UJI
 • UJI
 • Estudis
 • Màster Universitari en Psicologia del Treball, de les Organitzacions i en Recursos Humans (Pla de 2014) (A distància)

Psicologia del Treball, de les Organitzacions i en Recursos Humans (a distància)

Última modificació: 01/07/2021 | Font: InfoCampus

L’objectiu és preparar l’estudiantat, en les seues modalitats presencial i a distància, com a professionals competents en psicologia del treball, de les organitzacions i recursos humans, en el nivell bàsic (no supervisats) amb especial èmfasi en la Psicologia Organitzacional Positiva. A més, hi participen professionals i investigadors i investigadores de reconegut prestigi tant nacionals com internacionals. Compta amb la implicació d’empreses líders des d’una orientació inspirada en l’enfocament del cientificoprofessional (ENOP) i R2P (Research to Practice), que assumeix que una bona preparació com a professional implica l’adquisició de competències tant professionals com d’investigació. Aquest estudi permet a l’estudiantat realitzar l’orientació professional del màster, mitjançant una estada en empresa, o l’orientació investigadora, mitjançant un treball de recerca. [Llegir més]

Aquest màster no és interuniversitari.

Modalitat: a distància.

Vídeo complet de la presentació del màster a la Setmana d'Orientació

 

Introducció

Presentació

Aquest màster sorgeix a partir del programa de doctorat interuniversitari denominat Psicologia del Treball i les Organitzacions (POT), que va rebre l'Esment de Qualitat pel Ministeri d'Educació i Ciència (MCD2003-00035), i en el qual la UJI va participar en col·laboració amb altres 4 universitats espanyoles (Universitat de València, Universitat de Sevilla, Universitat Complutense de Madrid i Universitat de Barcelona) i 3 estrangeres (Utrecht University, University of Amsterdam and Gronningen University, NL). Aquest programa de doctorat interuniversitari va tenir una durada de 4 anys i en tots ells va rebre l'esment de qualitat.

Com a desenvolupament d'aquest programa de Doctorat Interuniversitari, va sorgir el Màster Universitari de Psicologia del Treball, de les Organitzacions i en Recursos Humans que es va aprovar en el 2007 com a màster oficial (aprovat pel Decret 31/2007, de 16 de març, del Consell de la Generalitat Valenciana (DOGV núm. 5.474, 21/3/2007), i es verifica com a Màster Universitari en el 2010 (B.O.I. núm. 292, 3/12/2010). El màster obté en el 2007 l'Esment de qualitat del doctorat pel MEC (MCD2007-00068), al juliol del 2011 el Ministeri emet un informe favorable d'esment d'excel·lència (puntuació de 89 sobre 100 punts) i al juny 2013 l'Agència Valenciana d'Avaluació i Prospectiva (AVAP; Agència Valenciana d’Avaluació i Prospectiva) realitza un informe d'avaluació del protocol de seguiment dels títols universitaris oficials de la Comunitat Valenciana amb una valoració global d'EXCEL·LENT.

El màster que presentem és una transformació d'aquest màster anterior Universitari de Psicologia del Treball, de les Organitzacions i en Recursos Humans. La necessitat d'un Màster en Psicologia del Treball, de les Organitzacions i en Recursos Humans, es manifesta en les demandes que es plantegen a aquesta disciplina i que tenen el seu origen en les profundes transformacions en l'àmbit del treball i de l'empresa, i especialment a la importància que exerceix la Psicologia de la Salut Ocupacional en el context laboral i extra-laboral. Aqueixes transformacions requereixen el desenvolupament de recerca i la formació de professionals que contribuïsca a millorar la comprensió dels nous fenòmens i la capacitat d'intervenir professionalment sobre ells.

Elements diferenciadors:

 • És un màster tant d'orientació professional com de recerca, ja que ofereix a l'estudiant la possibilitat de realitzar els estudis de doctorat.
 • Combinació de docència impartida per professionals i per investigadors de reconegut prestigi, tant nacionals com a internacionals.
 • Implicació d'empreses capdavanteres.
 • Orientació aplicada i d'iniciació a la recerca: Model del Científic-Professional (ENOP).
 • Enfoque R2P (Research to Practice).

logotipos empresas colaboradoras: Arqueros de la Palabra, Maty Tchey, OTP, Manpower, Universidad de Gent, R, Eulen Flexiplan, Human Development, Hybris, Cruz Roja, Gesistra, Kemler, GLobalis

Màster interuniversitari

El Màster Universitari en Psicologia del Treball, de les Organitzacions i en Recursos Humans és oficial i no interuniversitari, encara que participen professorat pertanyent a diferents universitats i empreses d'àmbit nacional i internacional.

Tipus d'ensenyament

El màster es pot cursar en la modalitat presencial o a distància.

Què és important conèixer?

Duració i calendari

Duració: un curs acadèmic (octubre 2021 / setembre 2022).

Calendari curs 2021/2022

Crèdits i import

60 Crèdits ECTS (European Credit Transfer System). Taxes oficials per al curs 2021/22: 39,27 €/crèdit.

Objectius

El Màster en Psicologia del Treball, de les Organitzacions i en Recursos Humans té com a objectiu principal preparar als estudiants, tant en la seua modalitat presencial com a distància, com a professionals competents en Psicologia del Treball, de les Organitzacions i Recursos Humans, en el nivell bàsic com a professionals no supervisats. Aquesta preparació està inspirada en l'enfocament del científic-professional (ENOP), que assumeix que una bona preparació com a professional implica l'adquisició de competències tant professionals com de recerca.

Aquest objectiu general es pot especificar en els següents objectius específics:

 1. Proporcionar als estudiants, tant presencials com a distància, una preparació sòlida tant en coneixements teòrics com en competències en els tres camps principals de la disciplina (Psicologia del Treball, de les Organitzacions i els Recursos Humans) que els permeta:
  • Descriure, avaluar, diagnosticar, explicar i interpretar els principals fenòmens i processos psicosocials en les àrees del treball, les organitzacions i els recursos humans.
  • Planificar, implementar, *monitorizar i valorar els canvis i intervencions amb la finalitat de millorar les conductes, les situacions i els processos psicosocials en les àrees del treball, les organitzacions i els recursos humans.
  • Dissenyar, a nivell bàsic, nous models, estratègies, mètodes i eines amb la finalitat de millorar les conductes, les situacions i els processos psicosocials en les àrees del treball, les organitzacions i els recursos humans.
  • Dur a terme un projecte de recerca i col·laborar en el desenvolupament de noves metodologies i eines per a la intervenció o adaptar les existents de manera que complisquen els requisits i estàndards del model científic - professional.
 2. Proporcionar als estudiants, tant presencials com a distància, l'oportunitat de practicar, en una etapa inicial sota la supervisió professional, algunes de les competències i rols requerits per a l'exercici professional en el context de la Psicologia del Treball, de les Organitzacions i en Recursos Humans.


Aquests objectius tindran el seu desenvolupament i consecució a través de les competències bàsiques o generals i específiques en cadascuna de les matèries del pla d'estudi.

Coneixements previs recomanables

El perfil d'ingrés recomanat és el següent:
Llicenciats/as o graduats/as en Psicologia (preferentment), Administració i direcció d'empreses, Ciències del Treball, Dret, Econòmiques, Empresarials, Màrqueting, Sociologia, Turisme, Pedagogia o Psicopedagogia, així com altres llicenciatures afins on l'estudiantat reba formació relacionada amb la salut ocupacional i la gestió i desenvolupament de recursos humans en les organitzacions.

Orientació

El màster té dues orientacions, ambdues són accessibles tant per a la modalitat presencial com a distància:

 • Orientació d'iniciació a la recerca (mitjançant un treball de recerca)
 • Orientació professional (mitjançant una estada en empresa)

Eixides professionals

 • Ergonomia, sistemes de treball i noves tecnologies
 • Salut laboral i prevenció de riscos laborals
 • Assessorament i orientació laboral i professional
 • Canvi, desenvolupament i transformació de les organitzacions
 • Relacions laborals, mediació, gestió de conflictes
 • Gestió de la qualitat, avaluació – Auditories de programes
 • Gestió de recursos humans
 • Formació i desenvolupe
 • Recerca R+D+i i docència en psicologia del treball, de les organitzacions i RH

Beques pròpies i ajudes

Aquest màster no disposa de beques ni ajudes pròpies.

Com accediré?

Requisits d'accés obligatoris

Criteris d'admissió

Modalitat presencial

 • Perfil de l'estudiantat: Llicenciats/des o graduats/ades en Psicologia (preferentment), ADEM, Ciències del Treball, Empresarials, així com altres llicenciatures afins on es reba formació relacionada amb la salut ocupacional i la gestió i desenvolupament de recursos humans en les organitzacions.

 • Baremació de sol·licituds: la Comissió Gestora del màster baremarà les sol·licituds segons aquests criteris:

  • Currículum (70%) que inclou:

   • Expedient acadèmic de la titulació que dóna accés al màster.

   • Experiència professional en el camp de la psicologia del treball, organitzacions i recursos humans.

   • Altres mèrits.

  • Entrevista personal (si escau, 30%).

Modalitat a distància

 • Perfil de l'estudiantat: Llicenciats/des o graduats/ades en Psicologia (preferentment), ADEM, Ciències del Treball, Empresarials, així com altres llicenciatures afins on es reba formació relacionada amb la salut ocupacional i la gestió i desenvolupament de recursos humans en les organitzacions.

Baremació de sol·licituds: la Comissió Gestora del màster baremarà les sol·licituds segons aquests criteris:

 • Currículum (70%) que inclou:

  • Expedient acadèmic de la titulació que dóna accés al màster.

  • Experiència professional en el camp de la psicologia del treball, organitzacions i recursos humans.

  • Experiència en l'ús de metodologies d'estudi a distància.

  • Altres mèrits.

  • Entrevista personal (si escau, 30%).

 • Lloc de residència: s'admetran prioritàriament com a alumnes a distància els estudiants que tinguen el seu lloc de residència fora d'Espanya.

L'òrgan que du a terme el procés d'admissió dels futurs estudiants del màster, en la modalitat presencial i a distància, és la Comissió Gestora del màster, que està formada pels coordinadors del màster, els responsables de les assignatures que configuren el pla d'estudis i representant d'estudiants.

Els estudiants procedents de països de parla no espanyola hauran d'aportar acreditació de nivell B2 d'Espanyol.

