la ANSIEDAD Y DEPRESIÓN. Dirigido por las Dras. Amparo Benlloch y Cristina Botella. Departamento de Personalidad, Evaluación y Tratamientos Psicológicos de la Facultad de Psicología de Valencia. Cursos 1990-91 y 1991-92 Experiencia académica: Supervisora de prácticas para alumnos de grado de Psicología para el curso 2015-2016 Supervisora de prácticas de alumnos del máster en Psicopatología, Salut i Neuropsicología de la Universitat Jaume I de Castellón, durante los cursos 2008-2009 hasta el curso 2014-2015 Profesora externa de 0.5 créditos anuales en el máster en Psicopatología, Salut i Neuropsicología de la Universitat Jaume I de Castellón, cursos 2007-2008 al 2013-2014. Y en el máster para el título de Psicólogo General Sanitario de la Universitat Jaume I de Castellón en el curso 2014-2015 Tutora de Rotación de Psicólogos Internos Residentes, en la Unidad de Salud Mental de Fuente de S. Luis, diciembre de 2005 hasta la actualidad Líneas de investigación: Proyecto “Procesamiento de la información relacionada con amenaza en la fobia social y grado de cambio logrado con el tratamiento”. Área de Personalidad, Evaluación y Tratamientos Psicológicos de la Universidad Jaume I de Castellón. Subvencionado por la Generalitat Valenciana en 1994 Proyecto de investigación “Psicopatología experimental de la ansiedad”. Área de Personalidad, Evaluación y Tratamientos Psicológicos de la Universidad Jaume I de Castellón, desde Junio de 1993 a Junio de 1994. Subvencionado por la Fundació Caixa Castelló Resultados relevantes: Robert, C. y Botella, C. (1995): Trastornos de control de impulsos: el juego patológico. En A. Belloch, B. Sandín y F. Ramos (Eds.): Manual de Psicopatología. Volumen 1. Madrid, McGraw-Hill/Interamericana de España Botella, C. y Robert, C. (1995): El trastorno obsesivo-compulsivo. En A. Belloch, B. Sandín y F. Ramos (Eds.): Manual de Psicopatología. Volumen 2. Madrid, McGraw-Hill/Interamericana de España Robert, C. y Botella, C. (1990): El trastorno obsesivo-compulsivo (I). Una revisión de las teorías explicativas. Análisis y Modificación de Conducta, 16, 549-584 Robert, C. (1997): Las autoinstrucciones y la prevención de respuesta como tratamiento breve en un caso de hipocondría. Revista de Psicopatología y Psicología Clínica, 2, 169-179 Robert, C. (1999): Tratamiento ambulatorio de un caso de anorexia nerviosa. Posibilidad de tratamiento breve. Análisis y Modificación de Conducta, 25, 133-161 García-Palacios, A.; Botella, C.; Robert, C.; Baños, R.; Perpiñá, C.; Quero, S. y Ballester, R. (2002): Clinical Utility of Cognitive-Behavioral Treatment of Panic Disorder. Results Obtained in Different Settings: A Research Centre and a Public Mental Health Care Unit. Clinical Psychology and Psychotherapy, 9, 373-383 Formación y experiencia profesional vinculados con la asignatura: Psicóloga en el Servicio de Asistencia Psicológica del Departamento de Personalidad, Evaluación y Tratamientos Psicológicos de la facultad de Psicología de Valencia. Octubre de 1988 hasta Agosto de 1992 Psicóloga en el Instituto Valenciano de Asistencia al Jugador Patológico. Enero de 1991 a Diciembre de 1993 Psicóloga en la Unidad de Salud Mental de Vila-real (Castellón). Noviembre de 1992 hasta Noviembre de 2005 Psicóloga y psicóloga clínica, en la Unidad de Salud Mental de Fuente de S. Luis (Valencia). Diciembre de 2005 hasta la actualidad.
Professorat extern Màsters
Rubió Alguacil, Francesca
Empresa: Centro Clínico PREVI
Càrrec: Terapeuta Clínica
Adreça de correu electrònic: frubio@uji.es
Breu currículum: FORMACIÓN ACADÉMICA 2005. Licenciada en Psicología. Universidad de Valencia. Prácticum en evaluación, personalidad y tratamientos psicológicos. Realizado en la Unidad de Salud Mental de Aldaia (Valencia). 2004-06. Nivel I y II Máster en Psicología Clínica en el Centro de Terapia de Conducta de Valencia, reconocido con carácter científico profesional por el Colegio Oficial de Psicólogos. 2005-07. Programa de doctorado “Actividad humana y procesos psicológicos”. Departamento de Psicología Básica de la Facultad de Psicología. Universidad de Valencia. 2008-10. Máster oficial universitario en Psicología Jurídica. Universidad Católica de Valencia San Vicente Ferrer. Proyecto práctico en la Oficina de Atención a Víctimas del Delito ubicada en Casa de la Dona de Mislata (Valencia). 2011-actualidad. Realizando Tesis Doctoral, bajo el título de ‘Investigación y desarrollo de una plataforma terapéutica para personas con problemas de regulación emocional’, relacionada con las nuevas tecnologías y su aplicación en el ámbito de la Psicología clínica. Psicólogo General Sanitario desde 2013. INVESTIGACIÓN COLABORACIÓN EN PROYECTOS. 