- Matrícula en el Màster Universitari en Psicologia del Treball, de les Organitzacions i en Recursos Humans (Pla de 2014) (Presencial)
L’estudiantat pot matricular-se en els estudis universitaris oficials que s’imparteixen a la Universitat Jaume I amb una dedicació a l’estudi a temps complet o a temps parcial, encara que el règim de dedicació ordinari de l’estudiantat de la Universitat Jaume I és a temps complet.
L’estudiantat de nou ingrés pot matricular-se, amb una dedicació a l’estudi a temps complet, entre 41 i el nombre de crèdits necessaris per a completar el pla d’estudis, o amb una dedicació a l’estudi a temps parcial, entre 6 i 40 crèdits. 
En segon i posteriors cursos, temps complet i temps parcial, s’ha de matricular entre 12 i el nombre de crèdits necessaris per a completar el pla d’estudis, excepte en el cas que li quede un nombre inferior de crèdits per a finalitzar els estudis. 
Es pot autoritzar la modificació del regim de dedicació als estudis durant el mateix curs acadèmic de matrícula a temps parcial a matrícula a temps complet.

Oferta de places

S'ofereixen un total de 55 places: 38 presencials i 17 a distància.

Les places de les assignatura optatives tenen un nombre máxim de 12 persones presencials, una vegada arribat al nombre d'alumnes establit es tancarà la matriculació a aqueixa assignatura i la resta d'alumnes que no s'ha matriculat haurà d'escollir entre les 2 assignatures optatives que queden.

En el cas que alguna de les 3 assignatura optatives no cobrisca el contingent establit, no es portarà acabe el dictat de la mateixa, amb la qual cosa els alumnes tant a distància com a presencials hauran d'escollir algunes de les altres 2 optatives restants.

IMPORTANT:

Es recomanable tindre una bona connexió a internet per l'estudiantat matriculat en la modalitat a distància.

Què aprendré?

Competències genèriques i específiques

En el Màster Universitari en Psicologia del Treball, de les Organitzacions i en Recursos Humans es garantirà el desenvolupament per part dels estudiants de les competències bàsiques recollides en el RD1393/2007:

 • Posseir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca
.
 • Que els estudiants sàpien aplicar els coneixements adquirits i la seua capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seua àrea d'estudi.
 • Que els estudiants siguen capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, incloga reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • Que els estudiants sàpien comunicar les seues conclusions -i els coneixements i raons últimes que les sustenten- a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • Que els estudiants posseïsquen habilitats d'aprenentatge que els permeten continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran manera autodirigit o autònom.


Aquestes competències bàsiques es concreten en les següents competències avaluables i exigibles per a obtenir el títol:

 • Interpretar les diferents teories i els processos de desenvolupament sobre Psicologia de la Salut Ocupacional i Ergonomia.
 • Desenvolupar una recerca bàsica en Psicologia de la Salut ocupacional, Psicologia de les Organitzacions i desenvolupament de Recursos Humans.
 • Comparar les diferents teories i els processos de desenvolupament sobre Psicologia de Recursos Humans.
 • Aplicar les diferents teories i els processos de desenvolupament de les principals fortaleses individuals i organitzacionals sobre Psicologia Organitzacional Positiva.
 • Valorar les característiques que determinen el clima i la cultura organitzacionals així com els processos de canvi i desenvolupament organitzacional a través del temps.
 • Implementar les tècniques de gestió de Recursos Humans i interpretar la seua relació amb la salut psicosocial i el desenvolupament personal i de grups en les organitzacions.
 • Intervenir en entorns organitzacionals a través de l'engegada de pràctiques organitzacionals que contribuïsquen a la prevenció i la promoció de la salut dels empleats.
 • Aplicar tècniques d'intervenció/optimització de la salut psicosocial des de la psicologia de la salut ocupacional.
 • Jutjar les competències adquirides al llarg del màster sobre Psicologia del Treball, de les Organitzacions i en Recursos Humans.
 • Transferir els coneixements, destreses i habilitats desenvolupades durant el màster a contextos reals professionals.

Pla d'estudis

El pla d'estudis d’aquest màster inclou un total de 78 crèdits ECTS, dels quals l'estudiant, tant de la modalitat presencial com a distància, n’ha de cursar com a mínim 60 (1 crèdit = 25 hores).

Tant per a la modalitat presencial com per a la modalitat a distància, el pla d’estudis consta de 13 assignatures, de les quals 7 són obligatòries (35 crèdits ECTS), 3 optatives (cal triar 1 assignatura; 5 crèdits ECTS); més Iniciació a la Metodologia de Recerca (8 crèdits ECTS) o Pràctiques Externes (8 crèdits ECTS) i Treball de Final de Màster (12 crèdits ECTS).

A continuació es mostren les matèries, distribució de crèdits, i tipus (obligatòria, optativa) de les assignatures que formen part del pla d'estudis en cada una de les dues orientacions:

Orientació d'Iniciació a la recerca (modalitat presencial i a distància)

 • Treball i Salut Ocupacional (5 crèdits ECTS). Obligatòria.

 • Psicologia dels Recursos Humans i Salut Ocupacional (5 crèdits ECTS). Obligatòria.

 • Psicologia Organitzacional Positiva (5 crèdits ECTS). Obligatòria.

 • Canvi organitzacional i gestió de la qualitat (5 crèdits ECTS). Obligatòria.

 • Tècniques de gestió de Recursos Humans (5 crèdits ECTS). Obligatòria.

 • Pràctiques organitzacionals saludables (5 crèdits ECTS). Obligatòria.

 • Intervenció psicosocial en el treball (5 crèdits ECTS). Obligatòria.

 • Psicologia del coaching (5 crèdits ECTS). Optativa. 

 • Gestió per competències d'ocupació (5 crèdits ECTS). Optativa.

 • Intervenció en igualtat d'oportunitats (5 crèdits ECTS). Optativa.

 • Iniciació a la metodologia de recerca (8 crèdits ECTS). Obligatòria d'orientació.

 • Treball de Final de Màster (12 crèdits ECTS). Obligatòria.

Orientació professional (modalitat presencial i a distància)

 • Treball i Salut Ocupacional (5 crèdits ECTS). Obligatòria.

 • Psicologia dels Recursos Humans i Salut Ocupacional (5 crèdits ECTS). Obligatòria.

 • Psicologia Organitzacional Positiva (5 crèdits ECTS). Obligatòria.

 • Canvi organitzacional i gestió de la qualitat (5 crèdits ECTS). Obligatòria.

 • Tècniques de gestió de Recursos Humans (5 crèdits ECTS). Obligatòria.

 • Pràctiques organitzacionals saludables (5 crèdits ECTS). Obligatòria.

 • Intervenció psicosocial en el treball (5 crèdits ECTS). Obligatòria.

 • Psicologia del coaching (5 crèdits ECTS). Optativa. 

 • Gestió per competències d'ocupació (5 crèdits ECTS). Optativa.

 • Intervenció en igualtat d'oportunitats (5 crèdits ECTS). Optativa.

 • Pràctiques externes (8 crèdits ECTS). Obligatòria d'orientació.

 • Treball de Final de Màster (12 crèdits ECTS). Obligatòria

Guies docents de les assignatures

Horaris

Classes presencials dos dies a la setmana: dijous i divendres de 16 a 21h ( més les sessions de metodologia per a les assignatures SBE012/512). En algunes sessions especials les classes seran de 15 a 21h (s'avisaran prèviament en el calendari del curs).

Calendari curs 2021-2022 

Continuar la meua formació

Donada l'orientació d'iniciació a la recerca que proposa el Màster, permet l'entrada dels estudiants matriculats en aquesta orientació al Programa d'estudis de doctorat http://www.doctorat.uji.es

Coordinació docent

Conforme a la Normativa dels estudis oficials de màsters universitaris de la Universitat Jaume I la coordinació docent del màster és a càrrec de la Comissió de Titulació del Màster (CTM). Segons aquesta normativa, la Comissió està composta per professorat del màster que tinga vinculació permanent amb la Universitat Jaume I i dedicació a temps complet, i per una representació de l’estudiantat del màster. Aquesta comissió assumeix les funcions d’ordenació acadèmica dels ensenyaments corresponents al títol de màster. Són funcions de la Comissió de Titulació del Màster:

- Proposar als òrgans competents la programació docent anual, programes i horaris de les assignatures; calendari d’avaluació; assignació de professorat i qualsevol altra gestió relacionada amb els recursos docents necessaris per a la impartició de la docència de les assignatures del màster.

- Definir els criteris específics d’admissió i selecció de l’alumnat.

- Resoldre les sol·licituds d’admissió d’estudiantat i determinar el nombre mínim de crèdits i matèries que ha de cursar cada persona admesa en funció de la seua formació prèvia, segons els criteris d’admissió i selecció definits.

- Assignar els tutors i tutores a l’alumnat una vegada formalitzada la matrícula.

- Elaborar l’informe previ requerit per a l’autorització de l’admissió d’estudiantat amb estudis estrangers sense homologar.

- Proposar a la comissió corresponent per a la seua autorització, si escau, el personal professional o personal investigador que no siga professorat universitari i que sota la supervisió d’un o més professors o professores col·laboraren en les activitats formatives del màster.

- Indicar a la comissió corresponent, si escau, la necessitat d’establir acords de col·laboració amb altres institucions, organismes públics o privats, empreses o indústries.

- Demanar, si escau, assessorament a persones i institucions de reconegut prestigi.

- Vetllar pel compliment dels mecanismes de coordinació docent i tutories que s’hagen establert en la implantació del títol.

- Nomenar el professorat que ha de tutoritzar l’elaboració del Treball de Final de Màster.

- Establir els tribunals que han d’avaluar els treballs de final de màster.

- Informar sobre les sol·licituds de reconeixement i transferència de crèdits cursats en altres ensenyaments universitaris oficials.

- Gestionar els recursos econòmics del màster.

- Col·laborar en el disseny d’informació institucional del màster.

- Realitzar un seguiment del desenvolupament del pla d’estudis i responsabilitzar-se del seguiment i millora del sistema de garantia de qualitat que s’haja establert en el títol.

- Qualsevol altra funció necessària per a la correcta ordenació acadèmica del màster. Amb l’objectiu de garantir la coordinació vertical i horitzontal del títol, dins d’aquesta Comissió també s’han d’establir les funcions de:

- Coordinació de Pràctiques Externes: que ha de vetllar per establir les correctes relacions amb les entitats col·laboradores i per la qualitat de les pràctiques en els àmbits d’intervenció.

- Coordinació de matèries: per a garantir la coherència i complementarietat d’activitats i propostes didàctiques entre les diferents matèries que configuren el màster (activitats integrades o interdisciplinàries) disposem d’un responsable de matèria que ha de formar part d’aquesta Comissió.

- Coordinació dels continguts de les diferents assignatures per part dels responsables de cadascuna d'elles.

- Convocar les reunions pertinents i elaboració d'actes de les mateixes.

- Analitzar i acceptar o rebutjar les possibles convalidacions d'altres estudis.

- Analitzar i acceptar o rebutjar les sol·licituds d'exempció de pràctiques externes.

 

Com aprendré?

Metodologia docent i sistema d'avaluació

Metodologia docent per a estudiants a distància

 • Ensenyament teòric: Exposició de la teoria per part del professorat, i seminaris d'experts de reconegut prestigi a nivell nacional i internacional amb la participació activa de l'estudiantat (implica l'ús de tècniques com: lliçó magistral, debats i discussions, etc.). Les sessions de teoria estan disponibles per als alumnes a distància mitjançant “vídeoclasses” en l'aula virtual (sempre després de l'autorització del professor). En aquestes “vídeoclasses” l'estudiant té accés als enregistraments de la classe en diferit així com a les discussions i debats que es generen en el desenvolupament de la classe.
 • Tutories: Treball personalitzat amb un estudiant o grup, utilitzant la tecnologia d'última generació que facilita la universitat mitjançant l'ús de l'aula virtual: tutories virtuals, fòrums habilitats, xat, skype, etc. En aquestes tutories es realitzaran també resolució de problemes i pràctiques d'aplicació de la teoria com són estudis de cas, simulacions, treball cooperatiu utilitzant grups electrònics a distància, etc.
 • Avaluació: Activitat consistent en la realització de proves (escrites, orals, pràctiques, projectes, treballs, etc.) utilitzats per a la valoració del progrés i resultats de l'aprenentatge de l'estudiant. Totes les assignatures del màster parteixen d'un examen escrit (Test, desenvolupament i / o problemes) sobre els conceptes teòric-pràctics i la complementen carpetes d'aprenentatge i/o portafoli tant individuals com en grup: projectes, exposicions orals, treballs acadèmics, informes de pràctiques.
 • Treball personal: Preparació per part de l'estudiant, de forma individual o en grup (mitjançant els fòrums 2.0), de seminaris, lectures, recerques, treballs, memòries, etc.
 • Estudi per als exàmens: la preparació per als exàmens inclou qualsevol activitat d'estudi: estudiar per a l'examen, lectures complementàries, practicar problemes i exercicis, etc.

Sistema d'avaluació
Les proves d'avaluació de l'aprenentatge contemplades en el màster combinen dos tipus d'avaluació: un examen escrit individual sobre els aspectes més teòrics i conceptuals i altres proves que avaluen els aspectes més procedimentals i actitudinals de la matèria, tenint en compte que poden ser activitats realitzades de manera individual o en grup, amb el que es valora tant el resultat d'aprenentatge com el procés d'organització de les tasques i els equips de treball.
 Únicament el Treball Final de Màster, les Pràctiques Externes i l'assignatura d'Iniciació a la metodologia de recerca s'avaluen amb memòries i informes de pràctiques (o bé elaboració de treballs acadèmics), i presentacions orals.

Pràctiques externes

Constitueix una assignatura obligatòria per als estudiants que cursen l'orientació professional, tant per a la modalitat presencial o a distància.

Implica el desenvolupament d'accions de caràcter laboral en una empresa orientades a l'exercici professional en el context de la Psicologia del Treball, de les Organitzacions i dels Recursos Humans (tot açò sota la supervisió del tutor/a de el màster, i el supervisor/a de l'empresa) durant un total de 150 hores de pràctiques que inclou: el desenvolupament d'intervencions individuals i/o organitzacionals apropiades per a aconseguir els objectius plantejats utilitzant els resultats de l'avaluació en contextos reals en l'àmbit de la Psicologia del treball, de les Organitzacions i dels Recursos Humans, l'elaboració d'informes d'avaluació i d'intervenció individual i organitzacional en contextos reals, l'àmbit de la Psicologia dels Recursos Humans i/o Salut Ocupacional, i la comunicació per escrit de l'aplicació dels coneixements i competències a contextos reals.

Les pràctiques externes impliquen l'estada en una organització espanyola o estrangera (mitjançant conveni de col·laboració). Durant aquesta estada, l'estudiant desenvoluparà (sota la supervisió del tutor/a de el màster i el supervisor/a de l'empresa) activitats professionals relacionades amb la Psicologia del Treball, de les Organitzacions i en Recursos Humans. Entre els tipus d'activitat podran dur-se a terme avaluacions i estratègies de prevenció/intervenció de riscos psicosocials, avaluació, desenvolupament i optimització d'organitzacions saludables i resilients, implementació d'estratègies de recursos humans des de les més clàssiques (ex., anàlisi de llocs de treball, selecció de personal, formació) fins a les més noves (com coaching o desenvolupament personal, desenvolupament directiu, RSE, o la intervenció relacionada amb la Llei d'Igualtat). Aquestes tasques tenen l'objectiu de proporcionar als estudiants l'oportunitat de practicar, en una etapa inicial sota la supervisió professional, algunes de les competències i rols requerits per a l'exercici professional en el context de la psicologia del treball, de les organitzacions i en recursos humans.

Per a la realització d'aquesta matèria, el màster compta amb la col·laboració d'empreses i entitats professionals de l'àmbit disciplinari de la Psicologia del Treball, les Organitzacions i Recursos Humans. Participen empreses públiques i privades de diferents sectors: indústria, construcció, comerç, sanitat, educació, consultoria, telecomunicacions, entre unes altres. Aquesta col·laboració es concreta tant a nivell docent (amb més d'una dotzena d'entitats que proporcionen al màster professionals externs de reconegut prestigi que imparteixen docència en el màster) com amb l'acolliment d'estudiants. Fins avui existeixen més de 50 convenis amb empreses i diferents tipus d'entitats (amb o sense ànim de lucre) tant a nivell nacional com a internacional.

La tutorització de les pràctiques externes del curs 2020/21 serà realitzada pel següent professorat:

- Eva Cifre
- Eva Ferrando
- Inmaculada Enguídanos
- Lidón Nebot
- Maribel Beas
- Miguel Angel Nadal
- Valeria Cruz
- Verónica Reboll
- Marisa Salanova
- Isabel Martínez
- Susana Llorens


Consulta les entitats cooperadores

Mobilitat i programes d'intercanvi

El màster compta amb programes de mobilitat de l'estudiantat que són gestionats per l'Oficina de Relacions Internacionals (http://ujiapps.uji.es/serveis/ori/) i Oficina d'Inserció Professional i Estades en Pràctiques de la Universitat Jaume I (http://www.uji.es/serveis/oipep/).

Aquests programes ofereixen l'oportunitat de realitzar part dels crèdits del Màster en altres centres de formació. Fins al moment comptem amb els següents convenis establits dins del Programa Erasmus amb els següents organismes:

 • Universiteit Gent (Bélgica).
 • Instituto Superior da Maia (Portugal)
 • Universidad de Lisboa
 • West Universitu of Timisoara (Rumanía)
 • Universitat de la Sapienza (Roma)
 • Además, se han firmado también diferentes convenios con universidades americanas:
 • Universidad Católica de Córdoba (Argentina)
 • Universidad de Santo Tomás de Aquino (Argentina)


A més, el màster ofereix també la possibilitat de realitzar l'Estada en Empresa en l'empreses de l'estranger a través de les beques Erasmus Pràctiques prèvia signatura de conveni (http://www.uji.es/serveis/oipep/base/programes/pi/).

Treball final de màster

Assignatura obligatòria anual, tant en la modalitat presencial o a distància, que té un total de 12 ECTS i que gira entorn de les temàtiques vistes en les diferents assignatures del Màster.

El seu objectiu específic és que l'estudiant desenvolupe les competències de:

 • Acte-reflexió sobre les competències desenvolupades al llarg del màster
 • Comunicació eficaç de forma oral i escrita del resultat final del seu procés d'auto-reflexió.
 • Desenvolupament i defensa d'un projecte professional.


L'estudiantat explicarà en tot moment amb la tutorització d'un professor/a de el màster que serà adjudicat a l'inici del curs.

El Treball Final de Màster presenta dues modalitats atenent a les dues orientacions del màster: Treball Final de Màster professional i Treball Final de Màster d'Iniciació a la recerca.
Per a la defensa del Treball Final de Màster, l'estudiantat ha d'haver cursat i superat un total de 40 crèdits de les assignatures del màster.

La defensa del TFM ser realitzarà de forma presencial en cas d'estudiants residents a Espanya.

La Universitat Jaume I ha elaborat una normativa que conté les directrius bàsiques relacionades amb la definició, organització, elaboració, tutela, presentació, defensa, avaluació i gestió administrativa dels TFM a la Universitat Jaume I.

Consulta la guia docent.

Amb qui aprendré?