2010-11. Proyecto EUROPEO OPTIMI “Online predective tools for intervention in mental illness” (CÓDIGO C4090), FINANCIADO POR LA COMISIÓN EUROPEA. Dirigido por Dr. D. Mariano Alcañiz Raya del Instituto Interuniversitario de Investigación en Bioingeniería y Tecnología orientada al Ser Humano. Universidad Politécnica de Valencia. 2011-12. Proyecto Europeo SOCIABLE: ICT-PSP Nº 238891: “Creación de una plataforma para la promoción de la comunicación, rehabilitación cognitiva e interacción social en personas mayores”, en el que participa el Centro Clínico PREVI. EXPERIENCIA DOCENTE 2005-06. Docente del programa de deshabituación del tabaco para la Conselleria de Sanitat. EUTOX SL. 2010-actualidad: Supervisora del programa nacional de psicólogos internos residentes y supervisora de prácticas en los siguientes Másters universitarios: Máster de Intervención Multidisciplinaria para Trastornos de la Conducta Alimentaria, Trastornos de la Personalidad y Trastornos Emocionales. Universidad de Valencia. Máster en “Psicopatología, Salud y Neuropsicología” de la Universidad Jaume I de Castellón. Máster de Psicología de la Salud de la Universidad Católica de Valencia San Vicente Martir. 2010 - actualidad. Tutora de prácticas formativas externas en empresas de la Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir. 2012-15 Docente del Máster en “Psicopatología, Salud y Neuropsicología”. Del Departamento de Psicología Básica, Clínica y Psicobiología de la Universidad Jaume I de Castellón. Enero 2014. Docente del curso “STEPPS: Programa para el tratamiento en grupo del trastorno límite de personalidad”, en la Unidad de Conductas Adictivas. Consellería de Sanidad. 2015-actualidad. Docente del Máster Universitario en “Psicología General Sanitaria”. Universidad Jaume I de Castellón EXPERIENCIA PROFESIONAL EN ÁREA CLÍNICA Y SOCIAL 2005-10 Clínica privada Barón de Cárcer y Convento Santa Clara. Terapeuta clínica. Unidad de Psicopatología general. 2005-10 Terapeuta clínica en Grupo EUTOX y UMIVALE. Programa Serendis de Psicología Clínica y de la Salud. 2007-08 Centro Mujer 24 H. Atención psicológica directa en casos de violencia de género. Intervención en crisis, asesoramiento y terapia psicológica. 2007-10 Coordinadora del Programa de Teleasistencia móvil para las víctimas de violencia de género. Atención inmediata ante situaciones de emergencia, seguimiento de las usuarias del programa, atención psicológica y psicosocial. 2010–hasta la actualidad. Psicóloga clínica en el Centro Clínico PREVI. Terapia individual y grupal, tanto en el área de la Psicopatología general, así como en la Unidad de Trastornos Alimentarios y Trastornos de la Personalidad.
Professorat extern Màsters
Ruiz Palomino, Estefanía Dep. de Psicologia Bàsica, Clínica i Psicobiologia Professora Ajudanta Doctora Tipus I
Salvia Gil, Ana Carmen
Empresa: Alcohólicos Rehabilitados Alameda de Castellón (ARACA)
Càrrec: Cordinadora del Cetnre i Psicòloga
Adreça de correu electrònic: salvia@uji.es
Breu currículum: FORMACIÓN ACADÉMICA Licenciada en Psicología por la Universitat Jaume I desde 1993. Master en Drogodependencias y otras Sustancias Adictivas (marzo 2001), por la Universidad Alfonso X El Sabio y FUDEN. Título de Psicología General Sanitaria (noviembre 2014). FORMACIÓN Y EXPERIENCIA PROFESIONAL VINCULADOS CON LA ASIGNATURA EXPERIENCIA PROFESIONAL Psicóloga. Coordinadora del Centro de Día A.R.A.CA., desde el 1 de marzo de 2000 hasta la actualidad. Centro acreditado por la Conselleria de Sanidad, para el tratamiento de la adicción al alcohol. Trabajadora por cuenta propia desde el 1 de julio de 1994 como psicóloga en un gabinete privado propio. Supervisora de prácticas de alumnos de Psicología de la Universitat Jaume I, desde 1999 hasta la actualidad, como resultado del Convenio de Colaboración Educativa entre la Universitat Jaume I y A.R.A.CA., en materia de estancia de prácticas. FORMACIÓN VINCULADA CON LA ASIGNATURA "Taller: Dependencias Afectivas y Sociales en la Mujer: Programas de Empoderamiento". Noviembre de 2006. Acreditado por la Comisión de Formación Continuada con un total de 1,9 créditos. Organizado por la 7ª Escuela de Otoño. Socidrogalcohol. "Taller: Intervención Psicológica en Personas con Consumo de Alcohol-Cocaína". Noviembre de 2006. Acreditado por la Comisión de Formación Continuada con un total de 1,9 créditos. Organizado por la 7ª Escuela de Otoño. Socidrogalcohol. "Entrevista y terapia motivacional". Octubre de 2002. Acreditado por la Comisión de Formación Continuada con un total de 2,8 créditos. Organizado por la 3ª Escuela de Otoño. Socidrogalcohol. "Curso de Gestión de Asociaciones sin Ánimo de Lucro en el campo de las Adicciones". Mayo de 2001. Organizado por la Conselleria de Bienestar Social, Dirección General de Drogodependencias. "Actualización en el Tratamiento Médico de las Adicciones". Marzo de 2001. Organizado