Professorat

Nom Departament Categoria
Álvarez Campos, Mercedes
Empresa: Oportunita Consulting S.L.
Categoria: Directora
Adreça de correu electrònic: malvarez@uji.es
Breu currículum: Formación académica: Licenciada en Psicologia por la Universidad De Valencia Master en Agentes de Igualdad por La Universidad De Valencia. Formación y experiencia profesional vinculados con la asignatura: Carrera profesional desarrollada en entidades públicas y privadas en la gestión y desarrollo de proyectos destinados a la integración sociolaboral de personas en riesgo de exclusión y en el ámbito de la igualdad de oportunidades. Directora de Proyectos de Oportunita Consulting, empresa consultora en materia de igualdad de oportunidades y perspectiva de género.
Professorat extern Màsters
Beas Collado, María Isabel Dep. de Psicologia Evolutiva, Educativa, Social i Metodologia Professora Associada Laboral
Cifre Gallego, Eva Dep. de Psicologia Evolutiva, Educativa, Social i Metodologia Professora Titular d'Universitat
Collados del Val, Carmen
Empresa: Empresa ZUMEX GROUP
Càrrec: Coach interna
Adreça de correu electrònic: collados@uji.es
Breu currículum: Empresa/Univ: Empresa ZUMEX GROUP Doctor: No Categoría/Cargo: Coach interna en ZUMEX GROUP Correo: ccollados@cop.es Breve CV: FORMACIÓN ● Licenciada en Psicología por la Universidad de Valencia. ● Master en Dirección de Personas, Gestión del Conocimiento y Recursos Humanos por Escuela de Negocios Luis Vives. Valencia. ● Coach Ejecutivo por Escuela Europea de Coaching. Acreditación ICF 2009. Certificación Nivel PCC 2014. ● Coach de Equipos por Escuela Europea de Coaching. Acreditación ICF 2012. ● Mentor Coach Certificada ICF 2017 ● Diversos cursos de especialización en RRHH, Desarrollo Directivo, Psicología Organizacional y Coaching. EXPERIENCIA PROFESIONAL ● Consolidada trayectoria en el Ámbito Organizacional. Desde 1986 asistiendo a la Dirección en sus necesidades de Selección, Headhunting, Outplacement, Formación y Consultoría en empresas públicas y privadas de diferentes sectores. ● Especializada en Evaluación y Desarrollo de Competencias Directivas, en Procesos de Mentoring para Directivos y en Coaching Ejecutivo para Managers y Directivos. Coaching de Equipos para Comités de Dirección y Equipos Naturales. ● Miembro del claustro de profesores de la Escuela Europea de Coaching, desde 2009, Docente y Supervisora de Coachs en formación en el Programa de Certificación ACTP acreditado por la International Coach Federation (ICF). Participación como docente, desde 2014, en la Universidad de Castellón UJI, en Programas y Master de RRHH, Psicología Positiva y Coaching ● Desde 2018 Coach Interna en ZUMEX GROUP.
Professorat extern Màsters
Colombo Bonaldi, Valeria Gisele
Empresa: Spring Professional
Càrrec: Técnica profesional
Adreça de correu electrònic: colombo@uji.es
Breu currículum: Mi licencié Psicología en Argentina. Inicié mi trayectoria profesional como Consultora de RR.HH realizando Selección de Persona y Formación durante 3 años. Posteriormente estudié el Máster en Organizaciones y R.R.HH. de la Universitat Jaume I y durante dos años realicé tareas de investigación junto al Equipo WANT. Me desempeñé como Team Leader en el sector de Contact Center en Argentina más de dos años. Posteriormente continué mi carrera en España como comercial y Recruiter Manager en el Sector IT para una empresa holandesa. Actualmente me desempeño como Consultora y Recuiter Sr. para Spring Professional, Consultora del Grupo Adecco. Coordino el equipo de RPO para una importante Consultora IT de Valencia. Me defino como una “persona con Recursos”, natural y energética. Me apasiona trabajar con personas y poder ofrecerles oportunidades de crecimiento y desarrollo personal y profesional. Me gustan los desafíos y el crecimiento que me retribuyen. Me actualizo, soy muy autodidacta. Disfruto de lo que hago, y me gusta divertirme en el trabajo.
Professorat extern Màsters
Cruz Ortiz, Mónica Valeria Dep. de Psicologia Evolutiva, Educativa, Social i Metodologia Professora Ajudanta Doctora Tipus I
Cucala Alcaide, Maria Elena
del Líbano Miralles, Mario
Universitat: Universidad de Burgos
Doctor:
Categoria: Ayudante Doctor
Càrrec: Ayudante Doctor
Adreça de correu electrònic: libano@uji.es
Breu currículum: Formación académica: Doctor en Psicología de las Organizaciones y del Trabajo por la Universitat Jaume I de Castellón Experiencia académica: Ayudante doctor en la Universidad de Burgos. Coordinador del grado de Terapia Ocupacional. 2 trienios. Líneas de investigación: Adicción al trabajo, engagement, autoeficacia laboral, emociones y nuevas tecnologías Resultados relevantes: Del Líbano, M., Llorens, S., Salanova, M., & Schaufeli, W.B. (2010). Validity of a brief workaholism scale. Psicothema 22, 143-150. ISSN: 0214-9915. Del Líbano, M., Llorens, S., Salanova, M., & Schaufeli, W.B. (2012). About the bright and dark sides of self-efficacy: Work engagement and workaholism. The Spanish Journal of Psychology, 15, 688-701. ISSN: 1138-7416. De la Poza, E., Del Líbano, M., García, I., Jodar, L. & Merello, P. (2014). Predicting Workaholism in Spain: a discrete mathematical model. International Journal of Computer Mathematics, 91, 233-240 Salanova, M., Del Líbano, M., Schaufeli, W.B, & Llorens, S. (2014). Engaged, Workaholic, Burned-out or just 9-to-5? Towards a typology of employee well-being. Stress & Health, 30, 71-81. Calvo, M. G., Gutiérrez, A., & Del Líbano, M. (in press). Sensitivity to Emotional Scene Content outside the Focus of Attention. Acta Psychologica.
Professorat extern Màsters
Díaz Escoto, Miguel Ángel
Empresa: ASNIE (Asociación Nacional de Inteligencia Emocional)
Càrrec: Presidente ASNIE
Adreça web personal: mdiazescoto@hability.es
Adreça de correu electrònic: escoto@uji.es
Breu currículum: • Licenciado en Psicología por la Universidad de Valencia. Promoción 1996/2001. • Master en Gestión de Recursos Humanos a través de ADEIT (Fundación Universidad-Empresa de Valencia) • Master en Prevención de Riesgos Laborales, especialidad Seguridad a través de SGS. Cargos desempeñados: Presidente de ASNIE (Asociación Nacional de Inteligencia Emocional) Director del Programa de Experto en Inteligencia Emocional (Florida Universitaria) Miembro del equipo de intervención psicosocial en Grupo OTP Socio – Consultor en Hability, Especialistas en Gestión de Personas Docencia ¿ Director y docente del “Programa de Experto en Inteligencia Emocional” que organiza Florida Universitaria. ¿ Docente del Master Iberoamericano de Organizaciones Saludables que organizan Grupo OTP y Florida Universitaria. ¿ Docente en el Master Oficial de Psicología del trabajo, de las organizaciones y RRHH. Universidad Jaume I ¿ Docente del MBA de la escuela de negocios Lluis Vives. ¿ Docente del Programa de Experto en Psicología Positiva de la Universidad Jaume I de Castellón. ¿ Ponente invitado al Master Universitario de Nuevas Tendencias en Comunicación de la Universidad Jaume I de Castellón. Publicaciones o “Golf Directivo: Lecciones de golf para crecer y desarrollarte como líder” Editorial Kolima. Abril 2014. o “FEELING: Inteligencia Emocional aplicada a las ventas”. Editorial Kolima. Septiembre 2014. o “15 cosas que aprendí en el MIT”. Editorial Circulo Rojo. Noviembre 2015 Escribe habitualmente artículos en su blog www.miguelangeldiaz.net, así como para otras páginas y medios de comunicación especializados como RHSaludable.
Professorat extern Màsters
Enguídanos Alcón, Maria Inmaculada Dep. de Psicologia Evolutiva, Educativa, Social i Metodologia Professora Associada Laboral
Escartín Solanelles, Jordi
Universitat: Universidad de Barcelona
Doctor:
Categoria: Catedrático Universidad en Psicología Social
Adreça de correu electrònic: escartin@uji.es
Breu currículum: Formación académica: Master en Coaching Sistémico. Universidad Autónoma de Barcelona. 2015 Doctorado Europeo en Psicología de las Organizaciones y del Trabajo. Universidad de Barcelona (Interuniversitario). 2009 Diploma de Estudios Avanzados. Universidad de Barcelona. 2006 Postgrado en Docencia Universitaria. Universidad de Barcelona. 2006 Licenciatura en Psicología. Universidad de Barcelona. 2003 Experiencia académica: Profesor Agregado (Contratado Doctor) del Departamento de Psicología Social (UB) des del año 2004 Nº de quinquenios: 1 (14/09/2015 será el segundo quinquenio) Nº de sexenios de investigación: 1 (01/01/2017 será el segundo sexenio) Secretario Académico del Doctorado en Psicología Social y de las Organizaciones Coordinador del Practicum del Grado de Psicología en el Departamento de Psicología Social Líneas de investigación: Mobbing o acoso laboral / Violencia Psicológica / Género / Liderazgo / LGTB Resultados relevantes: Hernandez-Bark, A., Escartín, J., Schuh, S., & van Dick, R. (2015). Who Leads More and Why? A Mediation Model from Gender to Leadership Role Occupancy. Journal of Business Ethics. Published on line 02/04/2015. DOI 10.1007/s10551-015-2642-0. Hernandez-Bark, A., Escartín, J., & van Dick, R. (2014). Gender and leadership in Spain: A qualitative review on some key questions. Sex Roles, 70, 522-537. Escartín, J., Ceja, L., Navarro, J., & Zapf, D. (2013). Modeling workplace bullying behaviors using catastrophe theory. Nonlinear Dynamics, Psychology, and Lifes Sciences, 17(4), 493-515. Escartín, J., Ullrich, J., Zapf, D., Schlüter, E., & van Dick, R. (2013). Individual and group level effects of social identification on workplace bullying. European Journal of Work and Organizational Psychology, 22(2), 182-193. Escartín. J., Rodríguez-Carballeira, A., & Zapf, D. (2012). Mobbing o acoso psicológico en el trabajo. Editorial Síntesis: Madrid. Escartín, J., Zapf, D., Arrieta, C., & Rodríguez-Carballeira, A. (2011). Worker´s perception of workplace bullying: A cross-cultural Study. European Journal of Work and Organizational Psychology, 20(2), 178-205.
Professorat extern Màsters
Fernández Berrocal, Pablo
Universitat: Universitat de Málaga
Doctor:
Categoria: Catedràtic de Facultat de Psicologia
Adreça web personal: https://twitter.com/pabloberrocal
Adreça de correu electrònic: pberroca@uji.es
Breu currículum: Dr. Pablo Fernández Berrocal es Catedrático de Psicología de la Universidad de Málaga. Su experiencia académica incluye 5 quinquenios docentes y 4 sexenios de investigación. Es el director y fundador del Laboratorio de Emociones de la Universidad de Málaga y codirector del Master de Inteligencia Emocional, así como de otros proyectos de I+D relacionados con la evaluación y el desarrollo de la Inteligencia Emocional. Es coautor de 18 libros, entre otros de “Corazones Inteligentes (2002)" “Autocontrol emocional (2002)”, “Desarrolla tu Inteligencia Emocional (2004)”, “Manual de Inteligencia Emocional (2007)” y “Programa Intemo: Guía para mejorar la Inteligencia Emocional de los adolescentes (2013)”. Organizador del I Congreso Internacional de Inteligencia Emocional (Málaga, 2007). Es también desde 2012, Vicepresidente de la International Society for Emotional Intelligence. Colabora de forma activa con investigadores internacionales como Peter Salovey, Marc Brackett, James Gross, o Simon Baron-Cohen. Publica de forma habitual en numerosas revistas científicas nacionales e internacionales. Ver https://www.researchgate.net/profile/Pablo_Fernandez-Berrocal/ En la actualidad, desarrolla programas de mejora de la Inteligencia Emocional en diferentes ámbitos y organizaciones tanto educativas, sanitarias y empresariales. Imparte conferencias y cursos con el propósito de acercar al profesional a los conceptos de emoción y de inteligencia emocional desde una perspectiva esencialmente práctica. En concreto, se pretende lograr que el profesional conozca y desarrolle sus habilidades emocionales para que, a su vez, este crecimiento personal incida en un mejor equilibrio emocional y profesional y en una mejor relación y satisfacción con los clientes, así como con su equipo de trabajo.
Professorat extern Màsters
Ferrando Daufi, Eva Dep. de Psicologia Evolutiva, Educativa, Social i Metodologia Professora Associada Laboral
Franco González, Joan
Empresa: Generaliat
Doctor:
Categoria: G.A.