por la Conselleria de Bienestar Social, Dirección General de Drogodependencias. "Master en Drogodependencias y otras Sustancias Adictivas". Marzo de 2001. Organizado por la Universidad Alfonso X El Sabio y FUDEN. "Actualización Tratamiento Médico Adicciones". Noviembre de 2000. Organizado por la Escuela Valenciana de Estudios para la Salud (EVESP). Conselleria de Sanidad, Subsecretaría para la Agencia Valenciana de la Salud. "Psicobiología de la Drogadicción". Septiembre de 2000. Organizado por la Universidad de Educación a Distancia. "Pruebas periciales e Informes Jurídicos". Enero de 2000. Organizado por la Conselleria de Bienestar Social, Dirección General de Drogodependencias. "Tratamientos con Agonistas Opiáceos y Otros Programas de Reducción del Daño". Octubre de 1999. Organizado por la Conselleria de Bienestar Social, Dirección General de Drogodependencias. "Patología Dual: Diagnóstico y Tratamiento". Octubre de 1999. Organizado por la Conselleria de Bienestar Social, Dirección General de Drogodependencias. "El Trabajo con grupos: Premisas y Técnicas". Junio de 1999. Organizado por DICTIA. Valencia. "Tratamientos psicológicos en la dependencia al alcohol". Junio de 1999. Organizado por la Conselleria de Bienestar Social, Dirección General de Drogodependencias. "Etiología y Diagnóstico de los trastornos por abuso de Alcohol". Diciembre de 1998. Organizado por la Conselleria de Bienestar Social, Dirección General de Drogodependencias. "Alcohol y Jóvenes". Octubre de 1998. Organizado por Socidrogalcohol. "Drogodependencias y Enfermería". Octubre de 1998. Organizado por la Universidad Alfonso X El Sabio y FUDEN. "Tratamiento del Alcoholismo". Octubre de 1998. Organizado por el Institut Valencià d'Estudis en Salut Pública, de la Conselleria de Sanitat, Direcció General de Salut Pública. "Alcoholismo Juvenil". Septiembre de 1998. Organizado por la Asociación Drogalcohol.
Professorat extern Màsters
Sandín Ferrero, Bonifacio
Universitat: Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED)
Doctor:
Categoria: Catedràtic d´Universitat
Adreça de correu electrònic: sandin@uji.es
Breu currículum: Formación académica: Doctor en Psicología Experiencia académica: Número de quinquenios: 6 Número de sexenios: 6 Cargo: Catedrático de Universidad Líneas de investigación: Ansiedad, estrés y trastornos emocionales Ansiedad, miedos y pánico en niños y adolescentes Transdiagnóstico y psicología clínica Resultados relevantes: Sánchez-Arribas, C., Chorot, P., Valiente, R. (2015), y Sandín, B. (2015). Evaluación de factores cognitivos positivos y negativos relacionadas con el trastorno de pánico: Validación del CATP. Revista de Psicopatología y Psicología Clínica, 20, 85-100. Sandín, B. (en prensa). Tratamiento de pánico y la agorafobia. Madrid: Síntesis. Sandín, B. (2013). DSM-5: ¿Cambio de paradigma en la clasificación de los trastornos mentales? Revista de Psicopatología y Psicología Clínica, 18, 255- 286. Sandín, B., Chorot, P., y Valiente, R.M. (2012). Transdiagnóstico: Nueva frontera en psicología clínica. Revista de Psicopatología y Psicología Clínica, 17, 185-203. Sandín, B., Chorot, P., Valiente, R.M., Santed, M.A., Olmedo, M., y Pineda-Sánchez, D. (2014). Dimensiones de sensibilidad al asco y predicción diferencial de los síntomas del trastorno obsesivo-compulsivo. Ansiedad y Estrés, 20, 11-25. Sandín, B., Sánchez-Arribas, C., Chorot, P., & Valiente, R. (2015). Anxiety sensitivity, catastrophic misinterpretations and panic self-efficacy in the prediction of panic disorder severity: Towards a tripartite cognitive model of panic disorder. Behaviour Research and Therapy, 67, 30-40.
Professorat extern Màsters
Sanjuán Árias, Julio Antonio
Adreça de correu electrònic: jsanjuan@uji.es
Professorat extern Màsters
Serrano Zárate, Berenice Dep. de Psicologia Bàsica, Clínica i Psicobiologia Professora Ajudanta Doctora Tipus I
Suso Ribera, Carlos Dep. de Psicologia Bàsica, Clínica i Psicobiologia Personal investigador postdoctoral (POSTDOC UJI)
Vicente García, Aurora
Empresa: Associació Espanyola Contra el Càncer (AECC)
Càrrec: Psicòloga
Adreça de correu electrònic: vicentea@uji.es
Breu currículum: Formación académica: Licenciada en Psicología (Universidad de Valencia) Especialidad de Clínica Experiencia académica: Directora y Coordinadora del Curso de Postgrado en Psicooncología de la UJI I Edición Curso 2004-2005 II Edición curso 2006-2007 Profesora del Master UJI. Análisis de casos clínicos Curso académico desde 2007-2008, hasta la actualidad. Formación y experiencia profesional vinculados con la asignatura: Desempeñando desde 1997 funciones de psicóloga con pacientes y familiares oncológicos en Asociación española contra el cáncer (AECC) de Castellón hasta la actualidad.
Professorat extern Màsters

Coordinació del màster

Cristina Botella Arbona i Soledad Quero Castellano. Departament de Psicologia Bàsica, Clínica i Psicobiologia. UJI.

Altres membres de la Comissió de titulació:

Soledad Quero Castellano(Co-directora), Rafael Ballester Arnal, Azucena García Palacios, Micaela Moro Ipola, Juana Mª Bretón López, Cristina Forn Frias

INFORMACIÓ ACADÈMICA: 

Cristina Botella Arbona | Telèfon: 964 387639 botella@uji.es
Soledad Quero Castellano | Telèfon: 964 387641 squero@uji.es

Departaments implicats

 • Departament de Psicologia Bàsica, Clínica i Psicobiologia
 • Departament de Psicologia Evolutiva, Educativa, Social i Metodologia

Coordinació de pràctiques en empresa, itinerari professional

Soledad Quero Castellano i Juana Mª Bretón López

Coordinació del treball final de màster

Berenice Serrano

Sistema de qualitat del títol

Sistema de garantia de qualitat

Indicadors del títol

Els membres de la comunitat universitària de la Universitat Jaume I poden consultar els indicadors en:
https://e-ujier.uji.es/pls/www/euji22702pi.indicadores_avap?est=42173

 

Informes de les agències de qualitat

Satisfacció dels grups d'interès

Es pot consultar la informació en aquesta adreça https://e-ujier.uji.es/pls/www/euji22702pi.evidencias_avap?&est=42173

Altres

Preguntes més freqüents

Màster Universitari en Psicologia General Sanitària

DELS ESTUDIS

Com es pot accedir al màster?