Càrrec: T.S. Psicosociología y Ergonomía del trabajo
Adreça de correu electrònic: jfranco@uji.es
Breu currículum: – Formación académica: – Titulación de base: Licenciado en Derecho. – Formación complementaria en materia preventiva: – Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales: – Técnico Superior en Seguridad del Trabajo. – Técnico Superior en Higiene del Trabajo. – Técnico Superior en Ergonomía y Psicosociología aplicada. – Experiencia laboral / profesional relacionada: – Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales. – Director de SPA. – Experiencia docente en materia preventiva: – Profesor asociado en el Departamento de Derecho del Trabajo, de la Seguridad Social y Eclesiástico del Estado en diferentes cursos académicos (“Régimen Jurídico de la Organización Preventiva”, etc.), profesor en el Máster de Prevención de Riesgos Laborales de la Universitat Jaume I (“Planificación y Organización de la Prevención”, “Carga Física de Trabajo”, etc.). – Otros méritos relacionados: – Adaptació Pedagògica. – Superior de Valencià. – Capacitació per a l´enseyament en valencià. – Microsoft Word, Excel y Powerpoint avanzados. – Participación en proyectos de investigación sobre salud laboral. – Diferentes publicaciones en materia preventiva.
Professorat extern Màsters
Fuentes González, Julia Paloma
Empresa: MAHOU SAN MIGUEL
Categoria: Gerente
Càrrec: Gerente Felicidad y Responsable Médico del Area de Alta Dirección
Breu currículum: Responsable de la Evaluación, el Desarrollo y la Implementación de actividades y programas dirigidas a incrementar la Salud general de los trabajadores de MSM a través de implementar medidas que favorezcan el Bienestar Mental y Emocional y la satisfacción vital de las personas Licenciatura en Medicina y Cirugía en la Universidad Complutense de Madrid Diplomada en Medicina de Empresa por el Instituto Nacional de Medicina e Higiene en el Trabajo Especialista en VALORACIÓN DEL DAÑO CORPORAL por la Universidad Complutense de Madrid Magíster en VALORACIÓN DEL DAÑO CORPORAL por la Universidad Complutense de Madrid Curso de Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales en la Especialidad de Ergonomía y Psicosociología Aplicada Experta en Psicología Positiva por el IEPP Especialista Universitaria en Neurociencia por la IAEU Master en Emociones Ecológicas por el INSTITUTO DE EMOCIONES ECOLÓGICAS (FUNDACIÓN ÁMBIT) LifeCoaching por el LIFE COACHING CENTER Experta en Mindfulness (Modelo MBRS) por el Centro de la Dra. Alejandra Vallejo Nájera Experta en Mindfulness (Modelo MBRS) por el Centro Habitar el Silencio Experta en Mediación y Resolución de Conflictos (Ilustre Colegio de Abogados de Madrid e Ilustre Colegio de Médicos de Madrid) Master en Neurofelicidad (Facultad de Psicología de la Universidad de Valencia)
Professorat extern Màsters
Gil Rodríguez, Francisco
Universitat: Universitat Complutense de Madrid
Doctor:
Categoria: Catedràtic de Psicologia Social
Adreça de correu electrònic: fgil@uji.es
Breu currículum: Formación académica: Doctor en Psicología Social. Diplomado en Psicología Industrial Experiencia académica: 6 quinquenios; 5 sexenios; Catedrático de Universidad y Director Departamento Líneas de investigación: dirección y liderazgo; trabajo en equipo y equipos de trabajo; psicología de las organizaciones; aprendizaje organizacional; desarrollo de equipos Resultados relevantes: Waldman, D. A, Sully de Luque, M., Washburn, N., House, R. J., Adetoun, B., Barrasa, A., Gil, F. et al. (2006). Cultural and leadership predictors of corporate social responsibility values of top management: a GLOBE study of 15 countries. Journal of International Business Studies, 37, 823-837. 1,286. Base: JCR (ISI) 16/67. Rico, R., Sánchez-Manzanares, M., Gil, F. y Gibson, C. (2008). Team implicit coordination processes: A team knowledge based approach. Academy of Management Review, 23(1), 163-184. Factor de impacto: 4,254 (JCR) 1/168 Management Sánchez-Manzanares, M., Rico, R. y Gil, F. (2008). Designing Organizations: Does expertise matter? Journal of Business and Psychology, 23(4): 87-101. JCR: 1.250 Martí, M., Gil, F. y Barrasa, A. (2009). Organizational leadership. Motives and behaviours of leaders in current organizations. The Spanish Journal of Psychology, 12(1), 267-274. JCR: 0,835. Ortega, A., Sánchez-Manzanares, M., Gil, F. y Rico, R. (2012). Enhancing team learning in nursing teams through beliefs about interpersonal context. Journal of Advanced Nursing. 69 (1) 102-111. DOI: 10.1111/j.1365-2648.2012.05996.x JCR: 1.477. 12/99 (Nursing Science) Ortega, A., Bossche, P., Sánchez-Manzanares, M., Rico, R. y Gil, F. (2014). The influence of change-oriented leadership on team learning behaviour in nursing teams. Journal of Business and Psychology. vol. 29 issue 2, 311 – 321 Impact factor JCR 2012: 1.47
Professorat extern Màsters
González Romá, Vicente
Universitat: Universitat de Valencia
Doctor:
Categoria: Catedràtic de Psicologia social y les organitzacions
Adreça de correu electrònic: gonzalev@uji.es
Breu currículum: Formación académica: DOCTOR EN PSICOLOGÍA (UNIVERSITAT DE VALÈNCIA) Experiencia académica: 5 QUINQUENIOS DE DOCENCIA 4 SEXENIOS DE INVESTIGACIÓN CATEDRÁTICO DE UNIVERSIDAD Líneas de investigación: CLIMA Y CULTURA ORGANIZACIONAL, EQUIPOS DE TRABAJO, BURNOUT Y ENGAGEMENT, LIDERAZGO, EMPLEABILIDAD E INSERCIÓN LABORAL Resultados relevantes: González-Romá, V., & Hernández, A. (2014). Climate Uniformity: Its Influence on Team Communication Quality, Task Conflict, and Team Performance. Journal of Applied Psychology, 99, 1042–1058. Le Blanc, P.M. & González-Romá, V. (2012). A team level investigation of the relationship between Leader–Member Exchange (LMX) differentiation, and commitment and performance. The Leadership Quarterly, 23, 534–544. Bashshur, M. R., Hernández, A. & González-Romá, V. (2011). When managers and their teams disagree: A longitudinal look at the consequences of differences in perceptions of organizational support. Journal of Applied Psychology, 96, 558-573. González-Romá, V., Schaufeli, W., Bakker, A. & Lloret, S. (2006). Burnout and Work Engagement: Independent Factors or Opposite Poles? Journal of Vocational Behavior, 68, 165-174. González-Romá, V., Peiró, J.M. & Tordera, N. (2002). An examination of the antecedents and moderator influences of climate strength. Journal of Applied Psychology, 87, 465-473.
Professorat extern Màsters
Hernández Baeza, Ana María
Universitat: Universitat de València
Doctor:
Categoria: Titular de Universidad
Adreça de correu electrònic: baezaa@uji.es
Breu currículum: Está afiliada al departamento de Metodología de las Ciencias del Comportamiento y al IDOCAL (Instituto Universitario de Investigación en Psicología de los Recursos Humanos, del Desarrollo Organizacional y de la Calidad de Vida laboral). En metodología, sus principales intereses se relacionan con la validez de los instrumentos de medida. Ha publicado sobre estas cuestiones en Multivariate Behavioral Research, Journal of Applied Psychology, Structural Equation Modeling y Psicothema, entre otras. Es miembro de la Comisión de Tests del Colegio Oficial de Psicólogos, al que representa en la comisión europea para la Acreditación de Usuarios de tests de la EFPA. Actualmente es secretaria de la AEMCCO y miembro de la junta directiva de la EAM. En psicología del trabajo y las organizaciones, sus principales intereses se relacionan con el clima de los equipos de trabajo, el liderazgo y la calidad del empleo. Ha publicado sobre estos temas en Journal of Applied Psychology, European Journal of Work and Organizational Psychology, o Career Development International, entre otras.
Professorat extern Màsters
Herrero Bahamontes, Carles
Empresa: Los arqueros de la palabra
Categoria: Fundador y director de Coaching y Comunicación
Adreça de correu electrònic: herreroc@uji.es
Breu currículum: Formación académica: Licenciado en Periodismo. Coach Coactivo Profesional Certificado (CTI). Graduado en Liderazgo Coactivo (CTI). Coach de equipos, organizaciones y sistemas (ORSC) CRR Global. Máster Psicología actividad física y deporte (UNED) Curso “Experto en Coaching e Inteligencia emocional” (Escuela de Inteligencia). Curso “Experto en Coaching Deportivo” (Escuela de Inteligencia). Director deportivo (Real Federación Española de Fútbol). Entrenador de fútbol y ciclismo Nivel 1. Formación y experiencia profesional vinculados con la asignatura: Colaborador del equipo de Arqueros de la Palabra impartiendo cursos de oratoria: Comunicación para el éxito; Coaching, liderazgo e inteligencia emocional en empresas, colegios profesionales, escuelas de negocios y universidades. Formador en el curso “Comunicación para el éxito” en empresas, escuelas de negocio, colegios profesionales y universidades. Formador en "Communication Week" (MBA IESE) Formador en el curso “Coaching para el éxito” en empresas, escuelas de negocio, colegios profesionales y universidades. Profesor del Máster de Mediación ICAV, ICACS, ICALI e ICAIB. Profesor del Máster de Habilidades Sociales “Crisálida” en UJI y Edival. Profesor del Máster de “Comunicación y nuevas tendencias” UJI. Profesor del Máster de “Gestión del talento” en ADEIT (UV). Profesor del Máster de “Psicología del trabajo, de la organizaciones y en recursos humanos”. Formador en el taller “Adaptarse al cambio” en FUE-UJI, ICAV y COGRASOVA. Formador del Curso “Optimismo en el trabajo” en FEVALCAJAS, Ahora Soluciones y otras empresas. Formador del taller “Educación para la salud en la escuela” en centro de salud de Sueca. Formador del curso “Comunicación persuasiva” en el CEFIRE específico de FP. Formador del curso “Pequeños Comunicadores” en Asociación AVAST. Coach de deportistas y entrenadores tanto de élite como en etapas de formación. Formación en liderazgo, coaching y oratoria en clubes y federaciones deportivas. Colaborador de la Fundación Peña Ciclista Víctor Sastre como coach de ciclistas. Colaborador de la Federación Ciclismo Comunidad Valenciana impartiendo formación en coaching y profesor en el curso de directores deportivos. Colaborador de la Federación Fútbol Comunidad Valenciana impartiendo formación en coaching. Colaborador de AFE (Asociación Futbolistas Españoles) impartiendo formación en coaching y oratoria. Colaborador de Velofutur, empresa global de ciclismo, como coach a sus ciclistas. Blog "Coaching con fatatas" en el portal deportivo www.grada360.com
Professorat extern Màsters
Llorens Gumbau, Susana Dep. de Psicologia Evolutiva, Educativa, Social i Metodologia Professora Titular d'Universitat
Lorente Prieto, Laura
Universitat: Universitat de València
Doctor:
Categoria: Ayudante Doctora Universidad
Adreça de correu electrònic: llorente@uji.es
Breu currículum: Formación académica: Doctora Psicología del Trabajo y las Organizaciones Experiencia académica: 2005-2009: Becaria FPI. 2010-actualidad: Profesora ayudante doctora en Departamento de Psicología Social de la Universitat de València. 1 componente por méritos docentes con efectos del 1 de Enero de 2012. Líneas de investigación: Características del trabajo, Prácticas de RRHH, Bienestar y Salud laboral. Resultados relevantes: Salanova, M., Lorente, L. y Martínez, I. (2012). The Dark and Bright Sides of Self-Efficacy in Predicting Learning, Innovative and Risky Performances. The Spanish Journal of Psychology, 15, 1123-1132. Peiró, J. M., Yeves, J. y Lorente, L. (2013). Evaluation development of psychosocial risks in Europe: the state of scientific research and Institutional experiences. En International Yearbook on Psychosocial Risks Prevention and Quality of Life at Work. ISSN: 2173-0830 Peiró, J.M., Ayala, Y., Tordera, N., Lorente, L. y Rodríguez, I. (2014). Bienestar Sostenible en el trabajo: Revisión y reformulación. Papeles del Psicólogo, 35, 3-13. Vera, M., Martínez, I.M., Lorente, L. y Chambel, M.J., (2015). The Role of Co-worker and Supervisor Support in the Relationship between Job Autonomy and Work Engagement among Portuguese Nurses: A Multilevel Study. Social Indicators Research, 3. doi: 10.1007/s11205-015-0931-8 Peiró, J.M., Tordera, N., Lorente, L., Rodríguez, I., Ayala, Y., Latorre, F. (2015). Bienestar sostenible en el trabajo. Conceptualización, antecedentes y retos. Revista latinoamericana de ciencia psicológica, 7, 133-135. Lorente, L. y Yeves, J. (en prensa). Modelos explicativos de estrés laboral. En Psicologia da saúde ocupacional.
Professorat extern Màsters
Machín Rincón, Laritza Margaret Dep. de Psicologia Evolutiva, Educativa, Social i Metodologia Professora Associada Laboral
Martínez Martínez, Isabel María Dep. de Psicologia Evolutiva, Educativa, Social i Metodologia Professora Titular d'Universitat
Martínez Tur, Vicente
Universitat: Universitat de Valencia
Doctor:
Categoria: Catedrático de Universidad
Adreça de correu electrònic: vtur@uji.es
Breu currículum: Formación académica: DOCTOR EN PSICOLOGÍA Experiencia académica: 3 QUINQUENIOS 3 SEXENIOS CATEDRÁTICO DE PSICOLOGÍA SOCIAL Y DE LAS ORGANIZACIONES Líneas de investigación: CALIDAD DE SERVICIO Y SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS JUSTICIA Y CONFIANZA EN LAS ORGANIZACIONES CLIMA DE SERVICIO Y ORGANIZACIONES DE SERVICIOS RELACIONES INTERGRUPALES TERCER SECTOR Y ONGs Resultados relevantes: Martínez-Tur, V., Moliner, C., Peñarroja, V., Gracia, E., & Peiró, J.M. (in press). From service quality in organisations to self-determination at home. Aceptado para su publicación en Journal of Intellectual Disability Research. Molina, A., Moliner, C., Martínez-Tur, V., Cropanzano, R., & Peiró, J.M. (2015). Unit-level fairness and quality within the health care industry: A justice–quality model. Accepted for publication in European Journal of Work and Organizational Psychology, 24, 627-644. Martínez-Tur, V., Peñarroja, V., Serrano, M.A., Hidalgo, V., Moliner, C., Salvador, A., Alacreu-Crespo, A., Gracia, E., & Molina, A. (2014). Intergroup Conflict and Rational Decision Making, Plos One, e114013, 10.1371/journal.pone.0114013 Carrasco, H., Martínez-Tur, V., Moliner, C., Peiró, J.M., & Ramis, C. (2014). Linking Emotional Dissonance and Service Climate to Well-Being at Work: A Cross- Level Analysis. Universitas Psychologica, 13, 947-960. Martínez-Tur, V., Tordera, N., Peiró, J.M., & Potocnik, K. (2011). Linking service climate and disconfirmation of expectations to customer satisfaction: a cross-level study. Journal of Applied Social Psychology, 41, 1189-1213. Potocnik, K., Tordera, N., Martínez-Tur, V., Peiró, J.M., & Ramos, J. (2011). Is service climate strength beneficial or detrimental for service quality delivery? European Journal of Work and Organizational Psychology, 20, 681-699
Professorat extern Màsters
Meneghel , Isabella
Doctor:
Adreça de correu electrònic: meneghel@uji.es
Breu currículum: Isabella Meneghel currently participates as Research in the "WANT - Prevención Psicosocial y Organizaciones Saludables " research team. She has a Master's Degree in Social, Work and Communication Psychology from the University of Padua (Padua, Italy) and a Master's Degree in Work, Organization and Human Resources Psychology from the Universitat Jaume I (Castellón, Spain). Her doctoral thesis, for which she enjoyed a scholarship for the training of research staff of the Universitat Jaume I, has the International mention and has been recognized with the extraordinary doctorate prize. Author of 3 scientific publications with JCR, 7 scientific publications without JCR (6 articles and a book chapter) and more tan 40 presentations in congresses, 8 of them by invitation. She participated in 9 research projects funded through competitive calls, and in 5 R + D + i contracts with private and public companies. She completed three research stays abroad: two months at La Sapienza University in Rome (Italy), three months at the University KU Leuven (Belgium), and two months at the Finnish Institute of Occupational Health (Finland). Interests and lines of research: Psychology of Occupational Health, Positive Organizational Psychology, Healthy and Resilient Organizations, Organizational Resilience, Positive Psychological Capital, Healthy Organizational Practices, Work Demands and Resources, Positive Emotions. She has a Training Course for University Teaching by the Universitat Jaume I. She has been a teacher in different subjects in the area of Social Psychology, both in the Degree in Psychology, the Degree in Criminology, and in the Degree in Labor Sciences. She is a teacher in the Master's Degree in Work Psychology, Organizations and in HR, in the Master's Degree in Occupational Risk Prevention, and in the Master's Degree in Applied Positive Psychology. She participated in 3 educational innovation projects, being codirector in 2 of them. She has 3 teaching publications and participated with 2 papers in congresses related to teaching. Mother tongue Italian, bilingual Spanish, has the B2 level certification of English and level A2 certification of Catalan.
Professorat extern Màsters
Munduate Jaca, Lourdes
Universitat: Universitat de Sevilla
Doctor:
Categoria: Catedràtica
Adreça de correu electrònic: munduate@uji.es
Breu currículum: CATEGORIA PROFESIONAL: Catedrática de Universidad, 1995 PUESTOS ACADEMICOS: Secretaria del Departamento de Psicología Social, Decana de la Facultad de Psicología, 2007-2008, Vicerrectora de Relaciones Internacionales, 2008-2012 VALORACION DE LA ACTIVIDAD DOCENTE E INVESTIGADORA Evaluación positiva de seis tramos de actividad docente: 1979/1983; 1983/1988; 1988/1993; 1993/1998; 1999/2003; 2004/2008 Evaluación positiva de cinco tramos de actividad investigadora, por parte de la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora: 1981/1986; 1987/1992; 1993/1998; 1999/2004; 2005/2010 Evaluación positiva de cinco tramos de actividad docente, investigadora y de gestión, por parte de la Comisión Autonómica (AGAE) ACTIVIDADES MAS DESTACADAS DE INVESTIGACION Y DE I+D+i Miembro del Comité Europeo del Certificado EuroPsy especializado en Psicología- SEAC (Specialized European Awarding Commitee), a propuesta de la EFPA (European Federation of Psychologists’ Associations), 2012-2013 Miembro del Equipo de Dirección (Executive Committee) de la European Association of Work and Organizacional Psychology (EAWOP), 2003-2009. Presidenta del Comité Organizador del ‘18th Annual Conference of the International Association of Conflict Management’, Sevilla, Junio de 2005. Miembro del Equipo de Dirección de la International Association for Conflict Management (IACM), 1998-2001. Miembo del Comité Editorial de las siguientes Revistas Científicas, nacionales e internacionales: European Journal of Work and Organizational Psychology; Journal of Work and Organizational Psychology; Apuntes de Psicología; Revista Internacional de Psicología y Terapia Psicológica. Profesora invitada en la Social and Applied Psychology Unit de la Universidad de Sheffield (1988), en la Kellogg Graduate School of Management de la Northwestern University (1999), y en la King’s College London (2002). Profesora invitada de diversos seminarios de Doctorado y Master, en Universidades nacionales e internacionales. Investigadora del Plan Nacional de I+D+i, como Investigadora Principal de diversos proyectos. Investigadora de Proyectos de I+D de la Comisión Europea Otros proyectos internacionales: Grupo Tordesillas Universidades: Colegio Doctoral Tordesillas en Psicologia del Trabajo, las Organizaciones y los Recursos Humanos (Referencia CDT-2012-01) (Duración 2012-2014) PUBLICACIONES MAS RECIENTES Ramirez-Marin, J.Y, Brett, J., Tinsley, C., Aslami, S, & Munduate, L. (submitted). Stretegic Adaptation in Intercultural Negotiation: Spanish Honor cultures and U.S Dignity Negotiations. Journal of Applied Psychology Arenas, A., León-Pérez, J.M., Munduate, L., & Medina, F. J. (2015). Workplace Bullying as a Conflict Escalation Process: The Role of Supervisor’s Power. Revista de Psicología Social, 30 (2) 10.1080/21711976.2015.1016753 Euwema, M., Munduate, L., Elgoibar, P., García, A., & Pender, E. (2015). Promoting Social Dialogue in Organizations. Human Resources Management and Constructive Conflict Management. The Netherlands: Springer. ISBN 978-3-319-08604-0 León-Pérez, J.M., Medina, F.J., Arenas, A., & Munduate, L. (2015) Confront the Conflict or Leave it Alone? Journal of Managerial Psychology, 30(3) http://dx.doi.org/10.1108/JMP-01-2013-0034 Boz, M., Martínez-Corts, I., & Munduate, L. (2015). Types of combined family-to-work conflict and enrichment and subjective health in Spain: A gender perspective. Sex Roles, 72 DOI 10.1007/s11199-015-0461-5 Di Marco, A., Arenas, A., Munduate, L., & Hoel, H. (2015). Estrategias de coming out de personas lesbianas y gays en el trabajo. Revista de Psicología Social , 30(1), 122-151 10.1080/02134748.2014.987503
Professorat extern Màsters
Nadal Martínez, Miguel Angel Dep. de Psicologia Evolutiva, Educativa, Social i Metodologia Professor Associat Laboral
Nebot Gresa, Maria Lidon Dep. de Psicologia Evolutiva, Educativa, Social i Metodologia Professora Associada Laboral
Ortega Maldonado, Alberto
Empresa: Profesional libre
Doctor:
Adreça de correu electrònic: aortega@uji.es
Breu currículum: Licenciado en Psicología y Máster Universitario en Psicología de la Intervención Social por la Universidad de Granada. Especialista en Psicología Positiva Aplicada por la Universitat Jaume I de Castelló (UJI). Ha trabajado como Investigador en formación del Proyecto PROMETEO “Psicología Positiva y Salud Ocupacional en el Trabajo y en las Organizaciones”, financiado por la Generalitat Valenciana. Es estudiante de doctorado el Programa de Psicología de la UJI. Está realizando su tesis doctoral sobre intervenciones positivas para incrementar la excelencia y el bienestar en el trabajo. Su objetivo principal de investigación doctoral es contribuir a la práctica profesional con estrategias de intervención eficaces, empíricamente contrastadas, capaces de producir resultados positivos saludables y que se ajusten a las condiciones, capacidades y necesidades de la organización. Profesionalmente ha trabajado desde el enfoque de la Psicología Positiva en ámbitos como el desarrollo de recursos psicológicos en el ámbito laboral, la promoción de la salud y el incremento del bienestar, la educación a distancia en entornos virtuales, la reeducación y reinserción de poblaciones en riesgo de exclusión social y el desarrollo de capacidades que influyen en el rendimiento deportivo. Durante los cursos 2015/16 y 2016/17 ha sido docente en la UJI, tanto en la titulación de Grado en Psicología como en el Máster en Psicología de las Organizaciones, el Trabajo y en RRHH y el Máster en Psicología Positiva Aplicada. Está muy interesado en la divulgación científica y en la transferencia de los resultados de investigación al ámbito profesional. Actualmente es miembro de la Sociedad Española de Psicología Positiva (SEPP), de la International Positive Psychology Association (IPPA), y de la Asociación Federal Española por el Fomento de la Economía del Bien Común (AFEF-EBC).
Professorat extern Màsters
Ovejas Ocerin, Enrique
Empresa: Autónomo
Càrrec: consultor independiente, formador y conferenciante
Adreça de correu electrònic: ovejas@uji.es
Breu currículum: Estudios - Licenciado en Química Física (Universidad de Valencia, 1983 - Tercer Premio Nacional de Terminación de Estudios) - Máster en Dirección de Recursos Humanos (Centro de Estudios Financieros, 2006) - Investigador certificado por BP para incumplimientos éticos o legales, 2010 - Infinidad de cursos de gestión de negocios, proyectos y personas Experiencia profesional más relevante - Director comercial de la refinería de BP en el complejo petroquímico de BP-Total en Marsella 2001-2004 - Director de Recursos Humanos de la Refinería de Castellón. 2007-2016 - Director Interino de Recursos Humanos de BP Refino (9 refinerías) 2016 - Director de Competencias Profesionales de BP Manufacturing (diezmil empleados. 2017-Junio 2018) - Consultor independiente, formador y conferenciante Julio 2018 - Actualidad Actividad docente en la actualidad - Charlas sobre RRHH en distintos foros. Colaborador habitual en el máster de la UJI “English Language for International trading”. - Experto en contenidos de RRHH y profesor “online” para la Universidad de Berkeley California a través de Global Alumni.