Per a accedir al màster heu d’estar en possessió, en el moment de la preinscripció, d’algun dels títols següents:

 • Llicenciatura, enginyeria o arquitectura.
 • Diplomatura, enginyeria tècnica o arquitectura tècnica.
 • Grau.
 • Títol superior no universitari.
 • Títol estranger d’una institució d’educació superior pertanyent a l’espai europeu d’educació superior (EEES).
 • Títol estranger d’una institució d’educació superior no pertanyent a l’espai europeu d’educació superior (EEES). 
 • Títol d’educació superior estranger homologat.

No obstant això, a criteri de la comissió de titulació del màster, les persones que es troben finalitzant els estudis d’accés al màster s’hi podran preinscriure encara que en el moment de presentació de la sol·licitud no hagen realitzat el dipòsit del títol. Si són admeses per acord de la comissió de titulació, ho seran amb caràcter condicional, ja que hauran d’acreditar la finalització dels estudis d’accés al màster, mitjançant el certificat de dipòsit del títol, quan es matriculen dins del període establit a l’efecte. Haver finalitzat els estudis és un requisit imprescindible per a formalitzar la matrícula.

Els estudiants i estudiantes amb titulació d´accés estrangera han de tenir finalitzats els estudis per a poder formalitzar la preinscripció.

 

Hi ha requisits específics d’accés?

A més dels requisits d’accés generals per a tots els ensenyaments universitaris de màster, cada títol pot determinar condicions específiques d’admissió. Aquesta informació es pot consultar en el web de cada màster. Consulteu l'apartat Màsters Universitaris.

 

Què és la permanència? i el rendiment acadèmic? 

L’estudiantat matriculat en un estudi de màster de la Universitat Jaume I ha de superar, cada curs acadèmic, almenys el 40 % del total de crèdits matriculats.

No s’aplicaran aquestes normes de permanència a l’estudiantat que haja superat el 80 % dels crèdits del pla d’estudis.

L’estudiantat que no supere aquest mínim pot matricular-se, després d’efectuar la preinscripció, en un estudi de màster diferent. Si no supera aquest mínim en el nou màster, només podrà continuar en aquest màster, en la modalitat d’estudi a temps parcial, el curs acadèmic següent.

A aquest efecte, les assignatures reconegudes no comptabilitzaran com a assignatures superades, excepte les cursades en un programa d’intercanvi.

 

Hi ha establert un nombre màxim i mínim de crèdits de  matrícula?

 L’estudiantat de màster de nou ingrés, independentment del règim de dedicació, ha d’ajustar la seua matrícula al que dispose la legislació autonòmica.

En segon i cursos posteriors l’estudiantat, independentment del règim de dedicació, s’ha de matricular d’entre 12 i 60 crèdits, excepte en el cas que li queden un nombre inferior de crèdits per a finalitzar els estudis.

 

Quan pagaré el màster?

Quan formalitzeu la matrícula no heu d’abonar cap quantitat. Les taxes, tant les administratives com les acadèmiques, es generen en un termini mínim de 60 dies després de finalitzat el període de matrícula.

 

A quines beques puc optar ?

Les beques per a cursar un màster es poden consultar ací

http://www.uji.es/perfils/estudiantat/beques-ajudes/master/

 

On puc consultar la normativa que regula el Treball de Final de Màster?

Ací

 

Una vegada finalitzats els estudis, quines possibilitats ofereix l'UJI per a continuar la meua formació?

Podeu completar la formació mitjançant la realització d’un programa de doctorat. Oferta de cursos de doctorat.

 

LEGALITZACIONS DE DOCUMENTS

Què és legalitzar un document?

La legalització és un acte administratiu pel qual s'atorga validesa a un document públic estranger, es comprova l'autenticitat de la signatura posada en un document i la qualitat en què l'autoritat signatària del document ha actuat.

Excepte que hi haja algun instrument jurídic que eximisca d'aquesta obligació, qualsevol document públic estranger ha de ser legalitzat per a tindre validesa a Espanya, i qualsevol document públic espanyol requereix ser legalitzat per a ser vàlid a l'estranger.

 

En quins casos no és necessària la legalització?

Atès el creixent intercanvi entre els diferents països del món, molts Estats han signat convenis destinats a facilitar aquest tipus de tràmits als seus ciutadans, entre els quals es troba Espanya.

L'acord més rellevant en aquesta matèria vigent en l'actualitat és el Conveni de la Haia núm. XII, de 5 d'octubre de 1961, de supressió de l'exigència de legalització en els documents públics estrangers més comunament anomenat Conveni de la Postil·la de la Haia.

Nombrosos països s'han adherit a aquest tractat que simplifica els tràmits per a l'emissor i el receptor. Aquest text prescriu que entre Estats membres no serà necessària la legalització per al reconeixement mutu de documents, encara que sí un segell o postil·la. Qui necessite obtindre’l, ha d'informar-se en el Ministeri de Justícia (C/ de la Bolsa, 8. 28071 Madrid Tel.: 902 007 214). Aquesta és la llista completa de països que han signat l'acord.

Per a tots els casos no recollits en algun dels acords anteriors haurà de portar-se a terme la legalització.

 

Quins documents poden legalitzar-se?

Poden legalitzar-se tant els originals dels documents com les còpies autèntiques expedides per les autoritats de l'administració pública que els hagen emès, així com els testimoniatges d'autenticitat per exhibició realitzats davant notaria.

 

Quant costa legalitzar un document?

La legalització és gratuïta si la realitza la Secció de Legalitzacions del Ministeri d'Afers Exteriors i de Cooperació (C/ Juan de Mena, 4 – 28071 Madrid. Tel.: 913 791 655). Si s’efectua en una ambaixada o consolat d'Espanya, comporta el pagament d'una taxa. Per a informació més específica es recomana contactar directament amb la representació d'Espanya a l'estranger que corresponga.

 

Caduquen les legalitzacions?

No. La legalització no té data de caducitat. Ara bé, si el document expedit té una durada limitada, la legalització que s'efectue sobre aquest també la tindrà. Tampoc hi ha cap límit de temps per a sol·licitar la legalització d'un document. Aquesta podrà realitzar-se en qualsevol moment en què la sol·licite la persona interessada.

 

Quins documents emesos per les autoritats espanyoles estan destinats a utilitzar-se a l'estranger?

De tots els documents elaborats per les autoritats del nostre país, els següents poden tenir efecte en l'exterior:

 • Notarials

Són aquells en els quals una notaria actua com a encarregada de donar fe: escriptures, actes, legitimacions, compulses, certificacions i un llarg etcètera.

Han de ser legalitzats per via notarial, en el següent ordre: notaries, col·legis notarials (consulteu el següent llistat dels que hi ha a Espanya), Ministeri de Justícia-Legalitzacions (C/ de la Bolsa, 8 - 28071 Madrid Tel.: 902 007 214), Secció de Legalitzacions del Ministeri d'Afers exteriors i de Cooperació (c/ Juan de Mena, 4 – 28071 Madrid. Tel.: 913 791 655) i, en últim lloc, a la representació diplomàtica o consular acreditada a Espanya del país en el qual vaja a tindre efectes el document.

 • Traduccions jurades d'espanyol a altres idiomes

Aquestes hauran d'haver estat realitzades per un traductor o traductora o intèrpret jurat nomenat pel Ministeri d'Afers Exteriors i de Cooperació. Ha de consultar-se en cada cas a l'ambaixada o consolat del país on el document vaja a causar efecte si la traducció oficial espanyola és vàlida allí per si mateixa. En cas contrari, haurà de ser legalitzada en el Ministeri d'Afers Exteriors i de Cooperació.

 • Els documents oficials d'ensenyament superior.

Són aquells vàlids en tot el territori nacional. Els títols universitaris han de ser legalitzats per la:

Sotsdirecció General de Títols i Reconeixement de Qualificacions. Divisió del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport.
C/ Torrelaguna, 58
28027 Madrid


Què és la taxa d’equivalència per a titulacions de fora de l’EEES?

Estudi d’equivalència de títols estrangers per a l’accés als estudis de màster o doctorat per a titulats i titulades estrangers sense títol homologat 155,22 € (Decret 97/2016, de 4 d’agost, del Consell pel qual es fixen les taxes que s’han de satisfer per la prestació de serveis acadèmics universitaris per al curs 2016/17).

 

On es pot fer l’equivalència de les notes del meu país estranger al sistema educatiu espanyol?

Al web del Ministeri

 

NOM D’USUARI I CONTRASENYA

Com puc recuperar la  meua contrasenya?

Ací

 

On puc informar-me si tinc algun dubte?

En InfoCampus, que és el servei d'informació de la Universitat Jaume I especialitzat en ensenyament superior.

L'horari d'atenció personalitzada és, de dilluns a divendres, de 9 h a 14 h, i de 16 h a 20 h.

Està situat al local 15 de l'Àgora de la Universitat.
Telèfon d'atenció al públic: 964 387 777.
https://infocampus.uji.es
info@uji.es

Normatives

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. de Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16