Professorat extern Màsters
Pallarés Mestre, Jacinto Dep. de Psicologia Evolutiva, Educativa, Social i Metodologia Professor Associat Laboral
Pelacho López, Julián
Empresa: CONMAC CONSULTORES, S.L.
Càrrec: Director
Adreça de correu electrònic: pelacho@uji.es
Breu currículum: Formación académica: Licenciado en Derecho (Universidad de Valencia) Diplomado en Sociología (UNED) Diplomado en Educación (UNED) Posgrado en Psicología Positiva Aplicada (UJI) Experiencia académica: Profesor Asociado en áreas de Recursos Humanos y Habilidades directivas en Universidad Miguel Hernández (1999-2003) Coordinador de programas Master y Profesor asociado en las áreas de Capital Humano y Habilidades Directivas en la Universidad CEU Cardenal Herrera (2009-actualidad) Profesor externo en la Universidad de Valencia en Habilidades Directivas (2008-2010) Profesor externo en la UJI en Políticas de RRHH (2012-actualidad) Líneas de investigación: Impacto de la Dirección por Valores en los indicadores de performance. Impacto de la Psicología Organizacional Positiva en los indicadores de performance. Resultados relevantes: Publicación de artículo sobre la Dirección por Valores en el número 37 de “Dirigir Personas” revista editada por AEDIPE en diciembre de 2005. Publicación de artículo sobre la Dirección por Valores en el número 163 en la Revista de la Federación de Cooperativas de Trabajo Asociado de noviembre de 2005 Presentación de Ponencia en el Congreso Internacional de Lisboa (2005) junto con la Universidad de Valencia sobre Gestión del Conocimiento, Gestión por Competencias y Dirección por Valores Publicación de artículo sobre la Dirección por Valores en el número 28 de Revista de Economía Social de Córdoba junio de 2006 Publicación (2006) en el Congreso Internacional de Palma de Mallorca junto con la Universidad de Valencia sobre Sistemas de Sugerencia de Mejora para la gestión del valor “participación”. Formación y experiencia profesional vinculados con la asignatura: Formación: Master en Dirección y Gestión de Recursos Humanos (GIEM, 1992) Profesional Advanced Coaching Executive (Centro Europeo de Coaching Ejecutivo, 2009) Experto en Inteligencia Emocional (Centro Europeo de Coaching Ejecutivo, 2011) Experiencia profesional: intervenciones en investigación, consultoría y formación en el área de RRHH para más de 1.000 empresas y organizaciones de ámbito privado y público desde 1989
Professorat extern Màsters
Peláez , María Josefina Dep. de Psicologia Evolutiva, Educativa, Social i Metodologia Investigadora
Peñalver González, Jonatan
Empresa: Universidad Internacional de Valencia
Càrrec: Coordinador del Máster Universitario en Formación del Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas
Adreça de correu electrònic: jpenalve@uji.es
Breu currículum: Licenciado en Psicología (Universitat Jaume I, 2013). Además, completó con éxito el Postgrado en Creación de empresas innovadoras (FUE-UJI, 2013), Master Universitario en Psicología del Trabajo, de las Organizaciones y de los RRHH (Universitat Jaume I, 2014), y el Master Universitario en Prevención de Riesgos Laborales (Universidad Miguel Hernández, 2016). En 2013, se integró al equipo de investigación WANT y tras la obtención de un contrato predoctoral FP-UJI (2015), comenzó su Doctorado en Psicología bajo la tutela de la Dra. Marisa Salanova y la Dra. Isabel M. Martínez, siendo el título provisional de la tesis “Happy group? Productive group? Together, please: A compendium of multimethod findings about group positive affect”. Gracias a la publicación de un estudio en la Journal of Positive Psychology, fue ganador del “Premio al mejor trabajo de investigación publicado sobre alguno de los objetivos de la Psicología Positiva”otorgado por la Sociedad Española de Psicología Positiva (2018) Actualmente, es profesor en la Universidad Internacional de Valencia (VIU), así como coordinador del Máster Universitario en Formación del Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas.
Professorat extern Màsters
Reboll Bueso, Veronica Dep. de Psicologia Evolutiva, Educativa, Social i Metodologia Professora Associada Laboral
Romero Carrasco, Esperanza Maria Dep. de Psicologia Evolutiva, Educativa, Social i Metodologia Professora Associada Laboral
Schaufeli , Wilmar Bernardus
Universitat: Universitat de Utrecht
Doctor:
Categoria: Catedràtic de Psicologia Clínica i de les Organitzacions
Adreça de correu electrònic: schaufel@uji.es
Breu currículum: Academical training: 2002 Licensed Occupational Health Psychologist 1999 State licensed (# 19049726925) Health Care Psychologist 1988 Ph.D. (summa cum laude), Groningen University, The Netherlands. Title: “Unemployment and Psychological Health: An Investigation among Dutch Professionals” 1986 Clinical Psychology Licensure 1978 Master degree in Psychology, Groningen University, The Netherlands Academical experience: 2014-present. Distinguished Research Professor at Leuven University, Belgium. 1994-present. Full Professor of Work and Organizational Psychology, Utrecht University, The Netherlands 1988-1994 Associate Professor of Work and Organizational Psychology, Radboud University Nijmegen, The Netherlands 1985-1988 Fellow of the Netherlands Organization for Scientific Research, University of Groningen, The Netherland Research lines: Occupational Health Psychology, more particularly: job stress and burnout, work engagement, workaholism and the Job-Demands-Resources moidel. Relevant results: Maslach, C., Schaufeli, W.B. & Leiter, M.P. (2001). Job burnout. Annual Review of Psychology, 52, 397-422. Schaufeli, W.B. & Enzmann, D. (1998). The burnout companion to study and research: A critical analysis. London: Taylor & Francis. Schaufeli, W.B. Bakker, A. , Schaap, C. Kladler, A. & Hoogduin, C.A.L. (2001) On the clinical validity of the Maslach Burnout Inventory and the Burnout Measure. Psychology & Health, 16, 565-582. Schaufeli, W.B. & Bakker, A.B. (2004) Job demands, job resources and their relationship with burnout and engagement: A multi-sample study. Journal of Organizational Behavior, 25, 293-315. Schaufeli, W.B., Bakker, A.B. & van Rhenen, W. (2009). How changes in job demands and resources predict burnout, work engagement, and sickness absenteeism. Journal of Organizational Behavior, 30, 893-917 (Emerald Citations of Excellence Award 2013). Hakanen, J.J. & Schaufeli, W.B. (2012). Do burnout and work engagement predict depressive symptoms and life satisfaction? A three-wave seven-year prospective study. Journal of Affective Disorders, 141, 415-424.
Professorat extern Màsters
Segovia Pérez, Mónica
Universitat: Universidad Rey Juan Carlos
Doctor:
Categoria: Profesora Contratada Doctora
Càrrec: Coordinadora Titulación Grado Sociología
Adreça de correu electrònic: msegovia@uji.es
Breu currículum: Centro Facultad de CC. Jurídicas y Sociales Departamento Economía de la Empresa Área Comercialización e Investigación de Mercados Correo electrónico: monica.segovia@urj.es -Segovia-Pérez, M., Figueroa-Domecq, C., Fuentes-Moraleda, L., & Muñoz-Mazón, A. (2019). Incorporating a gender approach in the hospitality industry: Female executives’ perceptions. International Journal of Hospitality Management, 76, 184-193. -Segovia‐Pérez, M., Castro Núñez, R. B., Santero Sánchez, R., & Laguna Sánchez, P. (2019). Being a woman in an ICT job: an analysis of the gender pay gap and discrimination in Spain. New Technology, Work and Employment. - Segovia-Pérez, M., Santero, R. Figueroa-Domecq, C., Castro, B. (2019). Caracterización de la brecha salarial en el turismo rural español: una comparativa con el entorno laboral turístico urbano AGER, Journal of Depopulation and Rural Development Studies/Revista de Estudios sobre Despoblación y Desarrollo Rural, 26, 1-28.
Professorat extern Màsters
Soler Pagán, Maria Carmen
Empresa: Grupo OTP
Càrrec: Directora Regional de Valencia
Adreça de correu electrònic: mpagan@uji.es
Breu currículum: Formación académica: UNIVERSIDAD DE VALENCIA. Licenciada en DERECHO UNIVERSITAT JAUME I. Postgrado oficial de Prevención de Riesgos Laborales. 3 ESPECIALIDADES 2007-2008 Postgrado oficial de Psicología del Trabajo, de las Organizaciones y de los Recursos Humanos. Itiner 2008-2009 Curso de Experto Psicologia Positiva. 2014-2015 UNIVERSIDAD EUROPEA DE MADRID Postgrado de Acreditación Internacional en Consejos de Administración y Buen Gobierno 2013-2014 Experiencia académica: Profesora Máster OFICIAL PRL UNIVERSIDAD MIGUEL HERNANDEZ desde el 2010 hasta la actualidad. Profesora Máster Oficial de Psicología del Trabajo, de las Organizaciones y de los Recursos Humanos desde el 2010 hasta la actualidad. Líneas de investigación: He participado realizando trabajos de campo en las investigaciones del Equipo Wont en el ámbito de organizaciones saludables y resilientes desde 2008 hasta la fecha. Resultados relevantes: Casos Prácticos para Técnicos de Prevención de Riesgos Laborales. 2013 Editorial Tirant lo Blanch; Prevención de Riesgos Laborales del personal estatutario de instituciones sanitarias. 2010 Editorial Bomarzo, S.L.; Manual de Prevención de Riesgos Laborales para personal administrativo 2009 Editorial Dyckinson, S.L.; Manual de Formación en Prevención de Riesgos Laborales en el Sector de la Construcción para el personal directivo. 2008 Editorial Dyckinson, S.L.; Manual de Formación en Prevención de Riesgos Laborales en el Sector de la Construcción. Aula permanente construcción y metal. 2008 Editorial Dyckinson, S.L.; Curso Básico de Prevención de Riesgos Laborales en el Sector de la Construcción. 2008 Editorial Dyckinson, S.L. Formación y experiencia profesional vinculados con la asignatura: Gerente www.grupotp.org; Miembro del Comité Organizador de Psicosociología Aplicada del Congreso Internacional de Prevención http://www.orpconference.org; Presidenta Asociación de Ergonomia de la Comunidad Valenciana www.ergocv.com; Miembro Junta Directiva INSTITUTO BIOMECANICA DE VALENCIA www.ibv.org; Directora rhsaludable Revista Digital de las Organizaciones Saludables. www.rhsaludable.com; Promotora premios HOSPITAL OPTIMISTA www.hospitaloptimista.org
Professorat extern Màsters
Tomás Marco, Inés
Universitat: Universitat de València
Doctor:
Categoria: Titular de Universidad
Adreça de correu electrònic: tomasi@uji.es
Breu currículum: Profesora titular en el Departamento de Metodología de las Ciencias del Comportamiento (Universitat de València), doctora en psicología social y psicología del trabajo y de las organizaciones, y miembro del IDOCAL (Instituto Universitario de Investigación en Psicología de los Recursos Humanos, del Desarrollo Organizacional y de la Calidad de Vida laboral). Ha publicado numerosos estudios de investigación en revistas científicas internacionales como: Accident, Analysis & Prevention; Journal of Occupational and Organizational Psychology; Journal of Safety Research; Journal of Vocational Behaviour; Journal of Work and Organizational Psychology; Risk Analysis; Safety Science; Structural Equation Modeling, The Service Industries Journal, etc. Colabora en proyectos de investigación sobre temas como diversidad demográfica y rendimiento del equipo, conducta de seguridad en centrales nucleares, clima organizacional, empleabilidad y sobrecualificación.
Professorat extern Màsters
Vera Perea, María
Empresa: Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico del Instituto Tecnológico Cordillera en Quito (Ecuador)
Doctor:
Càrrec: Directora
Adreça de correu electrònic: mvera@uji.es
Breu currículum: Desde 2010 Doctora en Psicología especializada en Psicología del Trabajo y de las Organizaciones, con premio extraordinario de doctorado por la Universitat Jaume I. Ha trabajado como docente e investigadora en la Universitat Jaume I y Universidad de Burgos. Desde 2012 forma parte del grupo de investigación MPAGER (Multidimensional Psychological Approach to Gender and Emotion Regulation) centrado principalmente en el estudio de la Regulación Emocional. En la actualidad trabaja como directora del Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico del Instituto Tecnológico Cordillera en Quito (Ecuador)
Professorat extern Màsters

Coordinació del màster

Comissió de titulació:

Susana Llorens Gumbau. Coordinadora del màster 

Marisa Salanova Soria

Isabel Martínez Martínez

Eva Cifre Gallego

Anely Trejo González (secretaria de la Comissió)

 

MÉS INFORMACIÓ:

Susana Llorens Gumbau
Telèfon: 964 729 584
masterptor@uji.es

Departaments implicats

 • Departament de Psicologia Evolutiva, Educativa, Social i Metodologia. UJI.
 • Departament de Didàctica i Organització Escolar. UJI.
 • Departament d'Organització d'empreses. UJI.

Coordinació de pràctiques en empresa, itinerari professional

Coordinadora: Inmaculada Enguídanos, enguidan@uji.es

Professorat vinculat a l'assignatura:

 • Dra. Isabel Martínez. Equipo WANT. Universitat Jaume I
 • D. Miguel Ángel Nadal. Universitat Jaume I
 • Dña. Verónica Reboll.  Universitat Jaume I
 • Dña. Maribel Beas. Universitat Jaume I
 • Dña. Eva Ferrando. Universitat Jaume I
 • Dña. Lidón Nebot. Universitat Jaume I
 • Dña. Esperanza María Romero Carrasco Universitat Jaume I

 

Coordinació del treball final de màster

Prof. Miguel Ángel Nadal, Departament de Psicologia evolutiva, educativa, social i metodologia. Universitat Jaume I. (mnadal@uji.es)

Professorat vinculat a l'assignatura:

Qualitat del títol

Sistema d’assegurament intern de qualitat

Indicadors del títol

Els membres de la comunitat universitària de la Universitat Jaume I poden consultar els indicadors del Màster Universitari en Psicologia del Treball, de les Organitzacions i en Recursos Humans ací.

Informes de les agències de qualitat

Satisfacció dels grups d'interès

Es pot consultar la informació en aquesta adreça https://e-ujier.uji.es/pls/www/grs_gpp.gpp_info.evidencias_avap?&est=42572

Altres
Normatives
Informació proporcionada per: InfoCampus